Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

395/2012 Z. z.

Admin 3 • 29.1. 2013, 20:44

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012.

Predkladaný návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého cieľom je aj konsolidácia verejných financií so zámerom zníženia deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013. Vláda SR sa pri plnení tohto cieľa zaviazala zamerať na opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu a hospodársky rast a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti. Z tohto záväzku vlády SR vychádzajú aj navrhované úpravy, ktoré sú zamerané najmä na:

obmedzenie možnosti uplatnenia 40 %-ných paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne; zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností,uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce,obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu len za podmienky, že daňovník dosahuje zákonom ustanovenú minimálnu výšku len z tzv. „aktívnych príjmov", t. j. príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, zavedenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb s dvomi sadzbami dane, pričom vyššia z týchto sadzieb bude uplatňovaná pre fyzické osoby s nadštandardnými príjmami,zavedenie osobitnej sadzby dane vo výške 5 % pre vybraných ústavných činiteľov (poslanci, prezident, členovia vlády, predseda a podpredseda NKÚ), pričom progresívne zdaňovanie týchto príjmov zostáva zachované,zvýšenie sadzby dane pre právnické osobyúpravu zdanenia podielov na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 a vyplácanom po 31. decembri 2012.

Vplyvy návrhu zákona na jednotlivé subjekty verejnej správy sú uvedené v Doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1 - § 5 ods. 1 písm. j) a k)

Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR boli v rámci § 5 zákona (príjmy zo závislej činnosti) vyčlenené niektoré špecifické druhy týchto príjmov, ktoré zostávajú zdaniteľnými príjmami, ale nevstupujú do vymeriavacích základov na sociálne poistenie.

K bodu 2 - § 6 ods. 2 písm. a)

Na základe požiadavky Ministerstva kultúry SR sa pre autorov príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu a televízie upravuje možnosť rozhodnúť sa na základe písomnej dohody s platiteľom dane

- či chce z príspevku zraziť daň po odpočítaní odvodu do literárneho fondu, pričom v tomto prípade, bude jeho daňová povinnosť vysporiadaná alebo

- mu platiteľ dane, daň nezrazí a on si aj príjmy za tieto príspevky zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vysporiada ich sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. O tejto skutočnosti však musí autor s platiteľom dane uzavrieť písomnú dohodu dopredu, t.j. pred vyplatením príjmu a nie až po skončení zdaňovacieho obdobia. V takomto prípade bude už daňovník platiť aj sociálne a zdravotné odvody.

Uvedené sa však týka len tých príspevkov autorov, ktoré sú vyplácané na základe zmluvy o vytvorení diela. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak by bola uzavretá zmluva o vytvorení diela spolu s licenčnou zmluvou, pričom by bola stanovená len jedna suma ako odmena aj za vytvorenie diela aj za následné jeho použitie, t.j. takýto príjem sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona (postup uplatňovaný aj do 31.12.2012).

Zároveň sa ustanovenie dopĺňa o príjmy, kedy autori, novinári, umelci vytvárajú diela z vlastného podnetu a na vlastné náklady, ktoré následne rozširujú mimo distribučnej siete v prípade autorských diel (sami si vydajú literárne dielo, ktoré následne predávajú) alebo predávajú nimi vytvorené diela ako napr. sochy, obrazy a iné umelecké diela. Ide o prípady, kedy diela spadajúce pod ustanovenia autorského zákona nie sú vytvárané na základe objednávky od objednávateľa, pričom nie sú uzavreté ani zmluvy o vykonaní diela ani licenčné zmluvy ale sám autor, umelec si z vlastného rozhodnutia vytvorí dielo, ktoré ďalej predáva. Uvedená úprava bola v zákone o dani z príjmov aj do 31.12.2011.

K bodu 3 - § 6 ods. 10

V navrhovanom ustanovení sa ponecháva možnosť uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov daňovníkom, ktorí nie sú platiteľmi DPH alebo sú platiteľmi DPH len časť zdaňovacieho obdobia, z úhrnu príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, avšak tieto môžu byť uplatnené v maximálnej výške 5 040 eur ročne. V prípade, ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na vykonávanie podnikania, alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu počas zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť len pomernú časť uvedených výdavkov v maximálnej mesačnej čiastke 420 eur zodpovedajúcej počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia, v ktorých vykonával uvedené činnosti alebo poberal príjmy. Túto pomernú časť si môže začať uplatňovať už v mesiaci, v ktorom získal povolenie na výkon podnikania alebo začal vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo začal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Rovnako sa postupuje aj pri skončení týchto činností. Uplatnenie pomernej mesačnej časti vo výške 420 eur sa vzťahuje samostatne na začatie vykonávania činnosti, z ktorej daňovník dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a samostatne k činnosti, z ktorej dosahuje príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Zároveň sa vypúšťa možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov u daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z prenájmu, pričom títo si budú môcť naďalej uplatňovať preukázateľné výdavky, či už na základe vedeného účtovníctva alebo preukázateľnej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

K bodu 4 - § 9 ods. 2 písm. a)

V súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení od 1.1.2013 zákonom č. 252/2012 Z.z. podľa ktorého sa odvod do 2. piliera dôchodkového sporenia znižuje z 9% na 4% a zavádza sa aj možnosť platenia dobrovoľných príspevkov, sa z dôvodu právnej istoty spresňuje aj oslobodenie vyplácaných dávok a iných plnení podľa tohto zákona. Podľa navrhovanej úpravy nebude oslobodená suma, ktorá bude vyplácaná podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z.z., t.j. suma vyplatená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zodpovedajúca súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu. Takáto suma bude dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácaná v zákonom stanovených prípadoch a to napr. ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení uznaná za neplatnú.

Vyplatená suma bude zahŕňaná medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona a to iné príjmy (uvádzané v daňovom priznaní), pričom túto sumu si bude môcť daňovník znížiť o zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

V tejto súvislosti bude musieť daňovník aj upraviť základ dane o odpočítavané nezdaniteľné časti na platené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa navrhovaného znenia § 11 ods. 9 zákona.

K bodu 5 - § 9 ods. 2 písm. z)

Návrhom sa oslobodzujú deputátne plnenia poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch. Oslobodením tohto príjmu od dane z príjmov [doplnením nového písmena z) do § 9 zákona o dani z príjmov] sa deputáty nebudú zdaňovať a ani zahrnovať do vymeriavacích základov na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie.

K bodu 6 - § 11 ods. 4

Navrhujú sa sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť manžel/manželka, ak

- sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo

- poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo

- je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie.

K bodu 7 - § 11 ods. 8

Ide o legislatívne spresnenie, za ktoré zdaňovacie obdobie sa vypočítava 60-násobok priemernej mesačnej mzdy na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie.

K bodu 8 - § 11 ods. 9

V súvislosti so zavedením možnosti daňového zvýhodnenia zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zákonom č. 252/2012 Z.z. ako nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka do zákonom stanovenej výšky, sa dopĺňa ustanovenie § 11 zákona, podľa ktorého daňovník musí o uplatnené dobrovoľné príspevky ako nezdaniteľnej časti zvýšiť základ dane. Uvedené sa použije, ak napr. daňovníkovi bolo vydané právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré rozhodlo o neplatnosti zmluvy. Základ dane upraví do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola vyplatená suma podľa § 64a alebo § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 252/2012 Z.z.

K bodu 9 - § 15

Navrhuje sa progresívna sadzba dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na výšku základu dane. Tiež sa navrhuje zvýšenie sadzby dane na daň z príjmov právnických osôb.

K bodu 10 - § 15a

V rámci konsolidácie verejných financií sa navrhuje zaviesť osobitnú sadzbu dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov plynúcich týmto daňovníkom podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov (poslanci, prezident, členovia vlády, predseda a podpredseda NKÚ). Takto stanovená osobitná daň, vypočítaná sadzbou vo výške 5 %, nebude znižovať pri výpočte zdaniteľnej mzdy úhrn zdaniteľných príjmov týchto daňovníkov a progresívne zdaňovanie u tejto skupiny daňovníkov zostane zachované. Za správny výpočet, zrazenie a odvedenie tejto dane zodpovedá zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorý ju bude odvádzať správcovi dane v rovnakom termíne ako preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vykonaním zrážky a odvodu bude osobitná daň vysporiadaná.

K bodu 11 a 15 - § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) a § 38 ods. 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou v ustanovení § 11 ods. 9.

K bodu 12 - § 33 ods. 1, 8 a 9

S účinnosťou od 1. 1. 2013 sa navrhuje priznávať daňový bonus v prípade, ak daňovník dosiahne zákonom ustanovenú minimálnu výšku len z tzv. „aktívnych príjmov", t.j. príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Ak tento daňovník dosiahne v zdaňovacom období len iné zdaniteľné príjmy (tzv. „pasívne príjmy") uvedené v § 6 ods. 3 a 4 až 8 zákona o dani z príjmov, tomuto daňovníkovi sa daňový bonus neprizná.

K bodu 13 - § 35 ods. 2

Vzhľadom na to, že sa podľa § 15 zákona o dani z príjmov navrhuje vyššia sadzba dane pri dosiahnutí základu dane presahujúceho 176,8 násobok platného životného minima, táto sa použije aj pri výpočte mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

K bodu 14 - § 37 ods. 5

Ustanovenie je navrhované z dôvodu splnenia zásad ochrany osobných údajov v nadväznosti na dokladanie a preukazovanie nárokov napr. na daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela ako aj na účely daňovej kontroly.

K bodu 16 - § 43 ods. 1

S účinnosťou od 1. 1. 2013 je sadzba dane pre daň vyberanú zrážkou vo výške 19 %.

K bodu 17 - § 43 ods. 3 písm. h)

Na základe požiadavky Ministerstva kultúry SR sa pre autorov príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu a televízie upravuje možnosť rozhodnúť sa na základe písomnej dohody s platiteľom dane

- či chce z príspevku zraziť daň po odpočítaní odvodu do literárneho fondu, pričom v tomto prípade, bude jeho daňová povinnosť vysporiadaná alebo

- mu platiteľ dane daň nezrazí a on si aj príjmy za tieto príspevky zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vysporiada ich sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. O tejto skutočnosti však musí autor s platiteľom dane uzavrieť písomnú dohodu dopredu, t.j. pred vyplatením príjmu a nie až po skončení zdaňovacieho obdobia.

Uvedené sa však týka len tých príspevkov autorov, ktoré sú vyplácané na základe zmluvy o vytvorení diela resp. zmiešanej zmluvy (zmluva o vytvorení diela spolu s licenčnou zmluvou), z ktorej nie je zrejmá presná odmena za vytvorenie diela a za použitie diela ale je dohodnutá úhrnná odmena.

Ustanovenie sa ďalej z dôvodu právnej istoty spresňuje, v tom smere, že zrážkovou daňou sa zdaňujú len tie príspevky do novín a časopisov, ktoré sa označujú normou ISSN, čo znamená periodické publikácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Rovnaký postup bol uplatňovaný aj do účinnosti tohto zákona.

Podľa tohto ustanovenia sa zdaňujú len príjmy vyplácané autorom za vybrané diela, a to príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie. Zrážkovej dani nepodliehajú príjmy, ktoré sú dosahované za umelecký výkon ani iné príjmy dosahované na základe autorského zákona. Tieto sú zdaniteľné autormi a umelcami výlučne podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 zákona cez podané daňové priznanie.

K bodom 18 a 19 – § 43 ods. 5 písm. b) a c)

Podľa navrhovanej úpravy sa v § 43 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov vypúšťa možnosť odpočítania paušálnych výdavkov od vyplácaných príjmov autorom a umelcom za príspevky do novín a časopisov pred ich zdanením. Zároveň sa zavádza možnosť odpočítania výdavku na povinný odvod do fondu, ktorý musí platiteľ dane pred vyplatením tohto príjmu autorom odviesť v súlade s ustanoveniami zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Keďže daň sa vyberá zrážkou len v prípade príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak nejde o umelecký výkon, bude z tohto príjmu odvádzaný len odvod do literárneho fondu.

V prípade ostatných činnosti, z ktorých plynú daňovníkom príjmy podľa autorského zákona priznávané ako súčasť príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 zákona vysporiadavané v daňovom priznaní títo si povinné odvody do fondov podľa zákona o umeleckých fondoch uplatnia ako súčasť svojich výdavkov a to v preukázateľnej výške, ak si uplatňuje preukázateľné výdavky alebo ak si uplatňuje paušálne výdavky, tieto sú ich súčasťou.

Možnosť odpočítania paušálnych výdavkov pred zrazením dane platiteľom dane sa navrhuje zrušiť aj v prípade vyplácania príjmov daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou za umelecký a športový výkon vykonávaný na území SR.

Navrhované zrušenie možnosti uplatňovania paušálnych výdavkov pre uvádzané príjmy je vykonané z dôvodu úprav v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa obmedzuje uplatnenie paušálnych výdavkov maximálne do výšky 5 040 eur ročne, nakoľko z pohľadu platiteľa dane by bolo v momente vyplatenia zdaniteľného príjmu a zrazenia dane objektívne nemožné testovať výšku paušálnych výdavkov do zákonom stanovenej maximálnej sumy (5 040 eur).

S účinnosťou od 1. 1. 2013 preto v prípade príjmov

- za príspevky do novín a časopisov budú uplatňované ako výdavky povinné odvody do fondu v súlade so zákonom o umeleckých fondoch a daň bude zrazená z takto znížených príjmov, pričom jej zrazením bude aj naďalej daňová povinnosť daňovníka považovaná za vysporiadanú avšak len za podmienky, že daňovník neuplatní postup podľa odseku 15,

- uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajúci na území SR činnosť umelca a športovca), nebudú uplatňované žiadne výdavky, daň bude zrazená z hrubých príjmov, ale daňovník sa po skončení zdaňovacieho obdobia bude môcť rozhodnúť podať daňové priznanie, v ktorom si uplatní výdavky percentom z príjmov v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov alebo preukázateľné výdavky. Možnosť rozhodovania o podaní daňového priznania u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (umelec a športovec) je naďalej ponechaná z dôvodu, že aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý dosahuje príjmy z umeleckej činnosti alebo ako športovec, si svoju daňovú povinnosť vysporiada podaním daňového priznania.

K bodu 20 - § 43 ods. 15

V súvislosti s úpravou v ustanoveniach § 6 ods. 2 písm. a) a § 43 ods. 3 písm. h) zákona sa dopĺňa aj odsek 15, podľa ktorého sa autor pri príjmoch plynúcich za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie dosahovaných na základe zmluvy o vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona (aj zmiešané zmluvy, t.j. o vytvorení diela spolu s licenčnou, kde je dohodnutá odmena jednou sumou), môže rozhodnúť či mu bude daň zrážať platiteľ dane alebo si daňovú povinnosť vysporiada sám v podanom daňovom priznaní. O takomto postupe sa však musí rozhodnúť dopredu (pred vyplatením príjmu za príspevok) na základe písomnej dohody uzavretej medzi platiteľom dane a autorom. Zároveň uzavretie takejto dohody s príslušným autorom za uhrádzaný príspevok musí platiteľ dane oznámiť správcovi dane do skončenia 15 dní po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom takéto dohody boli uzavreté.

K bodu 21 - § 44 ods. 1

V súvislosti so zavedením progresívnej sadzby dane sa v ustanovení § 44 ods. 1 zákona o dani z príjmov zavádza osobitná sadzba dane vo výške 9,5 % platná pre zabezpečenie dane, určená rozhodnutím správcu dane voči fyzickým alebo právnickým osobám.

K bodu 22 – § 44 ods. 2

V súvislosti so zavedením progresívnej sadzby dane sa v ustanovení § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov zavádza osobitná sadzba dane vo výške 19 %, platná na zabezpečenie dane z príjmu, ktorý plynie daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou. Zároveň sa vypúšťa možnosť pri vyplácaní príjmu z prenájmu daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatniť pred zabezpečením dane paušálne výdavky tak, ako pre všetkých daňovníkov dosahujúcich tieto príjmy.

K bodu 23 - § 51d

Uvedená úprava sa navrhuje z cieľom motivovať spoločnosti k vyplácaniu podielov na zisku (dividend) vykázaných za zdaňovacie obdobia najneskôr do konca roka 2003, ktoré ich zadržiavali vo vlastnom imaní.

V dôsledku očakávaného vyššieho vyplácania aj týchto „starých" podielov na zisku (dividend) by zároveň došlo aj k zvýšeniu príjmov do štátneho rozpočtu a tým aj naplneniu zámeru konsolidácie verejných financií.

Podľa navrhovaného znenia, v prípade ak sa podiely na zisku (dividendy) vyplácajú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, z týchto sa bude daň vyberať zrážkou podľa § 43 zákona, pričom platiteľ dane bude uplatňovať postup uvedený v tomto ustanovení (§ 43).

Ak by takéto príjmy boli vyplácané zo zdrojov v zahraničí, budú tvoriť samostatný základ dane vysporiadavaný v podanom daňovom priznaní postupom podľa § 32 alebo § 41 zákona.

Podiely na zisku (dividendy) vyplácané daňovníkom uvedeným v odseku 4 sa naďalej nebudú zdaňovať ale len za podmienok upravených v tomto ustanovení, pričom sa už v tomto prípade neprihliada na ustanovenie § 52 ods. 24 zákona.

K bodu 24 - § 52t – prechodné ustanovenia

Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použije znenie zákona účinného do 31. decembra 2012.

Navrhuje sa zdanenie výsluhových dôchodkov poskytovaných daňovníkom do dosiahnutia dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom poistení, vyplatených po 31. 12. 2012.

Sadzba dane právnickej osoby vo výške 23 % platná od 1. 1. 2013 sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začne po 31. decembri 2012.

K bodu 25 – príloha č. 2

Dňa 30. novembra 2011 bolo schválené prepracované znenie Smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch. Podľa článku 8 prepracovanej smernice členské štáty mali prijať v roku 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o tom informovať Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Keďže v prepracovanom znení smernice nedošlo k zásadným zmenám, ktoré by bolo potrebné premietnuť priamo do znenia zákona, z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať len navrhovanú zmenu v prílohe č. 2 zákona o dani z príjmov.

K Čl. II

V súvislosti s tým, že v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa vkladajú do § 5 ods. 1 písm. j) odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára, tieto príjmy podľa uvedeného návrhu nebudú od účinnosti zákona patriť do okruhu príjmov zo závislej činnosti, ktoré zakladajú sociálne poistenie, preto nie je dôvod na ponechanie osobitnej úpravy pre členov volebnej komisie v § 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

K Čl. III

Upravuje sa poznámka pod čiarkou k odkazu 18 v súvislosti s úpravou § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa špecifikujú niektoré druhy príjmov zo závislej činnosti v samostatných písmenách j) a k), ktoré je potrebné zahrnúť do príjmov zo závislej činnosti, z ktorých sa platí poistné na verejné zdravotné poistenie.

K Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v.r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

 

 

S p o l o č n á   s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 287 z 24. októbra 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 112 zo dňa 15. novembra 2012)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 150 zo dňa 20. novembra 2012)

2. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov - členov výboru boli prítomní 6 poslanci.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. K čl. I za doterajší bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:

„4. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.".".

Doterajšie body 4 až 25 sa primerane prečíslujú.

V súvislosti so zrušením zdanenia príjmov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok zrážkovou daňou a zavedením zdaňovania týchto výnosov prostredníctvom podania daňového priznania sa definujú výnosy ako príjmy z kapitálového majetku.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. I za doterajší bod 3 sa vkladajú nové body 4 až 9, ktoré znejú:

„4. V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová „okrem výdavkov uvedených v odseku 7".

5. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri príjmoch podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné20) z týchto príjmov.".

6. V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „výdavky" vkladajú slová „okrem výdavkov uvedených v odseku 12".

7. V § 8 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac do výšky 5 040 eur ročne".

8. § 8 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Pri príjmoch podľa odsekov 1 a 2, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné20) z týchto príjmov.".

9. V § 9 ods. 2 písm. i) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nejde o plnenia poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), pričom ak takto vymedzené plnenia presiahnu sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a), do základu dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu.".".

Doterajšie body 4 až 25 sa primerane prečíslujú.

V súlade s § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je s účinnosťou od 1.1.2011 zárobkovou činnosťou, z ktorej sa povinne platí zdravotné poistenie aj činnosť, z ktorej poistencovi plynú zdaniteľné príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona), ostatné príjmy (§ 8 zákona), ak nejde o príjmy oslobodené od dane z príjmov alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Keďže ide o povinne platené poistné v súlade s osobitným zákonom, ktorým je zákon o zdravotnom poistení, ustanovenia § 7 a 8 zákona sa spresňujú a dopĺňajú aj o daňové výdavky, ktorými sú preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie.

Pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva sa ponechávajú 25% paušálne výdavky avšak rovnako ako pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela alebo umeleckého výkonu sa obmedzujú do maximálnej ročnej výšky 5 040 eur.

V roku 2010 a predchádzajúcich rokoch si daňovníci poberajúci plnenia z poisťovní zodpovedajúce náhrade za stratu zdaniteľného príjmu z dôvodu úrazu uplatňovali nezdaniteľnú časť základ dane na daňovníka. Zavedením rozlišovania aktívnych a pasívnych príjmov však za rok 2011 túto možnosť stratili, čím boli postihnutí najmä tí daňovníci, ktorým je renta vyplácaná v nízkych sumách a z dôvodu invalidity je to jediný zdroj ich príjmov, navyše sa od 1.1.2011 platia z nich aj zdravotné poistenie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K čl. I za doterajší bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:

„5. V § 9 ods. 2 písm. m) sa suma „165,97 eura" nahrádza sumou „350 eur".".

Doterajšie body 5 až 25 sa primerane prečíslujú.

S účinnosťou od 1.1.2013 sa navrhuje zvýšenie hranice pre oslobodenie peňažných a nepeňažných výhier a to z dôvodu rastu cenovej hladiny od r. 1999, ktorá by mohla byť čiastočne zohľadnená práve zvýšením ceny výhry, ktorá bude oslobodená.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. K čl. I, 5. bodu

V § 9 ods. 2 písm. z) sa nad slovo „dreve" vkladá odkaz na poznámku pod čiarou 59j a na konci 5. bodu sa pripája veta ktorá znie:

„Poznámka pod čiarou k odkazu 59j znie:

„59j) Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 59/1990 Zb. o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve.".".

Pripomienka zavedením novej poznámky pod čiarou spresňuje navrhované ustanovenie.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. K čl. I, 9. bodu

V § 15 úvodná veta znie:

„Ak tento zákon neustanovuje inak, sadzba dane zo základu dane".

Nakoľko sadzby dane sú upravené aj v iných ustanoveniach návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (napríklad čl. I 10. bod - § 15a a 23. bod - § 51d) pripomienka v tomto zmysle navrhuje aj úpravu úvodnej vety.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. K čl. I za doterajší bod 11 sa vkladá nový bod 12, ktorý znie:

„12. V § 32 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8.".

Doterajšie body 12 až 25 sa primerane prečíslujú.

Ustanovenie sa spresňuje aj v súvislosti v navrhovanou úpravou § 7 a § 8.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. K čl. I za doterajší bod 12 sa vkladá nový bod 13, ktorý znie:

„13. V § 34 ods. 1 a 2 sa suma „1 659,70 eura" nahrádza sumou „2 500 eur".".

Doterajšie body 13 až 25 sa primerane prečíslujú.

Predložený návrh zvyšuje hranicu, od ktorej je daňovník povinný platiť preddavky na daň z príjmov v priebehu preddavkového obdobia na úroveň od 2 500 eur. Úprava pomôže odbremeniť od platenia preddavkov na daň z príjmov bežných živnostníkov, ktorí majú často problém so zabezpečením prevádzkového kapitálu, zníži ich administratívne náklady, podporí malé podnikanie a hospodársky rast.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. K čl. I doterajší bod 13 znie:

„13. V § 35 ods. 2 prvá veta znie: „Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej podľa § 47, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima.".".

Ustanovenie sa spresňuje tak, aby bolo jednoznačné, že preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti sa vypočíta príslušnou sadzbou až zo zdaniteľnej mzdy, t. zn. po znížení základu dane z týchto príjmov o 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. K čl. I za doterajší bod 15 sa vkladajú nové body 16 až 18, ktoré znejú:

„16. V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) úhrn vyplatených príjmov v členení podľa výnimiek z platenia poistného a príspevkov zamestnanca.".

17. V § 39 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „zdaňovacie obdobie" vkladajú slová „vrátane údajov uvedených na mzdovom liste podľa odseku 2 písm. i)".

18. V § 39 odsek 9 znie:

„(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať miestne príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 49

a) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad"),

b) hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie"); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a daň, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.132)".".

Doterajšie body 16 až 25 sa primerane prečíslujú.

Ustanovenie sa mení tak, aby zamestnávatelia na účely vykazovania príjmov, ktoré sa nezahrnujú do vymeriavacích základov na platenie povinného poistného, ktoré platí zamestnanec zo svojho príjmu na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie, tieto príjmy uvádzali osobitne na mzdovom liste ako aj v potvrdeniach vydávaných zamestnancom.

Ustanovenie sa mení tak, že zamestnávatelia v mesačných prehľadoch nebudú povinní vykazovať osobné údaje za každého zamestnanca, ale v ročnom hlásení áno. Uvedenou úpravou sa zníži administratívna náročnosť najmä v súvislosti s prehľadom a zároveň sa zvýši kvalita analytických výstupov v súvislosti s hlásením.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

10. K čl. I za doterajší bod 17 sa vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú:

„18. V § 43 ods. 3 písm. i) sa za slovo „poukážok" vkladá čiarka a slová „okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok".

19. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) výnos zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska,

m) výnos z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska.".".

Doterajšie body 18 až 25 sa primerane prečíslujú.

Znenie § 43 ods. 3 písm. i) sa upravuje za účelom zlepšenia konkurencie schopnosti SR v zahraničí pri vydávaní štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Navrhuje sa zrušenie zdanenia výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok zrážkovou daňou u fyzických osôb, ktoré si súvisiacu daňovú povinnosť budú vysporiadavať individuálne podaním daňového priznania. Daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, Fond národného majetku SR a Národná banka Slovenska budú aj naďalej zdaňovať tieto výnosy ako aj výnosy z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok daňou vyberanou zrážkou, pričom podľa § 43 ods. 16 sa súčasne stávajú aj platiteľmi tejto dane. Ustanovenie o zrušení uplatnenia zrážkovej dane na výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok u fyzických osôb sa použije na výplatu výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok od 1. januára 2013 a to aj v prípade, ak tieto štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky boli emitované do 31. decembra 2012.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

11. K čl. I doterajší bod 19 znie:

„19. V § 43 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) v odseku 3 písm. m) je výnos z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok znížený o ich obstarávaciu cenu a poplatky súvisiace s ich obstaraním.".".

Vymedzuje sa základ dane pre daň vyberanú zrážkou z výnosov z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok a to ako výnos znížený o obstarávaciu cenu a poplatky súvisiace s obstaraním dlhopisov a pokladničných poukážok.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

12. K čl. I, 20. bodu

V § 43 ods. 15 sa nad slovo „časopisov," vkladá odkaz na poznámku pod čiarou 135a.

Pripomienka dopĺňa odkaz na poznámku pod čiarou 135a zavedenú v súvislosti s pojmom „noviny a časopisy".

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

13. K čl. I za doterajší bod 20 sa vkladá nový bod 21, ktorý znie:

„21. § 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Platiteľom dane122) z príjmov uvedených v odseku 3 písm. l) a m) je daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie (§12 ods. 2), Fond národného majetku Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska. Títo platitelia sú povinní daň odviesť správcovi dane najneskôr do tridsiateho dňa po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom im boli tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech.".".

Doterajšie body 21 až 25 sa primerane prečíslujú.

Vymedzuje sa platiteľ dane pri výnosoch z dlhopisov a pokladničných poukážok a pri predaji dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie, Fondu národného majetku SR a Národnej banky Slovenska.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

14. K čl. I za doterajší bod 22 sa vkladá nový bod 23, ktorý znie:

„23. V § 49 ods. 2 prvá veta pred bodkočiarkou znie: „Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak".".

Doterajšie body 23 až 25 sa primerane prečíslujú.

Predlžuje sa lehota na podanie hlásenia.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

15. K čl. I, 23. bodu

V § 51d ods. 2 sa slovo „spoločnosť" nahrádza slovami „obchodná spoločnosť alebo družstvo".

Pripomienka pojmovo zjednocuje predmetné ustanovenie s § 51d ods. 1 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

16. K čl. I, 23. bodu

V § 51d ods. 5 sa vypúšťa slovo „zákona".

Pripomienka vypúšťa nadbytočné slovo.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

17. K čl. I za doterajší bod 23 sa vkladajú nové body 24 až 26, ktoré znejú:

„24. V § 52i odsek 2 znie:

„(2) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2013 a 31. decembra 2014, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1,75 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,75 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,75 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,25 % zaplatenej dane.".

25. V § 52i ods. 3 sa slová „2016 až 31. decembra 2019" nahrádzajú slovami „2015 a 31. decembra 2016", číslo „1" sa nahrádza číslom „1,5", číslo „1,5" sa nahrádza číslom „1" dvakrát a číslo „0,5" sa nahrádza číslom „1".

26. V § 52i sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2017, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1,25 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1,25 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1,25 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 0,75 % zaplatenej dane.

(5) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2018, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 0,5 % zaplatenej dane.

(6) Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2019, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 0,75 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1,75 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1,75 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 0,25 % zaplatenej dane.".

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.".

Doterajšie body 24 a 25 sa primerane prečíslujú.

Navrhovaná úprava v postupnom znižovaní asignácii dane zmierňuje dopad krízy pre mimovládne organizácie zaoberajúce sa neziskovou činnosťou zabezpečujúcou verejnoprospešné služby. Touto úpravou chce vláda SR cez pomoc tretiemu sektoru zabezpečiť hlavne lepšie životné, vzdelávacie a športové aktivity pre sociálne slabšie skupiny ľudí, chorých ľudí a mládež.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

18. K čl. I v doterajšom bode 24 sa v § 52t dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia § 7 ods. 4 a 7, § 8 ods. 3 a 12 a § 9 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012.".

Povinne zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie si bude môcť daňovník uplatniť už v daňovom priznaní za rok 2012.

Plnenia z poisťovní zodpovedajúce náhrade za stratu zdaniteľného príjmu z dôvodu úrazu budú oslobodeným príjmom do výšky 3 735,94 eura (mesačne do výšky cca 311 eur) pre rok 2013, pričom v prípade ak takéto príjmy presiahnu uvedenú sumu, zdaňovať sa bude len rozdiel medzi vyplatenou sumou a sumou 3 735,94 eura.

Z dôvodu zabezpečenia rovnakého posudzovania úrazových rent resp. náhrad za stratu na zárobku sa navrhuje obmedziť aj okruh osôb, ktorým by mal byť takýto príjem oslobodený a to len pre osoby, ktoré majú viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, podobne ako je to ustanovené pri podmienkach nároku na úrazovú rentu podľa § 88 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

19. K čl. I v doterajšom bode 24 v § 52t sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.".

Predložený návrh, podľa ktorého sa zvyšuje hranica, od ktorej je daňovník – fyzická osoba povinný platiť preddavky na daň z príjmov sa bude uplatňovať až v novom preddavkovom období platnom na rok 2013, t.j. od 1.4.2013 ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

20. K čl. I v doterajšom bode 24 v § 52t sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenie § 39 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2012 a pri podávaní prehľadu za mesiac január 2013.".

Ustanovuje sa lehota, v ktorej sa po prvýkrát použije nová zákonom ustanovená štruktúra tlačív.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

21. Doterajší článok II sa vypúšťa.

Doterajšie čl. III a IV sa primerane prečíslujú.

Vypúšťa sa novelizácia zákona o sociálnom poistení z dôvodu kolízie dňa účinnosti tejto novely s inou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá je predložená na rokovanie Národnej rady SR. Novelizácia ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktorá bola súčasťou novely zákona o dani z príjmov bude zapracovaná do novely zákona o sociálnom poistení predloženej v Národnej rade SR.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

22. K čl. II

Doterajší článok II sa vypúšťa a v názve návrhu zákona sa slová „a ktorým sa menia niektoré zákony" nahrádzajú slovami „a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

Doterajšie čl. III a IV sa primerane prečíslujú.

Vypúšťa sa novelizácia zákona o sociálnom poistení z dôvodu kolízie

dňa účinnosti tejto novely s inou novelou zákona o sociálnom

poistení, ktorá je predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej

republiky. Novelizácia ustanovenia zákona o sociálnom poistení,

ktorá bola súčasťou novely zákona o dani z príjmov bude

zapracovaná do novely zákona o sociálnom poistení predloženej v Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň sa navrhuje úprava názvu zákona vzhľadom na vypustenie článku II, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.

O bode spoločnej správy č. 21 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 129 z 23. novembra 2012. Výbor určil poslanca Ladislava Kamenického za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 23. novembra 2012

Daniel D u c h o ň, v.r.

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1393
PoUtStŠtPiSoNe
: