Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Vylúčenie veci na samostatné konanie

3.11. 2012, 17:11 |  najpravo.sk

V prípade vylúčenia veci na samostatné konanie treba vec vylúčiť na samostatné konanie rozhodnutím, pričom vo výroku takéhoto rozhodnutia musí byť návrh na začatie konania vo vylúčenej veci označený určito a zrozumiteľne, aby nevznikli pochybnosti o predmete prejednávanej veci.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. 12. 2010, sp. zn. 4Sžf/20/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Krajský súd v Prešove uznesením č.k. 2S/82/2009-26 zo dňa 7. septembra 2010 zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Dôvodom zastavenia konania bolo nezaplatenie súdneho poplatku žalobcom za podanú žalobu v sume 66 Eur. Krajský súd výzvou zo dňa 1. júla 2010, doručenou žalobcovi prostredníctvom právneho zástupcu dňa 7. júla 2010, žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu v sume 66 Eur podľa položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník súdnych poplatkov“). Vo výzve prejednávanú vec označil ako preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. I/225/12979-115230/2009/990705-r zo dňa 16.októbra 2009. Žalobca napriek výzve súdny poplatok nezaplatil a následne súd konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil.

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal žalobca a uviedol, že uznesením krajského súdu v Prešove, boli veci vedené pod sp. zn. 1S/81/2009 a 1S/83/2009 a 1S/84/2009 spojené na spoločné konanie a požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Považoval v tejto veci rozhodnutie za predčasne vydané, bez náležitého zistenia skutkového stavu veci a to s ohľadom a skutočnosť, že v iných konaniach o preskúmanie zákonnosti napadnutých rozhodnutí mu bolo priznané oslobodenie od platenia súdnych poplatkov žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alebo aby rozhodnutie zmenil. Ako dôkaz pripojil rozhodnutie Krajského súdu v Prešove č.k. 1S/81/2009-31 zo dňa 30. augusta 2010, ktorým mu bolo priznané oslobodenie od platenia súdnych poplatkov vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutí č. I/225/12979-115224/2009/990705-r zo dňa 16. októbra 2009, č. I/225/12979-115227/2009/990705-r zo dňa 16. októbra 2009, č. I/225/12979-115229/2009/990705-r zo dňa 16. októbra 2009 a č. I/225/12979-115232/2009/990705-r zo dňa 16.októbra 2009.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 a § 250ja ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že je potrebné napadnuté uznesenie Krajského súdu v Prešove zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

 

Súd z obsahu spisového materiálu zistil, že dňa 23. decembra 2009 podal žalobca na  Krajskom súde v Prešove žalobu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti jedenástich rozhodnutí žalovaného označených v žalobe, ktoré rozhodnutia krajský súd (zrejme) vylúčil na samostatné konanie, pričom v predmetnom spise sa nenachádza žiadne uznesenie o vylúčení ostatných rozhodnutí na samostatné konanie. V odvolaní podanom proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku sp. zn. 2S/82/2009 – 26 zo dňa 7. 9. 2010 žalobca uvádza, že požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov jednotne vo všetkých veciach. V predmetnom spisovom materiály sa však takáto žiadosť nenachádza. Skutočnosť, že v ostatných veciach súd priznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov nasvedčuje tomu, že takáto žiadosť bola súdu doručená. Táto skutočnosť taktiež vyplýva aj z obsahu samotného odvolania žalobcu proti napadnutému uzneseniu o zastavení konania.

 

Podľa § 184 ods. 1 zákona č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „Spravovací poriadok“) základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie. Do súdneho spisu o vylúčenej veci sa ďalej vloží fotokópia obžaloby alebo návrhu na začatie konania, prípadne fotokópie tých častí pôvodného súdneho spisu, ktoré sú v ňom naďalej potrebné a ktoré sú podľa uváženia predsedu senátu, ktorý o vylúčení rozhodol, nevyhnutné na rozhodnutie o vylúčenej veci. Vylúčenie veci sa vyznačí v súdnom registri. Na spisovom obale vylúčenej veci sa uvedie spisová značka veci, z ktorej bola vec vylúčená, poznámkou "Vylúčené z ...".

 

Podľa § 210a OSP uznesenie o povinnosti zaplatiť súdny poplatok alebo uznesenie, z ktorého nenadobudla dosiaľ práva iná osoba ako odvolateľ, alebo uznesenie, ktorým bolo uložené poriadkové opatrenie (§ 53), alebo uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania (§ 43 ods. 2, § 78c ods. 3), alebo uznesenie o zastavení konania o dedičstve, alebo uznesenie podľa § 75a, môže na odvolanie zmeniť priamo súd prvého stupňa, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie.

 

Krajský súd v napadnutom uznesení, ktorým konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zastavil, vychádzal z toho, že žalobca súdny poplatok za žalobu ani na základe výzvy súdu nezaplatil (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov). Vychádzal z toho, že žalobca v tejto veci o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov nepožiadal.

 

Najvyšší súd konštatuje, že v prípade vylúčenia veci na samostatné konanie, krajský súd postupoval v rozpore s ustanovením spravovacieho poriadku týkajúceho sa súdneho spisu o vylúčenej veci, keď v zmysle tohto mal vec vylúčiť na samostatné konanie rozhodnutím, pričom vo výroku takéhoto rozhodnutia musí byť návrh na začatie konania vo vylúčenej veci označený určito a zrozumiteľne, aby nevznikli pochybnosti o predmete prejednávanej veci. Nie je teda podľa názoru odvolacieho súdu vôbec zrejmé, ktoré rozhodnutie správneho orgánu je predmetom súdneho prieskumu v konaní vedenom pod sp. zn. 2S/82/2009, keď súdny spis krajského súdu neobsahuje uznesenie o vylúčení ostaných rozhodnutí na samostatné konanie.

 

Ďalej ešte pred predložením veci odvolaciemu súdu mal prvostupňový súd skúmať, či u žalobcu nie sú splnené podmienky na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov a to aj s poukazom na už vydané rozhodnutie súdu o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov žalobcovi vo veci vedenej na súde č.k. 1S/81/2009-31 zo dňa 30. augusta 2010 a či nepripadal do úvahy postup na zrušenie zastavujúceho uznesenia v rámci svojej autoremedúry.

 

Dôsledkom uvedených pochybení zo strany krajského súdu je nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia, čo má za následok odňatie možnosti žalobcovi konať pred súdom, keď nemohol uplatniť procesné práva, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok, na ochranu jeho práv vyplývajúcich z hmotnoprávneho predpisu. Krajský súd postupoval v rozpore aj s ustanoveniami spravovacieho poriadku pred predložením veci odvolaciemu súdu, keď nerozhodol o žalobcovej žiadosti o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Vychádzajúc z uvedeného Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil uznesenie Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/82/2009 -26 zo dňa 7. septembra 2010 a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.).

 

V ďalšom konaní bude úlohou krajského súdu odstrániť procesné vady, ktoré nastali v postupe súdu v prejednávanej veci, za účelom vymedzenia predmetu konania a zosúladenia jeho postupu s ustanoveniami Spravovacieho poriadku a § 210a OSP.

Súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O.s.p.).

 

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca