TlačPoštaZväčšiZmenši

342/2016 Z. z.

8.1. 2017, 09:44 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

I.             Všeobecná časť

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.

 

Navrhuje sa upraviť v sadzobníku správnych poplatkov suma poplatku za evidenciu vozidla nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom  vozidla znižuje. Práve pomer hodnoty vozidla k veku vozidla je vyjadrený koeficientom priamo uvedeným v konkrétnej položke sadzobníka poplatkov, ktorým sa suma poplatku zodpovedajúca výkonu motora znižuje. Rovnako sa zavádza aj možnosť individuálneho ohodnotenia vozidla znaleckým posudkom obstaraným poplatníkom vo vlastnej réžii. Návrh tiež zavádza 50% zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá), čím sa cieli environmentálny aspekt registračného poplatku tak, aby návrh novely podporoval znižovanie tvorby emisií v doprave. Navrhuje sa tiež vyňatie z poplatkovej povinnosti pre tie vozidlá, ktoré sa trvalo vyradia z evidencie, ak sa zlikvidujú podľa zákona o odpadoch.

Návrhom sa obsiahlo zvýšenie poplatkov za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier, čím sa cieli regulácia vydávania povolení a dodatkov k prevádzkovaniu hazardných hier.

Súčasne je potrebné reagovať aj na požiadavky z aplikácie centrálneho systému evidencie poplatkov tak, aby sa zabezpečilo zvýšenie efektívnosti systému (napr. zníženie papierovej archivácie tam, kde to nie je nevyhnutné).

Návrh zákona má pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívne a negatívne sociálne vplyvy a hospodárenie obyvateľstva. Návrh má pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh nemá vplyv na  služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Predmet úpravy správnych a súdnych poplatkov nie je upravený v práve Európskej únie.

 

2.2. Popis a charakteristika návrhu

 

2.2.1. Popis návrhu:

 

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

 

Spravodlivým kritériom na stanovenie základu registračného poplatku je hodnota vozidla. Určenie sadzby poplatku len podľa výkonu motora, ako je tomu v súčasnosti,  nie je dostatočné. Hodnota vozidla klesá podľa opotrebenia vozidla, ale predovšetkým podľa jeho veku. Preto sa navrhuje celková zmena systému určovania sadzieb tohto poplatku nielen podľa výkonu motora, ale aj podľa koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla v čase. Výsledkom zmeny systému sú nové sadzby poplatku stanovené dosadením výkonových a vekových parametrov vozidla do vzorca ustanoveného v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov. Takéto uplatnenie sadzieb umožňuje zníženie sadzieb poplatku pre absolútnu väčšinu nových vozidiel. V prípade druhého a ďalšieho zápisu držiteľa vozidla sa uplatnia sadzby zodpovedajúce veku tohto vozidla. Minimálna výška registračného poplatku je stanovená na 33 eur a slúži na pokrytie administratívnych úkonov spojených so zápisom držiteľa vozidla. Finančný vplyv uplatnenia nových sadzieb registračného poplatku je z hľadiska verejných financií nastavený tak, aby bol rozpočtovo neutrálny. Kumulatívny benefit obyvateľstva a podnikateľov zo znížených sadzieb poplatku pri zápise držiteľa sa rovná kumulatívnej strate obyvateľstva a podnikateľov zo zvýšených sadzieb pri ďalšom zápise držiteľa vozidla do evidencie. Celkový finančný vplyv je v dôsledku zníženia poplatku pre vozidlá s alternatívnym pohonom a zavedenia oslobodenia trvalého vyradenia vozidla podľa zákona o odpadoch negatívny.

 

Položka 65 sadzobníka správnych poplatkov, v ktorej je registračný poplatok implementovaný, sa vyberá na Oddeleniach dopravných inšpektorátov a Klientskych centrách Okresných úradov. Zmena systému určovania sadzieb nezakladá zvýšené požiadavky na zamestnancov verejnej správy, nemá vplyv na procesy a poskytovanie služieb verejnej správy, keďže poplatok sa vyberá prostredníctvom systému centrálnej evidencie poplatkov (systém eKolok) predovšetkým na samoobslužných zariadeniach prevádzkovateľa systému eKolok (kiosky), ale aj na mobilných zariadeniach alebo cez platobné predpisy generované úradníkom v Module správnych poplatkov (MSP). Navrhovaná zmena sa implementuje do rozhrania MSP, do kioskov a centrálneho systému evidencie poplatkov (IS PEP) v deň účinnosti zákona tak, ako keby šlo o štandardnú zmenu sadzieb poplatkov, ktorých je v jednom roku niekoľko. Vzorec uvedený v položke 65 generuje cca 300 kombinácií sadzieb s konečnou výškou poplatku, pričom pri individuálnom posúdení hodnoty vozidla podľa poznámky 4 položky 65 sa výška poplatku určí úradníkom.

 

Zároveň sa navrhuje doplnenie položky 73 d) sadzobníka správnych poplatkov, ktorým sa oslobodzuje platenie správneho poplatku pri trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktoré podlieha spracovaniu podľa zákona o odpadoch.

Súčasne sa navrhuje zvýšenie poplatkov za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier, čím sa cieli regulácia vydávania povolení na prevádzkovanie hazardných hier (položka 140 sadzobníka správnych poplatkov).

V súvislosti s návrhom na oslobodenie subjektu Slovenská konsolidačná, ktorý vymáha pohľadávky verejného sektora podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa cieli zjednodušenie administratívneho postupu pri súdnych konaniach v prípadoch, keď sa vymáhajú pohľadávky verejného sektora. Ušetrené náklady na súdne poplatky sa prejavia v zlepšenom hospodárení Slovenskej konsolidačnej, ktoré si môže štát premietnuť do vyšších dividend, preto je vplyv na hospodárenie verejných financií neutrálny.

II. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

K bodu 1

Z dôvodu odstránenia aplikačných nejasností sa navrhuje doplnenie úvodného ustanovenia o vzdelávacie inštitúcie, ktoré podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií vyberajú správne poplatky.

 

K bodom 2 až 4

V uvedených ustanoveniach sa navrhuje legislatívne spresniť už existujúci princíp zaokrúhlenia základu poplatku, ak je sadzba poplatku určená percentom v sadzobníku správnych poplatkov.

 

K bodu 5

Za účelom nastavenia lehoty na vyplatenie poplatku alebo preplatku prevádzkovateľom systému na základe už priznaného poplatku alebo preplatku správnym orgánom sa navrhuje ustanoviť lehotu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku právoplatným. Po uplynutí tejto lehoty možnosť vyplatiť poplatok alebo preplatok zaniká. Návrh súvisí aj s existujúcim technickým nastavením archivácie dát v systéme centrálnej evidencie poplatkov podľa lehôt uchovávania účtovnej evidencie. Zaplatené poplatky sú podľa § 17 ods. 3 zákona odvádzané do štátneho rozpočtu najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto sumy prevádzkovateľ prijal. V prípade, ak nedôjde k vyplateniu poplatku alebo preplatku, tieto prostriedky sú na účtoch štátneho rozpočtu, a teda prevádzkovateľ systému nevyplatený poplatok alebo preplatok nedrží na svojich zberných účtoch systému eKolok.

 

K bodu 6

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava vyvolaná prijatím nového právneho predpisu.

 

K bodu 7

Navrhuje sa spresniť prechodným ustanovením použitie navrhnutých zmien predmetnej úpravy. Osobitným spôsobom je uplatnené prechodné ustanovenie pri zániku nároku vyplatenia poplatku alebo preplatku už skôr priznaného rozhodnutím príslušného orgánu s neúspešným pokusom jeho vyplatenia poplatníkovi z dôvodu nevyzdvihnutia si peňažných prostriedkov poplatníkom tak, aby desaťročná lehota plynula od účinnosti návrhu zákona. Z titulu nastavenia archivácie dát v centrálnom systéme evidencie poplatkov aj za minulosť, kedy sa po dobe desiatich rokov tieto dáta ďalej nearchivujú, navrhuje sa do zákona rovnaká desaťročná lehota na jeho vyplatenie a to aj na prípady, ktoré sa stali pred účinnosťou tohto návrhu zákona. Desaťročná lehota je považovaná za dostatočnú na vyzdvihnutie si peňažných prostriedkov z rozhodnutia úradu o vrátení poplatku alebo preplatku a to aj v prípade dedičského konania alebo iných životných situácií.

 

K bodu 8 

Navrhuje sa doplnenie predmetnej položky, z dôvodu úpravy návrhu novely zákona

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 23 ods. 2.

 

K bodu 9

Navrhuje sa úprava položky 65 pri evidencii vozidla do národnej evidencie vozidiel v Slovenskej republike na základe uplatnenia princípu vyjadrenia hodnoty vozidla cez objektívne ukazovatele, ktorými sú výkon a vek vozidla. Týmto spôsobom sa zachytí opotrebenie vozidla, čomu zodpovedá aj klesajúca sadzba poplatku. Použitím údaja o výkone motora z technickej dokumentácie k vozidlu a prislúchajúcej sadzby poplatku z tabuľky č. 1, následne prenásobením príslušným koeficientom zostatkovej hodnoty podľa zodpovedajúceho veku vozidla priamo z tabuľky č. 2 sa vypočíta  poplatok na úhradu.

Podľa poznámky 4 k položke 65 môže poplatník namiesto koeficientu z uvedenej tabuľky použiť koeficient vypočítaný na základe znaleckého posudku, ktorý si od súdneho znalca obstará na vlastné náklady, čím sa mu na základe individuálneho prístupu k oceneniu vozidla vypočíta poplatok na úhradu. Podmienkou obsahu znaleckého posudku je okrem náležitostí podľa osobitného predpisu predovšetkým stanovenie aktuálnej hodnoty vozidla a počiatočnej hodnoty vozidla v čase jeho prvej evidencie (roku výroby). Pomerom aktuálnej a počiatočnej hodnoty vozidla vyjde číslo, ktoré sa po matematickom zaokrúhlení na dve desatinné miesta považuje za koeficient zostatkovej hodnoty vozidla a dosádza sa do vzorca za veličinu „RV“.

 

Poplatok za evidenciu vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, zostáva zachovaný na úrovni 33 eur.

 

Navrhuje sa doplniť písmeno d) položky, podľa ktorého je zápis držiteľa úplne nového vozidla, ktoré ešte nikdy nebolo evidované (celosvetovo), za poplatok vo výške 33 eur. Podľa písmena d) prvú evidenciu držiteľa vozidla za 33 eur môže využiť len výrobca vozidiel, zástupca výrobcu alebo autorizovaný predajca vozidiel, ktorý má na účely predaja vozidiel konečným zákazníkom uzatvorenú zmluvu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidiel (ďalej pre všetky tri menované osoby spoločne len „výrobca alebo predajca“). Predpokladá sa, že výrobca alebo predajca vozidiel si takto zaevidované vozidlo ponechá len na predvádzacie alebo skúšobné účely do času, kým ho nepredá zákazníkovi. Kupujúci (zákazník výrobcu alebo predajcu vozidla) pri zápise držiteľa do evidencie vozidiel v mene svojej osoby už postupuje štandardne podľa položky 65 písm. a), kde sa na vozidlo nahliada ako na používané, pretože jeho prvá evidencia bola realizovaná samotným výrobcom alebo predajcom vozidla. Keďže sa vozidlo určitý čas používalo (na predvádzacie alebo skúšobné účely), registračný poplatok podľa písm. a) sa pre kupujúceho určí podľa rokov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla (vrátane). Ak predmetom činnosti osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je potrebné hodnoverným spôsobom preukázať túto skutočnosť správnemu orgánu (napr. potvrdením od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo identifikáciou cez elektronickú službu). Ďalšie podmienky vo vzťahu k výrobcovi alebo predajcovi sú ustanovené v poznámke 6 položky 65. Navrhuje sa ustanoviť jednoročná lehota, počas ktorej môže výrobca alebo predajca vozidiel previesť držbu vozidiel na inú osobu (zákazníka predajcu) bez dodatočnej poplatkovej povinnosti obsiahnutej v poznámke 6 položky 65, nakoľko sa predpokladá, že predajcom zaevidované vozidlá podľa písm. d) na predvádzacie alebo skúšobné účely sú len dočasné. V opačnom prípade, bez prevodu držby vozidla po uplynutí jedného roka vrátane odo dňa prvej evidencie vozidla, je výrobca alebo predajca vozidiel povinný zaplatiť plnú hodnotu registračného poplatku podľa písm. a), akú by výrobca alebo predajca v polohe držiteľa zaplatil v čase, keď došlo k prvej evidencii vozidla. Poplatok podľa písmena a) výrobca alebo predajca vozidiel uhradí správnemu orgánu po uplynutí jednoročnej lehoty, najneskôr však pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel, ktorou sa v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. rozumie akýkoľvek evidenčný úkon (napr. zmena farby vozidla, znovuvydanie dokladov ku vozidlu, zmena držby vozidla alebo vyradenie vozidla z evidencie). Ak poplatok podľa písmena a) výrobca alebo predajca vozidiel neuhradí správnemu orgánu, správny orgán evidenčný úkon nevykoná. Príklad k určeniu výšky poplatku: predajca vozidiel zaeviduje seba ako držiteľa predtým neevidovaného vozidla s výkonom 100 kW do evidencie vozidiel za sumu poplatku 33 EUR. Do jedného roka prevedie držbu vozidla na inú osobu, ktorá zaplatí 82% poplatku z 210 EUR. Predajcovi vozidiel po splnení jednoročnej lehoty nevzniká žiadna ďalšia povinnosť úhrady poplatku. Naopak, ak predajca neprevedie držbu do jedného roka na inú osobu, je povinný zaplatiť 100% poplatku z 210 EUR (na už zaplatený 33 eurový poplatok sa neprihliada). Poznámka 6 k položke 65 teda definuje povinnosť držiteľa, ktorým je výrobca alebo predajca, zaplatiť poplatok po uplynutí jedného roka a kompetenciu správneho orgánu, ktorý je oprávnený nevykonať zmeny v evidencii vozidiel, ak správny poplatok nebol zaplatený. Pre výrobcov a predajcov vozidiel je zachovaná možnosť evidencie vozidla aj podľa písmena a) v závislosti od výkonu a veku vozidla, ak sa pri evidencii vozidiel výrobca alebo predajca rozhodne vykonať zápis držiteľa vozidla do evidencie týmto štandardným spôsobom (napr. ak si predajca eviduje vlastné vozidlá, ktoré chce dlhodobo používať na svoje podnikateľské účely).

Existujúce  oslobodenia a poznámky súvisiace s položkou 65 zostávajú zachované v nezmenenom rozsahu. Navrhuje sa však doplniť zníženie poplatku za zápis držiteľa do evidencie vozidiel podľa písm. a) o 50%, ak vozidlo, ku ktorému sa robí zápis má alternatívny pohon alebo palivo (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá). Týmto návrhom sa cieli environmentálny aspekt registračného poplatku tak, aby návrh novely podporoval znižovanie tvorby emisií v doprave a súčasne bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2016 – 2020 v časti environmentálna politika a s pripravovaným Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami sú týmto návrhom zvýhodnené. Príklad: držiteľ nového hybridného motorového vozidla, ktorého súčet výkonov oboch motorov je 170 kW, zaplatí poplatok pri prvej evidencii vozidla znížený o 50% zo sumy 1 250 EUR, t. j. 625 EUR.

 

Vek vozidla sa určuje v závislosti od prvej evidencie vozidla (roku výroby), čo je v osvedčení o evidencii vozidla časť II (tzv. veľký techničák) uvedené pod písm. B v časti základné údaje o evidencii. V prípade dovezeného ojazdeného vozidla sa vek vozidla podľa návrhu bude určovať podľa doby, ktorá uplynula od dátumu uvedeného v bode B. Je to síce prvá evidencia v SR (bod „I“ v osvedčení o evidencii), avšak tento dátum nie je rozhodujúci pre výpočet poplatku podľa vzorca uvedeného v návrhu novely zákona o správnych poplatkoch. Napríklad: prvá evidencia vozidla (rok výroby) je 20.5.2012, pri dovoze a prvej evidencii v SR 28.7.2017 by sa na uvedené vozidlo nahliadalo v koeficiente zostatkovej hodnoty ako na „do 6 rokov vrátane“.

K bodom 10 a 11

Zavedením inštitútu odovzdávania starých vozidiel podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okrem naplnenia cieľov v oblasti ochrany životného prostredia predpokladalo uľahčenie riešenia životných situácií verejnosti pri odovzdaní vozidla na spracovanie a následnom vyradení z evidencie. V súčasnosti občan pri odovzdaní starého vozidla odovzdáva aj vydané doklady k vozidlu a tabuľky s evidenčným číslom. Po odovzdaní vozidla na spracovanie musí občan ešte požiadať dopravný inšpektorát o vyradenie vozidla z evidencie, čo podlieha správnemu poplatku vo výške 5 eur. Navrhuje sa, že ak sa odovzdá vozidlo na spracovanie podľa zákona o odpadoch, tento úkon nebude podliehať správnemu poplatku. Súčasne sa navrhuje zaviesť oslobodenie od poplatku za trvalé vyradenie vozidla v prípade jeho odcudzenia. Návrh oslobodenia od platenia poplatku pri tomto úkone je dôsledkom už aj tak vzniknutej nemalej majetkovej ujmy osoby, ktorej bolo vozidlo odcudzené a nepodarilo sa ho ani v spravidla 30 dňovej lehote vypátrať. Navrhnuté oslobodenie od poplatku tak sčasti eliminuje administratívne úkony spojené s odcudzením vozidla.

K bodom 12 až 17

Navrhuje sa upraviť sadzba poplatkov týkajúcich sa udelenia licencie a zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier z dôvodu regulácie vydávania povolení na prevádzkovanie hazardných hier a súčasne, z dôvodu obsolentnosti sa navrhuje vypustenie písmena d) položky 143 a položiek 266 a 267. Vzhľadom na spoplatňovanie žiadosti o prerušení daňového konania podľa osobitného predpisu upravujúceho daňové konania sa navrhuje upraviť aj odkaz na zákon 563/2009 Z. z. Úpravou položky 149 sa navrhuje odstrániť nesúlad previazanosti jej jednotlivých častí.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Navrhuje sa rozšíriť rozsah osobných oslobodení z poplatkovej povinnosti o poverenú osobu vykonávajúcu konsolidáciu pohľadávok verejného sektora.

 

K bodu 2

Za účelom nastavenia lehoty na vyplatenie poplatku alebo preplatku prevádzkovateľom systému na základe už priznaného poplatku alebo preplatku príslušným orgánom sa navrhuje ustanoviť lehotu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku alebo bolo vydané písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti. Po uplynutí tejto lehoty možnosť vyplatiť poplatok alebo preplatok zaniká. Návrh súvisí aj s existujúcim technickým nastavením archivácie dát v systéme centrálnej evidencie poplatkov podľa lehôt uchovávania účtovnej evidencie. Zaplatené poplatky sú podľa § 16 ods. 4 zákona odvádzané do štátneho rozpočtu najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto sumy prevádzkovateľ prijal. V prípade, ak nedôjde k vyplateniu poplatku alebo preplatku, tieto prostriedky sú na účtoch štátneho rozpočtu, a teda prevádzkovateľ systému nevyplatený poplatok alebo preplatok nedrží na svojich zberných účtoch systému eKolok.

 

K bodu 3

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava vyvolaná prijatím nového právneho predpisu.

 

K bodu 4

Navrhuje sa doplniť ustanovenie o evidencii poplatkov, archivácii potvrdení o úhrade poplatkov pre účely následnej kontroly v príslušnom orgáne v rozlíšení, ak ide o orgány zapojené alebo nezapojené do centrálnej evidencie poplatkov.

 

K bodu 5

Z dôvodu rovnakého postupu pri odvádzaní poplatkov pre orgány zapojené do centrálnej evidencie poplatkov sa navrhuje postupovať rovnako aj v prípade jednotného kontaktného miesta, ktoré vykonáva sprostredkovanie úkonov pre registrové súdy.

 

K bodu 6

Navrhuje sa spresniť prechodným ustanovením použitie navrhnutých zmien predmetnej úpravy. Osobitným spôsobom je uplatnené prechodné ustanovenie pri zániku nároku vyplatenia poplatku alebo preplatku už skôr priznaného rozhodnutím príslušného orgánu s neúspešným pokusom jeho vyplatenia poplatníkovi z dôvodu nevyzdvihnutia si peňažných prostriedkov poplatníkom tak, aby desaťročná lehota plynula od účinnosti návrhu zákona. Z titulu nastavenia archivácie dát v centrálnom systéme evidencie poplatkov aj za minulosť, kedy sa po dobe  desiatich rokov tieto dáta ďalej nearchivujú, navrhuje sa do zákona rovnaká desaťročná lehota na jeho vyplatenie a to aj na prípady, ktoré sa stali pred účinnosťou tohto návrhu zákona. Desaťročná lehota je považovaná za dostatočnú na vyzdvihnutie si peňažných prostriedkov z rozhodnutia úradu o vrátení poplatku alebo preplatku a to aj v prípade dedičského konania alebo iných životných situácií.

 

K Čl. III

 

Navrhuje sa prijať účinnosť zákona od 1. februára 2017.

 

Schválené  na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2016.

 

 

Robert Fico,v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Kažimír,v.r.

minister financií Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 484
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Právnická fakulta v Košiciach bude spolupracovať s Najvyšším súdom SRhttps://www.teraz.sk/regiony/pravnicka-fakulta-v-kosiciach-bude-sp/495267-clanok.html

Ľahší prístup k praxi otvára študentom možnosti čerpania skúseností, ktoré im po ...

Ústavný súd SR uskutoční deň otvorených dverí cez videoprehliadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-sr-uskutocni-den-otvor/495013-clanok.html

Videoprehliadka ponúkne záujemcom návštevu priestorov, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestiahttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-novembra-bude-platit-dalsia-zbr/494935-clanok.html

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČRhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/495039-clanok.html

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: