Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

111/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 19:49

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov ako iniciatívny návrh.

Cieľom predkladanej novely zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov je zvyšovanie efektívnosti a transparentnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007-2013.

Návrhom zákona sa súčasne upravujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, na životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani sociálny vplyv.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, právom EÚ, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1 (§ 5 odsek 3, písm. c))

Upresňuje sa výkon právomocí a kompetencií orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov.

K bodu 2 (§ 6 odsek 2, písm. f))

Upresňuje sa výkon právomocí a kompetencií Centrálneho koordinačného orgánu smerom navonok voči inštitúciám EÚ pre oblasť politiky súdržnosti.

K bodu 3 (§ 7 ods. 7)

Presnejšie sa vymedzuje, ktoré osoby sa rozumejú pod doterajším označením "iné osoby". Z pohľadu aplikácie ustanovenia sa nič nemení, ustanovenie sa upravuje za účelom jednoznačnosti znenia.

K bodu 4 (§ 12 ods. 3)

Upresňuje sa povinnosť riadiaceho orgánu poskytnúť pomoc a podporu do výšky finančných prostriedkov určených vo vyhlásenej výzve. Z dôvodu úpravy § 14 odsek 9, v zmysle ktorého je štatutárny orgán riadiaceho orgánu oprávnený z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o neschválení žiadosti, bolo do predmetného ustanovenia doplnené slovné spojenie ak tento zákon neustanovuje inak. Uvedené bolo doplnené za účelom umožnenia preskúmania a následného schválenia tých žiadostí, na ktoré riadiaci orgán dodatočne získal potrebné finančné prostriedky.

K bodu 5 (§ 13 odsek 5)

Upravujú sa podmienky predloženia žiadosti a začatie konania o žiadosti.

K bodu 6 (§ 13 odsek 10, nadpis § 18, § 18 ods. 1)

Na účely vytvorenia podmienok pre implementáciu schválených operačných programov prostredníctvom veľkých projektov sa navrhuje vypustenie osobitných ustanovení pre veľké projekty operačného programu Doprava a ich nahradenie všeobecnými ustanoveniami umožňujúcimi realizáciu veľkých projektov pre všetky riadiace orgány, ktoré implementujú operačné programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Osobitné procesné ustanovenia pre implementáciu veľkých projektov operačného programu Životné prostredie ostávajú nezmenené.

K bodu 7 (§14 odsek 8)

Predlžuje sa lehota v ktorej je štatutárny orgán riadiaceho orgánu oprávnený začať konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti.

K bodu 8 (§ 14 odsek 9)

Upravuje sa osobitný spôsob preskúmania vydaného rozhodnutia o neschválení žiadosti, kde sa ukladá právo štatutárnemu orgánu riadiaceho orgánu efektívne využiť zostatkovú alokáciu určenú na vyčerpanie, bez potreby vyhlasovania novej výzvy na predkladanie žiadostí. Uvedené právo štatutárneho orgánu riadiaceho orgánu je časovo obmedzené na obdobie 12 mesiacov od dňa rozhodnutia o neschválení, z dôvodu zabezpečenia transparentnosti v procese výberu projektov.

K bodu 9 (§ 14 ods. 15)

Na účely vytvorenia podmienok pre implementáciu schválených operačných programov prostredníctvom veľkých projektov sa navrhuje vypustenie osobitných ustanovení pre veľké projekty operačného programu Doprava a ich nahradenie všeobecnými ustanoveniami umožňujúcimi realizáciu veľkých projektov pre všetky riadiace orgány, ktoré implementujú operačné programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Osobitné procesné ustanovenia pre implementáciu veľkých projektov operačného programu Životné prostredie ostávajú nezmenené.

K bodu 10 (§ 14 odseky 15 a 16)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov vzhľadom na navrhovanú zmenu § 14 ods. 9.

K bodu 11 (§ 14 ods. 18)

Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok (§ 12 ods. 2). Možnosť štatutárneho orgánu preskúmať rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok považujeme za dostatočný právny prostriedok na zmenu rozhodnutia. Súdne konania sú zdĺhavé a vyplácanie pomoci podľa jednotlivých programov je časovo limitované, tzn. je určený časový limit, do ktorého je možné použiť – realizovať platbu voči prijímateľovi pomoci - prostriedky EÚ v rámci financovania jednotlivých programov. Podanie žaloby podľa piatej časti OSP môže spôsobovať problémy s financovaním projektov v prípade úspešnosti žalobcu – žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (dávame na vedomie, v prípade, ak by súdny spor bol ukončený až v čase, kedy už nie je možné prostriedky EÚ prefinancovať prijímateľovi pomoci), malo by to v konečnom dôsledku výrazne negatívny vplyv na štátny rozpočet, nakoľko predmetný projekt by musel byť v plnej miere financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. V praxi sa vyskytujú aj špekulatívne žaloby zo strany žiadateľov, kedy žiadateľ jednoznačne nespĺňa kritériá spôsobilosti alebo oprávnenosť žiadateľa a v dôsledku formálnej chyby v rozhodnutí sa snaží dospieť k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku. Je to nevhodná prax, ktorú treba vylúčiť.

K bodu 12 (§ 18 ods. 3)

Na účely vytvorenia podmienok pre implementáciu schválených operačných programov prostredníctvom veľkých projektov sa navrhuje vypustenie osobitných ustanovení pre veľké projekty operačného programu Doprava a ich nahradenie všeobecnými ustanoveniami umožňujúcimi realizáciu veľkých projektov pre všetky riadiace orgány, ktoré implementujú operačné programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Osobitné procesné ustanovenia pre implementáciu veľkých projektov operačného programu Životné prostredie ostávajú nezmenené.

K bodu 13 (§ 19 ods. 6)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov vzhľadom na navrhovanú zmenu § 14 ods. 9.

K bodu 14 (§22 odsek 7)

Upresňujú sa ustanovenia, ktoré sa neuplatňujú pre Operačný program INTERACT II.

K bodu 15 (§ 24 odsek 1)

Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje právna úprava novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 31 ods. 13 citovaného zákona. Predmetná výnimka z vyžiadania a vymáhania príspevku alebo jeho časti riadiacim orgánom sa týka aj prípadov porušenia finančnej disciplíny pri použití poskytnutých zálohových platieb, resp. predfinancovania prijímateľom s výnimkou porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.. Je to odôvodnené skutočnosťou, že suma 40 eur podľa zákona č. 528/2008 obsahuje prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu pre spolufinancovanie a suma 40 eur v § 31 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. obsahuje odvod spolu s penále.

Výnimka vo vymáhaní 40 eur sa vzťahuje na jednu pohľadávku voči prijímateľovi. Nie je možné pohľadávky rozdeľovať na viacero žiadostí o vrátenie a z tohto titulu nežiadať o vrátenie.

Úpravou poznámky pod čiarou k odkazu 54 sa zohľadňuje skutočnosť, že povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť nevyplýva len zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ale napríklad aj zo samotného zákona č. 528/2008 Z. z., prípadne aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo EÚ.

K bodu 16 (§24 ods. 4)

Navrhovanou úpravou sa rozšíri oprávnenie riadiaceho orgánu zriadiť záložné právo na zabezpečenie pohľadávky štátu aj z iných dôvodov ako na zabezpečenie pohľadávky štátu z porušenia finančnej disciplíny. Zároveň sa opravuje nesprávny odkaz na poznámku pod čiarou 50 na odkaz na poznámku pod čiarou 54 a rozširuje sa obmedzenie zriadenia zmluvnej pokuty aj pre prípad porušenia verejného obstarávania, nakoľko toto porušenie už je sankcionované postupom podľa § 27a, resp. sankciami podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Inú pohľadávku štátu ako z porušenia finančnej disciplíny založenú záložným právom uplatňuje a vymáha riadiaci organ.

K bodu 17 (§ 24 ods. 5)

Upravuje sa znenie ustanovenia v nadväznosti na zmenu § 24 ods. 4 vo vzťahu k možnosti zriadiť záložné právo aj na inú pohľadávku štátu ako z porušenia finančnej disciplíny.

K bodu 18 (§ 24 ods. 6)

V nadväznosti na úpravu § 24 ods. 4 sa ustanovuje, že záložné právo na zabezpečenie inej pohľadávky štátu, ako z porušenia finančnej disciplíny, uplatňuje a vymáha riadiaci orgán.

K bodu 19 (§ 24a ods. 1 až 3 a 5)

Ustanovuje sa možnosť využiť postup pri rozdelení výťažku z predaja zálohu aj v prípade, ak banka poskytuje úver nie len na samotný projekt, ale aj na aktivity priamo súvisiace, resp. nadväzujúce na projekt. Týmto sa zabezpečí lepšia koordinácia a efektivita pri zabezpečovaní pohľadávok štátu a bánk poskytujúcich úvery na financovanie projektov z fondov EÚ.

K bodu 20 (K poznámke pod čiarou k odkazu 65a)

Predmetná časť zákona upravuje nielen pomoc zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ale aj podporu z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. Z tohto dôvodu sa upravuje poznámka pod čiarou 65a.

K bodu 21 (§ 27 ods. 1)

Finančnú opravu môžu v súlade s právne záväznými aktmi EÚ vykonávať aj certifikačný orgán a orgán auditu, z tohto dôvodu sa predmetné ustanovenie rozširuje. Finančná oprava sa vykoná na ťarchu subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil. Podľa nariadení EÚ (napríklad nariadenie (ES) č. 1828/2006, nariadenie (ES) č. 498/2007) je v súlade s definíciou nezrovnalosti finančná oprava na národnej úrovni vykonaná v nadväznosti na konanie alebo opomenutie konania hospodárskeho subjektu. Pod pojmom hospodársky subjekt sa podľa nariadení EÚ rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na realizácii pomoci a podpory z fondov EÚ, s výnimkou členského štátu, ktorý svoje právomoci vykonáva ako verejný orgán. To znamená, že finančná oprava môže byť vykonaná voči prijímateľovi, ako aj voči príslušnému subjektu zodpovedajúcemu za systém riadenia a kontroly RO, PJ, CO, OA.

Ak nezrovnalosť spôsobil RO, PJ finančné vysporiadanie nezrovnalosti na národnej úrovni sa uskutoční na základe rozhodnutia ministra financií viazaním rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu v rozpočte kapitoly, ktorú tvorí rozpočet ministerstva ako riadiaceho orgánu alebo platobnej jednotky.

Ak nezrovnalosť spôsobil CO (napr. v rámci certifikačného overovania vybranej vzorky overovaných výdavkov ), OA (napr. v rámci výkonu systémového auditu alebo auditu operácií1), finančné vysporiadanie nezrovnalosti na národnej úrovni sa uskutoční na základe rozhodnutia ministra financií viazaním rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu v rozpočte kapitoly Ministerstva financií SR.

Vysporiadanie finančných vzťahov z titulu individuálnych alebo systémových nezrovnalostí sa primárne vykonáva voči dlžníkovi prijímateľovi, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu na základe zmluvy a podmienok stanovených v zmluve a svojím konaním spôsobil porušenie právnych predpisov EÚ alebo SR (napr. v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. pre programové obdobie 2007 – 2013). Z dôvodu vysporiadania záväzku SR voči všeobecnému rozpočtu EÚ z nezrovnalosti spôsobenej prijímateľom alebo ak sa očakáva, že pohľadávka štátu z titulu nezrovnalosti spôsobenej prijímateľom nebude vysporiadaná, resp. je nevymožiteľná, finančné vysporiadanie nezrovnalosti na národnej úrovni sa uskutoční na základe rozhodnutia ministra financií viazaním rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu v rozpočte kapitoly, ktorú tvorí rozpočet ministerstva ako subjektu, ktorý pôvodne poskytol finančné prostriedky dlžníkovi v rámci implementácie programu/projektu.

K bodu 22 (§ 27 ods. 3)

Dopĺňajú sa odkazy na postupy pre vysporiadanie finančných vzťahov, ktoré boli do zákona doplnené úpravou § 27a a § 28a.

K bodu 23 (§ 27a ods. 1)

Upresňuje sa, že len postup podľa odseku 8 § 28 nie je možné uplatniť pri vyporiadaní finančných vzťahov pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Ostané ustanovenia § 28 je možné aplikovať.

K bodu 24 (§ 27a odseky 3 až 6)

Upravuje sa výška sumy, ktorú je prijímateľ povinný vrátiť pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, ak ju nevráti dobrovoľne na základe vyzvania zo strany riadiaceho orgánu. V takom prípade je riadiaci orgán rozhodne o povinnosti prijímateľa vrátiť dvojnásobok sumy, ktorá bola uvedená vo vyzvaní. Ustanovenie zmierňuje dopad na prijímateľov, ktorí spôsobili menej závažné porušenia a ktorým bola uložená korekcia vo výške napr. 5, alebo 10 %. Podľa pôvodnej úpravy títo prijímatelia v prípade nedobrovoľného vrátenia na základe vyzvania museli vrátiť na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu až 50 % zákazky. Podľa navrhovaného znenia budú povinní vrátiť dvojnásobok, čiže napr. 10, resp. 20 %. Pre prijímateľov, ktorí spôsobili vážnejšie porušenia zákona o VO sa situácia nezmení, nakoľko budú musieť vrátiť minimálne 50, resp. maximálne 100 % hodnoty zákazky, tak ako to obsahuje aj doterajšia úprava.

Ustanovuje sa postup pre situácie, ktoré sú porušeniami zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorými podľa usmernenia Európskej komisie (COCOF 07/0037/03) je spojená korekcia voči prijímateľovi, za ktoré sa však zároveň neukladá pokuta podľa § 149 zákona o verejnom obstarávaní. V takýchto prípadoch bude podkladom pre začatie správneho konania zo strany riadiaceho orgánu protokol ÚVO, ktorý obsahuje identifikované porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

Postup riadiaceho orgánu podľa odseku 4 po rozhodnutí ÚVO, resp. prerokovaní protokolu bude závisieť od skutočnosti, či citované usmernenie EK spája s identifikovaným porušením zákona o verejnom obstarávaní následok vo forme povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť.

Finančná oprava za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania sa uplatňuje na celú, aj ešte neposkytnutú časť príspevku.

K bodu 25 (§ 30 ods. 1, písm. a))

V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov „Analytické účty sú súčasťou analytickej evidencie, ktorá sa vedie v peňažných jednotkách.". V prípade, ak účtovná jednotka (prijímateľ alebo partner) nevytvorí analytické účty podľa projektov, ale v rámci účtovníctva vedeného v technickej forme účtuje podľa technických a procesných podmienok aplikácie - účtovného systému v členení podľa jednotlivých projektov v analytickej evidencii a záznamy v analytickej evidencii sú súčasťou účtovných zápisov na účty v hlavnej knihe, účtovná jednotka napĺňa požiadavky čl. 60 písm. d) nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006 ustanovené v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov dostačujúco.

K bodu 26 (§ 33 ods. 1)

Upresňuje sa skutočnosť od ktorej začína plynúť lehota určená na zverejnenie údajov o schválených žiadostiach, vrátane výšky schválenej, resp. zazmluvnenej pomoci.

K bodu 27 a 28 (§ 36 odseky 5 až 7)

Tieto úpravy a doplnenia vychádzajú z ustanovenia § 36 ods. 8, tzn. o ŽoNFP sa koná podľa podmienok poskytnutia podpory platných v čase uzavretia výzvy. Preto zmeny výziev budú minimálne v prípadoch, kedy sa zmení usmernenie alebo legislatíva.

K bodu 29 (§ 37 ods. 10)

Upravuje sa osobitný spôsob preskúmania vydaného rozhodnutia o neschválení žiadosti, kde sa ukladá právo štatutárnemu orgánu riadiaceho orgánu efektívne využiť zostatkovú alokáciu určenú na vyčerpanie, bez potreby vyhlasovania novej výzvy na predkladanie žiadostí. Uvedené právo štatutárneho orgánu riadiaceho orgánu je časovo obmedzené na obdobie 12 mesiacov od dňa rozhodnutia o neschválení, z dôvodu zabezpečenia transparentnosti v procese výberu projektov.

K bodu 30 (§ 37 ods. 14)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov vzhľadom na navrhovanú zmenu § 37 ods. 10.

K bodu 31 (§ 37 ods. 15)

Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok (§ 35 ods. 2). Možnosť štatutárneho orgánu preskúmať rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok považujeme za dostatočný právny prostriedok na zmenu rozhodnutia. Súdne konania sú zdĺhavé a vyplácanie pomoci podľa jednotlivých programov je časovo limitované, tzn. je určený časový limit, do ktorého je možné použiť – realizovať platbu voči prijímateľovi pomoci - prostriedky EÚ v rámci financovania jednotlivých programov. Podanie žaloby podľa piatej časti OSP môže spôsobovať problémy s financovaním projektov v prípade úspešnosti žalobcu – žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (dávame na vedomie, v prípade, ak by súdny spor bol ukončený až v čase, kedy už nie je možné prostriedky EÚ prefinancovať prijímateľovi pomoci), malo by to v konečnom dôsledku výrazne negatívny vplyv na štátny rozpočet, nakoľko predmetný projekt by musel byť v plnej miere financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. V praxi sa vyskytujú aj špekulatívne žaloby zo strany žiadateľov, kedy žiadateľ jednoznačne nespĺňa kritériá spôsobilosti alebo oprávnenosť žiadateľa a v dôsledku formálnej chyby v rozhodnutí sa snaží dospieť k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku. Je to nevhodná prax, ktorú treba vylúčiť.

K bodu 32 (§ 44 ods. 1, písm. a))

V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov „Analytické účty sú súčasťou analytickej evidencie, ktorá sa vedie v peňažných jednotkách.". V prípade, ak účtovná jednotka (prijímateľ alebo partner) nevytvorí analytické účty podľa projektov, ale v rámci účtovníctva vedeného v technickej forme účtuje podľa technických a procesných podmienok aplikácie - účtovného systému v členení podľa jednotlivých projektov v analytickej evidencii a záznamy v analytickej evidencii sú súčasťou účtovných zápisov na účty v hlavnej knihe, účtovná jednotka napĺňa požiadavky čl. 75 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 ustanovené v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov dostačujúco i v jeho tretej časti.

K bodu 33 (§ 45 odseky 2 až 4)

Demonštratívnym výpočtom sa spresňuje okruh osôb, o ktorých nezaujatosti je možné mať pochybnosť a zároveň sa taxatívnym spôsobom uvádzajú osoby, na ktoré sa ustanovenia odseku 2 nevzťahujú. Uvedená výnimka sa zavádza z dôvodu existencie osobitného typu projektov technickej pomoci a prípadov, kedy vystupuje na strane riadiaceho orgánu, ako poskytovateľa pomoci a podpory a na strane žiadateľa tá istá osoba. Uvedená výnimka má zabrániť administratívnym ťažkostiam súvisiacim so schvaľovaní predložených projektov vo vyššie opísaných prípadoch a znemožnenie realizácie projektov technickej pomoci, resp. projektov kde na strane poskytovateľa a žiadateľa vystupuje tá istá osoba.

K bodu 34 (§ 46ab a 46ac)

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012 a k postupu riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Odlišný postup pre verejné obstarávania začaté do 31.12.2009 je nevyhnutné uplatniť preto, lebo od 01.01.2010 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zmenila vnútorné prepojenie medzi porušeniami zákona o verejnom obstarávaní a sankciami za tieto porušenia. Vzhľadom k tejto skutočnosti je potrebné pre verejné obstarávania z uvedeného obdobia naviazať konanie riadiaceho orgánu na protokol ÚVO a nie na jeho rozhodnutie o udelení pokuty.

Ustanovenie môže navodzovať dojem retroaktivity, avšak o retroaktivitu v tomto prípade nejde, nakoľko tento postup sa uplatní len na konania (kontroly) do budúcna, resp. na neukončené kontroly. Na statuse a právach prijímateľa sa taktiež nič nemení, nakoľko povinnosť vrátiť príspevok v prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania je zakotvená v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a prijímateľom. Ide teda o situáciu, kedy prijímateľ aj pri verejných obstarávaniach vyhlásených pred 01.01.2010 mal v prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania povinnosť príspevok alebo jeho časť vrátiť a zároveň jeho konanie porušením zákona o verejnom obstarávaní bolo (avšak zákon s ním nespájal pokutu uloženú podľa § 149). Ustanovením sa tak neukladajú žiadne nové povinnosti, sankcie resp. dôsledky spojené s porušením zákona o verejnom obstarávaní.

K Čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona k 1. marcu 2012.

Bratislava 1. februára 2012

Iveta Radičová, v.r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ, v.r.

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1199

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: