TlačPoštaZväčšiZmenši

491/2008 Z. z.

14.3. 2011, 18:05 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Policajnom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vypracovaný z dôvodu implementácie európskeho práva, skúseností z jeho aplikácie v praxi, ako aj z dôvodu zmien súvisiacich právnych predpisov.

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní. Za týmto účelom sa ustanovujú podmienky poskytovania informácií a osobných údajov do štátov Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi Policajného zboru, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície a štátnej správy v colníctve.

V súvislosti s problematikou domáceho násilia sa zakotvuje nové oprávnenie policajta – vykázať osobu, ktorá sa dopúšťa domáceho násilia z bytu a zakázať jej vstup do tohto bytu na 48 hodín. Takéto oprávnenie reflektuje na požiadavky verejnosti a občianskych združení, ktoré sa zaoberajú problematikou domáceho násilia a spolu s už platnou úpravou obsiahnutou v občianskom súdnom poriadku má chrániť obete domáceho násilia účinnejším spôsobom v občianskoprávnej rovine.

Návrh zákona ďalej obsahuje úpravu ustanovení o zaistení osôb a zaistení vecí a precizuje podmienky používania osobitných finančných prostriedkov v súvislosti s plnením úloh pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, kriminálneho spravodajstva a používaním agenta, ako aj úloh spojených s ochranou svedka. Návrhom zákona sa tiež zosúlaďujú ustanovenia o vyčlenení vojakov a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov s predpismi na úseku obrany a ustanovuje sa zákaz používania označenia Policajný zbor, resp. polícia a zákaz používať rovnošatu Policajného zboru s cieľom zabránenia ich zneužitia.

Doterajšie znenie zákona si vyžaduje aj drobné legislatívne úpravy, ktoré spresnia text zákona a uľahčia jeho výklad pri aplikácii v praxi.

Návrh zákona obsahuje zmeny ďalších súvisiacich zákonov. Ide najmä o zákony, v ktorých je potrebné tiež upraviť výmenu informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov. Návrh tiež obsahuje zmenu Trestného poriadku najmä s cieľom zefektívniť činnosť Policajného zboru v trestnom konaní a zmeny Trestného zákona a Občianskeho súdneho poriadku súvisiace s problematikou domáceho násilia.

Keďže predkladaný návrh zákona sa netýka hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok, ani iných dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov, nie je potrebné prerokovať ho v Hospodárskej rade vlády Slovenskej republiky.

Navrhovaný zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a nebude mať žiadny vplyv na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré vzalo na vedomie, že návrh nebude mať dopad na verejné financie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie a s právom Európskych spoločenstiev.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť

Odhad dopadov na verejné financie

Prijatie návrhu novely zákona o Policajnom zbore nebude mať dopad na verejné financie.

Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Nebude mať dopad.

Odhad dopadov na životné prostredie

Nebude mať dopad.

Odhad dopadov na zamestnanosť

Nebude mať dopad.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu zákona:

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

b) je upravená v práve Európskej únie:

– v primárnom práve:

hlava VI Zmluvy o Európskej únii v platnom znení

– v sekundárnom práve:

• Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89)

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ES)

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca – 18.12.2008

b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení - bezpredmetné

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia - bezpredmetné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

– úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo vnútra SR

Osobitná časť

K čl. I

k bodom 1, 2, 3, 9, 20, 21, 22, 23, 26, 34, 35 a 38 (poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 4a, 6, 8a, 11c, 18, 18a, 18b, 18c, 25, 26 a 27d):

Navrhuje sa aktualizovať poznámky pod čiarou, pretože právne predpisy citované v poznámke pod čiarou boli nahradené novými právnymi predpismi.

k bodu 4 (§ 7)

Upresňuje sa postavenie policajta vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní pri vykonávaní úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie vo vzťahu k navrhovaným ustanoveniam Trestného poriadku.

K bodu 5 (§ 8)

Legislatívnotechnická úprava súvisiaca so zavedením legislatívnej skratky v § 7 ods. 1.

k bodu 6 (§ 14 ods. 2 písm. c))

Upravuje sa prípad, kedy sa policajt pri zákroku nepreukazuje služobným preukazom, ak zakročuje voči nebezpečnému páchateľovi a súčasne sa definuje, kto sa na účely zákona rozumie nebezpečným páchateľom.

k bodu 7 (§ 17a ods. 1)

Navrhuje sa, aby sa oprávnenie policajta požadovať informácie nevzťahovalo na osobu, ktorá ho upozornila, že by tým porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodená.

k bodu 8 (§ 17b ods. 1)

Orgány žiadajúce o predvedenie osoby často v dožiadaní neuvádzajú dostatočné údaje o osobe, pričom policajt pri vykonávaní predvedenia musí mať osobu jednoznačne identifikovanú. Orgány žiadajúce o predvedenie pri žiadosti o doplnenie chýbajúcich údajov argumentujú, že ich nemôžu poskytnúť, pretože by porušili zákon o ochrane osobných údajov, pretože ich nič neoprávňuje tieto údaje poskytnúť. Taktiež je potrebné, aby zákon týmto osobám určil povinnosť v žiadosti uviesť ustanovenie osobitného predpisu oprávňujúce žiadať Policajný zbor o predvedenie, pretože doterajší odsek 2 určuje povinnosť policajtovi toto ustanovenie uviesť v zázname, a pokiaľ to nie je uvedené v žiadosti, musí policajt vykonávajúci predvedenie v zmysle § 17b zákona pri písaní záznamu o predvedení zisťovať, či súd žiada osobu predviesť ako obvineného podľa § 120 ods. 3 Tr. poriadku alebo ako svedka v zmysle § 128 ods. 2 Tr. poriadku a pod.

k bodu 10 (§ 18 ods. 2 písm. f))

Zavádza sa možnosť príslušníka Národného bezpečnostného úradu predložiť služobný preukaz ako doklad totožnosti, tak ako je to napr. u príslušníkov ozbrojeného zboru.

k bodu 11 (§ 18 ods. 9)

Upravuje sa spôsob preverenia príslušnosti osoby k Slovenskej informačnej službe a k Vojenskému spravodajstvu v prípade, že táto preukáže príslušnosť k Slovenskej informačnej službe, resp. k Vojenskému spravodajstvu. V takomto prípade sa už ďalej totožnosť nepreveruje.

k bodu 12 (§ 19 ods. 1 písm. f) a g))

V § 19 písm. f) sa navrhuje oprávnenie zaistiť osobu ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom.

V § 19 písm. g) sa navrhuje sa rozšíriť rozsah oprávnenia zaistiť osobu v osobitných prípadoch, ak sa zakročuje pod jednotným velením proti nebezpečnému páchateľovi. Navrhuje sa upraviť oprávnenie zaistiť osobu nezistenej totožnosti, ktorá sa počas služobných zákrokov, napríklad pri zadržiavaní teroristov, únoscov osôb a dopravných prostriedkov a nebezpečných páchateľov alebo v prípadoch brania rukojemníkov, nachádza v priestore vykonávaného služobného zákroku a pri ktorých nie je zrejmé jej postavenie k osobe páchateľa alebo k spáchaniu trestného činu. Takúto osobu podľa platnej právnej úpravy nemožno zadržať, predviesť, ani zaistiť. V mnohých prípadoch nemožno okamžite zistiť, či osoba nie je ďalším páchateľom, spolupáchateľom, návodcom, organizátorom, objednávateľom, pomocníkom alebo nezúčastnenou osobou. Takáto osoba by svojím konaním mohla mariť prebiehajúci zákrok Policajného zboru a ohroziť život alebo zdravie svoje, ako aj zakročujúcich policajtov.

k bodu 13 (§ 20a ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú úpravu odkazu na príslušné ustanovenie o zaistení osoby.

k bodom 14 a 15 (§ 21 ods. 1, 5 až 11)

V odseku 1 sa spresňuje právna úprava, pretože ďalšie odseky v tomto paragrafe upravujú, že zaistenie môže vo výnimočných prípadoch trvať aj dlhšie.

V odseku 5 sa navrhuje spresnenie právnej úpravy vo vzťahu k zaisteným veciam, ktoré podliehajú colnému dohľadu.

Prax ukázala, že pri zaistených veciach, ktoré sa stali sa majetkom štátu a ktoré sú bezcenné, nepatrnej hodnoty alebo ktoré sú pre svoju morálnu zastaranosť, poruchovosť alebo inú nevyužiteľnosť nepotrebné, nie je potrebné vyhlasovať dražbu, pretože sa nevydražia a preto sa navrhuje ich ekologická likvidácia. Taktiež sa navrhuje, aby zaistené veci, napríklad motorové vozidlá, mohli byť uschovávané v automobilových dielňach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré nie sú zriadené na podnikateľskú činnosť, teda právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

Upravuje sa možnosť obdobne ako v prípade Trestného poriadku (§ 98 ods. 3), ak ide o bezcennú vec alebo vec nepatrnej hodnoty túto v prípadoch ustanovených v odseku 6 a 7 zlikvidovať, pretože sa tým ušetria náklady s odovzdávaním zaistenej veci Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a ďalším nakladaním s touto vecou.

Podľa § 21 ods. 7 zákona vyplýva pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky povinnosť od útvaru Policajného zboru, ktorý vec zaistil, túto prevziať, pričom ešte nie sú naplnené podmienky, kedy sa vec stáva majetkom štátu. Ministerstvo nemôže konať podľa odseku 9, pričom sa nie vždy vec nakoniec stane majetkom štátu. Navrhuje sa, aby sa vec odovzdávala ministerstvu až po uplynutí doby, kedy sa môže prihlásiť oprávnená osoba.

Navrhuje sa, aby bolo možné zaistené veci, ktoré sa stali majetkom štátu a nie je ich možné vydražiť (napr. alkohol, cigarety, tabak a podobne) alebo dražiť ich je neefektívne, pretože sú bezcenné alebo nepatrnej hodnoty (napr. igelitové sáčky, obnosené šaty, obuv, úplne zničené veci a podobne) na základe rozhodnutia ministerstva priamo zlikvidovať.

Návrhom sa riešia problémy, keď si osoby, ktoré si uplatnili vlastnícke právo na zaistenú vec a boli odkázané na občiansko-právne konanie, svoje právo na súde neuplatnili.

k bodu 16 (§ 22 ods. 1 a § 28 ods. 2)

Navrhuje sa vykonať legislatívnotechnickú úpravu, ktorou sa vykoná oprava nepresne vykonaného odkazu na ustanovenie uvedené v zátvorke.

k bodu 17 (§ 23 ods. 1)

Navrhuje sa, obdobne, ako je to v zákone o cestnej premávke, doplniť ustanovenie o oprávnení policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy aj na iných komunikáciách, ktoré nie sú pozemnými komunikáciami. Ide najmä o prípady, pri ktorých nejde o výkon oprávnenia v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pretože môže ísť o jazdu vozidlom mimo pozemných komunikácií alebo napríklad aj o lesné alebo poľné cesty alebo súkromné cesty na staveniskách alebo vo výrobných prevádzkach.

k bodu 18 (§ 27 písm. c))

Ide o rozšírenie oprávnenia o prípad doposiaľ v § 27 neupravený, a to o príkaz opustiť určené miesto na nevyhnutne potrebný čas z dôvodov uvedených v úvodnej vete citovaného ustanovenia zákona.

k bodu 19 (§ 27a)

Navrhuje sa upraviť príslušníkom Policajného zboru nové oprávnenie vykázať z bytu alebo domu a zakázať vstup do bytu alebo domu a jeho bezprostredného okolia osobe, ktorá násilím ohrozuje spolubývajúce osoby.

Policajt bude oprávnený účinne zasiahnuť proti agresívnej osobe, ktorú na základe zistených skutočností vykáže zo spoločného obydlia. Ochrana zdravia a života má prednosť pred právom na ochranu obydlia. Doteraz osoby ohrozené osoby utekajú z bytu pred násilníkom.

Cieľom použitia oprávnenia bude, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu osôb. Policajt bude oprávnený na 48 hodín zakázať agresívnej osobe zdržiavať sa v konkrétnom dome alebo byte.

O vykonanom oprávnení policajt vyhotoví potvrdenie pre vykázanú osobu a ohrozenú osobu a spíše úradný záznam.

Na zamedzenie tvrdosti tohto oprávnenia sa navrhuje umožniť osobe, aby si zobrala veci osobnej potreby. Malo by ísť o veci jednoduché na transport a uskladnenie (lieky, osobné doklady, hygienické potreby, ošatenie, peniaze, iné ceniny) a nemalo by ísť o veci, preberaním ktorých by mohlo dôjsť k prieťahom výkonu zákazu.

Navrhuje sa odobratie kľúčov agresívnej osobe, čo má zabrániť nepovolenému návratu agresívnej osoby bez toho, aby musela prekonať prekážku na ochranu obydlia (dvere a pod.).

Ak sú násilím dotknuté maloleté osoby, tak sa kópia záznamu zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pretože je dôležité aby i orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mal autentické a prvotné informácie o situácii v rodine dieťaťa. Dosiahne sa tým i komunikácia Policajného zboru a orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú zriadené zákonom č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele platí všeobecná oznamovacia povinnosť, podľa ktorej každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Útvar Policajného zboru jeho odoslaním zároveň plní túto oznamovaciu povinnosť.

Navrhuje sa upraviť policajtovi povinnosť poučiť osobu ohrozenú násilím

- o možnosti podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia na súd. Súd podľa Občianskeho súdneho poriadku môže vydať predbežné opatrenie, ktorým na určitú dobu zakáže vstup do obydlia. Ide o následný ochranný mechanizmus, poskytnutím ktorého sa skončí ochrana vo forme policajného zákazu a nastupuje súdna ochrana.

- o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane služieb nimi poskytovaných. Obdobná povinnosť je upravená v Trestnom poriadku, podľa ktorého orgány činné v trestnom konaní majú povinnosť poučiť poškodenú osobu o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane služieb nimi poskytovaných. Orgány činné v trestnom konaní poskytujú poškodeným osobám informačný list vydaný ministerstvom spravodlivosti. Obdobný môže vydať i ministerstvo vnútra, v ktorom budú zahrnuté taktiež kontakty na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.

Plynutie 48 hodinovej lehoty sa navrhuje upraviť tak, aby bola zabezpečená plynulá ochrana dotknutých osôb. Ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo na súdnu ochranu vo forme návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nebude potrebné zákaz administratívne zrušiť. Ak sa osoba obráti na súd s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, zákaz končí až okamihom nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu vo veci návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

k bodu 24 (§ 39c)

Doplnenie právnej úpravy oproti terajšiemu právnemu stavu vytvára zákonné podmienky na používanie osobitných spôsobov nakladania s majetkom štátu, ktorý je určený na plnenie úloh vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a na plnenie úloh, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Vzhľadom na charakter úloh operatívnych útvarov Policajného zboru je potrebné ustanoviť odlišný právny režim nakladania s takýmto majetkom štátu v správe Policajného zboru, na ktorý sa nebude vzťahovať všeobecná právna úprava zákona o správe majetku štátu. Rozhodnutie o používaní osobitných spôsobov nakladania s týmto majetkom štátu sa navrhuje ponechať v rozhodovacej právomoci štatutárneho orgánu správcu majetku štátu.

k bodu 25 (§ 40 ods. 1)

Vzhľadom na to, že niektoré doklady, ktoré sa používajú aj ako krycie doklady neuvádzajú totožnosť držiteľa a slúžia len na preukázanie príslušnosti k niektorému orgánu štátnej moci a verejnej správy, je potrebné vykonať doplnenie v § 40 ods. 1, čím sa zabezpečí úplné pokrytie vyžadovania dokladov od príslušných orgánov a inštitúcií.

k bodu 27 (§ 41 ods. 3)

Zavádza sa recipročné ustanovenie ako v zákonoch o Slovenskej informačnej službe a o Vojenskom spravodajstve o osobe konajúcej v prospech Policajného zboru.

k bodu 28 (§ 42 ods. 2 písm. c))

Dopĺňa sa chýbajúca právna úprava oprávnenia umiestniť predvedeného svedka do cely policajného zaistenia.

k bodom 29 a 30 ( §44 ods.2)

Na základe platnej právnej úpravy do cely nemožno umiestniť osobu, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, čo v praxi spôsobuje problémy, kde takúto osobu umiestniť. Navrhovaná zmena spočíva v tom, že sa takáto osoba umiestni do cely po vyjadrení lekára, že môže byť umiestnená v cele.

k bodom 31 a 32 (§ 51 ods. 1 písm. e) a § 51 ods. 2)

V nadväznosti na oprávnenie policajta vykázať osobu z obydlia je potrebné, aby bol policajt oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku vykázanej osoby, ak kladie aktívny odpor, resp. hmaty a chvaty v prípade pasívneho odporu.

k bodu 33 (§ 58)

Navrhuje sa doplniť použitie zásahovej výbušky aj pri „hromadnom narušení verejného poriadku a pri výtržnostiach na športových podujatiach" na účely obnovenia verejného poriadku, hlavne pri veľkom počte osôb, ktoré nie je možné vyriešiť a usmerniť iným spôsobom (výtržnosti pri futbale, hádzanie nebezpečných predmetov spoza úkrytu, z davu atď.).

k bodom 36 a 37 (§ 61b ods. 1, § 67 ods. 1 písm. c) a § 68a)

Navrhuje sa aktualizovať text s ohľadom na platné znenie trestnoprávnych predpisov.

k bodom 39 a 40 (§ 69d ods. 5 a § 69da)

Navrhuje sa prijať legislatívne úpravy, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.

Návrhom sa upravuje vyžadovanie a poskytovanie informácií a osobných údajov do štátov Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi Policajného zboru.

Navrhuje sa, aby Policajný zbor mohol odmietnuť poskytnutie informácie, ak by to ohrozilo bezpečnosť osôb, poškodilo základné záujmy národnej bezpečnosti Slovenskej republiky, ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje alebo ak sa týka trestného činu za ktorý možno uložiť trest najviac jeden rok.

Technické otázky a podrobnosti vrátane príloh uvedeného rámcového rozhodnutia nemožno priamo zapracovať do návrhu zákona. Z tohto dôvodu je potrebná ich implementácia formou všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

k bodu 41 (Piata hlava)

Navrhuje sa nahradiť právnu úpravu týkajúcu sa vojakov povinnej vojenskej služby, pretože boli prijaté nové zákony upravujúce problematiku vojenskej služby a v záujme zabezpečenia možnosti aplikácie uvedených ustanovení v praxi bolo potrebné zákon o Policajnom zbore terminologicky a vecne zosúladiť s platným právnym stavom aj vo vzťahu k Zboru väzenskej a justičnej stráže.

k bodu 42 (§ 73 ods. 1)

Upresňuje sa terminológia zákona s novou existujúcou terminológiou.

k bodu 43 (§ 73 ods. 3)

Navrhuje sa upraviť povinnosť Policajnému zboru zabezpečiť na požiadanie osoby ohrozenej agresívnym príbuzným ochranu, ktorá vyplýva z predbežného opatrenia, ktorý vydal súd a upovedomiť súd o spôsobe zabezpečenia výkonu predbežného opatrenia.

k bodu 44 (§ 76 ods. 4 a 5)

Rozšírenie oprávnení Policajného zboru pri pátraní po nezvestných osobách, týkajúce sa údajov súvisiacich s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby, lokalizácie a zisťovanie aktívne zapnutej mobilnej účastníckej stanice so súhlasom príbuzného alebo osoby, ktorej je nezvestná osoba zverená do výchovy, starostlivosti alebo dozoru, tak aby bolo možné zistiť tieto údaje bez meškania aj mimo splnenia podmienok podľa § 115 až 116a Trestného poriadku na účely vypátrania a teda aj ochrany života aj zdravia nezvestnej osoby.

V poslednom období sa stáva, že medzi ukradnutými vozidlami sú aj vozidlá vybavené rôznymi telekomunikačnými zariadeniami, ktorých činnosť je možné lokalizovať fyzickými, alebo právnickými osobami, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo služby. V niektorých verziách motorových vozidiel je už vo výrobe zabudované elektronické komunikačné zariadenie, ktoré je možné v prípade krádeže lokalizovať. Súčasná prax jednoznačne poukazuje na potrebu aplikovania uvedeného návrhu zákona, nakoľko v prípade postupu podľa Trestného zákona (so súhlasom sudcu) je doba lokalizácie zdĺhavá a najskôr býva akceptovaná po 24 hodinách, alebo aj neskôr (7 dní). V prípade ukradnutého vozidla je riziko oneskorenia značne výrazné a často aj hodiny rozhodujú o tom, či je možné ukradnuté vozidlo zlokalizovať a zaistiť ešte na území Slovenska, alebo je vyvezené do zahraničia, prípadne je zariadenie znefunkčnené.

k bodu 45 (§ 76a ods. 3)

Ide o terminologické zosúladenie so zákonom o elektronických komunikáciách, pretože poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter.

k bodu 46 (§ 77b ods. 1 písm. a))

Návrhom sa vytvorí možnosť vysielania príslušníkov Policajného zboru na účely pôsobenia na území členských štátov Európskej únie v zmysle príslušných ustanovení priamo vykonateľných aktov komunitárneho práva.

k bodu 47 (§ 81)

Novými ustanoveniami sa presnejšie upravuje zákaz používať označenia „Policajný zbor" a „Polícia", vzhľadom na nepriaznivé výskyty porušovania tohto zákazu. Súčasne sa upravuje, že výnimky zo zákazu bude povoľovať Policajný zbor. Pôjde napr. o prípady použitia takéhoto označenia v súvislosti s výkonom umeleckej činnosti.

k bodom 48 a 49 (§ 82a a príloha č. 3)

Navrhuje sa úprava transpozičného ustanovenia a zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá obsahuje názov preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

K čl. II (Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov)

k bodu 1 (§ 75 ods. 5)

Skracuje sa lehota ak súd rozhoduje o návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) do 48 hodín od doručenia návrhu

k bodu 2 (§ 76 ods. 1 písm. g))

Rozširuje sa okruh osôb, voči ktorým môže predbežné opatrenie smerovať okrem blízkej osoby alebo osoby, ktorá je zverená do starostlivosti alebo do výchovy.

K čl. III (Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

k bodom 1 a 2

Vzhľadom čoraz častejšie zistenia porušovania zákazu používať označenia „Policajný zbor" a „Polícia", sa navrhuje upraviť novú skutkovú podstatu priestupku, ktorou bude možno postihovať zákaz ustanovený zákonom a uložiť pokutu až do výšky 5 000,- Sk.

K čl. IV (Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov)

k bodom 1 a 2

Navrhuje sa prijať legislatívne úpravy, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.

Návrhom sa upravuje vyžadovanie a poskytovanie informácií a osobných údajov do štátov Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi Vojenskej polície.

Technické otázky a podrobnosti vrátane príloh uvedeného rámcového rozhodnutia sa budú riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Navrhuje sa úprava transpozičného ustanovenia a zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá obsahuje názov preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

K čl. V (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov)

k bodu 1

Navrhujú sa doplniť úvodné ustanovenia o všeobecnú úpravu použitia technických prostriedkov a dopravných prostriedkov pri plnení úloh podľa tohto zákona.

k bodom 2 až 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Zároveň sa v bode 4 dopĺňa garancia zákonného obmedzenia poskytnúť získané informácie z dôvodu, aby ich poskytnutím nedošlo k zneužitiu týchto informácií v prostredí mimo Slovenskú informačnú službu.

K čl. VI (Zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov):

k bodom 1 až 4

Navrhuje sa prijať legislatívne úpravy, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.

Návrhom sa upravuje vyžadovanie a poskytovanie informácií a osobných údajov do štátov Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi Železničnej polície.

Technické otázky a podrobnosti vrátane príloh uvedeného rámcového rozhodnutia sa budú riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Navrhuje sa úprava transpozičného ustanovenia a zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá obsahuje názov preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

K čl. VII (Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov)

Podľa platného znenia zákona za vyšetrovateľa možno určiť policajta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Návrhom sa dopĺňa, že táto skúška sa nevyžaduje, ak policajt vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.

Dĺžka čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa je jeden rok. Výnimku z tejto dĺžky sa navrhuje rozšíriť aj pre policajta, ktorý vykonával skrátené vyšetrovanie najmenej tri roky.

K čl. VIII (Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov)

k bodom 1 až 3

Navrhuje sa prijať legislatívne úpravy, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.

Návrhom sa upravuje vyžadovanie a poskytovanie informácií a osobných údajov do štátov Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Technické otázky a podrobnosti vrátane príloh uvedeného rámcového rozhodnutia sa budú riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Navrhuje sa úprava transpozičného ustanovenia a zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá obsahuje názov preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

K čl. IX (Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

k bodom 1 až 3

Navrhuje sa prijať legislatívne úpravy, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.

Návrhom sa upravuje vyžadovanie a poskytovanie informácií a osobných údajov do štátov Európskej únie na účely predchádzania, odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestnej činnosti orgánmi colnej správy.

Technické otázky a podrobnosti vrátane príloh uvedeného rámcového rozhodnutia sa budú riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Navrhuje sa úprava transpozičného ustanovenia a zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá obsahuje názov preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

K čl. X (Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov)

Navrhuje sa upraviť v Trestnom zákone novú skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, podľa ktorej bude možno potrestať toho, kto sa dopustí závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril rozhodnutie o vykázaní zo spoločného obydlia a zakázaní vstupu do spoločného obydlia vydané podľa zákona o Policajnom zbore alebo na základe predbežného opatrenia súdu.

K čl. XI (Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov)

k bodu 1

Rozširuje sa platné znenie ustanovenia o poskytovanie informácií orgánov činných v trestnom konaní orgánom členských štátov Európskej únie.

k bodu 2

Definuje sa, kto sa rozumie policajtom na účely tohto zákona okrem vyšetrovateľa Policajného zboru a povereného príslušníka Policajného zboru a v akom rozsahu.

k bodu 3

Rozširuje sa platné znenie ustanovenia o zadržaní a obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby o takú osobu, ktorá bola policajtovi odovzdaná a bola zaistená podľa zákona o Policajnom zbore.

k bodu 4

Doterajšia prax poukazuje na problémy pri zabezpečovaní úschovy vecí vydaných, odňatých a prevzatých podľa Trestného poriadku. Domnievame sa, že navrhovaná úprava presnejšie vymedzí zabezpečovanie úschovy v prípravnom konaní a v konaní pred súdom. Dôkazy potrebné pre súdne konanie na základe rozhodnutia prokurátora sa navrhuje po podaní obžaloby odovzdať do súdnej úschovy, ktorú zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

k bodom 5 a 6

Navrhuje sa upraviť, že orgány činné v trestnom konaní môžu poskytovať informácie z trestného konania orgánom členských štátov Európskej únie, ktoré sú oprávnené podľa svojho vnútroštátneho práva odhaľovať, predchádzať a vyšetrovať trestné činy, vykonávať právomoci a prijímať donucovacie opatrenia v súvislosti s takýmito činmi, podľa úpravy vykonanej zákonom o Policajnom zbore, zákonom o Železničnej polícii, zákonom o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákonom o Vojenskej polícii a zákonom o orgánoch štátnej správy v colníctve. Súčasne sa dopĺňa transpozičná príloha o názov preberaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

K čl. XII

Nadobudnutie účinnosti zákona sa navrhuje dňom 15. decembra 2008, aby bol dodržaný termín transpozície rámcového rozhodnutia, ktoré sa týmto zákonom preberá.

V Bratislave 20. augusta 2008

Robert FICO v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert KALIŇÁK v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1788
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za ...

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali ...

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak ...

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2023

Súkromné právo 4/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: