Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
TlačPoštaZväčšiZmenši

96/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 19:47

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov upravuje zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území. Podľa tohto zákona je vojenský obvod územný a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu.

Územie vojenského obvodu môže podľa platnej právnej úpravy využívať verejnosť len na základe povolenia vydaného Ministerstvom obrany Slovenskej republiky s úhradou správneho poplatku.

Účelom novej právnej úpravy je vytvoriť legislatívne podmienky na to, aby územie vojenského obvodu mohli využívať aj ďalšie ozbrojené a záchranné zložky, ktoré zabezpečujú plnenie úloh v oblasti bezpečnosti štátu, a takisto v ustanovenom rozsahu aj verejnosť bez vydávania povolenia na vstup na územie vojenského obvodu a bez povinnosti úhrady správneho poplatku. Návrh zákona ustanovuje dôvody, na základe ktorých možno dočasne alebo trvale zakázať vstup na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť.

Nová právna úprava zároveň ustanovuje povinnosti osôb pred vstupom a počas pobytu na území vojenského obvodu s cieľom vytvoriť podmienky na to, aby pri širšom využívaní tohto územia verejnosťou nedochádzalo k sťažovaniu alebo zabráneniu plnenia úloh ozbrojených a záchranných zložiek pri využívaní vojenských obvodov na účely, na ktoré boli zriadené. Zároveň sa tým zabezpečuje eliminácia možného ohrozenia života a zdravia osôb vstupujúcich na územie vojenského obvodu. Za porušenie povinností ustanovených zákonom sa navrhuje uloženie pokút.

V súvislosti s novou právnou úpravou vyplývajúcou z návrhu zákona sa novelizujú tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

a) zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje oprávnenie pre Vojenskú políciu prejednávať v blokovom konaní priestupky spáchané na území vojenského obvodu,

b) zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý rozširuje pôsobnosť Vojenskej polície aj na územie vojenských obvodov, vrátane oprávnenia prejednávať priestupky v blokovom konaní,

c) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa navrhuje zrušiť výber správnych poplatkov za podanie žiadosti o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu, pretože toto povolenie sa už nebude vydávať,

d) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa zavádza možnosť širšieho využitia vojenských lesov verejnosťou, zákaz vstupu sa navrhuje obmedziť iba na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.

Návrh zákona bude mať priamy dosah na štátny rozpočet. Návrh zákona nebude mať dosah na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V odseku 1 sa vytvárajú legislatívne podmienky na širšie využitie vojenských obvodov na prípravu všetkých zložiek, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky. Podľa čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sú povinné plniť úlohy pri zachovávaní mieru a bezpečnosti štátu okrem ozbrojených síl Slovenskej republiky aj ozbrojené zbory, Hasičský a záchranný zbor a záchranné služby. V súlade so zákonom č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov ozbrojené sily Slovenskej republiky patria medzi záchranné zložky integrovaného záchranného systému, a preto je žiaduce ustanoviť, že vojenské obvody slúžia aj na zabezpečenie bezpečnosti štátu.

V odsekoch 2 a 3 sa ustanovuje možnosť využívania územia vojenských obvodov aj na organizovanie branno-športových, športových a kultúrnych podujatí. Účelom navrhovanej zmeny je umožniť širšie využitie tohto územia občanmi Slovenskej republiky, ale iba v takom rozsahu, aby nedošlo k obmedzeniu plnenia úloh zabezpečovania obrany a bezpečnosti štátu. Organizovanie ustanovených podujatí vo vojenských obvodoch bude možné uskutočniť len na základe súhlasu ministerstva obrany a za podmienok ustanovených v § 6.

V odseku 4 sa ustanovuje, že tabuľami v kombinácii s pruhovým označením a piktogramom budú označené územia vojenských obvodov alebo ich časti. Účelom navrhovanej úpravy je predovšetkým zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia občanov, ktorí budú vstupovať na územie vojenských obvodov. Zároveň sa navrhuje splnomocniť ministerstvo obrany na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom budú ustanovené podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu.

K bodu 2

Legislatívnotechnická úprava textu.

K bodu 3

V súlade s požiadavkami obcí a vyšších územných celkov sa navrhuje rozšíriť právomoc ministerstva obrany vydať súhlas aj na budovanie cyklistických trás na území vojenských obvodov.

K bodu 4

Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na ustanovenie § 2 odsek 1.

K bodu 5

Navrhovaná právna úprava ustanovuje, že predmetné úkony môže vykonať správca pozemku po súhlase ministerstva obrany. Tým sa vytvárajú štandardné podmienky pre správcu pozemku, ktorý po súhlase ministerstva obrany na výstavbu a prevádzkovanie stavby zriadi vecné bremeno v prospech vlastníka stavieb uvedených v prvej vete § 5 ods. 4.

K bodu 6

Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na zmenu ustanovenia § 5 ods. 4.

K bodu 7

V súvislosti s právnou úpravou uvedenou v § 2 odsek 2, na základe ktorej bude možné povoliť využívanie územia vojenských obvodov aj na iné účely, ktoré nesúvisia so zabezpečovaním úloh na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu, sa ustanovuje, že správca nehnuteľností vo vlastníctve štátu na území vojenských obvodov bude môcť s písomným súhlasom ministerstva obrany prenechať tieto nehnuteľnosti do nájmu, výpožičky alebo zriadiť k nehnuteľnostiam vecné bremeno v súlade so všeobecným predpisom.

K bodu 8

Ustanovuje sa, že ministerstvo obrany, ktoré podľa tohto zákona plní aj úlohy obce, je povinné informovať obec susediacu s územím vojenského obvodu o dočasnom alebo trvalom zákaze vstupu na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť.

K bodu 9

V odseku 5 sa ustanovuje povinnosť pre ministerstvo obrany zverejňovať na jeho webovom sídle informácie o dočasnom zákaze vstupu alebo trvalom zákaze vstupu na územie vojenského obvodu alebo jeho časť.

V odseku 6 sa vytvárajú podmienky na to, aby o dočasnom alebo trvalom zákaze vstupu na územie vojenského obvodu boli bezodkladne informované koordinačné strediská integrovaného záchranného systému. Navrhovanou úpravou sa zabezpečí včasnosť príchodu záchranných zložiek na miesto zásahu a odsun osôb, ktoré potrebujú neodkladnú pomoc. Zároveň sa ustanovuje povinnosť ministerstva poskytnúť potrebnú súčinnosť záchranným zložkám, napr. zabezpečením voľného prechodu a vjazdu na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť, ktoré sú dočasne alebo trvale uzatvorené.

K bodu 10

Obec susediaca s územím vojenského obvodu, ktorú ministerstvo obrany informuje o dočasnom zákaze vstupu alebo trvalom zákaze vstupu na územie vojenského obvodu alebo jeho časť podľa § 9a ods. 1 a 2, je povinná tieto informácie bezodkladne a bezodplatne uverejniť na úradnej tabuli obce a svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Účelom tohto ustanovenia je vytvoriť podmienky na to, aby tieto dôležité informácie mohol občan získať na viacerých miestach.

K bodu 11

Ustanovuje sa, že na trvalý alebo prechodný pobyt na území vojenského obvodu sa vzťahuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zároveň sa ustanovuje, že na účely tohto zákona sa za dočasný pobyt na území vojenského obvodu považuje pobyt trvajúci dlhšie ako 24 hodín a kratšie ako 90 dní.

V porovnaní s osobitným predpisom upravujúcim problematiku hlásenia pobytu občanov sa v tomto zákone ustanovuje, že na trvalý pobyt, prechodný pobyt a dočasný pobyt sa vyžaduje povolenie na pobyt, ktoré vydáva ministerstvo obrany. Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť, aby sa na území vojenského obvodu nezdržiavali osoby bez vydaného povolenia dlhšie ako 24 hodín.

Po plošnom zrušení vydávania povolenia na vstup na územie vojenského obvodu je potrebné v maximálne možnej miere zabezpečiť, aby sa ozbrojené a záchranné zložky mohli bez obmedzenia pripravovať na plnenie svojich úloh a aby na týchto územiach občania neboli vystavení ohrozeniu života a zdravia.

K bodu 12

K § 9a

V odseku 1 sa ustanovuje, že ak na území vojenského obvodu prebieha cvičenie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených zborov, spravodajských služieb, záchranných zborov alebo záchranných služieb (ďalej len „ozbrojené a záchranné zložky"), alebo ak na území vojenského obvodu ministerstvo obrany, ozbrojené sily, štátna rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva obrany, štátna príspevková organizácia v pôsobnosti ministerstva obrany alebo štátny podnik, ktorého zakladateľom je ministerstvo obrany, vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb, alebo v čase krízovej situácie, je dočasne zakázaný vstup na toto územie.

V odseku 2 sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa navrhuje vyhlásiť trvalý zákaz vstupu na územie vojenského obvodu alebo jeho časť. Predovšetkým ide o územia, na ktorých hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb z dôvodu, že je na nich vysoká intenzita výcviku ozbrojených síl a záchranných zložiek. Ďalej sú to uzavreté alebo ohradené časti vojenského obvodu alebo tie jeho časti, na ktorých je umiestnené technické vybavenie strelníc, tankodrómov a ďalšie výcvikové zariadenia (napr. trenažéry), dopadové plochy strelníc, ženijné a ďalšie cvičiská, na ktorých sa používa ostré strelivo alebo výbušniny (objekty obrannej infraštruktúry).

S cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť osôb vstupujúcich na územie vojenského obvodu sa týmto osobám v odseku 3 ustanovuje povinnosť zistiť, či na území vojenského obvodu, na ktorý plánujú vstúpiť, nie je dočasne alebo trvale zakázaný vstup. Z dôvodu, že územím vojenských obvodov prechádzajú verejné pozemné komunikácie spájajúce jednotlivé územné celky, sa v odseku 4 ustanovuje, že vstupovať na územie vojenského obvodu a prechádzať týmto územím motorovými vozidlami bude možné iba po týchto komunikáciách. Zároveň sa ustanovuje, že premávku na týchto komunikáciách bude možné v súlade s osobitným predpisom na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne nariadiť obchádzku alebo odklon.

Osobe, ktorá už vstúpila na územie vojenského obvodu, sa v odseku 5 ustanovuje povinnosť rešpektovať pokyny vyplývajúce z tabúľ a dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov, ale tiež poslúchnuť pokyn alebo výzvu osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.

K § 9b

V nadväznosti na špecifické poslanie územia vojenských obvodov, ktoré slúži na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu, je žiaduce ustanoviť obmedzenia a zákazy. Ich účelom je zabezpečiť neobmedzené plnenie úloh prípravy ozbrojených a záchranných zložiek, ale tiež zaistiť maximálnu bezpečnosť osôb vstupujúcich na územie vojenského obvodu.

V odseku 1 sa ustanovujú zákazy osobe, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu.

Podľa odseku 2 osoba, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu je povinná dodržiavať všetky povinnosti a zákazy, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, napríklad zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V odseku 3 sa ustanovuje, že ak osoba, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu, vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu alebo dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, je povinná uhradiť škodu v súlade s Občianskym zákonníkom. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť ochranu majetku štátu a vytvoriť legislatívne podmienky na to, aby ministerstvo obrany mohlo od osoby, ktorá svojím konaním obmedzí alebo zabráni plneniu úloh obrany a bezpečnosti štátu, vymáhať vzniknutú škodu. Vzhľadom na to, že Slovenská republika je členským štátom NATO a na jej území sa môžu pripravovať aj ozbrojené sily členských štátov NATO, vzniknutá škoda môže mať značný rozsah.

V odseku 4 sa ustanovuje, že ministerstvo obrany nezodpovedá za to, ak na území vojenského obvodu dôjde k poškodeniu zdravia osôb alebo k inej škode v dôsledku nedodržiavania zákazov ustanovených v tomto zákone.

K § 9c

V odseku 1 sa vzhľadom na účel zákona pre najvyšších ústavných činiteľov, príslušníkov ozbrojených a záchranných zložiek, zamestnancov ministerstva, zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a zamestnancov štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva obrany alebo štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo obrany, ustanovujú niektoré výnimky z povinností a zákazov vymedzených týmto zákonom, ak tieto osoby vstupujú na územie vojenského obvodu za účelom plnenia svojich služobných alebo pracovných úloh.

Podľa odseku 2 verejní funkcionári ustanovení v osobitnom predpise, osoby ustanovené osobitnými zákonmi, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti na území vojenského obvodu na základe dohody s ministerstvom obrany, s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou v jeho pôsobnosti alebo štátnym podnikom, ktorého zakladateľom je ministerstvo obrany, môžu aj na územiach, na ktorých je trvalý zákaz vstupu alebo dočasný zákaz vstupu,

- vstupovať na územie vojenského obvodu,

- jazdiť motorovými vozidlami na tomto území aj po účelových komunikáciách,

s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva obrany.

Účelom navrhovanej úpravy je vytvoriť podmienky na výkon odborných činností vyplývajúcich z viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto sa zabezpečí nielen informovanosť vstupujúcich osôb o aktuálnych zákazoch a obmedzeniach na území vojenského obvodu, ale aj prehľad o pobyte osôb na území vojenského obvodu. Takisto navrhovaná právna úprava umožní jazdiť motorovými vozidlami na území vojenského obvodu alebo na jeho časti aj dodávateľským organizáciám v rozsahu, ktorý bude ustanovený vo vydanom písomnom súhlase ministerstva obrany.

V odseku 3 sa navrhuje ustanoviť výnimku pre zamestnancov, ktorí vykonávajú hlavný dozor v lesoch, v súlade so zákonom o lesoch, aby mohli vstupovať a jazdiť motorovým vozidlom na území vojenského obvodu alebo na jeho časti aj v prípade, že je na týchto územiach trvalý, prípadne dočasný zákaz vstupu. Výnimka sa vzťahuje aj na jazdu motorovými vozidlami po účelových komunikáciách. Predpokladom je predchádzajúce písomné oznámenie ministerstvu, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a života týchto zamestnancov.

V odseku 4 sa ustanovujú výnimky pre osoby, ktoré sa na území vojenského obvodu zúčastňujú na branno-športových podujatiach, športových podujatiach a na kultúrnych podujatiach.

Pre osoby, ktoré majú na území vojenského obvodu trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a ich blízke osoby sa v odseku 5 ustanovujú osobitné podmienky vstupu na územie vojenského obvodu. Tieto osoby sú oprávnené vstupovať na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť aj vtedy, ak je na tomto území vyhlásený dočasný zákaz vstupu alebo trvalý zákaz vstupu.

V odseku 6 sa upravujú podmienky prijímania návštev osôb na území vojenského obvodu, ktoré majú na území vojenského obvodu trvalý alebo prechodný pobyt, v čase vyhlásenia dočasného alebo trvalého zákazu vstupu na toto územie.

K bodu 13

V platnej právnej úprave nie je definované, čo sa považuje za priestupok podľa tohto zákona a nie sú ustanovené sankcie za porušenie zákona.

V § 10 sa ustanovujú priestupky, ktorých sa dopustí osoba, ak poruší povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom. Vzhľadom na účel zriadenia vojenského obvodu sa ustanovuje, že okrem pokuty za ustanovené priestupky je možné uložiť aj sankciu prepadnutia veci.

Výška pokuty podľa návrhu zákona je primeraná vzhľadom na špecifické poslanie územia vojenských obvodov, ktoré slúžia na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu a je porovnateľná s výškou pokuty ukladanej za obdobné priestupky voči verejnej správe, keď sa konaním sťažuje výkon štátnej správy.

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanovuje sa, že priestupky spáchané podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo obrany.

K čl. II

V nadväznosti na navrhovanú zmenu v čl. III sa ustanovuje oprávnenie pre Vojenskú políciu prejednávať v blokovom konaní priestupky spáchané na území vojenského obvodu.

K čl. III

Podľa platnej právnej úpravy ministerstvo obrany zabezpečuje poriadok vo vojenskom obvode prostredníctvom zamestnancov obvodných úradov vojenských obvodov. Úlohy zabezpečenia poriadku plní v súčasnosti aj Vojenská polícia, ale nemá kompetencie na riešenie zistených priestupkov, podobne ako ani obvodné úrady vojenských obvodov. Obvodné úrady vojenských obvodov plnia úlohy štátnej správy na úseku obrany a úlohy samosprávy na území vojenských obvodov. Predpokladá sa, že zásadná zmena režimu vstupu na územie vojenských obvodov spôsobí nárast počtu osôb vstupujúcich na toto územie, a tým aj zvýšenie počtu riešených spáchaných priestupkov, ktoré platná právna úprava nešpecifikuje a nekonkretizuje.

Precizuje sa ustanovenie o tom, že Vojenská polícia má oprávnenie zabezpečovať úlohy policajnej ochrany vojenských obvodov. Zároveň sa ustanovuje oprávnenie Vojenskej polície prejednávať priestupky v blokovom konaní.

K čl. IV

Po nadobudnutí účinnosti zákona sa nebude vyžadovať povolenie na vstup na územie vojenského obvodu, a preto je nevyhnutné v sadzobníku správnych poplatkov vypustiť položku 7 týkajúcu sa výberu správnych poplatkov za podanie žiadosti o vydanie takéhoto povolenia.

Ministerstvo obrany bude oprávnené v špecifických prípadoch vydávať písomný súhlas na vstup na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť, na ktorých je dočasný zákaz vstupu alebo trvalý zákaz vstupu; podanie žiadosti o vydanie takéhoto súhlasu nebude spoplatnené.

K čl. V

Vzhľadom na zmenu podmienok vstupu na územie vojenského obvodu sa novou právnou úpravou umožňuje širšie využívanie vojenských lesov verejnosťou. Ustanovuje sa, že vo vojenských lesoch verejnosť nebude môcť využívať len uzavreté a ohradené lesné pozemky.

K čl. VI

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje aj s prihliadnutím na skutočnosť, že zákon predpokladá vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti označenia územia vojenských obvodov alebo ich častí tabuľami s nápisom v kombinácii s pruhovým značením a piktogramom. Následne bude potrebné zabezpečiť aj reálne označenie územia vojenských obvodov týmito tabuľami, na čo je potrebné vytvoriť primeraný časový priestor.

Bratislava 9. novembra 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ľubomír Galko

minister obrany Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1256

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: