Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi majú nový Občiansky zákonník

najpravo.sk • 4.12. 2011, 22:46

Poslanecká snemovňa Českej republiky schválila návrh nového Občianskeho zákonníka. Schválený návrh je výsledkom jedenásťročnej práce rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti Českej republiky. Prináša novú, modernú úpravu súkromnoprávnych vzťahov, pričom medzi jeho hlavné prínosy patrí napríklad väčší dôraz na úpravu osobnostných práv, podpora princípu slobodnej vôle či jednotná úprava záväzkového práva.

Ako uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti Českej republiky Tereza Palečková, doteraz platná úprava súkromného práva nevyhovuje dnešným pomerom, a už vôbec nie pomerom budúcim. Ako príklady nevyhovujúcich inštitútov možno uviesť preferenciu štátneho (predtým socialistického) vlastníctva, neodôvodnené nadužívanie ustanovení, od ktorých sa občan nemôže odchýliť, zásadné podcenenie osobných a osobnostných práv či veľmi široko formulované dôvody pre absolútnu neplatnosť právnych úkonov, ktoré neprihliadajú na vôľu konajúcich. Doteraz platný Občiansky zákonník naviac neupravuje súkromnoprávne vzťahy v ich súhrne, ako by sa dalo predpokladať, ale zameriava sa predovšetkým na vzťahy majetkové. Napríklad rodinno-právne vzťahy upravuje samostatný Zákon o rodine, obchodno - právne záväzkové vzťahy rieši Obchodný zákonník.

Zmyslom zmien, ktoré prináša nový Občiansky zákonník je najmä väčšia komplexnosť a systematickosť úpravy súkromnoprávnych vzťahov, jej spresnenie a zjednodušenie. Na tvorbe nového Občianskeho zákonníka sa podieľala komisia nezávislých expertov pod vedením profesora Karla Eliáša, ktorá vznikla v januári 2000. Vecný zámer Občianskeho zákonníka schválila vláda v apríli 2001 a samotný návrh kódexu vláda schválila v máji tohto roka.

 Karel Eliáš

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
(Foto: obcanskyzakonik.justice.cz)

Nový Občiansky zákonník má päť častí. Prvá časť sa venuje právnemu postaveniu človeka ako jednotlivca. Druhá časť upravuje rodinné právo, napríklad inštitút manželstva a práva a povinnosti manželov, rodičov a detí. Tretia časť sa týka tzv. absolútnych majetkových práv – vymedzuje držbu, vlastníctvo, spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzím veciam, správu cudzieho majetku a dedičské právo. Štvrtá časť sa zaoberá relatívnymi majetkovými právami a rieši vznik záväzkov a ich obsah, zabezpečenie a zánik. Posledná časť kódexu upravuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, najmä pravidlá prechodu zo súčasnej právnej úpravy na nový právny poriadok.

Hlavné zmeny súkromného práva, ktoré prináša nový český Občiansky zákonník:

 • konkrétne vymedzenie zásad súkromného práva
 • podpora princípu autonómie vôle a maximálna dispozitívnosť právnej úpravy,
 • komplexnosť návrhu (úprava inštitútov, ktoré sú dnes v niekoľkých právnych predpisoch bude v jednom kódexe)
 • odklon od absolútnej k prevažujúcej relatívnej neplatnosti právneho konania
 • väčší dôraz na úpravu osobnostných práv (statusových otázok), ktoré sú oproti dnešnému stavu akcentované nad úpravou majetkových vzťahov
 • upúšťa sa od úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
 • novo sa namiesto pojmu „spôsobilosť na právne úkony" zavádza tradičný pojem „svojprávnosť".
 • väčší rešpekt k želaniam osoby obmedzenej v svojprávnosti (napríklad uzákonením možnosti nápomoci pri rozhodovaní)
 • jednotná úprava záväzkového práva v súkromnoprávnej oblasti (už nebude existovať paralelná úprava záväzkových vzťahov v Obchodnom zákonníku, došlo k zjednoteniu úpravy jednotlivých zmluvných typov do jedného právneho predpisu)
 • do Občianskeho zákonníka sú zaradené aj tie zmluvy, ktoré momentálne stoja mimo Občiansky aj Obchodný zákonník (poistná zmluva),
 • nové poňatie veci – široké vymedzenie vecí vrátane moderného poňania práv ako nehmotných vecí,
 • nové poňatie zvieraťa, konštruuje sa, že zviera nie je vec, aj keď sa na neho ustanovenia o veciach, pokiaľ to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora, použijú primerane
 • zjednocuje sa princíp ochrany dobrej viery nadobúdateľa (zákazníka) pri nadobudnutí vlastníctva od nevlastníka, ktorý bol doposiaľ platný len v obchodnom práve, čím sa kladie dôraz na právnu istotu osôb konajúcich v dobrej viere
 • novo sa zavádza princíp, že stavba je súčasťou pozemku, tzn. uplatní sa klasická zásada superficies solo cedit
 • úprava dedičstva je poňatá s dôrazom na ochranu vôle poručiteľa, posilňuje sa jeho vôľa pri rozhodovaní o jeho majetku
 • spresňujú sa ustanovenia o zodpovednosti za škodu, uprednostňuje sa náhrada škody uvedením do predchádzajúceho stavu oproti náhrade v peniazoch a posilňuje sa právne postavenie osoby, ktorej bola vec poškodená
 • zjednodušuje sa úprava zakladania spolkov.

Autor: Tereza Palečková, Hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti ČR
Zdroj: portal.justice.cz
Ilustračné foto: www.sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2069

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: