Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

148/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení vyhláška o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy...

Edmund Horváth • 26.5. 2011, 19:09

Vyhláška

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 13. mája 2011, č. 148/2011 Z. z. 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z. a vyhlášky č. 450/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

2. V § 15 sa vypúšťa odsek 7 a poznámka pod čiarou k odkazu 8.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

3. Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Písomnosti súdu a údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú aj v elektronickej podobe na webovej stránke súdu, a to v ten istý deň, ako sa vyvesia na úradnej tabuli podľa odseku 1.".

4. V § 163 ods. 1 písmeno b) znie:
"b) občianskoprávne C, Cpr, Cd, Ccud, ".

5. V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:
"e) rodinné a opatrovnícke P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud, ".

6. V § 164 ods. 3 písm. a) sa za slová "Co, " vkladajú slová "CoPr, ".

7. Za § 263a sa vkladá § 263b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 263b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. septembra 2011

Veci zapísané pred 1. septembrom 2011 do súdneho registra C, ktoré sa od 1. septembra 2011 zapisujú do súdneho registra P alebo do súdneho registra Cpr, sa vedú v súdnom registri C aj po 1. septembri 2011.".

8. V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene B prvom bode písmeno e) znie:
"e) návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ".

9. V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene B prvom bode sa písmeno f) vypúšťa.

Doterajšie písmená g) až t) sa označujú ako písmená f) až s).

10. V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene B prvom bode sa písmená g) až i) vypúšťajú.

Doterajšie písmená j) až s) sa označujú ako písmená g) až p).

11. V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene B sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. Do súdneho registra "Cpr" sa zapisujú návrhy v pracovnoprávnych a obdobných sporoch podľa osobitných predpisov.".

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.

12. V prílohe č. 1 časti II "Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu" v písmene E prvý bod znie:
"1. Do súdneho registra "P" sa zapisujú všetky veci podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa nezapisujú do súdnych registrov PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud. Do súdneho registra "P" sa zapisuje aj návrh na vyhlásenie za mŕtveho.".

13. V prílohe č. 1 časti III "Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu - súdne registre odvolacej agendy" sa písmeno A dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
"7. Do súdneho registra "CoPr" sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri "Cpr", ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011 okrem čl. I bodov 4 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.

v z. Mária Kolíková v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1450

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: