Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Následky nezaplatenia súdneho poplatku za podanie dovolania

4.11. 2012, 10:08 |  najpravo.sk

Nie je správnym postup, keď o zaplatení súdneho poplatku za dovolanie vydá súd uznesenie, keďže postup podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch predpokladá vydanie výzvy s určením primeranej lehoty na zaplatenie pod následkom zastavenia konania v prípade, ak v stanovenej lehote nebude poplatok za podanie dovolania v stanovenej výške zaplatený.

Ak však k zaplateniu súdneho poplatku za dovolanie nedošlo, ale o dovolaní žalobcu sa konalo a rozhodnuté bolo tak, že konanie bolo zastavené, je dovolateľ povinný vyrubený súdny poplatok vo výške stanovenej uznesením zaplatiť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 1. júna 2011, sp. zn. 2Sžo/18/2011)

Z rozhodnutia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. S., s.r.o., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou K., spol. s r.o., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0350/99/08 z 5.augusta 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 8. februára 2011, č.k. 13S/97/2008-65, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané dovolanie, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 8. februára 2011, č. k. 13S/97/2008-65 p o t v r d z u j e.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

Odôvodnenie:

Krajský súd v Trenčíne uznesením z 8. februára 2011 č. k. 13S/97/2008-65 uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť podľa § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2 a položky č. 10 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch") súdny poplatok vo výške 132,-€, za dovolanie podané proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25.novembra 2010, č.k. 8Sžo/359/2009, ktorým najvyšší súd odmietol odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/97/2008-38 z 2.júna 2009 z dôvodu, že toto bolo podané oneskorene.

Žalobca vyrubený súdny poplatok nezaplatil, ale v zákonom stanovenej lehote podal proti tomuto uzneseniu krajského súdu odvolanie a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil, pričom svoje odvolanie neodôvodnil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 10 a § 250ja spojení s § 246c OSP preskúmal napadnuté rozhodnutie prvostupňového súdu a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť, a to z dôvodov nižšie uvedených.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 6 ods. 2 ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.

Podľa pol. 10 písm. a) z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je súdny poplatok vo výške 66€.

Podľa § 10 ods. 1, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozkazu na plnenie alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.

Podľa § 11 ods. 3 poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.

Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Z predloženého spisového materiálu je zrejmé, že krajský súd napadnutým uznesením zaviazal žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanie dovolania pod následkom jeho vymáhania.

Napriek tomu, že výška vyrubeného súdneho poplatku bola správna, krajský súd nepostupoval správne, keď o zaplatení súdneho poplatku vydal uznesenie, keďže postup podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch predpokladá vydanie výzvy s určením primeranej lehoty na zaplatenie pod následkom zastavenia konania v prípade, ak v stanovenej lehote nebude poplatok za podanie dovolania v stanovenej výške zaplatený.

Zo spisu taktiež vyplýva, že uznesením č. k. 1 Sdo/21/2011 z 23.marca 2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25.novembra 2010 č. k. 8Sžo/359/2009 zastavil z dôvodu, že podľa piatej časti OSP nie je dovolanie proti rozhodnutiam súdov prípustné.

Z uvedeného vyplýva, pokiaľ by bol postup krajského súdu a žalobcu správny, že krajský súd mal výzvou podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch vyzvať žalobcu na zaplatenie poplatku za dovolanie a v konaní pokračovať len vtedy, ak by tento poplatok bol zaplatený.

Keďže však k zaplateniu súdneho poplatku za dovolanie nedošlo, ale o dovolaní žalobcu sa konalo a rozhodnuté bolo tak, že konanie bolo zastavené, je žalobca povinný vyrubený súdny poplatok vo výške stanovenej napadnutým uznesením Krajského súdu v Trenčíne zaplatiť.

Nakoľko dôvodom zastavenia konania nebol ani jeden dôvod uvedený v § 11 ods. 3 tretia veta zákona o súdnych poplatkoch, neprichádza do úvahy ani jeho vrátenie v sume krátenej o 6,63€ podľa § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch.

Najvyšší súd Slovenskej republiky z uvedených dôvodov s prihliadnutím na všetky individuálne okolnosti daného prípadu považoval uznesenie Krajského súdu v Trenčíne za vecne správne a preto toto podľa § 219 ods. 1 a 2 OSP potvrdil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 OSP a ich náhradu nepriznal žiadnemu z účastníkov. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca