TlačPoštaZväčšiZmenši

Vznik a splatnosť poplatkovej pohľadávky

12.9. 2011, 12:04 |  najpravo.sk

Tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané (§ 5 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch). Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti.

Je totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorá ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 zákona o súdnych poplatkoch - či sadzobník súdnych poplatkov umožňuje vznik právnej skutočnosti predpokladanej v ustanovení § 5 zákona o súdnych poplatkoch tým, že v tomto čase ustanovuje pre tento prípad sadzbu súdneho poplatku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. 8. 2011, sp. zn. 8Sžf/37/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní od doručenia uznesenia zaplatila súdny poplatok za konanie o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 1S 87/2006-192 zo dňa 30. mája 2008, vo výške 265,55 € (8000 Sk), podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „sadzobník"), ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch"), v spojení s § 2 ods. 4 veta prvá, § 5 ods. 1 písm. a/, § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch účinného ku dňu začatia konania, pretože žalobkyňa spolu s odvolaním zaplatila súdny poplatok za odvolanie len vo výške 66,39 € (2000 Sk).

Proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie, nakoľko mala za to, že je v rozpore so zákonom.

Položka 10 písm. e/ sadzobníka bola zrušená zákonom č. 273/2007 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2007. Odvolanie vo veci rozsudku Krajského súdu v Prešove bolo podané dňa 17. júla 2007 a poplatok bol zaplatený v zmysle položky 10 písm. a/ sadzobníka vo výške 66,39 € (2000 Sk).

Žalobkyňa navrhla zrušiť uznesenie Krajského súdu v Prešove č. k. 1S 87/2006-235 zo dňa 19. januára 2010.

Predsedníčka senátu odvolaniu žalobkyne zo dňa 1. marca 2010 nevyhovela v zmysle § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a predložila vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vec preskúmal podľa § 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Z obsahu súdneho spisu najvyšší súd zistil, že dňa 28. februára 2006 bola Krajskému súdu v Prešove doručená žaloba žalobkyne o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/225/3903/2006/997020-r zo dňa 26. januára 2006. V predmetnej právnej veci ide o rozho-dovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 a nasl.).

Na základe výziev krajského súdu žalobkyňu zaplatila za podanú žalobu súdny poplatok spolu vo výške 331,94 € (10 000 Sk) podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z.

Krajský súd rozsudkom č. k. 1S 87/2006-192 zo dňa 30. mája 2008 zamietol žalobu žalobkyne a nepriznal účastníkom náhradu trov konania. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyňa odvolanie dňa 17. júla 2008. Žalobkyňa s podaním odvolania zaplatila súdny poplatok v kolkových známkach vo výške 66,39 € (2000 Sk).

Podľa položky 10 písm. a/ sadzobníka, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z. z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je súdny poplatok 66,39 € (2 000 Sk).

Najvyšší súd konštatuje, že zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z. v položke č. 10 písm. e/ sadzobníka upravil súdny poplatok za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Táto položka č. 10 písm. e/ bola zrušená zákonom č. 273/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. júla 2007. Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby podľa položky 10 písm. a/ sadzobníka nebola uvedeným zákonom zmenená, teda naďalej predstavuje sumu 66,39 € (2000 Sk).

V prvom rade treba predovšetkým uviesť, že tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané (§ 5 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch). Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti.

Je totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorá ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 zákona o súdnych poplatkoch - či sadzobník súdnych poplatkov umožňuje vznik právnej skutočnosti predpokladanej v ustanovení § 5 zákona o súdnych poplatkoch tým, že v tomto čase ustanovuje pre tento prípad sadzbu súdneho poplatku.

Zákon o súdnych poplatkoch v § 17 ods. 2 upravuje, že poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom. Zákon č. 273/2007 Z.z. zaviedol do zákona o súdnych poplatkoch aj prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007, a to § 18a, podľa ktorého z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júne 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak (ods. 1).

Preto v danom prípade nie je možné považovať za správny postup krajského súdu, ktorý napadnutým uznesením žalobkyni uložil zaplatiť súdny poplatok za konanie o odvolaní vo výške 265,55 € (8000 Sk), podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka v spojení s § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, odôvodňujúc rozhodnutie tým, že poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. S ohľadom na vyššie uvedené odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa sa spravoval pri vyrubení súdneho poplatku položkou sadzobníka, v čase vzniku poplatkovej povinnosti už zrušenou, pričom súčasne opomenul ustanovenia § 17 ods. 2 a § 18a ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch.

Z vyššie uvedených dôvodov dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky k záveru, že výšku súdneho poplatku za odvolanie žalobkyne podané dňa 17. júla 2008 je potrebné určiť podľa položky 10 písm. a/ sadzobníka, účinnej ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti žalobkyne, preto napadnuté uznesenie krajského súdu zrušil (§ 221 ods. 1 písm. i/ Občianskeho súdneho poriadku).

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a účastníkom ich náhradu nepriznal, nakoľko úspešná žalobkyňa si trovy odvolacieho konania neuplatnila a žalovaný právo na náhradu trov konania nemal. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 593
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O reforme súdnej mapy sa na bratislavskom krajskom súde nediskutovalohttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-sudcov-ks-v-bratislave-o-navrh/512310-clanok.html

Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého ...

Nový portál možňuje sledovať prácu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-spustila-novy-portal-umoznuje/512305-clanok.html

Sekcia o kriminalite porovnáva trendy v kriminalite na Slovensku.

Advokátka z incidentu z Košíc bude čeliť disciplinárnemu konaniuhttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatka-z-incidentu-z-kosic-bude-c/512225-clanok.html

Dôvodom je podozrenie z porušovania viacerých ustanovení zákona o advokácii a advokátskeho ...

Politologička: Spôsob výberu generálneho prokurátora by nemal ovplyvniť jeho ďalšiu činnosťhttps://www.webnoviny.sk/politologicka-sposob-vyberu-generalneho-prokuratora-by-nemal-ovplyvnit-jeho-dalsiu-cinnost/

Spôsob výberu generálneho prokurátora poslancami Národnej rady SR by nemal ovplyvniť jeho ...

Na Vrchním soudě zasahuje policie. Prohledává kancelář soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrchni-soud-ncoz-zasah-korupce-soudce.A201205_112909_domaci_klf

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v budově pražského Vrchního ...

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: