Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

221/2019 Z. z.

najpravo.sk • 29.7. 2019, 17:57

Dôvodová správa + spoločná správa výborov nrsr

 

A. Všeobecná časť

Prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) došlo v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ v tzv. prvej vlne znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy k zrušeniu povinností predkladania výpisov z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností a registra trestov ako povinných príloh v listinnej podobe. Fyzické osoby a právnické osoby sú v mnohých konaniach na základe osobitných zákonov naďalej povinné preukazovať prostredníctvom výpisov a potvrdení orgánom verejnej moci ďalšie skutočnosti, ktoré súevidované v informačných systémoch verejnej správy.  

Cieľom predkladaného návrhu jev súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať  v listinnej podobe. Ide o nasledovné potvrdenia a výpisy

 • potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,  
 • potvrdenie o návšteve školy a 
 • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Návrh zákonav jednotlivých novelizačných článkoch vypúšťa z osobitných predpisov zákonnú povinnosť fyzických osôb a právnických osôb na účel preukázania skutočností prikladať k žiadostiam listinné výpisy a potvrdenia resp. dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.

Návrh zákona zároveň reaguje na potrebu niektorých dodatočných legislatívnych úprav,ktoré vyplynuli z praxe po nadobudnutí účinnosti zákona proti byrokracii.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a  nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyv na životné prostredie, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinuani sociálne vplyvy. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.

 

 

Dôvodová správa

B. Osobitná časť   

K Čl. I

K bodu 1 a 5

Navrhovaná úprava zohľadňuje rozšírenie pôsobnosti zákona o poskytovanie údajov na účel preukázania splnenia podmienky podľa osobitných predpisov teda skutočností či fyzická osoba alebo právnická osoba má alebo nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Tieto údaje sú obsiahnuté v informačných systémoch zdravotných poisťovní, ktoré však nie sú informačnými systémami verejnej správy.

K bodu 2

Podľa aktuálneho znenia § 1 ods. 1 druhej vety zákona proti byrokracii údaje a výpisy získané z informačných systémov verejnej správy sa považujú za skutočnosti všeobecne známe, okrem údajov a výpisov z registra trestov vzhľadom na ich povahu a citlivosť. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladanou novelou zákona proti byrokracii sa rozširuje okruh údajov resp. informačných systémov, z ktorých si budú orgány verejnej moci údaje poskytovať i o ďalšie údaje, ktoré sú svojou povahou citlivé alebo sú napríklad predmetom daňového tajomstva, je potrebné rozšíriť okruh uvedenej výnimky. Avšak údaje získavané z informačných systémov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a postupom času i z ďalších evidencií, o ktoré sa plánuje v ďalších etapách zákon proti byrokracii rozširovať, sa ako vhodnejšie javí vyprecizovanie druhej vety § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, tak aby rovnako ako v aktuálnom znení šlo o notoriety, teda skutočnosti známe, ale podľa výkladu už nie o „všeobecne známe skutočnosti“ (teda známe z bežného života), ale o skutočnosti „známe orgánom verejnej moci z ich úradnej činnosti“ (teda úradne známe). Takto formulovaná druhá veta § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii zároveň spĺňa požiadavky ochrany osobných údajov ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

K bodu 3 a 4

Rozširuje sa taxatívny výpočet informačných systémov verejnej správy na účely zákona proti byrokracii, z ktorých údaje, výpisy a potvrdenia už fyzické osoby a právnické osoby nebudú povinné preukazovať prostredníctvom dokladov v listinnej podobe. Ide o informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa daňových nedoplatkov t. j. nedoplatkov evidovaných daňovým úradom aj colným úradom v úhrne, informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, informačné systémy zdravotných poisťovní v časti týkajúcej sa nedoplatkov na verejnom zdravotnom poistení a údaje z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov a centrálneho registra študentov.

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelizačné body 1 a 5.

 

K Čl. II

Navrhovanou zmenou sa upravuje postup pri preukazovaní bezúhonnosti kandidáta na člena bankovej rady a zároveň sa ustanovuje postup, akým si Národná banka Slovenska vyžiada výpis z registra trestov na účel overenia bezúhonnosti kandidáta na člena bankovej rady.

 

K Čl. III

K bodu 1

Navrhovaná úprava ustanovenia vypúšťa povinnosť žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dokladať k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ako povinnú prílohu potvrdenie daňového úradu, colného úradu, potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie a potvrdenie o štúdiu. Všetky uvedené doklady si Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  získa na základe údajov uvedených v žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodom 2 a 3

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť dokladať k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky maloletému dieťaťu do 14 rokov potvrdenie o návšteve školy, ak navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky ako aj potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.

K bodu 4

Cieľom navrhovanej úpravy je vypustenie povinnosti žiadateľa o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dokladať k žiadosti potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu , Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

K bodu 5

Ustanovuje sa postup, akým okresný úrad v sídle kraja získa výpis z registra trestov.

K bodu 6 a 7

Úprava ustanovenia v súvislosti s ustanovením § 9 ods. 15 zákona a § 14 ods. 1 zákona, kde je možná aj elektronická komunikácia.

 

K čl. IV

K bodom 1 a 2

Navrhovaná úprava vypúšťa povinnosť dokladať potvrdenie o návšteve školy žiaka alebo študenta školy so sídlom na území Slovenskej republiky z dôvodu odpustenia správneho poplatku pri podaní žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny  a za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu a s vykonávaním výskumno-vývojovej činnosti. Žiadateľ na účel odpustenia správneho poplatku poskytne údaje potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta. Taktiež sa upravuje terminológia vedecko-vývojovej činnosti v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 

K Čl. V

K bodu 1

Navrhovanou zmenou sa upravuje postup pri preukazovaní bezúhonnosti členov orgánov neziskových organizácií. Zároveň sa upravuje postup preukazovania bezúhonnosti tým, že osoba predloží iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a upravuje sa postup, akým colný úrad získa výpis z registra trestov.

K bodu 2

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť riaditeľa neziskovej organizácie preukazovať bezúhonnosť výpisom z registra trestov, nie straším ako tri mesiace.

 

K Čl. VI

K bodu 1, 3 a 6

Navrhovaná úprava ustanovuje zákonnú podmienku pre udelenie licencie na vysielanie televíznej programovej služby, licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby a pre registráciu retransmisie. Žiadateľ nesmie mať nedoplatky voči daňovému úradu alebo voči colnému úradu, nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Splnenie týchto podmienok overí rada pre vysielanie a retransmisiu prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodom 2 a 4

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť žiadateľa o licenciu na vysielanie televíznej programovej služby, žiadateľa o licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby a žiadateľa o registráciu retransmisie dokladať k žiadostiam ako povinnú prílohu potvrdenie o  nedoplatkoch voči daňovému úradu alebo colnému úradu, nedoplatkoch na zdravotnom poistení, nedoplatkoch na sociálnom poistení a potvrdenie o nedoplatkoch na príspevku do fondu zamestnanosti.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

K Čl. VII

Upravuje sa postup pri preukazovaní bezúhonnosti kandidátov na verejného ochrancu práv

tak, že kandidát predloží iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup, akým Národná rada Slovenskej republiky získa výpis z registra trestov.

 

K čl. VIII

K bodom 1, 3 a 4

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

K bodu 2

Upravuje sa sprístupňovanie údajov z Centrálneho registra študentov pre orgány verejnej moci na účely overenia statusu študenta podľa osobitných predpisov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správca a prevádzkovateľ Centrálneho registra študentov poskytne orgánom verejnej moci údaje o študentovi v rozsahu meno a priezvisko vrátane titulov, dátum narodenia, názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,

formu štúdia,  informáciu o prerušení alebo o skončení štúdia na účel overenia statusu študenta.

 

Údaje z Centrálneho registra študentov sú poskytované v kvalite zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zdrojovými registrami Centrálneho registra študentov a sú jednotlivé školské registre, ktoré poskytujú údaje do centrálnych registrov na mesačnej báze a aktualizujú ich. Nakoľko Centrálny register študentov nespĺňa náležitosti § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov údaje, ktoré budú z neho poskytované na začiatku akademického roka budú platné k poslednej aktualizácii údajov v  Centrálnom registri študentov.Potvrdenie v listinnej podobe v prípade nedostupnosti údajov cez OverSi bude toto potvrdenie vydávať škola ako správca zdrojového registra študentov danej školy.

 

K Čl. IX

K bodu 1 

Ustanovuje sa zákonná podmienka pre žiadateľa o poskytnutie štátnej záruky. Žiadateľ nesmie mať nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Splnenie týchto podmienok overí ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je vyhlásený rozvojový program, ktorého sa úver alebo emisia dlhopisov týka, prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodu 2

Cieľom navrhovanej úpravy je zrušenie predkladania povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie štátnej záruky. Právnická osoba navrhovanou úpravou nebude povinná dokladať k žiadosti o poskytnutie štátnej záruky potvrdenia Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a potvrdenie daňového úradu, že nemá voči nim evidované nedoplatky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky si tieto skutočnosti overí na základe údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie štátnej záruky prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

 

K Čl. X

K bodom 1 a 2

Navrhovanou zmenou sa odstráni nesúlad § 45 ods. 8 a § 72 ods. 2 vo vzťahu k § 44 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 177/2018 Z. z. V súčasnosti podľa § 44 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 177/2018 Z. z. len Ministerstvo životného prostredia SR ako jediný orgán ochrany prírody je oprávnené si vyžiadať výpis z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja sú orgánmi ochrany prírody, ktoré nevyhnutne potrebujú pre výkon kompetencií podľa § 45 ods. 8 a § 72 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyžiadať si výpis z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

 

K Čl. XI

Upravuje sa postup pri preukazovaní bezúhonnosti kandidátov na členov orgánov Ústavu pamäti národa tak, že kandidáti predložia iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup, akým navrhovatelia členov správnej rady a dozornej rady Ústavu pamäti národa získajú výpis z registra trestov.

 

K Čl. XII

Navrhovanou úpravou  sa ustanovuje povinnosť Sociálnej poisťovne poskytnúť údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie orgánom verejnej moci na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom, bez súhlasu dotknutých osôb, ktorých sa údaje priamo týkajú.Zároveň sa navrhuje v kontexte zjednocovania pojmológie zaviesť definíciu nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie.

Taktiež sa navrhovanou definíciou zavádza fikcia nedoplatku v prípade, ak povinnou osobou neboli predložené všetky mesačné výkazy poistného, t. j. v prípade, ak nie je splnená povinnosť podľa § 223 ods. 1 písm. f)  alebo § 228 ods. 1  zákona o sociálnom poistení, kým sa nepreukáže opak.

 

K Čl. XIII

K bodu 1

Navrhuje sa aby daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nebude musieť predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách nevykazujúcich údaje do predmetného registra (napr. školy v zahraničí).

K bodu 2

Navrhovanou úpravou sa ruší povinnosť zamestnanca dokladať  zamestnávateľovi, ktorý spĺňa požiadavku zákona proti byrokracii, potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, ktoré navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky na účel preukázania nároku na daňový bonus.

K bodu 3

Vypúšťa sa povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane uvedeného vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane preukazovať notárovi potvrdením zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá nedoplatky na povinnom poistnom. Notár si tieto skutočnosti overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

 

K Čl. XIV

K bodu 1

Navrhuje sa, aby bol obci na účel vedenia evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky poskytnutý prístup do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

K bodu 2

Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov a nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení, ktorá je v jednotlivých osobitných predpisoch formulovaná rozdielne.

K bodu 3

Navrhovaná úprava vypúšťa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky preukazovať potvrdením, že nemajú nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si tieto skutočnosti overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

 

K Čl. XV

K bodom 1 a 2

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu a nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení, ktorá je v jednotlivých osobitných predpisoch formulovaná rozdielne.

 

K Čl. XVI

K bodom 1, 6, 8, 10, 13 a 15

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne. Zároveň sa aktualizuje poznámka pod čiarou.

K bodom 3, 4, 9, 11, 12 a 14

Navrhovanou zmenou sa upravuje postup pri preukazovaní bezúhonnosti tým, že osoba predloží iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

K bodu 2, 5 a 7

Navrhuje sa, aby žiadateľ o registráciu na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu neprikladal k žiadosti potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Taktiež sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľa dokladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že  osoby, ktoré boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom a osoby, ktoré zanikli a boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, nemajú nedoplatky voči colnému a daňovému úradu.

K bodu 16

Ustanovuje sa postup, akým colný úrad získa výpis z registra trestov.

 

K Čl. XVII

K bodom 1, 4, 6, 10, 12 a 14

Navrhovanou zmenou sa upravuje postup pri preukazovaní bezúhonnosti. Upravuje sa postup preukazovania bezúhonnosti tým, že osoba predloží iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a upravuje sa postup, akým colný úrad získa výpis z registra trestov.

K bodu 3, 8

Cieľom navrhovanej úpravy je, aby žiadateľ o registráciu na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu neprikladal k žiadosti potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Taktiež sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľa prikladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že  osoby, ktoré boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom a osoby, ktoré zanikli a boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, nemajú nedoplatky voči colnému a daňovému úradu.

K bodom 2, 5, 7, 9, 11 a 13

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

 

K Čl. XVIII

Navrhuje sa zjednodušenie administratívnych postupov pri preukazovaní bezúhonnosti na účely colných predpisov. Účelom poskytovania výpisu z registra trestov je najmä posúdenie splnenia kritérií na udelenie statusu SHS (čl. 39 Colného kódexu Únie). Zároveň colné predpisy splnenie kritéria podľa čl. 39 písm. a) Colného kódexu Únie vyžadujú aj v konaní o udelenie povolenia na poskytnutie celkovej záruky (čl. 95 ods. 1 písm. b) Colného kódexu Únie), konaní o povoleniach uvedených v čl. 233 ods. 4 Colného kódexu Únie, konaní o udelenie povolenia pravidelne umiestňovať tovar do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia (čl. 145 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446) a konaní o udelenie povolenia podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta (čl. 150 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446).

 

K Čl. XIX

K bodu 1

Precizovanie textu v súvislosti so zmenou prílohy č. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Prax v uvedenej oblasti ukázala, že môže dochádzať k mylným interpretáciám ustanovenia, ktoré sa precizuje v záujme právnej stability.

K bodu 3

Navrhovaná obsahová zmena príloh zákona nadväzuje na znižovanie administratívnej záťaže navrhovaných osôb a podnikateľov, ako aj na poznatky vyplývajúce z aplikačnej praxe. Zjednodušením príloh sa sleduje cieľ pružnejšie reagovať na potreby praxe a súčasne nadviazať na zjednodušenie a urýchlenie komunikačných procesov medzi orgánmi verejnej moci a občanmi pri získavaní informácií potrebných v súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok navrhovaných osôb a podnikateľov.

 

K Čl. XX

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

K Čl. XXI

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 2

Vypúšťa sa povinnosť pre žiadateľov o dotáciu predkladať potvrdenie o daňových a colných nedoplatkoch.

K bodu 3

Navrhuje sa zrušiť povinnosť dokladať k žiadosti o dotáciu potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o nedoplatkoch na povinnom poistnom a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

K bodu 4 a 5

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vypustenie ustanovenia.

 

K Čl. XXII

K bodom 1 a  2

Navrhovanou úpravou sa rozširuje oprávnenie zdravotných poisťovní poskytovať v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) orgánom verejnej moci na účel podľa osobitných predpisov informáciu o pohľadávkach voči platiteľom poistného. Zároveň sa zavádza fikcia že poistenec alebo platiteľ má nedoplatky, v prípade ak poistenec neoznámi, že je samoplatiteľ alebo samostatne zárobkovo činnou osobou alebo ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť vykazovať preddavky a teda nie je možné vyhodnotiť, či poistenec alebo platiteľ má alebo nemá pohľadávku po splatnosti.

 

K Čl. XXIII

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia daňových nedoplatkov a nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa upravuje postup pri preukazovaní bezúhonnosti tým, že osoba poskytne iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup akým si Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako overujúci podmienku bezúhonnosti vyžiada výpis z registra trestov.

 

K Čl. XXIV

K bodom 1 a 2

Navrhuje sa aby, obec neustanovovala vo všeobecne záväznom nariadení povinnosť poplatníka predkladať potvrdenia o návšteve školy žiaka alebo študenta navštevujúceho školu, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, na účel  zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku. Poplatník poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta potrebné na overenie statusu študenta. Obec si prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má zriadený prístup overí tieto skutočnosti.

 

K Čl. XXV

K bodom 1 a 2

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľa o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby predkladať Ministerstvu vnútra SR a krajskému riaditeľstvu Policajného zboru ako prílohu k žiadosti potvrdenie Sociálnej poisťovne.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

K Čl. XXVI

K bodu 1

Úprava súvisiaca zavedením zákona proti byrokracii do praxe.

K bodu 2

Navrhovaná úprava zjednocuje terminológiu daňových nedoplatkov colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 3

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť Rady overovať údaje obsiahnuté v informačných systémoch.

 

K Čl. XXVII

K bodom 1 až 6

K rozsiahlej úprave zákona o registri trestov sa pristupuje z dôvodu reakcie na skutočnosti vyplývajúce z aplikačnej praxe po nadobudnutí účinnosti zákona proti byrokracii, kedy vyvstala najmä potreba vyprecizovania a jednoznačného oddelenia spôsobu overovania správnosti údajov a stotožňovania fyzických osôb a právnických osôb pri osobnom vyžiadaní si výpisu z registra trestov a pri vyžiadaní si výpisu z registra trestov elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie orgánmi verejnej moci za fyzickú osobu a právnickú osobu.

K bodom 7 a 8

Doplnenie a zosúladenie ustanovenia z dôvodu overovania podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosť kandidátov na členov disciplinárnych senátov Kanceláriou Národnej rady SR a MSSR v nadväznosti na zákon o sudcoch a prísediacich – predloženie návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov do databázy, ktorí musia spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa preukazuje odpisom registra trestov.

 

K Čl. XXVIII

Úprava ustanovenia má za cieľ zrušenie povinnosti žiadateľa o náhradné výživné dokladať k žiadosti potvrdenie o návšteve školy, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

K Čl. XXIX

K bodu 1, 3 a 4

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

K bodu 2

Upravuje sa sprístupňovanie údajov z Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov pre orgány verejnej moci na účely overenia statusu žiaka alebo študenta podľa osobitných predpisov. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správca a prevádzkovateľ  Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov orgánom poskytne orgánom verejnej moci údaje o študentovi v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, typ školy a formu štúdia.

Údaje z Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov sú poskytované v kvalite podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších. Zdrojovými registrami Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov  sú jednotlivé školské registre, ktoré poskytujú údaje do centrálnych registrov na mesačnej báze a aktualizujú ich. Nakoľko Centrálny registra detí, žiakov a poslucháčov nespĺňa náležitosti § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov údaje, ktoré budú poskytované z Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov na začiatku akademického roka budú platné k poslednej aktualizácii údajov vedenej v  Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov. Potvrdenie v listinnej podobe v prípade nedostupnosti údajov cez OverSi bude toto potvrdenie vydávať škola ako správca zdrojového registra študentov danej školy.

 

K Čl. XXX

K bodom 1 a 2

Upravuje sa postup preukazovania bezúhonnosti v prípade, ak zamestnávateľ spĺňa podmienku zákona proti byrokracii tak, že osoba poskytne iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa ustanovuje povinnosť predkladania výpisu z registra trestov tým zamestnávateľom, ktorí nespĺňajú podmienku zákona proti byrokracii. Dopĺňa sa postup zamestnávateľa, ktorý spĺňa požiadavku zákona proti byrokracii, akým si vyžiada výpis z registra trestov.

K bodu 3

Navrhovaná úprava zjednocuje terminológiu daňových nedoplatkov colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 4

Navrhuje sa vypustenie povinnosti predkladania potvrdení o daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ako povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

K Čl. XXXI

K bodu 1

Navrhovaným ustanovením sa ustanovujú podmienky pre zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

K bodu 2

V navrhovanom novelizačnom bode sa vypúšťajú povinné prílohy k žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a to potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nedoplatky na zdravotnom poistení a daňové nedoplatky.

K bodu 3

Legislatívna úprava súvisiaca s vyžiadaním výpisu listu vlastníctva.

K bodom 4 až 6

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 7, 10 a 12

Navrhovaná úprava ustanovení zjednocuje terminológiu nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 8

Navrhovanou úpravou sa vypúšťajú povinné prílohy k žiadosti o finančný príspevok dokladať potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nedoplatky na zdravotnom poistení a daňové nedoplatky.

K bodu 9

Úprava je navrhovaná v záujme jednoznačnosti interpretácie ustanovenia. Existencia evidovaných splatných nedoplatkov na daniach a odvodoch bude právnou prekážkou vyplatenia finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na prvý až štvrtý štvrťrok (teda aj na prvý štvrťrok príslušného rozpočtového roku). Do doby splnenia tejto podmienky neexistencie evidovaných splatných nedoplatkov sa vyplatenie tohto finančného príspevku pozastaví. Súčasné znenie uvádzacej vety so slovami „nasledujúci štvrťrok“ spôsobuje, že aj napriek evidovaným nedoplatkom a ďalším skutočnostiam, môže byť finančný príspevok vyplatený aj v prvom štvrťroku príslušného rozpočtového roka a jeho vyplatenie môže byť pozastavené až na druhý až štvrtý (t. j. „nasledujúci“) štvrťrok. Navrhovaným vypustením slov sa zabezpečí, že vyplatenie finančného príspevok sa pozastaví aj v prvom štvrťroku rozpočtového roka, ak nebudú splnené zákonom ustanovené podmienky (vrátane neexistencie evidovaných splatných nedoplatkov na daniach a odvodoch).

K bodu 11

Úprava je navrhovaná v záujme jednoznačnosti interpretácie ustanovenia. Existencia evidovaných splatných nedoplatkov na daniach a odvodoch bude právnou prekážkou vyplatenia finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na prvý až štvrtý štvrťrok (teda aj na prvý štvrťrok príslušného rozpočtového roku). Do doby splnenia tejto podmienky neexistencie evidovaných splatných nedoplatkov sa vyplatenie tohto finančného príspevku pozastaví. Súčasné znenie uvádzacej vety so slovami „nasledujúci štvrťrok“ spôsobuje, že aj napriek evidovaným nedoplatkom a ďalším skutočnostiam, môže byť finančný príspevok vyplatený aj v prvom štvrťroku príslušného rozpočtového roka a jeho vyplatenie môže byť pozastavené až na druhý až štvrtý (t. j. „nasledujúci“) štvrťrok. Navrhovaným vypustením slov sa zabezpečí, že vyplatenie finančného príspevok sa pozastaví aj v prvom štvrťroku rozpočtového roka, ak nebudú splnené zákonom ustanovené podmienky (vrátane neexistencie evidovaných splatných nedoplatkov na daniach a odvodoch).

K bodom 13 a 14

Ide o zosúladenie ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na zavedenie legitimity Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a vyššiemu územnému celku, ako príslušným  orgánom verejnej moci, na účely nimi vedených konaní podľa zákona o sociálnych službách, žiadať o výpis z registra trestov Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, ako to predpokladá  Čl. XXVII  predkladaného návrhu zákona.

Odôvodnenosť uplatnenia tejto pripomienky vychádza aj z interpretačnej a aplikačnej praxe ministerstva, ktoré je podľa § 79 ods. 1 písm. g) druhého bodu zákona o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach o udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú činnosť, o zmene akreditácie na odbornú činnosť, o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť. Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb, podľa § 79 ods. 1 písm. l) zákona o sociálnych službách žiada o vydanie výpisu z registra trestov na účely overenia splnenia podmienky bezúhonnosti osôb podľa § 88 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnych službách.

Jednou z podstatných náležitostí žiadosti o udelenie akreditácie na odbornú činnosť podľa § 88 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2019 sú údaje potrebné podľa osobitného predpisu na vyžiadanie výpisu z registra trestov

1. osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,

2. zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,

3.fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať.

 

K Čl. XXXII

K bodom 1, 2, 3 a 5

Legislatívna úprava vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona proti byrokracii.

K bodu 4

Cieľom navrhovanej úpravy je vypustenie povinnosti prikladať k žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry doklad o zriadení mimovládnych neziskových organizácii.

K bodu 6

Navrhuje sa aby splnenie podmienok overoval Audiovizuálny fond.

 

K Čl. XXXIII

Zmenou ustanovenia sa zjednocuje terminológia daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

 

K Čl. XXXIV

K bodu 1

Navrhovaná úprava ustanovenia má za cieľ zjednotenie terminológie daňových a colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rôzne.

K bodu 2

Navrhuje sa vypustenie povinnosti dokladania potvrdení o nedoplatkoch na daniach, na cle, na poistnom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie a nedoplatkoch na príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

K bodu 3

Precizovanie textu ustanovenia  z hľadiska lepšej zrozumiteľnosti.

K bodu 4

Zosúladenie so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K Čl. XXXV

K bodom 1 a 5

Ustanovuje sa podmienka pre poskytnutie stimulov. Žiadateľ o stimuly nemôže mať daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si tieto skutočnosti overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodom 2 a 3

Navrhovaná zmena ustanovenia má za cieľ zrušenie obligatórnej povinnosti predkladať ministerstvu k žiadosti o poskytnutie stimulov potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nedoplatky na zdravotnom poistení a daňové nedoplatky.

K bodu 4

Navrhovanou zmenou sa daňové nedoplatky na účely tohto zákona nezahŕňájú pod pojem nevysporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

 

K Čl. XXXVI

K. bodu 1

Navrhuje sa, aby na preukázanie dôveryhodnosti žiadateľa v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“) sa predkladali údaje o týchto osobách potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie s informačným systémom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby na preukázanie dôveryhodnosti členov štatutárneho orgánu žiadateľa, členov dozorného orgánu žiadateľa a odborného garanta sa v súlade so zákonom proti byrokracii predkladali údaje o týchto osobách potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie s informačným systémom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

K bodu 3

Navrhuje sa, aby sa na preukázanie dôveryhodnosti žiadateľa a odborného garanta, v prípade ak ho žiadateľ - fyzická osoba určila, v súlade so zákonom proti byrokracii predkladali údaje o týchto osobách potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie s informačným systémom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby na preukázanie dôveryhodnosti členov štatutárneho orgánu žiadateľa, členov dozorného orgánu žiadateľa a odborného garanta sa v súlade so zákonom proti byrokracii predkladali doklady potrebné na overovanie údajov a vyhľadávanie osôb v registri trestov.

K bodu 5

Údaje o žiadateľovi, ktorým je právnická osoba vrátane zahraničných právnických osôb, sú upravené v novo navrhnutom písmene c) v odseku 6 zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní”).

K bodu 6

Navrhuje sa, aby na preukázanie dôveryhodnosti žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, sa v súlade so zákonom proti byrokracii predkladali doklady potrebné na overovanie údajov a vyhľadávanie osôb v registri trestov.

K bodu 7

Podľa § 22a ods. 4 písm. a) a ods. 14 písm. c) zákona o finančnom sprostredkovaní môže byť poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania aj fyzická osoba ako aj zahraničné právnické osoby. Z uvedeného dôvodu by bezúhonnosť resp. dôveryhodnosť mali preukazovať aj tieto osoby.

K bodu 8

Podľa § 23 ods. 3 písm. b) a c) zákona o finančnom sprostredkovaní dôveryhodnosť preukazujú podriadené subjekty navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 zákona o finančnom sprostredkovaní, resp. zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu ku dňu začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi.”

 

K Čl. XXXVII

Cieľom navrhovanej úpravy je zjednotenie terminológie nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

 

K Čl. XXXVIII

K bodu 1

Navrhované znenie zjednocuje terminológiu nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rôzne.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

 

K Čl. XXXIX

Navrhovanou úpravou sa upravuje oprávnenie správcu dane poskytnúť údaje o stave účtu ( daňových nedoplatkoch) daňového subjektu pre orgány verejnej moci, ktoré sú potrebné pri výkone úradnej činnosti podľa osobitných predpisov.

 

K Čl. XL

K bodu 1

Navrhované znenie ruší povinnosť dokladať k žiadosti o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu potvrdenie daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení.

K bodu 2

Zjednotenie terminológie daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

 

K Čl. XLI

K bodom 1 a 3

V navrhovanej právnej úprave sa ustanovujú podmienky pre poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Žiadateľ nesmie mať daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na povinné starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Pôdohospodárska platobná agentúra si splnenie týchto podmienok overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodu 2

Cieľom navrhovanej zmeny je vypustenie povinností pre žiadateľov o poskytovanie dotácie prikladať k žiadosti  potvrdenie daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení.

 

K Čl. XLII    

Navrhovaná úprava má za cieľ vypustiť povinnosť dokladať k žiadosti o poskytnutie dotácie výpis z registra mimovládnych a neziskových organizácií. Ponecháva sa povinnosť predkladať doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje nie je možné získať z informačných systémov, nakoľko je nevyhnutné si overiť štatutára príjemcu dotácie, jeho právomoc a oprávnenosť vstupovať do zmluvných vzťahov a prijímať záväzky.

 

K Čl. XLIII

Navrhovaná úprava má za cieľ vypustiť povinnosť dokladať k žiadosti o poskytnutie dotácie výpis o zriadení mimovládnych neziskových organizácii. Ponecháva sa povinnosť predkladať doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje nie je možné získať z informačných systémov, nakoľko je nevyhnutné si overiť štatutára príjemcu dotácie, jeho právomoc a oprávnenosť vstupovať do zmluvných vzťahov a prijímať záväzky.

 

K Čl. XLIV

K bodu 1 a 3

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť poskytnúť údaje štatutárneho zástupcu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

K bodu 2

Navrhovaná úprava vypúšťa povinnosť predkladať výpis z registra mimovládnych organizácií a výpis z obchodného registra. Ponecháva sa povinnosť predkladať doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje nie je možné získať z informačných systémov, nakoľko je nevyhnutné si overiť štatutára príjemcu dotácie, jeho právomoc a oprávnenosť vstupovať do zmluvných vzťahov a prijímať záväzky.

 

K Čl. XLV

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľov o poskytovanie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí prikladať k žiadosti  potvrdenie daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ teda obec nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení.

 

K Čl. XLVI

K bodu 1

Legislatívna úprava vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona proti byrokracii.

K bodu 2

Vypúšťa sa podmienka poskytovania súhlasu so spracovaním údajov na účel vyžiadania výpisu z registra trestov, nakoľko sú naplnené požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a predmetný súhlas je nadbytočný.

K bodom 3 až 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením legislatívnych skratiek v § 3 ods. 6 zákona.

 

K Čl. XLVII

K bodom 1 až 3

Ustanovuje sa podmienka pre vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a na sprostredkovateľskú činnosť aby žiadateľ nemal daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na povinné starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky si splnenie týchto podmienok overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodu 4

Navrhuje sa vypustiť povinnosť dokladať k žiadosti  o vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a na sprostredkovateľskú činnosť potvrdenia  daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení.

 

K Čl. XLVIII

Cieľom navrhovanej úpravy je zjednotenie terminológie daňových nedoplatkov, colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rôzne.

 

K Čl. XLIX

K bodom 1, 3, 7, 11, 13, 15, 18 a 21

Navrhovanou zmenou sa upravuje postup pri preukazovaní bezúhonnosti. Upravuje sa postup preukazovania bezúhonnosti tým, že osoba predloží iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a upravuje sa postup, akým colný úrad získa výpis z registra trestov. Zároveň sa v § 9 ods. 3 vypúšťa povinnosť žiadateľa o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov neprikladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Taktiež sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľa prikladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že  osoby, ktoré boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom a osoby, ktoré zanikli a boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.

K bodom 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19 a 20

Navrhovaná úprava ustanovení má za cieľ zjednotiť terminológiu nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 4 a 9

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby žiadateľ o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu neprikladal k žiadosti potvrdenie, že nemá nedoplatky voči Sociálnej poisťovni na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Taktiež sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľa prikladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že  osoby, ktoré boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom a osoby, ktoré zanikli a boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

K bodu 16

Cieľom návrhu je, aby žiadateľ o vydanie osvedčenia o registrácii na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu a na pestovateľské pálenie ovocia neprikladal k žiadosti potvrdenie, že nemá nedoplatky na sociálnom poistení,  na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Taktiež sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľa prikladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že  osoby, ktoré boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom a osoby, ktoré zanikli a boli personálne prepojené alebo majetkovo prepojené so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.

 

K Čl. L

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona proti byrokracii.

 

K Čl. LI

Navrhuje sa vypustenie povinnosti pre študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a žiadajú Fond na podporu vzdelávania o pôžičku, aby k žiadosti dokladali potvrdenie o návšteve školy, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

 

K Čl. LII

K bodom 1 a 3

Navrhovaná úprava má za cieľ vypustiť povinnosť prikladať k žiadosti o poskytnutie dotácie doklad o zriadení mimovládnych neziskových organizácii. Ponecháva sa povinnosť predkladať doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje nie je možné získať z informačných systémov, nakoľko je nevyhnutné si overiť štatutára príjemcu dotácie, jeho právomoc a oprávnenosť vstupovať do zmluvných vzťahov a prijímať záväzky. Terminologické zosúladenie § 10 ods. 5 písm. c) (súčasné písmeno d)) s § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c).

K bodom 2 a 4

Navrhovanou zmenou ustanovenia sa vypúšťa povinnosť žiadateľa o dotáciu preukazovať vlastnícke právo k stavbe dokladaním výpisu z listu vlastníctva. Vlastník stavby poskytne iba údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva. Ponecháva sa ustanovenie o predkladaní dokladu, ktorý preukazuje iné právo k stavbe, ak žiadateľ nie je vlastníkom stavby.

 

K Čl. LIII

K bodu 1

Zmenou ustanovenia sa navrhuje zjednotiť terminológiu daňových nedoplatkov,  nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodom 2 a 3

Vypúšťa sa povinnosť pre správcu bytového domu preukazovať potvrdením, že žiadateľ o podporu nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Splnenie týchto podmienok si overí Štátny fond na podporu bývania prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

K bodu 4

Navrhuje sa prechodné ustanovenie vzhľadom na zmenu preukazovania splnenia všeobecných podmienok podpory v priebehu procesu podávania žiadostí.

 

K Čl. LIV

Legislatívna úprava súvisiaca so zavedením zákona proti byrokracii do praxe.

 

K Čl. LV

Navrhovaná úprava má za cieľ zjednotiť terminológiu daňových nedoplatkov,  nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rôzne. Zároveň sa ustanovuje, že finančnú spôsobilosť žiadateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky overuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

K Čl. LVI

K bodom 1, 2, 4 a 7

Legislatívno-technická úprava vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona proti byrokracii.

 

K bodom 3 a 5

Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov,  nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 6 a 8

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľov o poskytovanie finančného príspevku na podporu umenia prikladať k žiadosti  potvrdenie daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Tieto skutočnosti si overí Fond na podporu umenia prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.

 

K Čl. LVII

Legislatívna úprava súvisiaca so zavedením zákona proti byrokracii do praxe.

 

K Čl. LVIII

Navrhovaná úprava má za cieľ zjednotiť terminológiu nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rôzne.

 

K Čl. LIX

K bodu 1

Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 2

Vzhľadom na rozšírenie okruhu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je potrebné rozšíriť aj okruh potvrdení, ktorými sa bude uvedená podmienka preukazovať.

K bodu 3

Cieľom navrhovanej úpravy má byť určenie účelu vyžiadania elektronického výpisu z registra trestov ako aj vyšpecifikovanie subjektov (orgánov verejnej moci), ktoré sú oprávnené ho vyžiadať. Navrhovaným znením revidujeme okruh subjektov, ktorí sú povinní vyžiadať výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 

K bodu 4

Navrhovaná úprava vyplýva zo skutočnosti, že agenda súvisiaca s overovaním splnenia podmienky bezúhonnosti pri fyzickej osobe, ktorá má byť členom rady, patrí do kompetencie Úradu vlády Slovenskej republiky.

K bodu 5

Cieľom navrhovanej úpravy má byť určenie účelu vyžiadania elektronického výpisu z registra trestov ako aj vyšpecifikovanie Úradu pre verejné obstarávanie ako orgánu verejnej moci, ktorý je povinný vyžadovať výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

 

K Čl. LX

Cieľom navrhovanej úpravy je vypustenie povinnosti žiadateľov o zápis do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov dokladať Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky kópiu zápisu o zriadení mimovládnych neziskových organizácií.

 

K Čl. LXI

K bodom 1 a 2

Navrhovaná úprava má za cieľ zjednotiť terminológiu daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

 

K Čl. LXII

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť štatutárneho orgánu sponzora dokladať k zmluve o sponzorstve čestné vyhlásenie, že nemá evidované nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. 

 

K Čl. LXIII

K bodom 1 až 3 a 5

Legislatívno-technická úprava

vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona proti byrokracii.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.

K bodu 6

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia daňových nedoplatkov,  nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 8 a 9

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľov o poskytovanie finančného príspevku na podporu umenia prikladať k žiadosti  potvrdenie daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Tieto podmienky overuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

 

K Čl. LXIV

K bodom 1 a 2

Upravuje sa postup pri preukazovaní bezúhonnosti tak, že predseda a podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov poskytnú iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup, akým Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad na ochranu osobných údajov ako navrhovatelia kandidátov na predsedu a podpredsedu úradu získajú výpis z registra trestov.

 

K Čl. LXV

K bodom 1 a 2

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia daňových nedoplatkov, colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

 

K Čl. LXVI

K bodom 1 až 4

Slovensko doposiaľ nevyužilo v plnej miere benefity, ktoré priamo riadené programy Európskej únie členským štátom ponúkajú a je stále slabým prijímateľom tohto typu pomoci. Vzhľadom k týmto dôvodom je cieľom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť také prostredie, ktoré by stimulovalo a napomáhalo slovenským subjektom zapojiť sa do takto financovaných medzinárodných projektov.  Zmena sa týka jednak explicitného doplnenia účelu dotácie (dofinancovanie projektov),  možnosti financovať aj personálne náklady, ktoré tvoria veľkú časť projektov v oblasti informatizácie a digitálnych zručností  a zmiernenia podmienok poskytovania dotácií, kedy žiadateľ nemusí mať spolufinancovanie vo výške 5%.

K bodu 5

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť žiadateľa o poskytnutie dotácie dokladať k žiadosti čestné vyhlásenie, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení.

 

K Čl. LXVII

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje terminológia daňových nedoplatkov, colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodu 2

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť pre žiadateľov o poskytovanie finančného príspevku z Národného jadrového fondu preukazovať, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení potvrdeniami daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Navrhuje sa, aby tieto podmienky overoval Národný jadrový fond.

 

K Čl. LXVIII

K bodu 1

Navrhovaná úprava má za cieľ zjednotiť terminológiu daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne.

K bodom 2 a 3

Vypúšťa sa podmienka poskytovania súhlasu so spracovaním údajov na účel vyžiadania výpisu z registra trestov, nakoľko sú naplnené požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a predmetný súhlas je nadbytočný.

K bodu 4 a 5

 Navrhovanou úpravou sa vypúšťa povinnosť žiadateľa o udelenie individuálnej licencie dokladať k žiadosti potvrdenie, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na zdravotnom poistení. Ponecháva sa povinnosť dokladovania obdobných potvrdení zo zahraničia. Splnenie podmienok žiadateľa so sídlom na území Slovenskej republiky overuje Úrad pre reguláciu hazardných hier.

K bodu 6

Upravuje postup, akým Úrad pre reguláciu hazardných hier a Ministerstvo financií Slovenskej republiky získajú výpis z registra trestov.

 

K Čl. LXIX

Navrhuje sa aby zákon nadobudol účinnosť v časti týkajúcej sa dokladania potvrdení o návšteve školy, výpisov z registra mimovládnych organizácií a úprav reagujúcich na aplikačnú prax 1. septembra 2019. V časti zrušenia povinnosti predkladania potvrdení o daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na sociálnom poistení, nedoplatkoch na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatkoch na zdravotnom poistení z dôvodu prispôsobenia jednotlivých informačných systémov sa navrhuje účinnosť zákona 1. decembra 2019.

Bratislava 17. apríla 2019

 

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Richard Raši v. r.

podpredseda vlády

Slovenskej republiky

pre investície a informatizáciu

 

 

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 

 

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní   vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

 

            Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemunávrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade   s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

 

I.

 

            Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1834 zo 16. mája 2019 pridelila    vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421)na prerokovanie týmto výborom:

 

            Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky         

            Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport;           

            Výbory prerokovali predmetný  návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

 

II.

 

            Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol   návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu  zákona podľa   § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

III.

 

            Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol  návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

 

            Ústavnoprávny   výborNárodnej rady Slovenskej republiky  uznesením č. 625   z 13. júna  2019 s  návrhom  zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 419 z 13. júna  2019 s  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 371  z 13. júna  2019 s  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;

           

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 218 z 13. júna  2019 s  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a športuznesením č. 227 z 11. júna  2019 s  návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 

IV.

 

            Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy  vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

 1. 1.      V čl. I štvrtom bode[§ 1 ods. 3 písm. f)] sa za slová „daňových nedoplatkov“ vkladajú

slová „a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,“.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rozširuje rozsah údajov, ktoré Finančná správa s účinnosťou od 1.12.2019 poskytne orgánom verejnej moci na účel zákona proti byrokracii.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 2.      V čl. I sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom  h), ktoré znie:

„h) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia.“.

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rozširuje rozsah údajov, ktoré Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1.2.2020 poskytne orgánom verejnej moci na účel zákona proti byrokracii.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 3.      Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:

 

„Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení takto:

 1. V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „desaťročnej“ nahrádza slovom „šesťročnej“.

 

 1. V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno g).

 

3.   V § 66h ods. 5 a § 66m ods. 6 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 dní“.“.

 

Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.

Navrhovanou úpravou sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, vypúšťa sa pripojenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pri ohlásení živnosti od dotknutých osôb na účely splnenia zákonných povinností nakoľko pri naplnení požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov nie je naďalej potrebný ani žiaduci a znižuje sa lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe a rozhodnutia o uznaní kvalifikácie dôjde tak k zníženiu administratívnej záťaže v súlade so zámerom predkladaného návrhu zákona.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 1. 4.      K čl. III, 7. bodu

V čl. III, 7. bode (§ 15 ods. 3) sa slová „na konci pripájajú“ nahrádzajú slovami  „na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa“.

Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 5.      K čl. III - nový bod

Čl. III sa dopĺňa 8. bodom, ktorý znie:

„8. V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.“.

Pozmeňujúci návrh v nadväznosti na čl. III, 6. bod pojmovo precizuje platné znenie zákona tak, aby zabezpečil jednotné názvy v ňom uvedených orgánov štátnej správy.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 6.      K čl. VI – nový bod

Čl. VI sa dopĺňa 1. bodom, ktorý znie:

„1. V § 17 ods. 2 sa slová „§ 56 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 5“.“.

Doterajšie body 1 až 6 sa primerane prečíslujú.

Pozmeňujúci návrh koriguje preznačenie vnútorných odkazov, vzhľadom na vloženie nového odseku 4 v § 56 (čl. VI, 3. bod návrhu zákona).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 7.      K čl. VI – nový bod

V čl. VI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:

„2. V § 45 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.“.

Doterajšie body 2 až 6 sa primerane prečíslujú.

Pozmeňujúci návrh koriguje preznačenie vnútorných odkazov, vzhľadom na vloženie nového odseku 4 v § 45 (čl. VI, 1. bod návrhu zákona).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 8.      Čl. VI nadobúda účinnosť 1. decembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien vyjadrených v čl. VI od 1. decembra 2019.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 9.      Za článok VI sa vkladá nový článok VII, ktorý znie:

 

„Čl. VII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 146/2019  Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

 

 1. V § 22b ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

 

3.   V § 22b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.“.

 

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

 

4.  V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne Dopravnému úradu fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa tretej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.“.“.

Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa pripojenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a odstraňujú sa aplikačné problémy precizovaním oprávnenia Dopravného úradu, ako orgánu verejnej moci, vyžiadať si na základe poskytnutých údajov v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov žiadateľa.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 10.  V čl. VII (§ 4 ods. 4) sa za slová „za úmyselný trestný čin“ vkladajú slová „alebo za trestný čin“.

 

Legislatívno-technická korekcia ustanovenia z dôvodu aby nedošlo k vecnej zmene v podmienkach bezúhonnosti kandidáta na verejného ochrancu práv oproti platnému zneniu zákona, nakoľko vecná zmena nebola zámerom predkladateľa.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 11.  V čl. XI (§ 10 ods. 2) sa za slovo „orgány“ vkladajú slová „verejnej moci“.

 

Navrhovanou úpravou sa precizuje ustanovenie, tak aby nedochádzalo k zmätočnému výkladu, ktorý orgán je oprávnený požadovať výpis z registra trestov, nakoľko v § 12 ods. 1 je uvedená i správna rada ústavu pamäti národa, ktorá nie je orgánom verejnej moci oprávneným na pristupovanie k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 12.  K čl. XII

V čl. XII, § 170 ods. 21 úvodnej vete sa označenie „9adf“ nahrádza označením „93adf“.

 

Pozmeňujúci návrh opravuje prepisovú chybu v označení poznámky pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 13.  K čl. XIII, 1. bodu

V čl. XIII, 1. bode, § 32 ods. 10 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie potvrdením vystaveným veriteľom podľa osobitného predpisu,122ab) ktoré je súčasťou daňového priznania.“.

Pozmeňujúci návrh dopĺňa absentujúcu vetu z platného znenia novelizovaného ustanovenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 14.  V čl. XIII sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. V § 37 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:

„Rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku podľa odseku 1 písm. b) sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu.125a)“.“.

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

 Navrhovanou úpravou sa s účinnosťou od 1.2.2020 rozširuje okruh dokladov, ktoré  zamestnanec nemusí dokladať  zamestnávateľovi, ktorý spĺňa požiadavku zákona proti byrokracii i o rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku na účel zníženia základu dane.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 15.  K čl. XIV, 2. bodu

V čl. XIV, 2. bode, § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „svojho“ nahrádza slovom „jeho“.

Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

 1. 16.  K čl. XIV, 2. bodu

V čl. XIV, 2. bode sa poznámka pod čiarou k odkazu 54aa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Pozmeňujúci návrh rozširuje predmetnú poznámku pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle v § 16 ods. 2 písm. c) nesmie mať zriaďovateľ nedoplatky voči colnému úradu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 17.  V čl. XV sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. V § 36 ods. 6 sa vypúšťajú slová „uchádzač o zamestnanie alebo“.“.

 

Nasledujúci novelizačný bod sa primerane prečísluje.

 

Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 vypúšťa povinnosť uchádzača o zamestnanie dokladať potvrdenie o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok v listinnej podobe a úrad si túto skutočnosť overí už len vyžiadaním od Sociálnej poisťovne.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 18.  K čl. XV, 2. bodu

V čl. XV, 2. bode, § 53e ods. 3 písmeno d) znie:

„d) nemá malý zamestnávateľ evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 180 dní podľa osobitného predpisu,35c)“.

Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhované znenie, tak aby bolo zrejmé, že 180 dňová lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky v citovanom ustanovení. 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča neschváliť.

 

 1. 19.  Článok XV sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie

„3. V prílohe č. 2, časti A sa vypúšťa písmeno i).“

 

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

 

Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 vypúšťa zo zoznamu dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a dokladov, ktoré uchádzač o zamestnanie predkladá na účely sprostredkovania zamestnania právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 20.  K čl. XVII, 11. bodu

V čl. XVII, 11. bode, § 23 ods. 4 písm. d) sa za slovo „voči“ vkladá slovo „nemu“.

Pozmeňujúci návrh koriguje znenie novelizačného bodu doplnením absentujúceho slova.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 21.  Čl. XVIII sa dopĺňa novým druhým bodom, ktorý znie:

„2. § 85 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Colný orgán na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu84af) poskytne prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu84ag) na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom informáciu o nedoplatkoch colného dlhu, nedoplatkoch pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkoch dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 84af a 84ag znejú:

84af) Zákonč.177/2018Z.z.oniektorýchopatreniachnaznižovanieadministratívnejzáťaže využívaníminformačnýchsystémovverejnejsprávyaozmeneadoplneníniektorýchzákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. .../2019 Z. z.,

84ag)§10ods.3písm.h)a ods.11 zákona č. 305/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov.“.

 

Doterajší text sa označuje ako prvý bod.

 

Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. decembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rozširuje rozsah informácie, ktorú Finančná správa s účinnosťou od 1.12.2019 poskytne orgánom verejnej moci na účel zákona proti byrokracii o colný dlh, nedoplatky pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkoch na dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 22.  V čl. XIX sa za druhý bod vkladajú nový tretí až piaty bod, ktoré znejú:

„3. V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“ a služobným preukazom, ktorý obsahuje evidenčné číslo, meno, priezvisko, rodné číslo a fotografiu (ďalej len „služobný preukaz“).“.

4. V § 71 ods. 7 úvodnej vete sa druhé slovo „alebo“ vypúšťa.

 

5. V § 71 odsek 12 znie:

„(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej a ôsmej časti a § 110 až 112, § 122 až 128 a § 141 osobitného predpisu.29).“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa  následne prečíslujú.

 

V súvislosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov je potrebné upraviť ustanovenie o služobných preukazoch.

Terajšia úprava § 71 ods. 12 je, ako ukázala prax, komplikovane nastavená, zastaraná a odkazuje na viaceré právne predpisy (napríklad aj na zákon č. 400/2009 Z. z., ktorý bol zrušený zákonom č. 55/2017 Z. z., pričom nedošlo k primeranej legislatívnej zmene predmetného ustanovenia). To spôsobuje praktické problémy. V zákone č. 73/1998 Z. z. sú pritom uvedené inštitúty na jednom mieste a ich výpovedná hodnota je rovnaká. Je zrejmé, že odkazy na rôzne právne normy môžu spôsobovať nestabilitu a nejednoznačnosť pri personálnej evidencii. V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že aplikácia zákona č. 73/1998 Z. z. predstavuje pre personálnu evidenciu úradu značené administratívne a účtovné zjednodušenie, keďže aj príslušníci úradu spadajú pod jeho úpravu, a to bez zmien v nárokoch. Navrhovaná úprava harmonizuje, zjednodušuje a odstraňuje polemiku výkladu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 23.  V čl. XIX treťom bode Prílohe č. 3 všeobecnej časti A. štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a slová „stávkovaní a lotériách“.

 

Navrhovanou úpravou sa znenie štvrtého bodu zosúlaďuje so znením § 4 ods. 2 zákona č. 30/20119 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého „stávkovanie a lotéria“ sú typom hazardných hier, preto ich nie je potrebné uvádzať samostatne.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 24.  V čl. XXII bode 2 (§ 25 ods. 5) sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „informáciu“ a slová „podania žiadosti“ sa nahrádzajú slovami „poskytnutia informácie“.

 

Navrhovanou legislatívno-technickou úpravou sa precizuje predmetné ustanovenie nakoľko výstupom z informačného systému pre potreby portálu oversi.sk nie sú údaje o pohľadávke, ale informácia o existencii alebo neexistencii samotnej pohľadávky.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 1. 25.  V čl. XXIII bode 2 (§ 76a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 26 ods. 5“ sa vkladajú slová „a § 33 ods. 3 písm. a)“.

 

Legislatívno-technická úprava absencie vnútorného odkazu.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 26.  K čl. XXIII, 2. bodu

V čl. XXIII, 2. bode, § 76a sa odkaz na poznámku pod čiarou „96a)“ označuje ako odkaz na poznámku pod čiarou „57aa)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 96a vrátane jej úvodnej vety sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh vypúšťa vloženú poznámku pod čiarou a nahrádza ju už existujúcou poznámkou pod čiarou s identickým znením. 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 27.  K čl. XXIV, 2. bodu

V čl. XXIV, 2. bode, § 104j sa slovo „účinné“ nahrádza slovami „v znení účinnom“.

Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 28.  V čl. XXVII sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb (ďalej len „zoznam“) podľa § 10a.“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

Navrhovanou úpravou sa do času uvedenia Registra právoplatne odsúdených právnických osôb do plnej prevádzky vyhlasujú údaje vedené v Zozname právoplatne odsúdených právnických osôb zverejnenom na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za plne relevantné pre potreby overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnických osôb orgánmi verejnej moci v čase rozhodovania v jednotlivých konaniach.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 29.  K čl. XXVII, 3. bodu

V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 5 písm. b) sa slovo „preloženého“ nahrádza slovami „s jeho úradne osvedčeným prekladom“.

Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle pojmov používaných tak v návrhu zákona, ako aj v zmysle zaužívanej praxe.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 30.  K čl. XXVII, 3. bodu

V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 10 sa slová „a správnosti“ nahrádzajú slovami „o správnosti“.

Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje navrhované znenie so znením § 10 ods. 9 (čl. XXVII, 3. bod návrhu zákona).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 31.  K čl. XXVII, 3. bodu

V čl. XXVII, 3. bode, § 10 ods. 11 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vnútorného odkazu, nakoľko prípad, kedy žiadateľ preukazuje svoju totožnosť rodným listom je riešený v § 10 ods. 9.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 32.  V čl. XXVII treťom bode v § 10 ods. 13 sa slová „podľa odsekov 3 až 12“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 4 až 12 na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d)“.

 

Navrhovanou úpravou sa legislatívno-technicky precizuje ustanovenie z dôvodu aby nedochádzalo k zmätočnému výkladu pri jeho aplikácii v praxi.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 33.  K čl. XXVII – nový bod

       V čl. XXVII sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

„4. § 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa odseku 3 písm. a) až d). Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.“.“.

Súčasne sa v čl. XXVII, 3. bode vypúšťa § 10 ods. 14 vrátane preznačenia úvodnej vety.

Doterajšie body 4 až 8 sa primerane prečíslujú.

Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy. Nakoľko § 10 v platnom znení zákona obsahuje 13 odsekov a dopĺňa sa odsekom 14, je potrebné túto skutočnosť formulovať v samostatnom novelizačnom bode.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 34.  V čl. XXVII štvrtý bod znie:

„4. § 10a znie:

„ § 10a

 

(1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby sú vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry.

(2) Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v zozname nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nie sú zodpovedajúce skutočnosti.

(3) Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.“.“.

 

Navrhovanou úpravou sa do času uvedenia Registra právoplatne odsúdených právnických osôb do plnej prevádzky vyhlasujú údaje vedené v Zozname právoplatne odsúdených právnických osôb zverejnenom na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za plne relevantné pre potreby overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnických osôb orgánmi verejnej moci v čase rozhodovania v jednotlivých konaniach.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 35.  K čl. XXVII, 5. bodu

V čl. XXVII, 5. bode, § 12 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza slovom „ustanovujú“.

Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 36.  V čl. XXVII piatom bode § 12 ods. 1 sa za slová „orgánu verejnej moci“ vkladá čiarka a slová „služobného úradu alebo zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme“.

 

Navrhovanou úpravou sa precizuje ustanovenie doplnením služobných úradov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré majú špeciálne postavenie a zákon proti byrokracii sa na nich vzťahuje primerane. Taktiež z dôvodu, že služobné úrady využívajú pri dožiadaní výpisu z registra trestov centrálny informačný systém a nie portál oversi, ktorého integrácia s registrom fyzických osôb na účel overovania totožnosti si vyžiada dlhšie časové obdobie a úpravu projektu, preto sa ponecháva služobným úradom možnosť overiť totožnosť úspešných uchádzačov naďalej aj listinne..

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 37.  V čl. XXVII piatom bode v § 12 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

„(3) Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je súčasne služobným úradom, môže správnosť údajov uvedených v žiadosti a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, overiť elektronicky alebo aj listinne z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť.“.

 

Navrhovanou úpravou sa precizuje ustanovenie doplnením služobných úradov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré majú špeciálne postavenie a zákon proti byrokracii sa na nich vzťahuje primerane. Taktiež z dôvodu, že služobné úrady využívajú pri dožiadaní výpisu z registra trestov centrálny informačný systém a nie portál oversi, ktorého integrácia s registrom fyzických osôb na účel overovania totožnosti si vyžiada dlhšie časové obdobie a úpravu projektu, preto sa ponecháva služobným úradom možnosť overiť totožnosť úspešných uchádzačov naďalej aj listinne..

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 38.  K čl. XXVII, 8. bodu

V čl. XXVII, 8. bod znie:

„8. V § 14 ods. 3 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)“.“.

Pozmeňujúci legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 39.  Za čl. XXVII sa vkladá nový článok XXVIII, ktorý znie:

 

Čl. XXVIII

 

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 353/2018 Z. z. sa mení takto:

 

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť jej zástupcu, ak je ustanovený. Podmienkou vydania geologického oprávnenia právnickej osobe je jej bezúhonnosť, bezúhonnosť člena štatutárneho orgánu a bezúhonnosť zástupcu, ak je ustanovený. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.“.

 

Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.

 

Navrhovanou úpravou nedochádza k vecnej zmene rozsahu požiadaviek kladených na vydanie geologického oprávnenia, ale odstraňuje sa nedostatok zákona spôsobený jeho nesprávnou novelizáciou v minulosti. V platnom znení zákona formálne absentuje podmienka bezúhonnosti žiadateľa o vydanie geologického oprávnenia a stanovenie spôsobu jej preukázania, a to napriek tomu, že právna úprava požaduje od žiadateľa poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov a stanovuje aj následný postup Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v získavaní údajov o bezúhonnosti žiadateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 40.  V čl. XXVIIIsa na začiatok vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. V § 11 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo“.“.

Doterajší text sa označuje ako druhý bod.

Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020  navrhuje zrušiť povinnosť dokladať potvrdenia Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku k žiadosti o náhradné výživné v listinnej podobe. 

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 41.  V čl. XXIX druhom bode sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou „40cb)“ nahrádza označením „93c)“ a na konci sa dopĺňa veta, ktorá znie:

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 93c znie:

93c)§10ods.3písm.h)a ods.11zákonač.305/2013Z.z.v znení neskorších predpisov.“.

 

Legislatívno-technická úprava nesprávneho označenia odkazu na poznámku pod čiarou a jej doplnenie.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 42.  K čl. XXX, 1. a 2. bodu

V čl. XXX, 1. a 2. bode (§ 2a) sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „2a)“ označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „4)“.

Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou, nakoľko v § 2a druhej vete je použitý odkaz 3).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 43.  V čl. XXXI novelizačné body 5, 6 a 11 nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019 a novelizačné body 7 a 8 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava spočívajúca v zmene nadobudnutia  účinnosti novelizačných bodov 5, 6, 7, 8 a 11 v čl. XXXI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zmeny navrhované v novelizačných bodoch 5 a 6 sú legislatívno-technickou úpravou nadväzujúcou na zmenu v novelizačnom bode 2 [vypustenie písmena e) v § 64 ods. 3 a súvisiaca zmena v označení nasledujúcich písmen v tomto ustanovení, na ktoré sa odkazuje]. Z uvedeného dôvodu musí byť účinnosť novelizačných bodov 5 a 6 rovnaká ako účinnosť navrhovaná pre novelizačný bod 2, t. j. 1. decembra 2019.

Vykonaná zmena v novelizačnom bode 11 je previazaná so zmenou vykonanou v novelizačných bodoch 1, 2, 12 a 15. Z uvedeného dôvodu je potrebné zosúladiť jeho účinnosť s týmito vecne vzájomne previazanými novelizačnými bodmi tak, aby nadobudli účinnosť 1. decembra 2019.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 44.  V čl. XXXII sa za tretí bod vkladajú nový štvrtý a piaty bod, ktoré znejú:

„4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a j).

 

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až k).

 

5. V § 20 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) a h)“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré už nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 20 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 45.  K čl. XXXII, 5. bodu

       V čl. XXXII, 5. bode, § 33 ods. 4 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.

Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz na predchádzajúcu vetu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 46.  K čl. XXXIV, 3. bodu

       V čl. XXXIV, 3. bode, § 12 ods. 8 sa slová „sa nepovažuje“ nahrádzajú slovom „nepovažuje“.

Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 1. 47.  K čl. XXXVI, 1. bodu

V čl. XXXVI, 1.  bode, § 18 ods. 4 písm. a) sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.

Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 48.  K čl. XXXVI, 7. bodu

V čl. XXXVI, 7. bode, § 22a ods. 7 písm. d) sa za slová „Národná banka“ vkladá slovo „Slovenska“.

Pozmeňujúci návrh opravuje oficiálny názov centrálnej banky Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 49.  V čl. XXXVI ôsmom bode § 23 ods. 4 prvej vete sa za slová „podriadeného finančného agenta“ vkladajú slová „a ich odborných garantov“.

 

Navrhovanou úpravou sa pojmovo precizuje a zosúlaďuje navrhované znenie prvej a druhej vety § 23 ods. 4.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 50.  K čl. XXXVIII, 1. bodu

V čl. XXXVIII, 1. bode, § 11 ods. 8 sa vypúšťa slovo „má“.

Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 51.  K čl. XLI, 1. bodu

V čl. XLI, 1. bode, § 10 ods. 2 sa slovo „eviduje“ nahrádza slovom „neeviduje“.

Pozmeňujúci návrh pojmovo koriguje predmetné ustanovenie vzhľadom na formuláciu znenia § 10 ods. 2.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 52.  K čl. XLVII - nový bod

V čl. XLVII sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:

„2. V § 5 ods. 1 písm. b) 1. bode sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou a v 2. bode sa bodka na konci nahrádza slovom „a“.“.

Doterajšie body 2 až 4 sa primerane prečíslujú.

Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy vyplývajúci z doplnenia 3. bodu v § 5 ods. 1 písm. b) v čl. XLVII v 2. bode návrhu zákona.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 53.  K čl. XLVIII, 1. bodu

V čl. XLVIII, 1. bode, § 34 ods. 5 sa odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „58a)“ označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu „63c)“.

Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 1. 54.  V čl. XLIX novelizačný bod 6 nadobúda účinnosť 1. decembra 2019, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

 

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien vyjadrených v čl. XLIX deviatom bode od 1. decembra 2019.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 55.  K čl. XLIX, 10. bodu

V čl. XLIX, 10. bode úvodnej vete sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vnútorného  odkazu v súvislosti so zmenou navrhnutou v 9. bode.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 56.  Za článok L sa vkladá nový článok LI, ktorý znie:

 

„Čl. LI

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel overenia nároku podľa odseku 6 písm. d) je vyberateľ úhrady, ak je to možné, povinný využívať údaje obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.“.

Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.

 

Účinnosť novelizačného článku sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020  vypúšťa povinnosť dokladania potvrdenia o poberaní dôchodkových dávok v listinnej podobe na účely preukázania nároku na zníženie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 57.  Za článok LIV sa vkladá nový článok LV, ktorý znie:

 

„Čl. LV

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č.81/2017 Z. z. a zákona č. 42/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 28 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „akúdajevnichobsiahnuténie jemožnézískaťzinformačnýchsystémovpodľaosobitnéhopredpisu,48b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:

48b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.“.

Nasledujúcenovelizačnéčlánkysaprimeraneprečíslujú.

 

Účinnosť novelizačného článku sa navrhuje 1. februára 2020, čo sa premietne do čl. LXIX o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1.2.2020 navrhuje vypustenie povinnosti dokladania potvrdení o poberaní dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia v listinnej podobe na účely rozhodnutia o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 58.  K čl. LV, 1. bodu

V čl. LV, 1. bode, § 14 ods. 4 sa za slová „dôchodkové sporenie“ vkladá slovo „a“, slovo „neeviduje“ sa nahrádza slovom „eviduje“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „má evidované nedoplatky na povinných príspevkoch na“.

Pozmeňujúci návrh precizuje navrhovaný text tak, aby bolo možné túto zmenu zapracovať do platného znenia zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 59.  V čl. LVI štvrtý bod znie:

„4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a l).

 

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až l).“.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré už nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 20 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 1. 60.  V čl. LVI sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), f), h), j) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a), e), g), i), j) a l)“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré už nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 20 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 61.  K čl. LVII, 1. bodu

V čl. LVII, 1. bode, § 24 ods. 6 sa slovo „žiadateľa“ nahrádza slovami „žiadateľ a“ a na konci 1. bodu sa pripája táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.“.

Pozmeňujúci návrh gramaticky koriguje novelizované znenie a zároveň vypúšťa poznámku pod čiarou k odstránenému odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 62.  K čl. LIX, 4. bodu

V čl. LIX, 4. bod znie:

„4. V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.“.

Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje znenie citovaného ustanovenia s legislatívnou skratkou Úradu vlády Slovenskej republiky zavedenou v  § 111 ods. 4 platného znenia zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 63.  K čl. LX

V čl. LX sa na konci pripája táto veta:

„Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.“.

Pozmeňujúci návrh vypúšťa poznámku pod čiarou k odstránenému odkazu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 64.  V čl. LXI prvom bode [§ 3 ods. 9 písm. b)] sa slová „za seba a svojich zamestnancov“ nahrádzajú slovami „ako aj voči jeho zamestnancom“.

 

Navrhovanou úpravou sa štylisticky precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé o koho pohľadávky, resp. nedoplatky sa má jednať.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 1. 65.  V čl. LXI druhom bode [§ 5 ods. 3 písm. b)] sa slová „za svojich zamestnancov“ nahrádzajú slovami „ako aj voči jej zamestnancom“.

 

Navrhovanou úpravou sa štylisticky precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé o koho pohľadávky, resp. nedoplatky sa má jednať.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 66.  K čl. LXIII, 5. bodu

V čl. LXIII, 5. bode, § 16 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.“.

Pozmeňujúci návrh zabezpečuje vypustenie poznámok pod čiarou k zrušeným odkazom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 67.  V čl. LXIII sa za siedmy bod vkladajú nový ôsmy a deviaty bod, ktoré znejú:

„8. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

 

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).

 

9. V § 17 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) a f)“.“.

 

Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

 

V súvislosti so zámerom znižovania administratívnej záťaže sa rušia ďalšie z povinných príloh žiadostí, ktoré už nebude potrebné predkladať v listinnej podobe a zároveň v nadväznosti na vypustenie písmen v § 17 odseku 2 sa legislatívno-technicky upravujú vnútorné odkazy.

 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 68.  K čl. LXIV, 2. bodu

V čl. LXIV, 2. bode, § 107 ods. 3 sa slovo „tretej“ nahrádza slovom „prvej“.

Pozmeňujúci návrh koriguje vnútorný odkaz na predchádzajúcu vetu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 1. 69.  K čl. LXVII, 1. bodu

V čl. LXVII, 1. bode, § 13 ods. 1 písm. e) sa slová „jadrových zariadení“ nahrádzajú slovami „jadrového zariadenia“.

Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje znenie novelizovaného ustanovenia.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

            Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

V.

 

   Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:

 

a)      hlasovaťspoločne o  bodoch  1 až 17 a 19 až 69 s  odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 

b)      hlasovať o bode 18 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 

 

VI.

 

            Gestorský   výbor  na  základe  stanovísk  výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh  zákona schváliť.

 

            Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421a) bola schválená  uznesením  gestorského  výboru  č. 233  z  18. júna 2019.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Glendu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom  návrhu  zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.                             

 

 

 

Boris  K o l l á r, v. r.

predseda

Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

 

 

 

V Bratislave 18. júna  2019

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 505
PoUtStŠtPiSoNe
: