TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 5/2012

5.6. 2012, 12:40 |  najpravo.sk

Obsah Justičnej revue č.5/12

Štúdia

ROSPUTINSKÝ, P. - PAULÍK, D.:

Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou;

(Contractual freedom in taking measure of tenancy by entirety by an agreement)

Príspevok je venovaný problematike zmluvnej slobody manželov alebo bývalých manželov pri vyporiadavaní ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou po jeho zániku, a to s dôrazom na otázku, či môžu účastníci vyporiadania svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadať bez zohľadnenia zákonných zásad, resp. uzatvoriť dohodu o vyporiadaní s akýmkoľvek obsahom vo vzťahu k podielom oboch manželov určeným na základe ich vlastných úvah.

[strana 635]

Články

KOLLÁR, Š.:

Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory;

(Validity and enforceability of status decisions of the Slovak Bar Association)

Autor uvažuje o niektorých aspektoch tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (v ďalšom aj „OSP") vo väzbe na právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory, vydaných pred účinnosťou novely zákona o advokácii č. 304/2009 Z. z., teda pred 1. septembrom 2009, ktoré boli napadnuté opravným prostriedkom podľa tretej hlavy piatej časti OSP. Obsahom príspevku je príslušnými argumentmi zdôvodniť neprávoplatnosť a nevykonateľnosť uvedených statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory v nadväznosti na eventuálne trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného podnikania (§ 251 Trestného zákona), ktoré by sa vo svetle prezentovaných záverov javilo ako nedôvodné.

[strana 653]

TKÁČ, J.:

Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám;

(Providing of information on public procurement on the basis of an application lodged according to the Act on Free Access to Information)

Účelom oboch zákonov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní i zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, je, okrem iného, prostredníctvom verejnej kontroly zabezpečiť transparentné čerpanie verejných zdrojov. Ak z obsahu žiadosti o sprístupnenie informácie vyplýva, že žiadateľ požaduje sprístupniť informácie týkajúce sa verejného obstarávania, prima facie by teda nemalo dôjsť ku konfliktu oboch zákonov. Tento príspevok analyzuje rozsah poskytovania informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám.

[strana 659]

BOJMÍROVÁ, S.:

Novela daňového poriadku;

(Amendment of Tax Order)

Článok rozoberá problematiku novelizácie daňového poriadku, poukazuje na zmeny, ktoré novely do daňového poriadku priniesli, komparuje ich s predchádzajúcou právnou úpravou, ako aj s právnou úpravou zákona o správe daní a poplatkov. Článok sústreďuje pozornosť najmä na otázku zastupovania daňového subjektu, registračnej povinnosti, podania, daňovej kontroly a na otázku odkladu platenia dane.

[strana 667]

IKRÉNYI, I.:

Vymedzenie skutkovej podstaty zločinu terorizmu v Trestnom zákone;

(Qualification of elements of the crime of terrorism in the Criminal Code)

Článok podrobne analyzuje definíciu skutkovej podstaty trestného činu terorizmu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor sa zameriava najmä na jednotlivé znaky skutkovej podstaty, ktoré porovnáva s terorizmu príbuznými trestnými činmi, najmä terorom. Nevyužíva pritom len popisnú metódu a komparáciu, ale na základe analýzy a syntézy jednotlivých znakov skutkovej podstaty podrobuje legálnu definíciu terorizmu čiastočnej kritike. V závere autor prezentuje svoj návrh upravenej definície terorizmu.

[strana 674]

ŠRAMEL, B.:

Prostriedky kontroly diskrečných oprávnení prokurátora v trestnom konaní;

(Controll means of discretional powers of prosecutor in criminal proceedings)

Autor sa vo svojom článku zaoberá problematikou diskrečných právomocí prokurátora v trestnom konaní. Aj keď je prokurátor v trestnom konaní viazaný zásadou legality, prikazujúcou mu stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, práve široký rozsah diskrečných oprávnení prokurátora priniesol značné oslabovanie tejto zásady. V tejto súvislosti analyzuje jednotlivé diskrečné oprávnenia prokurátora, a súčasne poukazuje na nedostatočné rozpracovanie kontrolných mechanizmov nad uplatňovaním diskrečných oprávnení. V poslednej časti autor podáva návrhy de lege ferenda, smerujúce k zlepšeniu súčasného stavu kontroly diskrečných oprávnení prokurátora.

[strana 687]

CEHLÁR, V.:

Evaluácia trestu povinnej práce a činnosti probačného a mediačného úradníka „pred" a „po" rozhodnutí súdu;

(Evaluation of the penalty of community service and role of the probation and mediation official „before" and „after" the court decision)

Autor príspevku sa zaoberá inštitútom trestu povinnej práce, hodnotí súčasný stav z pohľadu empirickej praxe a poukazuje na činnosti, ktoré v tomto procese zabezpečuje probačný a mediačný úradník. V krátkosti približuje problematiku probácie aj v zahraničí a zviditeľňuje jednotlivé činnosti. Navrhuje východiská a riešenia, ktoré možno aplikovať, bez legislatívnych zmien, pred uložením trestu povinnej práce. Za kľúčovú považuje skutočnosť, že trest povinnej práce môže byť „ušitý na mieru páchateľovi", čím sa zvýši efektivita trestu (vykonateľnosť) a prevencia. Prostredníctvom tohto uhla pohľadu súčasne ponúka možnosti, ako a v ktorých prípadoch je vhodné využívať probačnú činnosť „pred rozhodnutím".

[strana 701]

Diskusia

REPA, O.:

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu - priestupok či trestný čin?;

(Driving of a motor vehicle under influence of alcohol - misdemeanour or criminal offence?)

Autor v príspevku analyzuje trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 v znení novely zákona č. 313/2011 Z. z., pričom polemizuje nad potrebou prijatia takejto zmeny najmä s poukazom na legislatívne nedostatky vyskytujúce sa pri aplikácii daného ustanovenia. Poukazuje najmä na súčasnú neprehľadnosť právnej úpravy, keďže vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je aj naďalej priestupkom, ale už aj trestným činom. Autor v článku zároveň vyjadruje svoj názor k rozpornosti ust. § 289 ods. 2 Trestného zákona so základnými zásadami trestného konania, najmä na rozpor s prezumpciou neviny a právom osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, na obhajobu. V závere sa autor napokon zamýšľa nad sankciami, ktoré za nastolené protiprávne konanie dotknutej osobe hrozia.

[strana 707]

Zo zahraničia

DZURENDOVÁ, L.:

Odozvy v SRN na Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve;

Tento príspevok má za účel zhrnúť v krátkosti pomerne rozporuplné prijatie Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve v Nemecku. Zatiaľ čo odborná prax návrh predovšetkým z praktických dôvodov uvítala, Spolkový snem a Spolková rada vyjadrili svoje námietky v odôvodnených stanoviskách podľa Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

[strana 743]

Zo súdnej praxe

Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Vozár, I.:

Aplikácia čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

[strana 749]

Recenzie - anotácie

Záhora, J.:

Jelínek, J. - Herczek, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. Leges Praha 2012, strán 208

[strana 757]

Jalč, A.:

Klátik, J.: Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania - Monografia. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 2010, strán 330

[strana 760]

Šošková, I.:

Židlická, M. - Salák, P. jr. (eds.): Actiones, condictiones, exceptiones. (13. setkání právních romanistů České a Slovenské republiky, MU Brno, 13. - 14. 5. 2011.) Brno, Masarykova univerzita 2011, strán 139

[strana 762]

Európska únia a Slovensko

KLIMEK, L.:

Európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní;

(European warrant to surveillance in preliminary proceedings)

Za účelom zlepšenia justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ bol predstavený nový procesný nástroj - európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní. Príspevok prezentuje právnej verejnosti všeobecné východiská tohto nástroja, jeho právny základ, ktorým je Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi EÚ, následne predstavuje procesné postupy jeho aplikácie a neopomína ani poznatky týkajúce sa implementácie uvedeného rámcového rozhodnutia do právnych poriadkov členských štátov EÚ.

[strana 716]

Jurčová, M.:

Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve (1. časť);

(Draft of a Regulation on Common European Purchasing Law (Part I))

Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve je preukázateľným výsledkom aktivít EÚ v oblasti zmluvného práva, ktorý by mal dostať šancu nájsť reálne uplatnenie v cezhraničnom obchode na vnútornom trhu. Cieľovou skupinou, ktorá má profitovať z navrhovanej úpravy, sú najmä spotrebitelia a malí a strední podnikatelia. Návrhom sa má do národných právnych poriadkov implantovať relatívne samostatný súbor pravidiel spoločného európskeho kúpneho práva. Spoločné európske kúpne právo sa okrem kúpnej zmluvy môže použiť aj na zmluvy o dodaní digitálneho obsahu a súvisiace služby. Keďže spoločné európske kúpne právo sa má považovať za národné právo, nebude nutné zohľadňovať osobitný režim ochrany spotrebiteľa podľa nariadenia Rím I. Spoločné európske kúpne právo je založené na vysokom štandarde ochrany spotrebiteľa, takže jeho použitie nemusí nutne znamenať zníženie ochrany spotrebiteľa.

[strana 727]

Príloha

Judikatúra súdov Slovenskej republiky - Správne právo

Vychádza na CD

[strana 0] 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 433
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: