TlačPoštaZväčšiZmenši

352/2016 Z. z.

8.1. 2017, 09:51 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) bol zriadený 1. 1. 2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Fond bol zriadený ako neštátny účelový fond plniaci úlohy vo verejnom záujme. Fond poskytuje zvýhodnene úročené pôžičky pre vybrané cieľové skupiny – študentov vysokých škôl vo všetkých stupňoch štúdia a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fond poskytol od svojho vzniku v januári roku 2013 takmer 6 000 pôžičiek študentom a pedagógom.

Základným problémom fondu pri poskytovaní pôžičiek je však nedostatok finančných prostriedkov, čo sa prejavuje aj tým, že fond dokázal v akademických/školských rokoch 2013/2014 až 2015/2016 uspokojiť len necelých 60% žiadateľov. Nedostatok finančných prostriedkov negatívne ovplyvňujú:

-              dlhodobý neúmerný pokles výnosov štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou, podľa ktorých sa ustanovuje výška úročenia poskytovaných pôžičiek,

-              zákaz zhodnocovania voľných finančných prostriedkov fondu v komerčných bankách,

-              nemožnosť od júna 2013 vyberať poplatky za vedenie a správu pôžičkových účtov,

-              objem prostriedkov, o ktoré sa každoročne znižuje nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom a

-              dĺžka odkladu splátok pôžičiek najmä v prípade študentov, čo sa prejavuje odloženou návratnosťou finančných prostriedkov poskytnutých študentom v priemere o cca 3,5 roka.

Od roku 2012 do roku 2016 poklesol priemerný výnos štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou z 4,57% p. a. na 0,89 % p. a. s výhľadom ďalšieho poklesu v roku 2017. (zdroj: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/menova-a-bankova-statistika/statistika-dlhodobych-urokovych-sadzieb, online). Pri ponechaní súčasného nastavenia úrokovej miery a nedofinancovaní fondu zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, bude pokračovať pokles počtu podporených žiadateľov o pôžičku na maximálne cca 1 300 ročne (spolu študentov aj pedagógov), čo predstavuje pokles viac ako 40% oproti akademickému / školskému roku 2014/2015. Návrh zákona preto upravuje spôsob výpočtu úrokovej sadzby poskytovaných pôžičiek naviazaním na dlhodobo stabilnú základnú úrokovú mieru ustanovenú Európskou centrálnou bankou, pričom výška úrokovej miery ostane aj naďalej výrazne nižšia ako úročenie porovnateľných spotrebných úverov v komerčných bankách a jej maximálna výška sa znižuje na 4 % p. a.

Za významný zdroj udržateľnosti hlavnej činnosti fondu treba považovať možnosť získať dotáciu zo štátneho rozpočtu, preto sa v návrhu precizujú podmienky jej poskytnutia – určuje sa zdroj dotácie, ktorým je rozpočtová kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  účel dotácie, ktorým môže byť len poskytovanie pôžičiek.

Zároveň sa umožňuje fondu prijímať pôžičky a úvery z medzinárodných finančných inštitúcií (napr. EIB, CEB), ktorých je Slovenská republika členom a komerčných bánk za presne určených podmienok.

Uvažovať s udržateľnosťou činnosti fondu a následne s využitím dotácie, úveru alebo ich kombinácie je možné len v prípade zákonnej úpravy výšky úrokovej sadzby pôžičiek. Efektívna realizácia zdroja financovania, ktorým je úver, alebo kombinácie štátnej dotácie a úveru je možná len v prípade, že úročenie pôžičiek poskytovaných fondom bude minimálne o 1% vyššie ako úročenie úveru.

Upravuje sa aj maximálna suma, o ktorú sa znižuje nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom po odpracovaní piatich rokov v rezorte školstva. Zníženie istiny sa navrhuje oproti doterajšiemu stavu len ako jednorazové.

Najčastejšími požiadavkami a odporúčaniami klientov fondu a potenciálnych žiadateľov o pôžičku vo vzťahu k podmienkam poskytovania pôžičiek bolo zvýšenie počtu termínov na podanie žiadostí o pôžičku, prehodnotenie, doplnenie a úprava poradia prednostných kritérií na posudzovanie predložených žiadostí o pôžičku v prípade, ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičky všetkým žiadateľom o pôžičku, ako aj zrýchlenie doby posudzovania predložených žiadostí o pôžičku. Nová úprava podmienok poskytovania pôžičiek vychádza preto z návrhov a požiadaviek súčasných aj potenciálnych žiadateľov o pôžičku, komunikovaných prostredníctvom dotazníkovej kampane, sociálnej siete, osobných stretnutí, telefonických podnetov a cez webové sídlo fondu.

Návrh novely zároveň pomôže zlepšiť sociálnu situáciu doteraz neoprávnenej skupine žiadateľov - mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov do 35 rokov.

Predložený návrh zákona tiež odstraňuje problémy pri aplikácii niektorých ustanovení zákona pri preukazovaní niektorých skutočností žiadateľmi a klientmi fondu a spracúvaní poskytnutých údajov.

Návrh predpokladá pozitívne sociálne vplyvy aj negatívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na služby pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu.

Návrh materiálu je v súlade s Ústavou SR, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s nálezmi Ústavného súdu SR.

 

B. OSOBITNÁ ČASŤ

K čl. I

K bodu 1

Dopĺňa sa kompetencia rady fondu v súvislosti s navrhovanou úpravou § 8 zákona.

K bodu 2

Odstraňuje sa povinnosť upravovať podrobnosti o odpustení dlhu alebo jeho časti vo vnútornom predpise, pretože takáto úprava je pri rozhodovaní rady fondu z vecného aj procesného hľadiska nadbytočná.

K bodu 3

Výslovne sa ako nové zdroje fondu dopĺňajú úvery od bánk a medzinárodných inštitúcií. V odsekoch 2 až 6 sa špecifikujú podmienky, za ktorých fond môže uzavrieť zmluvu o úvere alebo prijať dotáciu zo štátneho rozpočtu. Úroveň nastavenia podmienok reflektuje zaradenie fondu medzi subjekty verejnej správy od 1. 1. 2015.

K bodu 4

Doplnenie účelov použitia prostriedkov fondu súvisí so spresnením a doplnením zdrojov financovania hlavnej činnosti fondu v navrhovanom znení § 8 ods. 1 písm. f) a h), s možnosťou reálnej aplikácie ustanovenia § 9 ods. 8 zákona.

K bodu 5

V prípade prijatých úverov z bánk, pobočiek zahraničných bánk a medzinárodných inštitúcií je potrebné riešiť situáciu, že súčasťou podmienok poskytnutia úveru môže byť vedenie úverového účtu v inej banke ako je Štátna pokladnica.

K bodu 6

Ustanovenie § 10 ods. 2, ktoré sa v praxi aplikovalo ako podmienka trvalého pobytu študenta, ktorý je občanom Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky, sa upravuje z dôvodu rozporu s čl. 20 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako to vyplýva z judikátov Súdneho dvora Európskej únie, napr. rozsudku vo veci C 220/12 Andreas Ingemar Thiele Meneses proti Region Hannover.

 

K bodu 7

Z poznatkov aplikačnej praxe vyplýva potreba rozšíriť prednostné kritériá pri zoraďovaní študentov - žiadateľov o pôžičku a upraviť ich záväzné poradie. Prednostné kritériá boli rozšírené o kritériá odrážajúce niektoré frekventované sociálne situácie žiadateľov o pôžičku. Úpravou záväzného poradia sa znížil význam formálnych kritérií.

Pri posudzovaní prednostného kritéria dosiahnutia lepších študijných výsledkov sa z aplikačných dôvodov u študentov v prvom roku štúdia na vysokej škole spresňuje, hodnotenie ktorej časti maturitnej skúšky je relevantné pre posúdenie splnenia tohto kritéria.

Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií pred váhou jednotlivého kritéria na základe jeho poradia v ustanovení odseku 3. Poradie kritérií bude mať význam len pri nedostatku finančných prostriedkov a súčasnej rovnosti počtu splnených kritérií.

Určenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre študentov reflektuje požiadavku študentov, aby boli pôžičky vyplácané v skoršom termíne a mohli byť použité aj na úhradu školného. Podávanie žiadostí o pôžičku v dvoch termínoch umožní zároveň skrátiť dobu posudzovania doručených žiadostí o pôžičku. Umožňuje sa vzhľadom na krátky časový odstup medzi oboma termínmi, aby sa neschválená žiadosť podaná v skoršom termíne posudzovala opätovne so žiadosťami podanými v druhom termíne.

Ako prednostné kritériá sa z doterajšej právnej úpravy ponechávajú poberanie sociálneho štipendia, a tzv. špecifické potreby zdravotne znevýhodneného študenta. Kritérium hmotnej núdze, lepších študijných výsledkov a pôvod z viacdetnej rodiny sa precizujú na základe požiadaviek praxe. Kritérium, ktoré spočívalo len v statuse nezaopatreného dieťaťa sa vypúšťa. Prehodnotilo sa zároveň poradie týchto kritérií aj vzhľadom na uplatnenie nových kritérií.

Kritérium pod písmenom a) rieši zo sociálneho hľadiska najzraniteľnejšiu skupinu študentov v hmotnej núdzi, u ktorých z tohto titulu možno objektívne predpokladať zvýšený záujem o poskytnutie pôžičky. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi sa pomoc v hmotnej núdzi poskytuje domácnosti, ktorú tvoria spoločne posudzované fyzické osoby, t. j. príjemca pomoci v hmotnej núdzi a ďalšie s ním spoločne posudzované osoby. Kritérium písmena a) zohľadňuje každého študenta, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a nie len študenta, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi z titulu príjemcu predmetnej pomoci.

Kritérium pod písmenom b) zohľadňuje osoby, ktoré sa považujú za nezaopatrené deti podľa § 9 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bez ohľadu na to, či spĺňajú nárok na priznanie sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.

Novou skupinou uprednostnených žiadateľov; podľa písmena d) sú aj nezaopatrené deti po skončení ústavnej starostlivosti v detskom domove a reedukačnom centre, alebo napr. v domove sociálnych služieb podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008. Ide vo väčšine prípadov o znevýhodnenú skupinu osôb s nízkym ekonomickým zázemím. Poskytnutie pôžičky im môže významne prispieť k úhrade nákladov spojených so štúdiom počas ich štúdia na vysokej škole a dopomôcť im tak k úspešnému ukončeniu štúdia, ktoré je významným predpokladom k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce.

Podľa písmena f) sa zvýhodňuje rodič s nezaopatreným dieťaťom, ktorý môže mať reálny nájsť si prácu popri štúdiu za účelom úhrady nákladov spojených so štúdiom a problém získať pôžičku v komerčnej sfére.

V písmene g) sa zohľadňuje sociálne postavenie študentov - poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie bez ohľadu na to, či ide o zaopatrené deti. Poberatelia vzhľadom na činnosť, ktorú vykonávajú sú značne znevýhodnenou skupinou pri návrate a uplatnení sa na trhu práce. Zvýšenie dostupnosti poskytnutia pôžičky tejto skupine poberateľov môže uľahčiť ich prístup k vzdelaniu (zvýšeniu kvalifikácie) a následne zlepšiť uplatnenie na trhu práce.

K bodu 8

Zavádza sa maximálna dĺžka odkladu splátok počas trvania štúdia na vysokej škole z dôvodu návratnosti finančných prostriedkov bez ohľadu na prípady prekračovania jeho štandardnej dĺžky.

K bodu 9

Rozširuje sa okruh pedagógov – žiadateľov o pôžičku podľa § 14 zákona o sociálnu skupinu osôb do 35 rokov, ktorí sú vysokoškolskí učitelia a mladí výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci, ktorí pôsobia na vysokých školách.

K bodu 10

Z poznatkov aplikačnej praxe vyplýva potreba rozšíriť prednostné kritériá pri zoraďovaní pedagógov - žiadateľov o pôžičku a upraviť ich záväzné poradie. Medzi prednostné kritériá boli zaradené dve nové kritériá, pričom návrh zohľadňuje v jednom kritériu sociálnu situáciu tzv. samoživiteľov, najmä slobodných matiek, ktoré tvoria veľkú časť žiadateľov o pôžičku. Úpravou záväzného poradia sa znížil význam formálnych kritérií. Zároveň sa zreálnila možnosť získať pôžičku pre pedagógov aj pre doktorandov, ktorí vzhľadom na predchádzajúce nastavenie kritérií mali minimálnu šancu pôžičku získať.

Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií pred váhou jednotlivého kritéria na základe jeho poradia podľa odseku 4. Poradie kritérií bude mať význam len pri nedostatku finančných prostriedkov a súčasnej rovnosti počtu splnených kritérií.

Stanovenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov reflektuje požiadavku pedagógov umožniť podávanie žiadostí o pôžičku priebežne počas celého roka. Tým sa pedagógom umožňuje žiadať o pôžičku v čase, keď finančné prostriedky reálne potrebujú, skracuje sa doba posudzovania doručených žiadostí o pôžičku a znižuje sa zaťaženie pedagógov spojené so začiatkom školského roka. Taktiež sa znižuje aj administratívne zaťaženie zamestnancov fondu vo vzťahu k nárazovému spracovávaniu veľkého počtu žiadostí o pôžičku.

K bodu 11

Ide o terminologickú a jazykovú úpravu v nadväznosti na zavedenie viacerých termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

K bodu 12

Ide o určenie maximálnej výšky poslednej pôžičky klientom, ktorým fond poskytol pôžičku už na základe predchádzajúcich zmlúv. Zároveň sa odstraňuje aplikačný problém pri zisťovaní čistého funkčného platu.

K bodu 13

Upravuje sa frekvencia zníženia nesplatenej istiny pôžičky tzv. odpis na jednorazový benefit. Zároveň sa ustanovuje sadzba jednorazového zníženia tak, aby predstavovala reálne vyššiu sumu ako je suma prvého zníženia podľa súčasného znenia § 16 ods. 3.

K bodu 14

Zmena v úprave odpisu podľa § 16 ods. 3 bude čiastočne kompenzovaná započítaním materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na tento benefit.

K bodu 15

Doterajšia zákonná sankcia v podobe zvýšenia úročenia poskytnutej pôžičky v prípade, že dlžník fondu prestal byť pedagógom, sa bude uplatňovať len do zníženia nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 3, na rozdiel od doterajšej povinnosti uplatňovať túto sankciu až do času splatenia pôžičky, teda v niektorých prípadoch až do pätnástich rokov od poskytnutia pôžičky.

K bodu 16

Ide o terminologickú a jazykovú úpravu.

K bodu 17

V súlade s praktickými potrebami súvisiacimi s procesom poskytovania pôžičiek sa výslovne určuje, že pravidlá na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o pôžičku upraví rada fondu vnútorným predpisom fondu. Konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek pre príslušný termín na doručenie žiadostí o pôžičku určí rada fondu uznesením pred termínom na podávanie žiadostí o pôžičku aj v závislosti od finančných možností. Rozširuje sa okruh podmienok, ktoré musia byť schválené radou fondu.

Dĺžky lehôt spojené s uzavretím zmluvy o pôžičke sa prispôsobujú aplikačnej praxi a zavedeniu viacerých termínov na podanie žiadostí o pôžičku. Návrhom sa upravujú podmienky spôsobilosti ručiteľa.

Mení sa spôsob určenia úrokovej sadzby z dôvodu udržateľnosti hlavnej činnosti fondu vzhľadom na dlhodobý neúmerný pokles výnosov desaťročných štátnych dlhopisov. Výška ročného úroku sa naviaže na dlhodobo stabilnú základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky a strop úrokovej miery sa ponechá, ale znižuje sa o pol percentuálneho bodu.

Pri podaní dvoch žiadostí o pôžičku na základe existencie súbehu splnenia podmienok na poskytnutie pôžičky podľa § 10 aj § 14 sa stanovuje, že takémuto žiadateľovi môže byť poskytnutý len jeden druh  pôžičky a to na základe jeho voľby.

Dlžníkovi fondu sa počas zaradenia do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie po dobu najviac dvanástich mesiacov umožňuje splácať len úroky z istiny. Predlžujú sa lehoty na oznámenie sociálnych udalostí, ktoré dlžníka oprávňujú splácať len úroky z istiny.

V § 17 ods. 9 sa u ručiteľa vypúšťa podmienka trvalého pobytu v Slovenskej republike, ktorá bola v rozpore so slobodou voľného pohybu a s právom usadiť sa, ako jednou zo základných slobôd Európskej únie.

K bodu 18

Z aplikačnej praxe vyplýva, že viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala v žiadosti o pôžičku údaje o mieste narodenia a rodnom priezvisku. Predmetné údaje pritom nemajú vplyv na schválenie pôžičky alebo uzatvorenie zmluvy o pôžičke a preto sa navrhujú vypustiť.

K bodu 19

Úprava nadväzuje na úpravu § 18 odsek 1. Údaj o mieste narodenia bol problematicky zistiteľný, keďže viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala tento údaj na žiadosti o pôžičku, čo fondu spôsobovalo problémy pri vypracovaní zmluvy o pôžičke.

K bodu 20

Úprava nadväzuje na úpravu § 18 ods. 1. Údaj o mieste narodenia bol problematicky zistiteľný, keďže viac ako polovica žiadateľov o pôžičku nevypĺňala tento údaj na žiadosti o pôžičku. Fond nemôže disponovať informáciou o identifikátore fyzickej osoby, ktorý jej bol pridelený v centrálnom registri, keďže ide o register prevádzkovaný ministerstvom, nie fondom. Preto sa navrhuje vypustiť aj tento údaj.

K bodu 21

Ustanovenie § 17 ods. 15 zákona sa systematicky zaraďuje do iného paragrafu spoločných ustanovení, pretože ustanovenia § 17 sa týkajú len pôžičiek.

K bodu 22

V § 23b ods. 1 sa zavádza prechodné ustanovenie vo vzťahu k zmluvám o pôžičkách uzavretých pred účinnosťou návrhu novely zákona, ktoré sa budú spravovať ustanoveniami zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016.

Prechodné ustanovenie v § 23b ods. 2 reflektuje nasledovnú skutočnosť:

Podľa praxe fondu v prípade, ak sa nepodarí uzavrieť zmluvy so všetkými žiadateľmi, ktorým bola pôžička schválená, zostávajú fondu voľné alokované prostriedky, ktoré fond poskytne tým žiadateľom o pôžičku, ktorým rada pôvodne neschválila pôžičku len z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov. Dodatočne sa teda zasielajú zmluvy ďalším žiadateľom v poradí, pričom k uzavretiu zmlúv dôjde v marci alebo apríli 2017, teda až po nadobudnutí účinnosti zákona. Úroková miera poskytnutých pôžičiek sa má po nadobudnutí činnosti zákona určovať na základe základnej sadzby ECB platnej ku dňu zverejnenia informácií podľa § 17 ods. 2, teda určovala by sa už podľa nového znenia § 17 ods. 10. Bolo by nespravodlivé voči žiadateľom uplatňovať podmienky, ktoré im neboli a vzhľadom na neexistenciu schváleného zákona ani nemohli byť oznámené vo výzve na predkladanie žiadostí v júli 2016. Preto sa navrhuje, aby sa pôžičky úročili podľa pôvodnej sadzby, ktorá je pre žiadateľov zároveň výhodnejšia. V rámci jednej výzvy by v opačnom prípade boli neodôvodnené rozdiely medzi žiadateľmi.

V prechodnom ustanovení § 23b ods. 3 sa vzhľadom na nevyhnutnú prípravu súvisiacu s úpravou podmienok poskytovania pôžičiek pre pedagógov ako prvý termín na podanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov v roku 2017 navrhuje 30. jún 2017.

K čl. II

V nadväznosti na nové zdroje financovania hlavnej činnosti fondu podľa § 8 ods. 1 písm. h) sa vyžaduje výslovné zakotvenie možnosti fondu ako subjektu verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov prijímať úvery s predchádzajúcim súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.

 

K čl. III

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona na 1. január 2017 v súlade s potrebou zabezpečiť poskytovanie pôžičiek podľa nových podmienok v dostatočnom predstihu pred zverejnením oznamov o možnosti predkladať žiadosti o pôžičky na začiatku druhého polroka.

V Bratislave 21. septembra 2016

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 172
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Súdne prieťahy: ÚS vlani priznal sťažovateľom odškodné 271 mil. eur.https://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vlani-priznal-stazovate/448894-clanok.html

Činnosť ÚS v roku 2019 bola obmedzená pre viaceré neobsadené miesta ústavných sudcov, keď ...

Vrátia vám peniaze, ak ste zrušili dovolenku pre koronavírus?https://www.webnoviny.sk/zrusili-ste-dovolenku-pre-koronavirus-vratia-vam-peniaze/

Vláda v stredu vydala odporúčanie, aby Slováci prehodnotili cestu na sever Talianska a radšej ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: