TlačPoštaZväčšiZmenši

Vylúčenie veci na samostatné konanie

9.2. 2011, 17:31 |  najpravo.sk

V prípade vylúčenia veci na samostatné konanie treba vec vylúčiť na samostatné konanie rozhodnutím, pričom vo výroku takéhoto rozhodnutia musí byť návrh na začatie konania vo vylúčenej veci označený určito a zrozumiteľne, aby nevznikli pochybnosti o predmete prejednávanej veci.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. 12. 2010, sp. zn. 4Sžf/20/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Krajský súd v Prešove uznesením č.k. 2S/82/2009-26 zo dňa 7. septembra 2010 zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Dôvodom zastavenia konania bolo nezaplatenie súdneho poplatku žalobcom za podanú žalobu v sume 66 Eur. Krajský súd výzvou zo dňa 1. júla 2010, doručenou žalobcovi prostredníctvom právneho zástupcu dňa 7. júla 2010, žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu v sume 66 Eur podľa položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník súdnych poplatkov“). Vo výzve prejednávanú vec označil ako preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. I/225/12979-115230/2009/990705-r zo dňa 16.októbra 2009. Žalobca napriek výzve súdny poplatok nezaplatil a následne súd konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil.

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal žalobca a uviedol, že uznesením krajského súdu v Prešove, boli veci vedené pod sp. zn. 1S/81/2009 a 1S/83/2009 a 1S/84/2009 spojené na spoločné konanie a požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Považoval v tejto veci rozhodnutie za predčasne vydané, bez náležitého zistenia skutkového stavu veci a to s ohľadom a skutočnosť, že v iných konaniach o preskúmanie zákonnosti napadnutých rozhodnutí mu bolo priznané oslobodenie od platenia súdnych poplatkov žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alebo aby rozhodnutie zmenil. Ako dôkaz pripojil rozhodnutie Krajského súdu v Prešove č.k. 1S/81/2009-31 zo dňa 30. augusta 2010, ktorým mu bolo priznané oslobodenie od platenia súdnych poplatkov vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutí č. I/225/12979-115224/2009/990705-r zo dňa 16. októbra 2009, č. I/225/12979-115227/2009/990705-r zo dňa 16. októbra 2009, č. I/225/12979-115229/2009/990705-r zo dňa 16. októbra 2009 a č. I/225/12979-115232/2009/990705-r zo dňa 16.októbra 2009.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 a § 250ja ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že je potrebné napadnuté uznesenie Krajského súdu v Prešove zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

 

Súd z obsahu spisového materiálu zistil, že dňa 23. decembra 2009 podal žalobca na  Krajskom súde v Prešove žalobu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti jedenástich rozhodnutí žalovaného označených v žalobe, ktoré rozhodnutia krajský súd (zrejme) vylúčil na samostatné konanie, pričom v predmetnom spise sa nenachádza žiadne uznesenie o vylúčení ostatných rozhodnutí na samostatné konanie. V odvolaní podanom proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku sp. zn. 2S/82/2009 – 26 zo dňa 7. 9. 2010 žalobca uvádza, že požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov jednotne vo všetkých veciach. V predmetnom spisovom materiály sa však takáto žiadosť nenachádza. Skutočnosť, že v ostatných veciach súd priznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov nasvedčuje tomu, že takáto žiadosť bola súdu doručená. Táto skutočnosť taktiež vyplýva aj z obsahu samotného odvolania žalobcu proti napadnutému uzneseniu o zastavení konania.

 

Podľa § 184 ods. 1 zákona č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „Spravovací poriadok“) základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie. Do súdneho spisu o vylúčenej veci sa ďalej vloží fotokópia obžaloby alebo návrhu na začatie konania, prípadne fotokópie tých častí pôvodného súdneho spisu, ktoré sú v ňom naďalej potrebné a ktoré sú podľa uváženia predsedu senátu, ktorý o vylúčení rozhodol, nevyhnutné na rozhodnutie o vylúčenej veci. Vylúčenie veci sa vyznačí v súdnom registri. Na spisovom obale vylúčenej veci sa uvedie spisová značka veci, z ktorej bola vec vylúčená, poznámkou "Vylúčené z ...".

 

Podľa § 210a OSP uznesenie o povinnosti zaplatiť súdny poplatok alebo uznesenie, z ktorého nenadobudla dosiaľ práva iná osoba ako odvolateľ, alebo uznesenie, ktorým bolo uložené poriadkové opatrenie (§ 53), alebo uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania (§ 43 ods. 2, § 78c ods. 3), alebo uznesenie o zastavení konania o dedičstve, alebo uznesenie podľa § 75a, môže na odvolanie zmeniť priamo súd prvého stupňa, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie.

 

Krajský súd v napadnutom uznesení, ktorým konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zastavil, vychádzal z toho, že žalobca súdny poplatok za žalobu ani na základe výzvy súdu nezaplatil (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov). Vychádzal z toho, že žalobca v tejto veci o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov nepožiadal.

 

Najvyšší súd konštatuje, že v prípade vylúčenia veci na samostatné konanie, krajský súd postupoval v rozpore s ustanovením spravovacieho poriadku týkajúceho sa súdneho spisu o vylúčenej veci, keď v zmysle tohto mal vec vylúčiť na samostatné konanie rozhodnutím, pričom vo výroku takéhoto rozhodnutia musí byť návrh na začatie konania vo vylúčenej veci označený určito a zrozumiteľne, aby nevznikli pochybnosti o predmete prejednávanej veci. Nie je teda podľa názoru odvolacieho súdu vôbec zrejmé, ktoré rozhodnutie správneho orgánu je predmetom súdneho prieskumu v konaní vedenom pod sp. zn. 2S/82/2009, keď súdny spis krajského súdu neobsahuje uznesenie o vylúčení ostaných rozhodnutí na samostatné konanie.

 

Ďalej ešte pred predložením veci odvolaciemu súdu mal prvostupňový súd skúmať, či u žalobcu nie sú splnené podmienky na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov a to aj s poukazom na už vydané rozhodnutie súdu o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov žalobcovi vo veci vedenej na súde č.k. 1S/81/2009-31 zo dňa 30. augusta 2010 a či nepripadal do úvahy postup na zrušenie zastavujúceho uznesenia v rámci svojej autoremedúry.

 

Dôsledkom uvedených pochybení zo strany krajského súdu je nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia, čo má za následok odňatie možnosti žalobcovi konať pred súdom, keď nemohol uplatniť procesné práva, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok, na ochranu jeho práv vyplývajúcich z hmotnoprávneho predpisu. Krajský súd postupoval v rozpore aj s ustanoveniami spravovacieho poriadku pred predložením veci odvolaciemu súdu, keď nerozhodol o žalobcovej žiadosti o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Vychádzajúc z uvedeného Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil uznesenie Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/82/2009 -26 zo dňa 7. septembra 2010 a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.).

 

V ďalšom konaní bude úlohou krajského súdu odstrániť procesné vady, ktoré nastali v postupe súdu v prejednávanej veci, za účelom vymedzenia predmetu konania a zosúladenia jeho postupu s ustanoveniami Spravovacieho poriadku a § 210a OSP.

Súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O.s.p.).

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1956
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: