TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyrubovanie poplatku podľa dvoch položiek sadzobníka súčasne

24.3. 2011, 16:38 |  najpravo.sk

Jeden predmet poplatkovej povinnosti nemôže byť súčasne spoplatnený podľa dvoch položiek Sadzobníka súdnych poplatkov.

Výklad, ktorým ex post súd zvyšuje poplatkovú povinnosť žalobcovi v dôsledku nejednoznačného sadzobníka súdnych poplatkov považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za ústavne nekonformný.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2010, sp. zn. 3 Sžf 29/2010)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením Krajský súd v Prešove uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť doplatok súdneho poplatku za konanie o odvolaní v sume 265,55 € (8 000,-- Sk) podľa položky č. 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch") v znení zákona č. 621/2005 Z.z. účinného do 30. júna 2007.

Proti tomuto uzneseniu sa žalobca v zákonnej lehote odvolal, pričom dôvodil tým, že v predmetnej právnej veci podal žalobca dňa 20.03.2008 odvolanie voči rozsudku Krajského súdu v Prešove s tým, že za podané odvolanie zaplatil súdny poplatok 2 000,-- Sk. Na základe tejto skutočnosti prebehlo aj odvolacie konanie na Najvyššom súde SR, ktorý zmenil rozsudok Krajského súdu v Prešove tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím správneho orgánu zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V rozhodnutí Najvyšší súd SR priznal žalobcovi aj náhradu trov konania, a to aj za zaplatené súdne poplatky za podanú žalobu vo výške 10 000,-- Sk a aj za podané odvolanie vo výške 2 000,-- Sk.

Predmetné napadnuté uznesenie Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/29/06-77 zo dňa 15.03.2010 je podľa žalobcu vydané v rozpore so zákonom, pretože zák.č. 237/2007 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2007 bola zrušená položka 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov s tým, že ostala v platnosti pri konaniach o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov len položka 10 písm. a/, podľa ktorej poplatok bol vo výške 2 000,-- Sk.

Takto bol vyrubený aj súdny poplatok za podané odvolanie, a to podľa ust. § 18a zákona o súdnych poplatkoch, kde sa uvádza, že z poplatkových úkonov navrhnutých do 30.06.2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov. V uvedenej veci ide o poplatok za úkon t.j. odvolanie, ktoré bolo podané po 30.06.2007, a to konkrétne dňa 20.03.2008, a preto sa tento úkon spoplatnil už podľa nového znenia sadzobníka položky 10 písm. a/. V danej veci nejde o poplatok za konanie, ale o poplatok za úkon.

Následne predsedníčka senátu Krajského súdu v Prešove odvolaniu žalobcu zo dňa 18.03.2010 podanému proti rozhodnutiu súdneho úradníka č.k. 2S/29/06-77 zo dňa 15.03.2010 nevyhovela a vec predložila na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolaciemu, pričom svoj postup odôvodnila tým, že vec napadla dňa 24.11.2006 a od 01.07.2007 platí ustanovenie § 18a ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Zrušenie položky 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 273/2007 Z.z. je pre túto vec nepodstatné, lebo rozhodujúcou skutočnosťou je, kedy bolo začaté konanie na prvom stupni a položka 10 písm. a/ a položka 10 písm. e/ zákona č. 71/1992 Zb. v znení účinnom k 24.11.2006 nie sú identické.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie krajského súdu podľa ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a podľa § 246c ods. 1 O.s.p. za primeranej aplikácie ustanovení § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a § 221 ods. 2 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil a konanie o dodatočné vyrubenie súdneho poplatku zastavil.

Z obsahu súdneho spisu odvolací súd zistil, že žalobou zo dňa 22.11.2006 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky č. I/225/10321-60229/2006/997020-r zo dňa 04.09.2006, ktorým potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu Prešov č. 717/230/18742/06/Lan zo dňa 10.04.2006, ktorým vyrubil žalobcovi rozdiel dane z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2004 v sume 136 232,-- Sk. V predmetnej právnej veci ide o rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl.).

Podľa položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 621/2005 Z.z. je z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby súdny poplatok 66,39 € (2 000,-- Sk).

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 621/2005 Z.z. v položke č. 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov však určoval výšku súdneho poplatku i za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Táto položka č. 10 písm. e/ bola zrušená zákonom č. 273/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 01.07.2007. Zákon č. 273/2007 Z.z. však zaviedol do zákona o súdnych poplatkoch aj prechodné ustanovenie účinné od 01.07.2007, a to § 18a, podľa ktorého z poplatkových úkonov navrhnutých do 30.06.2007 alebo za konania začaté do 30.06.2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30.06.2007, ak nie je ďalej ustanovené inak (ods. 1).

Podľa čl. II bod 30 zák. č. 273/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. (O.s.p.) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v prílohe v položke č.10 vypúšťa písmeno e/. Podľa dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu: „... na základe pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladateľ upúšťa od poplatku zakotveného v položke č. 10 písm. e/ zákona o súdnych poplatkoch" (porov. platné znenie: „za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky 10 000,- Sk; ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6% najmenej 10 000,- Sk, najviac 500 000,- Sk"). Osobitnú sadzbu v položke č. 10 písm. e/ zaviedol s účinnosťou od 01. januára 2005 zákon č. 621/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Pred nadobudnutím účinnosti tejto novely podliehali správne žaloby poplatku podľa písm. a/, t.j. 2 000,-- Sk a konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky rovnako poplatku 2 000,-- Sk podľa písm. b/. Nejednoznačná formulácia písmena e/ doplnená zákonom č. 621/2005 Z.z. (porovnaj platnú dikciu „Za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky 10 000,-- Sk; ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6% najmenej 10 000,-- Sk, najviac 500 000,-- Sk") spôsobila v aplikačnej praxi nejednotný výklad a z toho prameniace rozličné „spôsoby" spoplatňovania dotknutých žalôb a konaní. Uvedené znenie umožňovalo vybratie poplatku v jednej a tej istej veci dvakrát – z návrhu na konanie na základe žaloby podľa písm. a/ tejto položky, ako aj za konanie o žalobe – ale umožňovalo aj ďalšie výkladové možnosti napríklad využiť ju len v konaní o žalobe alebo len za konanie o opravnom prostriedku".

Najvyšší súd konštatuje, že pri vyrubovaní súdneho poplatku žalobcovi došlo k vzájomnej konkurencii ustanovenia položky č. 10 písm. a/ a položky písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov. Podľa obsahu spisu krajský súd vyzval žalobcu výzvou č.k. 2S/29/06-61 zo dňa 02.04.2008 na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/29/06-49 zo dňa 12.02.2008 vo výške 2 000,- Sk, podľa položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov. Uvedenú sumu žalobca zaplatil na účet krajského súdu (záznam o zložení, č.l. 64).

Predmet poplatkovej povinnosti podľa položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov a podľa položky č. 10 písm. e/ je v danom prípade totožný, ide o konanie o žalobe (návrhu na začatie konania), ktorý podal žalobca dňa 24.11.2006 na Krajskom súde v Prešove proti Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky.

Krajský súd v Prešove rozsudkom č.k. 2S/29/06-49 zo dňa 12.02.2008 žalobu žalobcu zamietol a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Proti tomuto rozsudku podal žalobca dňa 25.03.2008 odvolanie. Podľa § 6 ods. 2 zák.č. veta druhá zákona o súdnych poplatkoch, poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej.

Jeden predmet poplatkovej povinnosti nemôže byť súčasne spoplatnený podľa dvoch položiek Sadzobníka súdnych poplatkov, preto bolo nevyhnutné riešiť vzájomnú konkurenciu položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov a položky č. 10 písm. e/. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa s prihliadnutím na čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky priklonil k aplikácii položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, a to i z dôvodu, že položka č. 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov bola následne zákonom zrušená ako nejednoznačné ustanovenie (viď dôvodová správa).

Výklad, ktorým ex post súd zvyšuje poplatkovú povinnosť žalobcovi v dôsledku nejednoznačného sadzobníka súdnych poplatkov považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za ústavne nekonformný, preto napadnuté uznesenie zrušil a konanie o poplatkovej povinnosti zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 814
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Začal fungovať Najvyšší správny súd SR, zatiaľ so 16 sudcamihttps://www.teraz.sk/slovensko/zacal-fungovat-najvyssi-spravny-s/567103-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=undefined

Prechádzajú naň aj niektoré kompetencie Ústavného súdu SR. Hierarchicky má postavenie ako ...

Počet pracovných sporov stúpol v roku 2020 o viac ako štvrtinuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-pocet-pracovnych-sporov-stupol-v/567109-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vyplýva to zo správy Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR k vývoju na súdoch ...

Nové časopisy

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: