TlačPoštaZväčšiZmenši

353/2016 Z. z.

8.1. 2017, 09:53 |  najpravo.sk

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

I

 

Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) bol vypracovaný  na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016. Návrh zákona sa predkladá z dôvodu legislatívno-technických úprav vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len „nariadenie“). Cieľom nariadenia je stanovenie spoločných pravidiel na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou pri poskytovaní služieb prístupu k internetu a súvisiacich práv koncových užívateľov s dôrazom na ochranu koncových užívateľov a rešpektovanie zásady technologickej neutrality. Reformou v oblasti roamingu sa zriaďuje nový mechanizmus tvorby maloobchodných cien za regulované roamingové služby v rámci celej Únie s cieľom zrušiť maloobchodné roamingové príplatky bez toho, aby došlo k narušeniu domácich a navštívených trhov. Sankcie sa zavádzajú v súlade so splnomocňujúcim ustanovením čl. 6 nariadenia a slúžia ako nástroj prevencie a ochrany koncových užívateľov pred konaním poskytovateľov elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu, ktoré je v rozpore s povinnosťami čl. 3 (zabezpečenie prístupu k otvorenému internetu), čl. 4 (opatrenia v oblasti transparentnosti s cieľom zabezpečiť prístup k otvorenému internetu) a čl. 5 (dozor a presadzovanie pravidiel) nariadenia.

 

Návrh zákona ďalej upravuje vybrané ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorých úprava vyplynula z aplikačnej praxe. Cieľom predmetných úprav je zvýšiť efektívnosť regulácie trhu elektronických komunikácií Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) najmä v oblasti prevodu a prenájmu individuálnych povolení na používanie frekvencií, kde dochádza k úprave a následnému zosúladeniu terminológie, odstraňuje sa rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelený väčší počet frekvencií oproti subjektom, ktoré majú v rámci jedného individuálneho povolenia pridelenú len jednu frekvenciu. Zavádza sa nová kompetencia úradu týkajúca sa aktualizácie databázy subjektov, ktoré získali individuálne povolenie prevodom. V oblasti štátneho dohľadu dochádza k úprave terminológie, úradu zároveň vzniká oprávnenie vyžiadať si od podniku informácie potrebné pre výpočet jeho obratu. Pristúpilo sa tiež k posilneniu postavenia vlastníka nehnuteľnosti prostredníctvom úpravy lehôt na uplatnenie jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. V oblasti sankcií dochádza k zavedeniu nových pokút, k úprave a špecifikácii pojmov ako predchádzajúce účtovné obdobie či finančná pomoc. V oblasti konania sa opätovne zavádza inštitút mimosúdneho riešenia sporov,  ktorého cieľom je dať úradu kompetenciu zaoberať sa aj spormi, ktoré nie sú pokryté zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predložený návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana. Negatívne vplyvy návrhu zákona sa predpokladajú v oblasti vplyvov na procesy služieb vo verejnej správe. V oblasti vplyvov na podnikateľské prostredie, vrátane vplyvov na malé a stredné podniky, sa predpokladajú súčasne pozitívne a negatívne vplyvy. Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy na životné prostredie a informatizáciu verejnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

IV

Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovaným bodom 22.

 

 

K bodu 2

Dochádza k úprave znenia § 15 ods. 4 a ods. 5 písm. a) v súlade so zmenou označenia odsekov   § 73.

 

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava;

Opravuje sa nesprávny odkaz pod čiarou č. 21, ktorý odkazuje na ustanovenie § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na správny odkaz pod čiarou č. 22, ktorý odkazuje na ustanovenie § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

K bodu 4

Novelizácia predmetného ustanovenia reaguje na skutočnosť, že nie všetci držitelia individuálneho povolenia na používanie frekvencií sú podnikmi podľa zákona o elektronických komunikáciách (napr. vodárne, železnice a pod.). Vzhľadom na skutočnosť, že tieto subjekty sú oprávnené získať predmetné individuálne povolenie, je potrebné upraviť názov subjektu z „podnik“ na „držiteľ individuálneho povolenia“. Zároveň sa z pôvodného odseku 13 presunuli povinnosti vzťahujúce sa na prenájom práv do nového odseku 14.

 

 

K bodu 5

Nový odsek 14 upravuje osobitne povinnosti držiteľa individuálneho povolenia pri prenájme práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií. Vkladá sa zároveň nový odsek 15, ktorý zavádza kompetenciu úradu, v rámci ktorej úrad na základe oznámenia o uskutočnení prevodu práv z individuálneho povolenia na používanie frekvencií vykoná zmenu držiteľa predmetného povolenia.  Táto úprava má za cieľ sprehľadnenie a potrebnú aktualizáciu databázy subjektov, ktoré získali individuálne povolenie prevodom.

 

 

K bodu 6

Nahrádza sa pojem „podniku“ pojmom „osobe“, čím sa zosúlaďuje terminológia s ustanovením  § 32 ods. 13. Predmetná úprava taktiež dopĺňa odobratie pridelenej frekvencie ako dôvod, pre ktorý nie je možné previesť alebo prenajať práva z individuálneho povolenia na osobu, ktorej bola odobratá pridelená frekvencia. Pri navrhovanej úprave sa vychádza najmä z princípu dodržiavania efektívneho využívania frekvenčného spektra. Súčasne sa odstraňuje rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelený väčší počet frekvencií, oproti subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelenú iba jednu frekvenciu.

 

 

 

 

K bodu 7

Navrhovanou úpravou ustanovenia § 32 ods. 18 úrad reaguje na potreby pri udeľovaní dočasného individuálneho povolenia na používanie frekvencií v prípadoch, ktoré nemožno predvídať s dostatočným predstihom, ale aj na experimentálne používanie frekvencií, ak požadované frekvencie sú k dispozícii a nedôjde ku škodlivému rušeniu.

 

 

K bodu 8

Dopĺňa sa odobratie pridelenej frekvencie ako dôvod oprávňujúci výberovú komisiu vylúčiť z výberového konania účastníka výberového konania. Pri navrhovanej úprave sa vychádza najmä z princípu dodržiavania efektívneho využívania frekvenčného spektra. Predmetnou úpravou sa taktiež odstraňuje rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelený väčší počet frekvencií, oproti subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú pridelenú iba jednu frekvenciu.

 

 

K bodu 9

Predmetná úprava ustanovuje právo úradu vyžiadať si od podniku informácie potrebné pre stanovenie výšky jeho obratu. Taktiež umožní úradu získať potrebné informácie od subjektov, ktoré nie sú povinné zverejňovať výkazy potrebné pre výpočet výšky obratu. V uvedených prípadoch úrad vyzve predmetnú osobu na predloženie výkazov potrebných na výpočet obratu, respektíve na predloženie výkazov preukazujúcich pravosť informácií poskytnutých predmetnou osobou. Táto možnosť úradu umožní zrýchlenie procesu ukladania sankcií podľa ustanovenia § 73 zákona o elektronických komunikáciách. 

 

 

K bodu 10

Dochádza k úprave znenia § 40 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách vzhľadom na doplnenie nového písmena do § 40 ods. 3.

 

 

K bodu 11

Dochádza k úprave znenia § 57 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách v súlade s doplnením nového § 75a upravujúceho inštitút mimosúdneho riešenia sporov. 

 

 

K bodu 12

Cieľom navrhovanej úpravy je precizovať predmetné ustanovenie tak, aby v praxi nedochádzalo k prípadom jeho rozdielneho výkladu. Zdôrazňuje, že doručenie písomného súhlasu zákonného sudcu podniku nie je podmienkou poskytnutia údajov z rozsahu telekomunikačného tajomstva. Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby poskytuje údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva na základe písomnej žiadosti. Príslušný orgán vyhotovuje žiadosť až po udelení súhlasu zákonného sudcu.

 

 

K bodu 13

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný na výzvu ministra vnútra Slovenskej republiky alebo ministra obrany Slovenskej republiky obmedziť prevádzku verejnej siete alebo verejnej služby. Lehota na uskutočnenie je určená vo výzve a podnik nie je povinný obmedziť prevádzku verejnej siete a verejnej služby bezodkladne, ale v tejto určenej lehote. Cieľom navrhovanej úpravy je tak precizovať predmetné ustanovenie.

 

 

K bodu 14

Navrhovaná úprava dopĺňa povinnosti podniku poskytujúceho verejné siete alebo verejné služby, a to strpieť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas zabránenie v uskutočnení komunikácie alebo v jej pokračovaní alebo na žiadosť iného oprávneného orgánu zabrániť v uskutočnení takejto komunikácie alebo jej pokračovaniu, ak taká komunikácia predstavuje priame ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené uplatňovaním predmetného ustanovenia.

 

 

K bodu 15

Upravuje sa dĺžka lehoty vlastníka nehnuteľnosti na uplatnenie jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Platná jednoročná lehota na uplatnenie nároku vlastníka nehnuteľnosti nie je dostatočná, najmä s ohľadom na prípady, v ktorých si podnik nesplní povinnosť podľa ustanovenia § 66 ods. 3 druhej vety.

 

 

K bodu 16

Pre dotknuté podniky sa zavádza povinnosť v prípade územného alebo stavebného konania poskytovať vyjadrenia o existencii trás ich podzemných alebo nadzemných vedení v mieste stavby. Táto povinnosť sa zavádza s ohľadom na povinnosť projektanta stavby podľa ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách.

 

 

K bodu 17

Pojem priebeh sa nahrádza pojmom trasa. Pojem priebeh sa v zákone o elektronických komunikáciách terminologicky spája s časovým aspektom. Pojem trasa naopak zosúlaďuje zákon o elektronických komunikáciách s dikciou  zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako aj s terminológiou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

 

 

K bodu 18

Dochádza k úprave znenia § 73 ods. 1 písm. a) v súlade s doplnením odsekov v § 32  a § 73.

 

 

K bodu 19

Zavádzajú sa sankcie v súlade s ustanovením čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.

 

 

K bodu 20

Dochádza k úprave znenia § 73 ods. 2 písm. a) v súlade s doplnením odsekov v § 73. Zavádza sa taktiež sankcia za porušenie povinností určených v rozhodnutí úradu podľa § 77. 

 

 

K bodu 21

Nie každá osoba, ktorá môže byť sankcionovaná do určitej výšky vyjadrenej percentuálnym podielom z obratu je podnikom podľa zákona o elektronických komunikáciách. Predmetná úprava z uvedeného dôvodu vypúšťa slovo „podniku“, čím odstraňuje výkladové nejasnosti pri určení sankcionovanej osoby.

 

 

K bodu 22

Zavádzajú sa sankcie za neplnenie alebo porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 36 ods. 5 a § 38 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Navrhovaná úprava reaguje na potrebu rozšíriť dopad sankcií pri nedodržaní povinností aj na právnické osoby, resp. fyzické osoby – podnikateľov, ktoré môžu byť subjektom práv daných povinností

 

 

K bodu 23

Slovo „podnikateľ“ sa nahrádza slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ“. Účelom tejto úpravy je terminologicky presne zadefinovať osoby, ktoré dosahujú obrat potrebný pri určovaní výšky sankcie percentuálnym podielom z obratu podľa ustanovenia § 73 ods. 1 až ods. 3 písm. a).

 

 

K bodu 24

Za účelom odstránenia výkladových nejasností sa definujú pojmy „predchádzajúce účtovné obdobie“ a „finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi“. „Predchádzajúce účtovné obdobie“ sa definuje ako obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka a „ finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi“ je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru alebo služby. Oba tieto pojmy je potrebné zadefinovať najmä z dôvodu jasného výkladu pri určovaní výšky sankcie.

Taktiež sa zavádza právna fikcia pri vyčíslovaní výšky sankcie, ktorej horná hranica je stanovená percentuálnym podielom z obratu. Predmetná úprava reaguje najmä na prípad, ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ z objektívnych príčin nedosiahla obrat resp. nemôže mať vyčíslený obrat za predchádzajúce účtovné obdobie a taktiež pre prípad, ak z objektívnych dôvodov nemožno jeho obrat vypočítať, a to ani po výzve úradu podľa navrhovaného ustanovenia § 40 ods. 3 písm. i). V takomto prípade sa ustanovuje horná hranica pri ukladaní pokuty na 300 000 eur.

 

 

K bodu 25

Dochádza k úplnému vylúčeniu uplatňovania zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na inštitút mimosúdneho riešenia sporov z dôvodu jeho špeciálnej právnej úpravy v navrhovanom ustanovení § 75a zákona o elektronických komunikáciách.

 

 

 

K bodu 26

Navrhované ustanovenie dáva úradu kompetenciu mimosúdne riešiť aj spory, ktoré nie sú pokryté zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda aj spory, ktoré sa netýkajú iba kvality a ceny služieb podľa zákona o elektronických komunikáciách. Návrh na mimosúdne riešenie sporu môže podať osoba, ktorá nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, ale je účastníkom podľa zákona o elektronických komunikáciách. Predmetným ustanovením sa ďalej upravujú náležitosti návrhu na mimosúdne riešenie sporu ako aj následný postup týkajúci sa riešenia návrhu na mimosúdne riešenie sporu.

 

K bodu 27

Dochádza k doplneniu prechodných ustanovení pre prípady odobratia pridelenej frekvencie, pri ktorých konania začali pred účinnosťou navrhovanej úpravy, a to v súvislosti so zmenami v ustanoveniach § 32 ods. 16 písm. d), § 33 ods. 10 a § 34 ods. 1 písm. e). Predmetné ustanovenia sa vzťahujú iba na prípady odobratia pridelenej frekvencie, pri ktorých konania sa začali po účinnosti navrhovaných zmien. Účelom odseku 2 je zabezpečiť, aby sa nové lehoty na uplatňovanie náhrad podľa § 66 ods. 4 a 5 vzťahovali len na obmedzenia v užívaní nehnuteľnosti, ku ktorým došlo po účinnosti novely zákona o elektronických komunikáciách.

 

 

Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. februára 2017.

 

 

 

21. septembra 2016

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Árpád Érsek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 337
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Slovenské súdy začnú fungovať ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatreniahttps://www.webnoviny.sk/slovenske-sudy-zacnu-fungovat-ako-pred-koronakrizou-ak-dodrzia-epidemiologicke-opatrenia/

Všetky súdy na Slovensku budú od 1. júna fungovať v režime ako pred koronakrízou.

Plénum má rokovať o voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-ma-rokovat-o-volbe-generalne/470175-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční ...

M. Krajčí pripravuje zákon pre lekárov, ktorí pracovali počas pandémiehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-krajci-pripravuje-s-mf-sr-zakon-pr/470179-clanok.html

Konkrétne počty lekárov, ktorí si svoju prácu počas pandémie neplnili, však šéf rezortu ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: