TlačPoštaZväčšiZmenši

262/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:10 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Európska únia v záujme obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou činnosťou, sprísňuje pravidlá pre vypúšťanie emisie z priemyselných zariadení. V roku 2010 bola Európskym parlamentom a Radou schválená Smernica Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Nová právna úprava rieši požiadavky vyplývajúce z praktických skúseností aplikácie zákona č 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do ktorého bola implementovaná smernica Európskej rady  a parlamentu 2010/75/EÚ. Okrem uvedeného sa do jej právnej úpravy dostáva presnejšie definovanie východiskovej správy a podmienok jej vypracovania.

Počas prípravy predkladaného materiálu boli organizované pracovné stretnutia so zástupcami dotknutých organizácií, ktoré môžu mať pripomienky k príslušnému materiálu a ktoré niektoré zmeny môžu ovplyvniť. Všetky požiadavky boli zapracované do materiálu s ohľadom na požiadavku maximálnej ochrany životného prostredia.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ústavnými zákonmi, zákonmi a  právom Európskej únie.

 B. Osobitná časť

 

K bodu 1

V § 2 písm. j) sa mení znenie výrazu „výnimky z emisných limitov“  na výraz „odchylné hodnoty z emisných limitov“. Zmena bola vykonaná z dôvodu zjednotenia terminológie so zákonom o ovzduší. Výraz „výnimky z emisných limitov“  je uvedený v  v platnom zákone o ovzduší, pričom v tomto konkrétnom momente ide o odchylné hodnoty z limitov uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách, a to na základe kritérií sociálno-ekonomických a technických. Uvedené kritériá budú konkrétne stanovené vo vyhláške a následne aj v usmernení ministerstva životného prostredia.

 

 K bodu 2

Vypustenie veterinárnej ochrany území v definícii integrovaného povolenia vyplýva z vypustenia týchto konaní z § 3 ods. 3, kde sa súhrnne uvádza rozsah všetkých rozhodnutí, povolení, vyjadrení a iných úkonov štátnej správy, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.

K bodu 3

  V § 3 sa odseky 3 a 4 upravujú na základe požiadaviek vyplývajúcich z praxe. Uvedené požiadavky nám boli predložené a zdokladované ako zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia tak aj zo strany prevádzkovateľov. K podstatnej zmene  dochádza vypustením kolaudačného konania z integrovaného povoľovania. V súvislosti s touto zmenou boli z doterajšieho rozsahu § 3 ods. 3 písm. c) vypustené všetky právne akty, ktorými sa udeľoval súhlas s užívaním príslušnej prevádzky. Vypustené boli tiež všetky vyjadrenia, ktoré vstupujú priamo do územného konania lebo stavebného konania, nakoľko tieto samotné sú zintegrované do povoľovania a ich úprava podlieha osobitnému predpisu – stavebnému zákonu. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné v zákone o integrovanej prevencii duplikovane preberať ustanovenia osobitných predpisov, upravujúce vyjadrenia dávané k jednotlivým konaniam podľa stavebného zákona.

 

K bodu 4

Nadpis  § 4 bude znieť len „Konzultácia“. Z pôvodného nadpisu sa sa vypúšťajú slová „predbežné prerokovanie“. Na základe vyjadrení SIŽP  a jej praktických skúseností s inštitútom predbežného prerokovania sa inštitút predbežného prerokovania zo zákona vypúšťa a následne sa musí upraviť aj názov paragrafu, ktorý predbežné prerokovanie upravoval. Hlavným dôvodom na vypustenie predbežného prerokovania sa ukázalo jeho minimálna aplikácia v praxi.

 K bodu 5

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová  „predbežné prerokovanie“. Ide o obdobnú úpravu aká bola vykonaná v názve § 4 v novelizačnom bode 4. Tu sa slová „predbežné prerokovanie“ vypúšťajú z rozsahu oprávnení prevádzkovateľa. Na základe navrhovanej úpravy bude môcť prevádzkovateľ požiadať po nadobudnutí účinnosti zákona len o konzultáciu, pretože predbežné prerokovanie sa z obsahu § 4 vypúšťa.

 K bodu 6

V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5 obsahujúce úpravu predbežného prerokovania. Inštitút predbežného prerokovania žiadosti sa v praxi neosvedčil. Všetky sporné otázky ohľadne prevádzok si prevádzkovatelia dokážu dostatočne zrozumiteľne vysvetliť v rámci konzultácie, ktorá ostáva v zákone ponechaná v doteraz platnej úprave.

 K bodu 7

 Z rozsahu poskytovania odborného poradenstva prevádzkovateľovi oprávnenou osobou sa vypustilo poskytovanie odborného poradenstva v predbežnom prerokovaní. Dôvodom je vypustenie úpravy predbežného prerokovania z § 4 (najmä vypustenie odsekov 4 a 5) z dôvodu nevyužívania tohto inštitútu v praxi.

K bodu 8

V § 5 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b). Platné znenie ustanovenia je totiž neprijateľné pre oba dôvody zániku osvedčenia o odbornej spôsobilosti. V podstate išlo o nesystémový prvok v právnom poriadku, ktorý možno považovať za neprimeranú prekážku ústavou zaručeného práva podnikať. Získané osvedčenie o odbornej spôsobilosti je totiž možné, a podľa živnostenského zákona, aj potrebné použiť ako preukaz na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ak sa dotknutá osoba rozhodne poskytovať odborné poradenstvo v právnom rámci § 5 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby, ako to umožňuje živnostenský zákon (príloha č. 2 živnosť por. č. 68). Navyše zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti z dôvodu účasti odborne spôsobilej osoby v spoločnosti prevádzkovateľa evokuje majetkovú účasť, čo vyvoláva ďalší možný rozpor v organizačno-právnom postavení oprávnenej osoby s dôsledkom, že oprávnená osoba môže pôsobiť len v postavení právnickej osoby..

 K bodu 9 § 6 odsek 2 došlo k zmene formulácie na základe praktických skúseností, pričom sa novým znením dáva možnosť inšpekcii určiť primeraná lehota na doplnenie podkladov, pričom túto lehotu by mal skonzultovať s prevádzkovateľom.

 K bodu 10

Do § 7 ods. 2 písm. a)  sa dopĺňa slovo „záznam“, ktoré vyplýva z novej úpravy východiskovej správy a možnosti vypracovať záznam namiesto celej východiskovej správy pri splnení všetkých presne stanovaných kritérií.

 K bodu 11

V ustanovení § 7 ods. 2  sa dopĺňa písmeno e) sa dopĺňa ako povinná alternatívna príloha k žiadosti aj výpis zásad a regulatívov z územného plánu obce. Prevádzkovateľ si v tomto prípade môže vybrať medzi územným plánom obce a územným plánom zóny. Takýto podklad je potrebný a mnohé z obcí nemajú územný plán zóny spracovaný. V písmene f) sa mení slovo „záverečné“ za slovo „záväzné“. Ide o opravu nesprávne uvedeného znenia v doterajšom znení zákona.

K bodu 12

V § 8 sa na základe vydaného usmernenia Európskou komisiou ohľadom vypracovania východiskovej správy pristúpilo k aplikácií niektorých znení usmernenia. Pribudol záznam, ktorý sa pripravuje namiesto východiskovej správy. Uvedený záznam sú povinní vypracovať tí prevádzkovatelia, ktorý nakladajú s nebezpečnými látkami, ale ktorí spĺňajú podmienky v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ. Uvedený paragraf tiež rieši situáciu u prevádzkovateľov, ktorí neboli povinný vypracovať východiskovú správu, ale na základe zmene činnosti v prevádzke dôjde k nakladaniu s nebezpečnými látkami. V takom prípade budú títo prevádzkovatelia mať povinnosť vypracovať východiskovú správu alebo záznam.

 

K bodu 13

 Rozsah účastníkov konania sa dopĺňa aj o účastníkov konaní uvedených v § 3 ods. 4. Uvedená zmena neznamená rozšírenie doterajšieho okruhu účastníkov konania, pretože tí boli doteraz zahrnutí v rámci § 3 ods. 3 písm. h), ktoré sa v terajšej novele ako duplicitné s § 3 ods. 4 zo znenia zákona o IPKZ vypustilo. 

K bodu 14

Stavebný úrad sa stáva dotknutým úradom nielen v stavebnom konaní, ale vo všetkých konaniach podľa stavebného zákona, ktoré sú včlenené do integrovaného povoľovania.

 K bodu 14

§ 11 spresňuje sa spôsob začatia konania a moment začatia konania. Ide o úpravu vyplývajúcu z praktických skúseností.

K bodu 15

Medzi dotknuté orgány sa zaraďuje aj dotknutá obec v tých prípadoch ak nie je dotknutým orgánom už podľa písmena b), kedy môže vystupovať v pozícii obce ako stavebného úradu. Obec by mala v tejto pozícii posúdiť zosúladenie navrhovanej prevádzky s územnoplánovacou dokumentáciou alebo s obsahom územného rozhodnutia, pokiaľ ho obec pre dotknuté územie vydala.

K bodu 16

Spresňuje sa spôsob začatia konania z vlastného podnetu SIŽP . Ide o úpravu vyplývajúcu z praktických skúseností. Z dôvodu čiastkových legislatívnych aj formálnych zmien sa navrhuje celé nové znenie § 11.

 K bodu 17

Z dôvodu doterajšej nejednotnosti a používania pojmov „námietky“ a „pripomienky“ v zákone sa navrhuje terminologické zjednotenie na jednotný názov „pripomienky“.

K bodu 18

Ide o úpravu vyplývajúcu z praktických skúseností na podnet prevádzkovateľov a SIŽP. Povinnosť uplatniť svoje pripomienky na ústnom pojednávaní sa mení na právo uplatnenia pripomienok, pričom forma ich uplatnenia môže byť ako písomná, tak aj ústne do zápisnice.

 K bodu 19

V § 16, upravujúcom dôvody zastavenia konania sa v predvetí doplnili prostredníctvom odkazu na poznámku pod čiarou dôvody zastavenia konania. Okrem dôvodov všeobecne upravených v Správnom poriadku k nim pribudli osobitné dôvody zastavenia konania, uvedené v § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upravili sa tiež jednotlivé dôvody zastavenia konania v súlade s doterajšou praxou. Dopĺňajú a upravujú sa tiež poznámky pod čiarou k tomuto paragrafu. Tento paragraf sa neuplatňuje v prípade podania žiadosť a potreby doplnenia podkladov do žiadosti, nakoľko túto oblasť priamo upravuje §6.

K bodu 20

Zjednocuje sa terminológia s § 15 ods. 4 až 6 a § 17 zákona, kde je uvedené, že ide o „zhromaždenie obyvateľov obce“ a nie „verejné zhromaždenie obyvateľov obce“. Z uvedeného dôvodu sa z ustanovenia § 18 ods. 1 vypúšťa slovo „verejného“. Navyše podľa čl. 67 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11b zákona Slovenskej Národnej rady č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ide v danom prípade taktiež o zhromaždenie obyvateľov obce a nie o verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

 

K bodu 21

Novým znením paragrafu sa zjednoduší postup pre SIŽP ako aj prevádzkovateľa v prípade nepodstatnej zmeny. V tomto prípade sa totiž nebude vyžadovať povolenie, postačí ohlásenie prevádzkovateľa. V prípade nepodstatných zmien zároveň pre prevádzkovateľov odpadne poplatková povinnosť.

 

K bodu 22

Úprava prvej vety § 22 sa vykonala z dôvodu zdôraznenia skutočnosti, že v prípade postatnej zmeny je potrebné zo strany prevádzkovateľa túto ohlásiť a zároveň podať žiadosť o vydanie povolenia.

K bodu 23

V §22 odsek 6 sa mení znenie názvu výnimky z emisných limitov za názov odchylné hodnoty z emisných limitov. K uvedenej zmene sa pristúpilo z dôvodu, že termín „výnimky z emisných limitov“ je v aktuálnej legislatíve uvedený v zákone o ovzduší, pričom v tomto konkrétnom prípade, uvedenom v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ide o odchylné hodnoty z limitov uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách, a to na základe kritérií sociálno-ekonomických a technických. Uvedené kritériá budú stanovené vo vyhláške a následne aj v usmernení.

 K bodu 24

Ide o úpravu znenia, ktorá vyplynula z praktických skúseností. V znení ustanovenia zároveň došlo k viacerým formálnym a legislatívnym úpravám, preto je súčasťou novelizačného bodu celé znenie § 26 ods. 1.

K bodu 25

Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré upravuje povinnosti toho prevádzkovateľa po skončení činnosti prevádzky, ktorý nemá vypracovanú východiskovú správu.

 

K bodu 26

Nakoľko povinnosti prevádzkovateľa spojené s ukončením činnosti v prevádzke sa nachádzajú v § 26 ods. 4 až 6, prispôsobuje sa tejto skutočnosti aj znenie § 28 ods. 2.

 

K bodu 27

V súvislosti s vypustením odseku 1 v § 29 sa mení aj názov paragrafu.

 K bodu 28

V § 29 sa vypúšťa odsek 1, v ustanovení ostávajú len dôvody zruešenia povolenia, ktoré sú vymenované v odseku 2 a 3.t

 K bodu 29

V splnomocňovacom ustanovení sa dopĺňa, že vykonávací predpis upraví podrobnosti o obsahu záznamu. Záznam sa vložil ako nová možnosť v prípade nevypracovania východiskovej správy do nového znenia § 8 tejto novely. Súčasťou materiálu je aj návrh novely vyhlášky č.

K bodu 30

 V splnomocňovacom ustanovení sa dopĺňa, že vykonávací predpis upraví podrobnosti o spôsobe určenia podmienok pre určenie odchylných hodnôt emisných limitov z dôvodu geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo technických charakteristík príslušnej prevádzky. Táto povinnosť vyplýva zo smernice. Smernica o IPPC stanovuje povinnosť ustanovenia kritérií pre stanovenie a schválenie odchylných hodnôt od emisných limitov 

K bodu 31

Nakoľko došlo k vypusteniu predbežného prerokovania pred podaním žiadosti z § 4, je potrebné následne upraviť aj znenie v § 32 ods.1 písm. b).

 K bodu 32

 V § 32 ods.1 dopĺňa možnosť pre prevádzkovateľa získať potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a potvrdenie, ktoré ho oprávňuje čerpať prostriedky účelovej finančnej rezervy slúžiacej na uzatvorenie skládky odpadov.

 K bodu 33

V §32  ods.1 sa dopĺňa kompetenčné oprávnenie inšpekcie na obmedzenie alebo zastavenie činnosti v prevádzke..

 

K bodu 34

Vypúšťa sa nesprávne uvedená poznámka pod čiarou vrátane odkazu k nej. Ide o formálnu úpravu aktuálneho znenia zákona.

 

K bodu 35

Upravuje sa nesprávne uvedený vnútorný odkaz. Ide o formálnu úpravu aktuálneho znenia zákona.

 

K bodu 36

 Spresňuje sa lehota, v ktorej je inšpekcia odovzdať prevádzkovateľovi správu o kontrole. Zároveň sa ustanovuje, že pokiaľ neboli kontrolu zistené nedostatky nie je potrebné prerokovať. Ak nedostatky boli zistené, inšpekcia ich s prevádzkovateľom prerokuje do 15 kalendárnych dní po doručení výsledkov kontroly prevádzkovateľovi zo strany inšpekcie.

K bodu 37

Do ustanovenia sa dopĺňa poznámka pod čiarou a príkladmý odkaz na zákony, kde sú uvedené konkrétne opatrenia na nápravu.

 K bodu 38

V praxi sa nepreukázala potreba spojení konaní. Z uvedeného dôvodu sa v § 35 ods. 4 vypúšťa.

 K bodu 39

 Inšpekcia pri výkone kontrolnej činnosti musí mať možnosť zaznamenať si zistený stav videokamerou, prípadne fotografiami z dôvodu spoľahlivo zisteného skutkového stavu kontrolovanej prevádzky.

K bodu 40

Do ustanovenia upravujúceho výkon štátneho dozoru sa vkladá štandardné ustanovenie, ktoré odkazuje na použitie zákona o kontrole v štátnej správe, ktorý všeobecne upravuje výkon štátneho dozoru a kontroly v kontrolnej a dozornej činnosti štátnej správy.

K bodu 41

Nadpis „Sankcie“ nad § 37 sa vypúšťa ako nadbytočný, pretože § 37 má vlastný nadpis „Správne delikty“ a nasledujúce paragrafy už neupravujú sankcie. Hneď nasledujúci § 38 upravuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.

 

K bodu 42

Navrhované znenie § 37 odsekov 1 a ž 3 rieši správne delikty kedy sa z troch stupňov kategorizácie správnych deliktov rozdeľujú na dve kategórie v hodnote od  100 do 33000 eur a od 1000 do 333000 Eur.

K bodu 43

V súlade s obsahovo príbuzným zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyv na životné prostredie a o zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež v súlade s oficiálnym prekladom znenia smerníc sa doteraz používaný pojem „zainteresovaná verejnosť“ nahrádza pojmom „dotknutá verejnosť“.

 

K bodu 44

            Prechodnými ustanoveniami sa zabezpečuje kontinuita s doterajším právnym stavom a zároveň istota účastníkov konaní, ktoré sa začali v čase doteraz platnej právnej úpravy. Všetky konania, ktoré sú podľa zákona o IPKZ začaté a neukončené sa dokončia podľa doterajších predpisov. Uvedené sa týka aj konaní o uložení pokuty.

K bodu 45

            V znení prílohy č. 1 sa odstraňuje chyba, doterajšie znenie písmen c) a d) tvoria totiž vysvetlivky k písmenu b) časti 6.4 prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

K bodu 46

V prílohe č. 1 sa nahrádza nesprávne použitý odkaz správnym číslom, pričom sa zároveň znenie poznámky pod čiarou upresňuje uvedením konkrétneho ustanovenia zákona o vodách.

 K čl. II

K bodu 1

 Podľa § 14 zákona o správnych poplatkoch splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak úkon alebo konanie vykonal okresný úrad, tak je aj vecne príslušný na vymáhanie poplatku, teda na výkon rozhodnutia. Tento právny stav však nezodpovedá jednému zo základných zámerov deklarovaných v rámci reformného programu štátnej správy (ESO), aby ministerstvo vnútra zabezpečovalo výkon rozhodnutí okresných úradov vydaných v správnom konaní. Na ten účel ministerstvo vnútra zriadilo vo svojej organizačnej štruktúre centrá podpory. V intenciách uvedeného zámeru ustanovuje § 7 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo vnútra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Doposiaľ jedinou opodstatnenou výnimkou z tohto pravidla je vzhľadom na rozpočtové určenie výnosov pokút § 7 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého výkon rozhodnutia orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (teda aj okresného úradu) na peňažné plnenie, ktoré je príjmom Environmentálneho fondu, uskutočňuje tento fond. S navrhovaným riešením vyslovilo súhlas aj ministerstvo financií.

 K bodu 2

Novelizácia správneho poriadku smeruje k jednoznačnému rozlíšeniu poplatku za vydanie prvotného integrovaného povolenia a jeho podstatnej zmeny. Vychádza z navrhovanej právnej úpravy zmeny zákona č. 39/2013 Z. z. V porovnaní so súčasným stavom nastáva priaznivejšia situácia pre podnikateľov, pretože výška doterajších poplatkov ostáva zachovaná, ale poplatok sa platí len za podstatnú zmenu. Pre všetky nepodstatné zmeny ostáva podnikateľovi len ohlasovacia povinnosť, ktorá však nie je nijako spoplatnená. Vypúšťa sa tiež poplatok za predbežné prerokovanie, ktoré sa ako istý poradný prostriedok zo zákona IPKZ vypúšťa, pretože sa v praxi neosvedčil.

 

K čl. III

 Dátum nadobudnutia účinnosti bol stanovený vzhľadom na odhadovaný koniec legislatívnych prác a zároveň na zachovanie dostatočne dlhej lehoty na oboznámenie sa občanov so znením nového zákona. Neskorší dôvod nadobudnutia účinnosti § 3 ods. 3 písm. c) súvisí s tým, že znenie tohto ustanovenia bolo zosúladené so zákonom č. 79/2015 Z. z. o dopadoch, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016. Z dôvodu právnej a terminologickej jednoznačnosti sa preto posunula účinnosť tejto časti zákona na rovnaký dátum – začiatok roka 2016.

 

 V Bratislave 27. mája 2015

 

 

 

 Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 Peter Žiga, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 428
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: