TlačPoštaZväčšiZmenši

Vznik a splatnosť poplatkovej pohľadávky

12.9. 2011, 12:04 |  najpravo.sk

Tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané (§ 5 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch). Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti.

Je totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorá ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 zákona o súdnych poplatkoch - či sadzobník súdnych poplatkov umožňuje vznik právnej skutočnosti predpokladanej v ustanovení § 5 zákona o súdnych poplatkoch tým, že v tomto čase ustanovuje pre tento prípad sadzbu súdneho poplatku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. 8. 2011, sp. zn. 8Sžf/37/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní od doručenia uznesenia zaplatila súdny poplatok za konanie o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 1S 87/2006-192 zo dňa 30. mája 2008, vo výške 265,55 € (8000 Sk), podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „sadzobník"), ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch"), v spojení s § 2 ods. 4 veta prvá, § 5 ods. 1 písm. a/, § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch účinného ku dňu začatia konania, pretože žalobkyňa spolu s odvolaním zaplatila súdny poplatok za odvolanie len vo výške 66,39 € (2000 Sk).

Proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie, nakoľko mala za to, že je v rozpore so zákonom.

Položka 10 písm. e/ sadzobníka bola zrušená zákonom č. 273/2007 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2007. Odvolanie vo veci rozsudku Krajského súdu v Prešove bolo podané dňa 17. júla 2007 a poplatok bol zaplatený v zmysle položky 10 písm. a/ sadzobníka vo výške 66,39 € (2000 Sk).

Žalobkyňa navrhla zrušiť uznesenie Krajského súdu v Prešove č. k. 1S 87/2006-235 zo dňa 19. januára 2010.

Predsedníčka senátu odvolaniu žalobkyne zo dňa 1. marca 2010 nevyhovela v zmysle § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a predložila vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vec preskúmal podľa § 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Z obsahu súdneho spisu najvyšší súd zistil, že dňa 28. februára 2006 bola Krajskému súdu v Prešove doručená žaloba žalobkyne o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/225/3903/2006/997020-r zo dňa 26. januára 2006. V predmetnej právnej veci ide o rozho-dovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 a nasl.).

Na základe výziev krajského súdu žalobkyňu zaplatila za podanú žalobu súdny poplatok spolu vo výške 331,94 € (10 000 Sk) podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z.

Krajský súd rozsudkom č. k. 1S 87/2006-192 zo dňa 30. mája 2008 zamietol žalobu žalobkyne a nepriznal účastníkom náhradu trov konania. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyňa odvolanie dňa 17. júla 2008. Žalobkyňa s podaním odvolania zaplatila súdny poplatok v kolkových známkach vo výške 66,39 € (2000 Sk).

Podľa položky 10 písm. a/ sadzobníka, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z. z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je súdny poplatok 66,39 € (2 000 Sk).

Najvyšší súd konštatuje, že zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z. v položke č. 10 písm. e/ sadzobníka upravil súdny poplatok za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Táto položka č. 10 písm. e/ bola zrušená zákonom č. 273/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. júla 2007. Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby podľa položky 10 písm. a/ sadzobníka nebola uvedeným zákonom zmenená, teda naďalej predstavuje sumu 66,39 € (2000 Sk).

V prvom rade treba predovšetkým uviesť, že tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané (§ 5 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch). Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti.

Je totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorá ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 zákona o súdnych poplatkoch - či sadzobník súdnych poplatkov umožňuje vznik právnej skutočnosti predpokladanej v ustanovení § 5 zákona o súdnych poplatkoch tým, že v tomto čase ustanovuje pre tento prípad sadzbu súdneho poplatku.

Zákon o súdnych poplatkoch v § 17 ods. 2 upravuje, že poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom. Zákon č. 273/2007 Z.z. zaviedol do zákona o súdnych poplatkoch aj prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007, a to § 18a, podľa ktorého z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júne 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak (ods. 1).

Preto v danom prípade nie je možné považovať za správny postup krajského súdu, ktorý napadnutým uznesením žalobkyni uložil zaplatiť súdny poplatok za konanie o odvolaní vo výške 265,55 € (8000 Sk), podľa položky 10 písm. e/ sadzobníka v spojení s § 6 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, odôvodňujúc rozhodnutie tým, že poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. S ohľadom na vyššie uvedené odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa sa spravoval pri vyrubení súdneho poplatku položkou sadzobníka, v čase vzniku poplatkovej povinnosti už zrušenou, pričom súčasne opomenul ustanovenia § 17 ods. 2 a § 18a ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch.

Z vyššie uvedených dôvodov dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky k záveru, že výšku súdneho poplatku za odvolanie žalobkyne podané dňa 17. júla 2008 je potrebné určiť podľa položky 10 písm. a/ sadzobníka, účinnej ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti žalobkyne, preto napadnuté uznesenie krajského súdu zrušil (§ 221 ods. 1 písm. i/ Občianskeho súdneho poriadku).

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a účastníkom ich náhradu nepriznal, nakoľko úspešná žalobkyňa si trovy odvolacieho konania neuplatnila a žalovaný právo na náhradu trov konania nemal. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 532
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: