TlačPoštaZväčšiZmenši

484/2008 Z. z.

14.3. 2011, 18:06 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona").

Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť postup pri návrhu generálneho prokurátora pri návrhu na odklad vykonateľnosti mimoriadnym dovolaním napadnutého rozhodnutia. Doterajšia právna úprava uvedená v § 243i ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku obsahuje iba odkaz na primerané použitie ustanovení o konaní na dovolacom súde a danú otázku priamo nerieši.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi.

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

2. Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b) nie je upravená v práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.

DOLOŽKA

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie

1. Odhad dopadov na verejné financie:

Navrhovaná právna úprava nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov.

2. Odhad ekonomických dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Predložený návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

Realizácia predloženého návrhu zákona nebude mať negatívny vplyv na nezamestnanosť ani na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.

5. Odhad dopadov na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv ani na podnikateľské prostredie.

B. Osobitná časť

K Čl. I (Občiansky súdny poriadok)

K bodu 1

Navrhuje sa možnosť, aby generálny prokurátor najmä z dôvodu časovej tiesne podal mimoriadne dovolanie v naliehavých prípadoch aj bez odôvodnenia s tým, že dôvody musia byť pod sankciou zastavenia konania v zákonnej lehote doplnené. Doterajšie oprávnenie generálneho prokurátora podať mimoriadne dovolanie v zákonom stanovenej lehote nie je týmto návrhom zákona obmedzené.

K bodom 2

Navrhuje sa, aby podanie mimoriadneho dovolania nastal automatický odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutie už samotným podaním mimoriadneho dovolania, a to za predpokladu, že generálny prokurátor súčasne s podaním mimoriadneho dovolania navrhne odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia. Účinky odkladu vykonateľnosti zaniknú, ak dovolací súd návrh generálneho prokurátora na odklad vykonateľnosti zamietne. Dovolací súd môže návrhu na odklad vykonateľnosti vyhovieť, v takom prípade pokračujú účinky odkladu vykonateľnosti až do skončenia dovolacieho konania (do rozhodnutia vo veci samej). Ak dovolací súd do jedného roka nevydá rozhodnutie o návrhu na odklad vykonateľnosti uplynutím tejto lehoty účinky odkladu vykonateľnosti zanikajú.

Za účelom, aby účastník konania vedel preukázať, že nastal odklad účinnosti rozhodnutia, ktoré sa ho týka, ukladá sa dovolaciemu súdu povinnosť vydať potvrdenie o podaní mimoriadneho dovolania, ktoré súčasne obsahuje návrh na odklad vykonateľnosti mimoriadným dovolaním napadnutého rozhodnutia.

K bodu 3

Navrhovaná právna úprava sa bude vzťahovať nielen na rozhodnutia, ktoré nadobudnú právoplatnosť po účinnosti tohto zákona, ale aj na rozhodnutia ktoré nadobudli právoplatnosť pred účinnosťou navrhovanej právnej úpravy, pokiaľ sú splnené podmienky podľa § 243e až 243g OSP ustanovené v doterajšom znení Občianskeho súdneho poriadku pre podanie mimoriadneho dovolania.

K Čl. II (Účinnosť)

Navrhuje sa účinnosť zákona vyhlásením.

Bratislava, 27. november 2008

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák, v.r.

minister vnútra

a podpredseda vlády

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1722
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za ...

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali ...

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak ...

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2023

Súkromné právo 4/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: