TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 5/2012

5.6. 2012, 12:40 |  najpravo.sk

Obsah Justičnej revue č.5/12

Štúdia

ROSPUTINSKÝ, P. - PAULÍK, D.:

Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou;

(Contractual freedom in taking measure of tenancy by entirety by an agreement)

Príspevok je venovaný problematike zmluvnej slobody manželov alebo bývalých manželov pri vyporiadavaní ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou po jeho zániku, a to s dôrazom na otázku, či môžu účastníci vyporiadania svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadať bez zohľadnenia zákonných zásad, resp. uzatvoriť dohodu o vyporiadaní s akýmkoľvek obsahom vo vzťahu k podielom oboch manželov určeným na základe ich vlastných úvah.

[strana 635]

Články

KOLLÁR, Š.:

Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory;

(Validity and enforceability of status decisions of the Slovak Bar Association)

Autor uvažuje o niektorých aspektoch tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (v ďalšom aj „OSP") vo väzbe na právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory, vydaných pred účinnosťou novely zákona o advokácii č. 304/2009 Z. z., teda pred 1. septembrom 2009, ktoré boli napadnuté opravným prostriedkom podľa tretej hlavy piatej časti OSP. Obsahom príspevku je príslušnými argumentmi zdôvodniť neprávoplatnosť a nevykonateľnosť uvedených statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory v nadväznosti na eventuálne trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného podnikania (§ 251 Trestného zákona), ktoré by sa vo svetle prezentovaných záverov javilo ako nedôvodné.

[strana 653]

TKÁČ, J.:

Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám;

(Providing of information on public procurement on the basis of an application lodged according to the Act on Free Access to Information)

Účelom oboch zákonov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní i zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, je, okrem iného, prostredníctvom verejnej kontroly zabezpečiť transparentné čerpanie verejných zdrojov. Ak z obsahu žiadosti o sprístupnenie informácie vyplýva, že žiadateľ požaduje sprístupniť informácie týkajúce sa verejného obstarávania, prima facie by teda nemalo dôjsť ku konfliktu oboch zákonov. Tento príspevok analyzuje rozsah poskytovania informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám.

[strana 659]

BOJMÍROVÁ, S.:

Novela daňového poriadku;

(Amendment of Tax Order)

Článok rozoberá problematiku novelizácie daňového poriadku, poukazuje na zmeny, ktoré novely do daňového poriadku priniesli, komparuje ich s predchádzajúcou právnou úpravou, ako aj s právnou úpravou zákona o správe daní a poplatkov. Článok sústreďuje pozornosť najmä na otázku zastupovania daňového subjektu, registračnej povinnosti, podania, daňovej kontroly a na otázku odkladu platenia dane.

[strana 667]

IKRÉNYI, I.:

Vymedzenie skutkovej podstaty zločinu terorizmu v Trestnom zákone;

(Qualification of elements of the crime of terrorism in the Criminal Code)

Článok podrobne analyzuje definíciu skutkovej podstaty trestného činu terorizmu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor sa zameriava najmä na jednotlivé znaky skutkovej podstaty, ktoré porovnáva s terorizmu príbuznými trestnými činmi, najmä terorom. Nevyužíva pritom len popisnú metódu a komparáciu, ale na základe analýzy a syntézy jednotlivých znakov skutkovej podstaty podrobuje legálnu definíciu terorizmu čiastočnej kritike. V závere autor prezentuje svoj návrh upravenej definície terorizmu.

[strana 674]

ŠRAMEL, B.:

Prostriedky kontroly diskrečných oprávnení prokurátora v trestnom konaní;

(Controll means of discretional powers of prosecutor in criminal proceedings)

Autor sa vo svojom článku zaoberá problematikou diskrečných právomocí prokurátora v trestnom konaní. Aj keď je prokurátor v trestnom konaní viazaný zásadou legality, prikazujúcou mu stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, práve široký rozsah diskrečných oprávnení prokurátora priniesol značné oslabovanie tejto zásady. V tejto súvislosti analyzuje jednotlivé diskrečné oprávnenia prokurátora, a súčasne poukazuje na nedostatočné rozpracovanie kontrolných mechanizmov nad uplatňovaním diskrečných oprávnení. V poslednej časti autor podáva návrhy de lege ferenda, smerujúce k zlepšeniu súčasného stavu kontroly diskrečných oprávnení prokurátora.

[strana 687]

CEHLÁR, V.:

Evaluácia trestu povinnej práce a činnosti probačného a mediačného úradníka „pred" a „po" rozhodnutí súdu;

(Evaluation of the penalty of community service and role of the probation and mediation official „before" and „after" the court decision)

Autor príspevku sa zaoberá inštitútom trestu povinnej práce, hodnotí súčasný stav z pohľadu empirickej praxe a poukazuje na činnosti, ktoré v tomto procese zabezpečuje probačný a mediačný úradník. V krátkosti približuje problematiku probácie aj v zahraničí a zviditeľňuje jednotlivé činnosti. Navrhuje východiská a riešenia, ktoré možno aplikovať, bez legislatívnych zmien, pred uložením trestu povinnej práce. Za kľúčovú považuje skutočnosť, že trest povinnej práce môže byť „ušitý na mieru páchateľovi", čím sa zvýši efektivita trestu (vykonateľnosť) a prevencia. Prostredníctvom tohto uhla pohľadu súčasne ponúka možnosti, ako a v ktorých prípadoch je vhodné využívať probačnú činnosť „pred rozhodnutím".

[strana 701]

Diskusia

REPA, O.:

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu - priestupok či trestný čin?;

(Driving of a motor vehicle under influence of alcohol - misdemeanour or criminal offence?)

Autor v príspevku analyzuje trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 v znení novely zákona č. 313/2011 Z. z., pričom polemizuje nad potrebou prijatia takejto zmeny najmä s poukazom na legislatívne nedostatky vyskytujúce sa pri aplikácii daného ustanovenia. Poukazuje najmä na súčasnú neprehľadnosť právnej úpravy, keďže vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je aj naďalej priestupkom, ale už aj trestným činom. Autor v článku zároveň vyjadruje svoj názor k rozpornosti ust. § 289 ods. 2 Trestného zákona so základnými zásadami trestného konania, najmä na rozpor s prezumpciou neviny a právom osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, na obhajobu. V závere sa autor napokon zamýšľa nad sankciami, ktoré za nastolené protiprávne konanie dotknutej osobe hrozia.

[strana 707]

Zo zahraničia

DZURENDOVÁ, L.:

Odozvy v SRN na Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve;

Tento príspevok má za účel zhrnúť v krátkosti pomerne rozporuplné prijatie Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve v Nemecku. Zatiaľ čo odborná prax návrh predovšetkým z praktických dôvodov uvítala, Spolkový snem a Spolková rada vyjadrili svoje námietky v odôvodnených stanoviskách podľa Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

[strana 743]

Zo súdnej praxe

Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Vozár, I.:

Aplikácia čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

[strana 749]

Recenzie - anotácie

Záhora, J.:

Jelínek, J. - Herczek, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. Leges Praha 2012, strán 208

[strana 757]

Jalč, A.:

Klátik, J.: Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania - Monografia. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 2010, strán 330

[strana 760]

Šošková, I.:

Židlická, M. - Salák, P. jr. (eds.): Actiones, condictiones, exceptiones. (13. setkání právních romanistů České a Slovenské republiky, MU Brno, 13. - 14. 5. 2011.) Brno, Masarykova univerzita 2011, strán 139

[strana 762]

Európska únia a Slovensko

KLIMEK, L.:

Európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní;

(European warrant to surveillance in preliminary proceedings)

Za účelom zlepšenia justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ bol predstavený nový procesný nástroj - európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní. Príspevok prezentuje právnej verejnosti všeobecné východiská tohto nástroja, jeho právny základ, ktorým je Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi EÚ, následne predstavuje procesné postupy jeho aplikácie a neopomína ani poznatky týkajúce sa implementácie uvedeného rámcového rozhodnutia do právnych poriadkov členských štátov EÚ.

[strana 716]

Jurčová, M.:

Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve (1. časť);

(Draft of a Regulation on Common European Purchasing Law (Part I))

Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve je preukázateľným výsledkom aktivít EÚ v oblasti zmluvného práva, ktorý by mal dostať šancu nájsť reálne uplatnenie v cezhraničnom obchode na vnútornom trhu. Cieľovou skupinou, ktorá má profitovať z navrhovanej úpravy, sú najmä spotrebitelia a malí a strední podnikatelia. Návrhom sa má do národných právnych poriadkov implantovať relatívne samostatný súbor pravidiel spoločného európskeho kúpneho práva. Spoločné európske kúpne právo sa okrem kúpnej zmluvy môže použiť aj na zmluvy o dodaní digitálneho obsahu a súvisiace služby. Keďže spoločné európske kúpne právo sa má považovať za národné právo, nebude nutné zohľadňovať osobitný režim ochrany spotrebiteľa podľa nariadenia Rím I. Spoločné európske kúpne právo je založené na vysokom štandarde ochrany spotrebiteľa, takže jeho použitie nemusí nutne znamenať zníženie ochrany spotrebiteľa.

[strana 727]

Príloha

Judikatúra súdov Slovenskej republiky - Správne právo

Vychádza na CD

[strana 0] 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 475
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: