TlačPoštaZväčšiZmenši

Prejudiciálne otázky

8.3. 2011, 20:45 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. upravuje tzv. predbežnú (prejudiciálnu) otázku. Rozumie sa ňou taká otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. Na jej vecné rozhodnutie však nie je príslušný súd, pred ktorým prebieha dané súdne konanie, ale iný orgán, prípadne súd. Ide teda o otázku, ktorá môže byť predmetom samostatného konania.

Pokiaľ sa takáto zákonom predpokladaná prekážka vyskytne počas súdneho konania, je len na úvahe súdu, či konanie preruší alebo bude v konaní pokračovať ďalej, pretože z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť.

Ustanovenie § 135 ods. 2 O.s.p. dáva súdu možnosť, aby otázky, o ktorých patrí rozhodnúť inému orgánu (predbežné otázky) posúdil sám.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. 8. 2010, sp. zn. 3 Sžo 182/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd zamietol návrh žalobkyne na prerušenie súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. A/2008/020358 zo dňa 17.04.2008, ktorým podľa § 138 ods. 6 zák.č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.312/2001 Z.z.), odvolanie žalobkyne zamietol a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove č. A/2008/006066-OSÚ zo dňa 11.02.2008 o skončení štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním, z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckého miesta.

Krajský súd uznesenie odôvodnil tým, že v prípade procesnej otázky prerušenia konania na návrh žalobcu z dôvodu prebiehajúceho súvisiaceho konania v inej veci, ktoré by mohlo mať význam pre rozhodnutie o prejednávanej veci, upravenej v ust. § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p, ide o prípad fakultatívneho rozhodnutia o prerušení konania; súd pri zistení dôvodu podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. môže (tzn. nemusí) konanie prerušiť alebo urobiť iné vhodné opatrenia.

Po preskúmaní návrhu žalobcu a na základe zisteného stavu vo veci, tak v konaní Krajského súdu v Žiline sp. zn. 20S/12/2008, ako aj vo veci v konaní sp. zn. 21S/96/2007, krajský súd dospel k záveru, že nie je nevyhnutne daný dôvod na prerušenie konania o žalobe žalobkyne do právoplatného skončenia konania Krajského súdu v Žiline sp. zn. 21S/96/2007. V poukazovanom súvisiacom konaní nie je riešená skutková a právna otázka, ktorú vo vzťahu k prejednávanej žalobe, by krajský súd nemohol prejudiciálne prejednať a posúdiť. Naviac ide len o otázku tvoriacu jeden z viacerých žalobcom tvrdených dôvodov nezákonnosti napadnutého postupu a rozhodnutia žalovaného.

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca odvolanie. Namietal, že na Najvyššom súde Slovenskej republiky v súčasnosti prebieha odvolacie konanie o rozsudku Krajského súdu v Žiline č.k. 21S/96/2007-201 zo dňa 24.02.2009, ktorým bola zamietnutá žaloba Ing. P. B. proti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove. Predmetom uvedeného konania je preskúmanie rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove č. A 2007/0280001-O OSÚ zo dňa 21.05.2007, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove č. A 2007/014369 zo dňa 08.03.2007, ktorým bol s Ing. P. B. skončený štátnozamestnanecký pomer.

V prípade úspechu žalobcu Ing. P. B. v súdnom konaní sp.zn. 21S/96/2007 sa vytvorí situácia, že Ing. P. B. bude naďalej štátnym zamestnancom a aj vedúcim služobného úradu žalovaného a jedinou oprávnenou osobou, ktorá so žalobcom mohla skončiť štátnozamestnanecký pomer. V uvedenom súdnom konaní sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, t.j. otázka kto bol vedúcim služobného úradu žalovaného dňa 11.02.2008 a dňa 17.04.2008, t.j. v čase vydania rozhodnutí žalovaného, ktoré sa preskúmavajú v tomto konaní.

Žalobca navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 20S/12/2008-124 zo dňa 25.05.2010 a vrátil vec krajskému súdu na nové konanie a rozhodnutie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p) bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie krajského súdu je potrebné podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdiť.

Z obsahu predloženého súdneho spisu krajského súdu, najvyšší súd zistil, že žalobkyňa sa žalobou zo dňa 23.06.2008 domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. A/2008/020358 zo dňa 17.04.2008, ktorým podľa § 138 ods. 6 zák.č. 312/2001 Z.z. odvolanie žalobkyne zamietol a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove č. A/2008/006066-OSÚ zo dňa 11.02.2008 o skončení štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckého miesta.

Žalobkyňa v žalobe okrem iného namietala, že rozhodnutie žalovaného č. A/2008/020358 zo dňa 17.04.2008 a č. A/2008/006066-OSÚ zo dňa 11.02.2008 vydala neoprávnená osoba. Podľa žalobkyne Mgr. D. F., ktorá tieto rozhodnutia vydala, nie je a ani v minulosti nebola vedúcou služobného úradu žalovaného, ktorým mal byť a naďalej je Ing. P. B. Už v žalobe poukazovala na konanie pred Krajským súdom v Žiline sp. zn. 21S/96/2007. Uviedla, že v prípade úspechu v uvedenom konaní bude Ing. P. B. naďalej štátnym zamestnancom a vedúcim služobného úradu žalovaného a jedinou osobou oprávnenou platne skončiť so žalobcom štátnozamestnanecký pomer. Preto navrhla, aby krajský súd podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. prerušil konanie až do právoplatného skončenia konania vedeného na Krajskom súdu v Žiline pod sp. zn. 21S/96/2007.

Krajský súd v Žiline rozsudkom č.k. 21S/96/2007-201 zo dňa 24.02.2009 žalobu Ing. P. B. proti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove zamietol podľa § 250j ods. 1 O.s.p. pretože dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie, vec je vedená na najvyššom súde pod sp.zn. 8Sžo 140/2010 a v čase rozhodnutia najvyššieho súdu v predmetnej veci nebolo o odvolaní žalobcu rozhodnuté.

Podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Podľa § 135 ods. 1 O.s.p. súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 109 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Súd je tiež viazaný rozhodnutím ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a slobôd. Ďalej je súd viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o osobnom stave, vzniku alebo zániku spoločnosti a o zápise základného imania; súd však nie je viazaný rozhodnutím v blokovom konaní.

Podľa § 135 ods. 2 O.s.p. inak otázky, o ktorých patrí rozhodnúť inému orgánu, môže súd posúdiť sám. Ak však bolo o takejto otázke vydané príslušným orgánom rozhodnutie, súd z neho vychádza.

Citované ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. upravuje tzv. predbežnú (prejudiciálnu) otázku. Rozumie sa ňou taká otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. Na jej vecné rozhodnutie však nie je príslušný súd, pred ktorým prebieha dané súdne konanie, ale iný orgán, prípadne súd. Ide teda o otázku, ktorá môže byť predmetom samostatného konania.

Pokiaľ sa takáto zákonom predpokladaná prekážka vyskytne počas súdneho konania, je len na úvahe súdu, či konanie preruší alebo bude v konaní pokračovať ďalej, pretože z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť.

Ustanovenie § 135 ods. 2 O.s.p. dáva súdu možnosť, aby otázky, o ktorých patrí rozhodnúť inému orgánu (predbežné otázky) posúdil sám. Otázka, ktorá je podľa žalobkyne dôvodom na prerušenie konania, môže byť krajským súdom posúdená ako prejudiciálna otázka, pretože nejde o taxatívne vymedzené prípady stanovené § 135 ods. 1 O.s.p., ktoré súd nemôže v konaní riešiť ako otázky predbežné.

Krajský súd bude v medziach žaloby postupom podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku skúmať, či postup a rozhodnutie žalovaného boli v súlade so zákonom. Jednou z námietok žaloby je, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané neoprávnenou osobou, a preto sa krajský súd bude musieť s ňou vysporiadať. Avšak najvyšší súd dáva do pozornosti krajskému súdu, že Krajským súdom v Žiline bolo už vydané rozhodnutie, rozsudok č.k. 21S/96/2007-201 zo dňa 24.02.2009, preto krajský súd bude z neho v zmysle § 135 ods. 2 veta druhá O.s.p. vychádzať.

Na základe vyššie uvedeného Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 20S/12/2008-124 zo dňa 25.05.2010 podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1747
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: