TlačPoštaZväčšiZmenši

Fakultatívne prerušenie súdneho konania

29.1. 2011, 00:00 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný najskôr urobiť iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Výber, resp. voľbu súdu, ktoré z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konania, riešenie tzv. predbežnej otázky) slúžiacich účelu racionálnej organizácie postupu súdu pri vedení príslušného súdneho konania, je ale potrebné podriadiť aj zákonnej požiadavke rýchlej a účinnej ochrany práv účastníkov v súdnom konaní (§ 6 O.s.p.) a použiť to opatrenie, prostredníctvom ktorého je ochrana práv účastníkov konania rýchlejšia a účinnejšia. Rozhodujúcim hľadiskom je teda zásada hospodárnosti konania, preto prerušenie konania predstavuje vo všeobecnosti skôr výnimku ako pravidlo.

 (uznesenie Najvyššieho súdu SR, zo dňa 21. 10. 2010, sp. zn. 3 Cdo 150/2010)

 Z odôvodnenia:

 

Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala, aby súd zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo k dvom v žalobe presne špecifikovaným nehnuteľnostiam bývalých manželov, ktorých podielové spoluvlastníctvo k predmetným nehnuteľnostiam malo vzniknúť podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, nakoľko bývalí manželia svoje bezpodielové spoluvlastníctvo k týmto nehnuteľnostiam po zániku manželstva nevyporiadali ani vzájomnou dohodu a ani nepodali v príslušnej lehote návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu.

 

Žalovaný v priebehu konania podal návrh na prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. s odôvodnením, že na Okresnom súde Košice I podal žalobu voči žalobkyni, ktoré sa vedie pod sp. zn. 38 C 394/2009 a v ktorom sa domáha určenia svojho vlastníckeho práva k jednej z nehnuteľností (byt č. X., nachádzajúci sa na 8. poschodí bytového domu na Z.).

 

Okresný súd Košice I uznesením z 28. októbra 2009 č.k. 10 C 120/2005-163 zamietol návrh žalovaného na prerušenie konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 38 C 394/2009.

 

Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Košiciach uznesením z 29. januára 2010 sp. zn. 1 Co 266/2009 zmenil odvolaním napadnuté uznesenie tak, že konanie vo veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 10 C 120/2005 prerušil do právoplatného skončenia veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 38 C 394/2009.

 

Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, v ktorom žiadala napadnuté uznesenie zmeniť a návrh žalovaného na prerušenie konania zamietnuť. Prípustnosť dovolania vyvodzovala z § 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p. a jeho dôvodnosť nachádzala v tom, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) ako i v tom, že postupom odvolacieho súdu jej bola odňatá možnosť konať pred súdom. V dovolaní uviedla, že napadnuté rozhodnutie je nesprávne a nezákonné, pretože s otázkou, či je alebo nie je v podielovom spoluvlastníctve jedna z dvoch nehnuteľností, ku ktorej sa domáha zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, sa môže súd vysporiadať ako s predbežnou otázkou v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

Žalovaný sa k dovolaniu žalobkyne nevyjadril.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že

dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), ktorý je zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1 O.s.p.), proti uzneseniu odvolacieho súdu, proti ktorému je dovolanie prípustné (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.), preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie je opodstatnené.

 

V zmysle § 241 ods. 2 O.s.p. môže byť dovolanie podané iba z dôvodov, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 O.s.p., b/ konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom dovolania, ale i v dovolaní uplatnenými dôvodmi. Obligatórne (§ 242 ods. 1 O.s.p.) sa zaoberá procesnými vadami uvedenými v § 237 O.s.p. a tiež tzv. inými vadami konania, pokiaľ mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Dovolacie dôvody pritom však dovolací súd neposudzuje iba podľa toho, ako ich dovolateľ označil, ale podľa obsahu tohto opravného prostriedku.

 

So zreteľom na obsah dovolania a tiež zákonnú povinnosť dovolacieho súdu podľa § 242 ods. 1 druhá veta O.s.p. dovolací súd skúmal, či napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád zakladajúcich tzv. zmätočnosť konania v zmysle § 237 O.s.p. Podľa tohto ustanovenia je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu (aj uzneseniu), ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát.

 

Dovolateľka procesné vady konania v zmysle § 237 písm. a/ až e/ a g/ O.s.p. netvrdila a existencia týchto vád nevyšla v dovolacom konaní najavo.

 

Žalobkyňa namieta, že v konaní jej bola odňatá možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím.

 

Žalobkyňa v dovolaní bližšie neuviedla, v čom má vada podľa § 237 písm. f/ O.s.p. spočívať, resp. z akých okolností vyvodzuje skutočnosť, že odvolací súd svojím postupom jej odňal možnosť konať pred súdom. Dovolací súd z obsahu spisu nezistil, že by konanie pred súdmi nižších stupňov bolo postihnuté procesnou vadou, znemožňujúcou žalobkyni realizáciu jej procesných práv.

 

Inou vadou konania, na ktorú musí dovolací súd prihliadnuť aj vtedy, ak nie je v dovolaní namietaná (§ 242 ods. 1 O.s.p.), je procesná vada, ktorá na rozdiel od vád taxatívne vymenovaných v § 237 O.s.p. nezakladá zmätočnosť rozhodnutia. Jej príčinou je porušenie procesných ustanovení upravujúcich postup súdu v občianskom súdnom konaní a dôsledkom nesprávnosť rozhodnutia vo veci samej. Ani vadu tejto povahy dovolateľka nenamietala a jej existencia nevyšla v dovolacom konaní najavo.

 

Žalobkyňa v dovolaní uplatnila dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p. tvrdiac, že napadnuté uznesenie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

 

Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

 

Vyššie citované ustanovenie upravuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, to znamená také prerušenie konania, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Súd je povinný najskôr urobiť iné vhodné opatrenia dostupnými procesnými prostriedkami a až keď tieto zlyhajú, môže konanie prerušiť. Výber, resp. voľbu súdu, ktoré z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konania, riešenie tzv. predbežnej otázky) slúžiacich účelu racionálnej organizácie postupu súdu pri vedení príslušného súdneho konania, je ale potrebné podriadiť aj zákonnej požiadavke rýchlej a účinnej ochrany práv účastníkov v súdnom konaní (§ 6 O.s.p.) a použiť to opatrenie, prostredníctvom ktorého je ochrana práv účastníkov konania rýchlejšia a účinnejšia. Rozhodujúcim hľadiskom je teda zásada hospodárnosti konania, preto prerušenie konania predstavuje vo všeobecnosti skôr výnimku ako pravidlo.

 

Ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. musia súdy vykladať a uplatňovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (čl. 152 ods. 4). Zo žiadneho ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky nemožno vyvodiť, že prerušením konania jeho účastník stráca právo na to, aby sa jeho vec prerokovala bez zbytočných prieťahov, zaručené v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Všeobecný súd sa pri uplatňovaní procesného postupu podľa ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku preto musí spravovať aj požiadavkou, ktorá je zakotvená v tomto článku Ústavy Slovenskej republiky a ktorá ukladá povinnosť prijať príslušné opatrenia umožňujúce prerokovanie napadnutých vecí bez zbytočných prieťahov, a tým vykonanie spravodlivosti v primeranej lehote (viď Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 21/2000).

 

V danom prípade nebolo v neskôr začatom konaní o určovacej žalobe (o určenie, že žalovaný je vlastníkom bytu) vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 38 C 394/2009 meritórne rozhodnuté, a preto si súd v konaní o zrušenie a vyporiadenie podielového spoluvlastníctva môže samostatne vyriešiť ako tzv. predbežnú otázku právnu otázku, či nehnuteľnosť (byt č. X., nachádzajúci sa na 8. poschodí bytového domu na Z.) je alebo nie je v podielovom spoluvlastníctve žalobkyne a žalovaného alebo iba vo vlastníctve žalovaného. Uvedenou otázku sa súd prvého stupňa bude musieť zaoberať v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva už iba z toho dôvodu, že túto skutočnosť namieta v konaní žalovaný (viď č.l. 44 a 117 spisu) a prostredníctvom svedkov a listín sa usiluje vyvrátiť pravdivosť údajov uvedených na liste vlastníctva č. X. (§ 70 zákona č. 162/1995 Z.z). Za danej procesnej situácie, ak skôr začaté súdne konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prebieha dlhšie ako 5 rokov, počas ktorých bolo uskutočnených viacero súdnych pojednávaní, na ktorých bolo vykonávané dokazovanie, je prerušenie tohto konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. do právoplatného skončenia neskôr začatého konania o určovacej žalobe (dňa 5. augusta 2009), spomedzi iných možných opatrení (spojenie vecí, vyriešenie tzv. predbežnej otázky) najzdĺhavejším opatrením v postupe súdu pri vedení konania, pretože ochrana práv účastníkov tohto súdneho konania by sa mohla reálne napĺňať až po právoplatnom skončení neskôr začatého konania o určovacej žalobe.

 

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení, pretože odvolací súd vo svojom rozhodnutí o prerušení konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nedostatočne zohľadnil požiadavku rýchlej a účinnej ochrany práv účastníkov konania vyplývajúcu z § 6 O.s.p. ako i možnosť iných procesných opatrení týkajúcich sa vedenia tohto súdneho konania.

 

Keďže žalobkyňa procesne prípustným dovolaním dôvodne napadla uznesenie odvolacieho súdu, ktoré spočíva na nesprávnom právnom posúdení, dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie (§ 243b O.s.p.).

 

V novom rozhodnutí rozhodne súd znova o trovách pôvodného a dovolacieho konania ( § 243d ods. 1 O.s.p.)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1924
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: