TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Zo súdnej praxe 4/2015

24.8. 2015, 17:40 |  najpravo.sk

Články

1. doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Prvky policajného štátu v právnom poriadku SR

Za spoločný znak narušenia verejnej moci v prospech ozbrojených zložiek štátu možno označiť stav, v ktorom činnosť ozbrojených zložiek buď vôbec nie je upravená právnym poriadkom, alebo je postavenie týchto zložiek upravené právnym poriadkom symbolicky, aby zákon nekládol prekážky ich činnosti. Túto podobu policajného štátu v nomenklatúre Ústavy založenej na rozlíšenie demokratického štátu a právneho štátu možno označiť za policajný štát odporujúci požiadavkám materiálneho právneho štátu. Metódy policajného štátu sú nebezpečné pre demokratickú formu vlády a zároveň ohrozujú, či dokonca obmedzujú základné práva a slobody.

2. JUDr. Peter Strapáč, PhD.,

Verejnoprávna zodpovednosť člena predstavenstva

Aspekty trestnoprávnej zodpovednosti člena predstavenstva akciovej spoločnosti

Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále živou témou, ktorá sa v určitých cykloch pravidelne otvára na poli slovenskej právnej vedy. V Slovenskej republike nie je zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb aj keď evidujeme niekoľko neúspešných pokusov.

3. JUDr. Peter Šamko

K zákonnosti získavania dôkazov (nad jedným rozhodnutím Ústavného súdu SR)

Podľa § 119 ods. 2 Trestného poriadku za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitného zákona. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že základom dokazovania v trestnom konaní je jeho zákonnosť, keďže za dôkaz v trestnom konaní môže slúžiť len to, čo sa získalo z dôkazných prostriedkov v zmysle Trestného poriadku, resp. podľa osobitného zákona. Zákonnosť dokazovania zvýrazňuje aj jedna zo základných zásad trestného konania uvedená v ustanovení § 2 ods. 12 Trestného poriadku, podľa ktorej orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia len dôkazy, ktoré boli získané zákonným spôsobom. Ak bol dôkaz získaný v rozpore so zákonom je nielen nepoužiteľný v trestnom konaní pri zisťovaní skutkového stavu veci, ale nemôže byť ani predmetom hodnotenia zo strany orgánov činných v trestnom konaní, či súdu.

Judikatúra

  • Občianske právo

Právomoc súdu

Poučovacia povinnosť súdu

§ 5 Občianskeho súdneho poriadku

§ 7 Občianskeho súdneho poriadku

§ 103 Občianskeho súdneho poriadku

§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku

čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky

Predpokladom posúdenia právomoci súdu na konanie v určitej veci je jednoznačné zistenie, čo má byť v zmysle návrhu predmetom konania. Súd nemôže zastaviť konanie z dôvodu absencie právomoci na prerokovanie veci vtedy, ak nie je dostatočne zrejmé, o akú vec ide. V občianskom súdnom konaní sa uplatňuje zásada „iuranovitcuria“ (práva pozná súd), preto právna kvalifikácia veci je vecou súdu.

Výnimka z poučovacej povinnosti súdu (§ 5 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku) ktorá dopadá na účastníka konania zastúpeného advokátom, sa týka iba poučenia o spôsobe a účinkoch výkonu práv a povinností procesnej povahy, v žiadnom prípade sa netýka jednotlivých (obsahových a formálnych) stránok procesných úkonov účastníka konania. Skutočnosť, že účastník je zastúpený advokátom, nemôže mať za následok zúženie rozsahu jeho procesných práv a povinností; opačný názor by odporoval zásade rovnosti účastníkov v konaní (čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy SR).

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 218/2013.

Súdny poplatok za dovolanie v konaní vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom

§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení pred 1. októbrom 2012

§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

§ 1, § 5,§ 18ca zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

položka 7 a Sadzobníka súdnych poplatkov prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení po 1. októbri 2012

§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku

Ak bolo dovolanie v konaní vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov podané po 30. septembra 2012, aj keď samo konanie na súde prvého stupňa začalo prípadne do 30. septembra 2012, vzťahuje sa na poplatkovú povinnosť v dovolacom konaní už právna úprava účinná po 30. septembri 2012 (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 408/2015.

Nárok poisťovateľa proti poistníkovi za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

§ 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 12 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 427 Občianskeho zákonníka

Predpokladmi vzniku nároku poisťovateľa proti poistníkovi v zmysle § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov je, že poisťovateľ vyplatil poškodenému za poistníka poistné plnenie z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, a že v čase, keď nastala poistná udalosť, bol poistník v omeškaní s platením poistného. Nie je pritom rozhodujúce, kto vozidlo viedol a svojim zavinením spôsobil škodu; určujúcim je, že škoda bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla, na ktoré sa vzťahuje poistná zmluva.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 326/2009.

Súdne poplatky a právo na súdnu ochranu

Konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Platenie súdnych poplatkov v dovolacom konaní

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky

§ 143 a nasl. Občianskeho zákonníka

§ 7 ods. 7 a 9 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Všeobecne uznávaným účelom (funkciou) súdnych poplatkov je zabezpečiť sčasti úhradu nákladov, ktoré vznikajú štátu výkonom súdnictva (fiškálna funkcia), obmedzovať podávanie niektorých neuvážených či svojvoľných (šikanóznych) návrhov na začatie súdneho konania (regulačná funkcia) a pôsobiť na to, aby povinní dobrovoľne plnili svoje povinnosti (motivačná či prevenčná funkcia).

Uloženie poplatkovej povinnosti v občianskoprávnych veciach v rozpore so zákonom o súdnych poplatkoch, môže založiť porušenie práva na prístup k súdu.

Poplatková povinnosť účastníka za dovolanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (dovolateľa) sa vyrubuje len vo výške dvojnásobku poplatku stanoveného v položke 6 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov ako prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 464/2010 – upravený pre publikačné účely.

  • Obchodné právo

Nazeranie do súdneho spisu

Dôvody dovolania

Oznámenie miesta a času verejného vyhlásenia rozsudku

§ 44 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku

§237 Občianskeho súdneho poriadku

§156 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku

Nevedomosť účastníka konania podávajúceho odvolanie, o spisovej značke odvolacieho súdu, alebo kedy bude odvolací súd rozhodovať a akým spôsobom, nie je dovolacím dôvodom odňatia možnosti účastníka konať pred súdom.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 1 Obdo V 1/2010.

Pripustenie iného účastníka do konania

Podanie dovolania

§ 92 ods. 2, 3 Občianskeho súdneho poriadku

§ 240 Občianskeho súdneho poriadku

Dovolanie podané pôvodným účastníkom (žalobcom) konania, ktorý ako poplatník poplatkového úkonu nepodal v zákonom stanovenej lehote opravný prostriedok, je neoprávnenou osobou vo vzťahu k účastníkom konania, ako aj súdu.

 Právne irelevantným v tomto vzťahu je aj dodatočný súhlas postupníka s podaním dovolania pôvodným žalobcom.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR,sp. zn. 2 Obdo V 14/2014.

  • Trestné právo

Nikoho nemožno nútiť k tomu, aby seba samého obviňoval alebo usvedčoval

Článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

I. Medzi medzinárodne uznávané štandardy spravodlivého konania v zmysle Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd patrí právo podozrivého, resp. obvineného neprispievať k vlastnému obvineniu alebo usvedčeniu.

II. Právo neprispievať k vlastnému obvineniu alebo usvedčeniu spočíva v rešpektovaní práva mlčať a v zákaze akéhokoľvek donucovania k aktívnemu konaniu, ktoré by priamo alebo nepriamo viedlo k vlastnému obvineniu alebo usvedčeniu.

Právo neobviňovať seba samého v trestnom konaní však nezahŕňa použitie primeraného donútenia k tomu, aby podozrivý alebo obvinený (pasívne) strpel vykonanie úkonov, ktorých cieľom je získanie objektívne existujúcich dôkazov pre forézne vyšetrenie, napr. získanie vzorky dychu (pachu), moču, krvi a iných telesných tekutín na analýzu DNA.

Rozsudok Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1To 6/2013.

Vážne mienený odpor ženy a stav beznádejnosti odporu

§ 199 Trestného zákona

Na vážne mienený odpor ženy voči súloži v zmysle § 199 Trestného zákona možno usúdiť najmä z takého jej fyzického konania alebo emocionálneho prejavu, ktorými napadnutá žena nepochybným spôsobom prejavuje, že jej nesúhlas s pohlavným stykom je vážne mienený, a že sa snaží zabrániť konaniu útočníka.

Existenciuvážne mieneného odporu však nemožno vylúčiť v tých prípadoch, keď k jeho náležitému prejavu nedôjde len v dôsledku napr. emočného šoku, afektu strachu a pod., alebo preto, že útočník neumožnil, alebo zabránil napadnutej žene odpor prejaviť, resp. vytvoril stav beznádejnosti odporu.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 To 150/2008.

  • Správne právo

Protiprávne konanie príslušníka policajného zboru

§ 17 ods. 1, § 43 ods. 3 písm. g) a h), § 48 ods. 3 písm. g) a h), § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

§ 244 ods. 1a 2, § 219 ods. 1a 2, § 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 250ja ods. 2, § 156 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku

Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mieru ochrany než je to u zamestnancov v pracovnom pomere a kladie na nich vyššie nároky a požiadavky na čestnosť a rešpektovanie zákona.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 18/2014.

Rozhodnutie riaditeľa školy

§ 5 ods. 3 písm. e), § 13 ods. 1, § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2 písm. i), j), l) a s), § 6 ods. 1, § 7 ods. 3 a 5, § 9 ods. 3, 4 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

§ 10 ods. 2, § 246c ods. 1 prvá veta § 250ja ods. 2 prvá veta, § 250j ods. 2 písm. a) a d), § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku

§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Ak ide o rozhodnutie riaditeľa školy, ktorým sa zasahuje do práv a právom chránených záujmov žiaka, ktoré podlieha rozhodovaciemu postupu podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z., na takéto rozhodnutie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 47/2013.

Časopis Zo súdnej praxe si môžete predplatiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO E-SHOPU).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 569
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Vysokoškolské tituly sa budú odoberať aj spätne, Gröhlingovo ministerstvo má v rukách nový zákonhttps://www.webnoviny.sk/vskolstve/vysokoskolske-tituly-sa-budu-odoberat-aj-spatne-grohlingovo-ministerstvo-ma-v-rukach-novy-zakon/

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informuje, že jeho rezort pripravil zákon, na ...

Největší soud v zemi může vést žena. Přísná, náročná a téměř neznámáhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mestsky-soud-v-praze-vyberove-rizeni-predseda-libor-vavra-jaroslava-pokorna-funkce-prezident-ministe.A200702_190112_domaci_iri

Za čtvrt roku se může stát Jaroslava Pokorná, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, ...

O post ústavného sudcu sa uchádza aj R. Šorlhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-aj/479015-clanok.html

Okrem Šorla sa o post ústavného sudcu zatiaľ uchádzajú aj Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, ...

Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-zakon-na-pomoc-podnikatelom-n/479002-clanok.html

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: