TlačPoštaZväčšiZmenši

Rodinné súdy - ako ďalej...

14.10. 2012, 23:35 |  Peter Rajňák

Ro­din­né sú­dy vznik­li zme­nou spra­vo­va­cie­ho a kan­ce­lár­ske­ho po­riad­ku ku dňu 01. septembra 2011. My­šlien­ka zria­de­nia ro­din­ných sú­dov nie je no­vá, už v roku 2007 s ňou priš­lo Zdru­že­nie sud­kýň. Dô­vod­mi pre vznik ro­din­ných sú­dov bo­li:

Dô­vo­dy spo­lo­čen­ské:

 • vy­so­ká mie­ra roz­vo­do­vos­ti na Slo­ven­sku s ten­den­ciou neus­tá­le­ho ras­tu,
 • vy­so­ký po­čet de­tí po­chá­dza­jú­cich z mi­mo­man­žel­ských vzťa­hov,
 • vo všeo­bec­nos­ti po­zo­ro­va­teľ­ná krí­za ro­di­ny ako ta­kej.

Dô­vo­dy pro­fe­sio­nál­ne:

 • dek­la­ro­va­ná pot­re­ba špe­cia­li­zá­cie sud­cov pre jed­not­li­vé ob­las­ti prá­va,
 • nut­nosť ďal­šie­ho vzde­lá­va­nia sud­cov v ob­las­tiach ne­vyh­nut­ných pre vý­kon fun­kcie ro­din­né­ho sud­cu (fo­ren­zná psy­cho­ló­gia, so­cio­ló­gia, teória rie­še­nia kon­flik­tov).

Dô­vo­dy prak­tic­ké:

 • sud­ca špe­cia­li­zo­va­ný na rie­še­nie spo­rov vy­plý­va­jú­cich zo zá­ko­na o ro­di­ne mô­že tie­to spo­ry rie­šiť rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie,
 • pre rie­še­nie spo­rov tý­ka­jú­cich sa ma­lo­le­tých de­tí sú v ob­čian­skom súd­nom po­riad­ku ur­če­né oso­bit­né le­ho­ty ( spor je pot­reb­né skon­čiť do šies­tich me­sia­cov od ná­pa­du na súd , ne­ho­vo­riac o dvad­sať­šty­ri­ho­di­no­vých resp. se­dem­dňo­vých le­ho­tách na roz­ho­do­va­nie o pred­bež­ných opat­re­niach),
 • sud­ca špe­cia­li­zo­va­ný na rie­še­nie prob­lé­mov v sú­vis­los­ti so zá­ko­nom o ro­di­ne mô­že skon­čiť veľ­kú časť spo­rov me­dzi účas­tník­mi ko­na­nia do­ho­dou,
 • aj naj­hor­šia do­ho­da me­dzi účas­tník­mi ko­na­nia je lep­šia ako naj­lep­ší a pre­cíz­ne vy­pra­co­va­ný roz­su­dok v uve­de­ných ve­ciach,
 • ak sa účas­tní­ci ko­na­nia na po­jed­ná­va­ní do­hod­nú, zmen­šu­je sa prav­de­po­dob­nosť po­da­nia ďal­ších návr­hov pri úp­ra­ve práv a po­vin­nos­tí účas­tní­kov ko­na­nia, čo v ko­neč­nom dôs­led­ku od­bre­me­ní sú­dy,
 • nut­nosť ap­li­ká­cie no­vej le­gis­la­tí­vy (napr. ap­li­ká­cia strie­da­vej sta­ros­tli­vos­ti) vy­ža­du­je od sud­cov zvý­še­né ná­ro­ky na roz­ho­do­va­ciu čin­nosť a pre­cíz­ne od­ôvod­ňo­va­nie roz­sud­kov.

Sú­čas­ný stav

Špe­cia­li­zá­cia ro­din­ných sud­cov bo­la za­tiaľ reali­zo­va­ná no­ve­lou Vy­hláš­ky Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 543/2005 Z.z. v plat­nom zne­ní (spra­vo­va­cie­ho po­riad­ku tak, že do re­gis­tra „P" sa za­pi­su­jú všet­ky ve­ci pod­ľa zá­ko­na č. 36/2005 Z.z. (zá­kon o ro­di­ne ) , ak sa ne­za­pi­su­jú do súd­nych re­gis­trov PPOM, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud. V praxi to zna­me­ná, že od 01. septembra 2011 z re­gis­tra „C" preš­li do re­gis­tra „P" naj­mä:

 • návrh na roz­vod man­žel­stva a návrh v os­tat­ných ve­ciach tý­ka­jú­cich sa man­že­lov a roz­ve­de­ných man­že­lov
 • návrh na ur­če­nie ale­bo za­pre­tie ot­cov­stva
 • návrh mat­ky na úh­ra­du nák­la­dov spo­je­ných s ťar­cha­vos­ťou, pô­ro­dom, za­kú­pe­ním vý­ba­vič­ky i o na­ro­de­ní di­eťa­ťa
 • návrh na ur­če­nie, zme­nu ale­bo zru­še­nie vy­ži­vo­va­cej po­vin­nos­ti vo­či pl­no­le­tým oso­bám

Založenie Asociácie rodinných sudcov

V ná­väz­nos­ti na vznik špe­cia­li­zo­va­ných ro­din­ných sud­cov bo­la za­lo­že­ná Aso­ciá­cia ro­din­ných sud­cov. My­šlien­ka za­lo­že­nia Aso­ciá­cie ro­din­ných sud­cov vznik­la na stret­nu­tí sud­cov pô­so­bia­cich v bra­tis­lav­skom kra­ji, vy­ba­vu­jú­cich agen­du P dňa 07.11.2011. Sta­no­vy ARS bo­li schvá­le­né na stret­nu­tí Ro­din­ných sud­cov v Om­še­ní dňa 16.02.2012. Ob­čian­ske zdru­že­nie ARS bo­lo za­re­gis­tro­va­né MVSR dňa 09.03.2012. Ku dňu 18.05.2012 príp­rav­ný vý­bor ARS zvo­lil pr­vých čle­nov pred­sta­ven­stva ARS.

K pripravovanej novele Spravovacieho a kancelárskeho poriadku

Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti pripravuje novelu Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, ku ktorej je potrebné uviesť tieto pripomienky:

 • predchádzajúca novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, ktorou sa zaviedla špecializácia rodinných sudcov (všetky veci, hmotnoprávne patriace do zákona o rodine vybavujú špecializovaní sudcovia) je platná od 01.09.2011 – za tak krátky čas nie je možné zodpovedne posúdiť negatíva, resp. pozitíva úpravy,
 • argumentácia použitá v dôvodovej správe (na malých súdoch nebolo možné špecializáciu použiť) nie je relevantná – malé súdy nemôžu byť reprezentatívnou vzorkou fungovania súdov na Slovensku – ak by sme takúto argumentáciu pripustili, nemohli by sme sa ako sudcovia špecializovať ani v doterajšom ponímaní (obchod, civil, trest), navyše, pri pôvodnej zmene Spravovacieho a kancelárskeho poriadku nebola špecializácia v rámci malých súdov ani predpokladaná,
 • neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by mala byť novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku prijatá v skrátenom legislatívnom konaní – takýto vážny zásah do Spravovacieho poriadku (do istej miery negujúci špecializáciu rodinných sudcov) nie je možné urobiť bez dôkladnej diskusie so sudcami resp. mimovládnymi organizáciami, ktoré sa agendou maloletých detí zaoberajú
 • ministerstvo spravodlivosti nepredložilo žiadne relevantné štatistické údaje, preukazujúce na ktorých súdoch pracujú špecializovaní rodinní sudcovia resp. aký vplyv malo zavedenie špecializácie na rýchlosť konania vo veciach, týkajúcich sa rodinnoprávnej agendy ( za tak krátky čas ich ani nie je možné získať)
 • opätovná zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku v tejto oblasti naruší prácu špecializovaných sudcov na súdoch, ktoré špecializáciu v rodinnoprávnych veciach akceptovali - podľa predbežných informácií sa jedná cca o 70% okresných súdov v rámci SR.
 • spoločenská situácia (problematické medzinárodné adopcie, smrť maloletého dievčatka...) priamo špecializáciu v oblasti vybavovania rodinných sporov vyžaduje
 • obmedzením špecializácie v rodinnoprávnych veciach môže dôjsť k porušeniu medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná pretože:
 1.  
  1. V novembri 2010 prijala Rada Európy v Strassbourgu Odporúčanie o súdnictve priateľskom pre deti /Guidelines on Child -Frendly Justice /
  2. V novembri 2011 Rada Európy následne prijala Odporúčanie o sociálnych službách priateľských deťom a rodinám /Guidelines on Social ServicesFriendly to Children and Families/
  3. Európska Komisia sa prihlásila k programu Rady Európy, vyhláseného v r. 2006 „Európa pre deti a s deťmi „/Europe for and with Children/
  4. V členských krajinách EU pokračuje ako tzv. Stokholmská deklarácia, ktorej jedným zo základných pilierov je rozvoj a podpora súdnictva priateľského deťom/Child-Frendly Justice.
  5. Výbor OSN pre práva detí v Ženeve, od svojho vzniku v r 1991, podporuje snahy všetkých krajín, ktoré ratifikovali Dohovor, vo vytváraní systému špecializovaného súdnictva, v ktorom by deti či už ako obete, svedkovia, účastníci konaní, páchatelia trestných činov, mali zabezpečené práva vyplývajúce z Dohovoru, bolo s nimi podľa toho jednané, čo si vyžaduje jednoznačnú špecializáciu, vzdelávanie a tréning sudcov a všetkých zúčastnených odborníkov.
  6. Výbor OSN pre práva dieťaťa v tomto duchu dáva špeciálne odporúčania všetkým krajinám, s ohľadom na špecifický historický a politický vývoj, avšak jednotné smerovanie súdnej praxe v duchu Dohovoru. Podobne SR dostala tieto odporúčania počas obhajoby prvej periodickej správy k dohovoru /október 2000/, ako aj počas obhajoby druhej správy /máj 2007/, boli prerokované vládou SR a sú súčasťou NAP pre deti pre roky 2009-12. Skúsenosti s rozvojom špecializovaného súdnictva pre deti a rodinu sú jednoznačne pozitívne, a to nielen v krajinách EU, ale aj mimo Európy. Dôležitá je výmena skúseností a vytváranie systému adekvátneho pre danú krajinu.

V tejto súvislosti navrhujem:

 1. neprijať navrhovanú zmenu Spravovacieho a kancelárskeho poriadku v skrátenom legislatívnom konaní, prípadné zmeny navrhnúť až po dôkladnej analýze fungovania špecializovaných rodinných senátov a odbornej diskusii,
 2. alternatívne – z pripravovanej vyhlášky vypustiť body 4 až 8
 3. alternatívne – v pôsobnosti rodinnoprávnych senátov, ponechať (okrem vecí, ktoré sa do registra P majú zapisovať podľa návrhu) aj rozvody s maloletými deťmi – veci týkajúce sa maloletých detí MUSIA riešiť špecializovaní sudcovia.

JUDr. Peter Rajňák
predseda Asociácie rodinných sudcov 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1187
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: