TlačPoštaZväčšiZmenši

303/2016 Z. z.

7.1. 2017, 13:04 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Všeobecná časť

 

            Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá podľa Plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.

Návrh zákona je zameraný najmä na plnenie záväzkov Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom jeho predloženia je transpozícia prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Ďalším dôvodom je transpozícia smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.

            V návrhu zákona sú zapracované aj zmeny, ktoré vyplynuli zo  zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., ktorý okrem iného menil aj ustanovenia o inundačných územiach. Problematika inundačných území  priamo nesúvisí so základným predmetom zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a preto ustanovenia o inundačných územiach boli vložené do zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami. Týmto spôsobom sa odstránil nesystémový prvok a naopak zvýraznila sa dôležitosť prevencie pri ochrane pred povodňami.

            Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. novelizoval aj ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov o inundačných územiach (čl. II). Pri schvaľovaní vládneho návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky bol článok II - novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vypustený.

            Zosúladenie ustanovení o inundačných územiach v obidvoch zákonoch následkom vypustenia tohto článku ostalo  nedoriešené a preto je potrebné ich opätovne novelizovať.

            Návrh zákona v článku II novelizuje aj zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Ustanovenia o inundačných územiach sa zosúlaďujú so zákonom č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., ktoré je potrebné upraviť z hľadiska ich lepšej aplikovateľnosti v praxi.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, ktoré vyplývajú  z oslobodenia  odberateľov podzemnej vody z domových studní  na uspokojovanie svojich potrieb od platenie finančnej čiastky za zhotovovanie záverečnej správy.

                        Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

             V § 6 ods. 5 sa ustanovenie precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácii tak, aby povinnosť oznamovať údaje o odberoch vôd mali všetci odberatelia, ktorí odoberajú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. h) až j).

 

K bodu 2

            V § 6 ods. 6 sa ustanovenie precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácie tak, aby povinnosť oznamovať údaje o vypúšťaní vôd mali všetci tí, ktorí vypúšťajú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d).

 

K bodu 3

            Ustanovenie § 11 ods. 4 sa precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácie pri definovaní Správneho územia povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja.

 

K bodu 4

   Ustanovenie § 11 ods. 5 sa precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácie pri definovaní Správneho územia povodia Visly v medzinárodnom povodí Visly.

 

K bodu 5

Úpravou ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b)  tretieho bodu sa znenie  zosúlaďuje s čl. 4 ods. 7 písm. c) smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000) v znení rozhodnutia č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013) v znení smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013).

 

K bodu 6

             Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 24b.

 

K bodu 7

Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 30.

 

K bodu 8

V § 21 ods. 2 písm. d) sa upravujú vnútorné odkazy.

 

 

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 31.

 

K bodu 10

Pri povoľovaní odberu podzemných vôd je orgán štátnej vodnej správy viazaný minimálnou hladinou podzemných vôd a rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  o schválení záverečnej správy  podľa  zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov s výpočtom množstiev podzemnej vody.

Úpravou § 21 ods. 8 sa navrhuje oslobodenie odberateľov podzemnej vody z domových studní na uspokojovanie osobných potrieb od platenia finančnej čiastky za  zhotovenie záverečnej správy. V tomto prípade nie je potrebné žiadať od odberateľov podzemnej vody rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ktorým by bol orgán štátnej vodnej správy viazaný.

V § 21 ods. 9 sa definuje súčet odobratej podzemnej vody z každého odberného miesta. Odobraté množstvo podzemnej vody pri povoľovaní odberu podzemnej vody z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre fyzickú osobu - podnikateľa  alebo právnickú osobu odobraté množstvo podzemnej vody tvorí súčet odobratej podzemnej vody z každého odberného miesta. Platí to pre tie prípady, ak fyzická osoba – podnikateľ   alebo právnická osoba odoberá podzemnú vodu zo spoločného hydrogeologického kolektora podzemnej vody viacerými odbernými miestami. Celkový odber z daného hydrogeologického kolektora (hydrogeologického celku) bude predstavovať súčet odberov z jednotlivých odberných miest. Ak súčet odobratého množstva podzemnej vody z týchto odberných miest presiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne je potrebné žiadať od odberateľov podzemnej vody rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

 

K bodu 11

 Úprava § 23 ods. 1 vložením  odkazu 31aa reaguje na vypustenie § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.  7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje  pojem „inundačné územie“. Tento pojem sa presunul do zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

 

K bodu 12

            V súvislosti s úpravou inundačných území sa ustanovenie § 28 ods. 2 písm. c) dopĺňa skutočnosťou, kedy je potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

 

K bodu 13

Úpravou ustanovenia § 36 ods. 2 sa rieši nesprávny vnútorný odkaz v odseku 3 doplnením novej vety z odseku 3, ktorá ustanovuje v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov pri nakladaní s odpadovými vodami  akumulovanými vo vodotesných žumpách postup podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 14

Úprava ustanovenia § 36 ods. 3, ktoré sa týka aglomerácií menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, vypustením nesprávneho vnútorného odkazu  na odseky 2 a 3,  sa zosúlaďuje s odsekom 2.

 

K bodu 15

       V § 38 sa odseky 2 až 6 precizujú v nadväznosti na odsek 1 nahradením slov „prioritných nebezpečných látok“ slovami „prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok“.

 

K bodu 16

 § 46 o  inundačných územiach  sa vypúšťa z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 71/2015 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Touto novelou zákona sa úprava inundačných území prevzala do zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 57.

 

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 58b.

 

K bodu 19

§ 56d písm. g) sa zosúlaďuje s  § 56b ods. 2 písm. c), podľa ktorého môže  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zrušiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas piatich rokov nezúčastnil aspoň jedenkrát školenia.

 

K bodu 20

Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 61d.

 

K bodu 21

            Úprava v § 59 ods. 2  súvisí s prijatím  Lisabonskej zmluvy.

 

K bodu 22

§ 59 ods. 2 sa dopĺňa novou úlohou, ktorú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní voči Európskej únii, ktorá vyplýva z nového nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.

 

K bodu 23

Z § 61 sa vypúšťa kompetencia okresného úradu určovať inundačné územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch. Táto kompetencia je  v § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

 

 

K bodu 24

Úprava § 63 ods. 3 súvisí z prechodným ustanovením § 80d ods. 3 zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa  mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého  je potrebné uviesť povolenia na odbery vody do súladu so zákonom účinným od 15. januára  2015. Preto je  nevyhnutné, aby orgány štátnej správy mali pri povoľovaní odberov vody z vodných útvarov presnú a aktuálnu informáciu už o množstvách, ktorých odber povolí obec.

 

K bodu 25

Úprava § 63  ods. 4  nadväzuje na § 20 zákona  č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Kompetencia určovať inundačné územia prešla na okresný úrad.

 

K bodu 26

            V § 73 ods. 15 sa zosúlaďuje s § 61 písm. a).

 

K bodu 27

Doplnenie  § 73 súvisí s  novelizáciou § 28 ods. 2 písm. c).

 

K bodu 28

Zmenou § 74 ods. 1 písm. i)  sa rozširuje pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov správny delikt aj na porušenie povinností podľa § 36 ods. 15, tak ako ustanovuje  § 77 ods.1 písm. j)  pre fyzickú osobu.

 

K bodu 29

            V § 76 ods. 2 ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu v súvislosti s úpravou ustanovenia § 74 ods. 1 zákonom č. 409/2014 Z. z., ktorým sa  mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 30

Z dôvodu aplikačnej  praxe sa v poznámke pod čiarou k odkazu 70 aktualizujú konkrétne ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 31

V § 80d sa predlžuje termín zosúladenia sa so zákonom č. 409/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov o jeden rok.

 

 

 

 

K bodu 32

Ide o transpozíciu prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide  o prioritné látky v oblasti vodnej politiky (Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013).

 

K bodu 33

Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 75.

 

K bodu 34

             V prílohe č. 1a druhom bode sa nahrádza zrušený zákon platným zákonom  č.  67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 35

           Príloha č. 1b prvý bod sa dopĺňa ďalšími látkami (dusitanmi a fosforom). Ide o transpozíciu smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a  zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014).

 

K bodu 36

Transpozičná príloha č. 6 sa dopĺňa smernicami, ktoré sa preberajú novými novelizačnými bodmi.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

§ 20 ods. 6 ustanovuje možnosť  ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty v inundačnom území len s  povolením obvodného banského úradu podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 2

Ustanovenie § 22 ods. 4 ustanovuje vzhľadom na potrebu zabezpečovania činnosti súvisiacich s koordináciou a riadením povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác okresnými úradmi možnosť zriadiť operačné skupiny na ochranu pred povodňami s cieľom zlepšiť tok informácií o prebiehajúcej povodni a vykonávaných opatreniach na území okresu alebo na území kraja.

 

K bodu 3

       § 25 sa dopĺňa novými kompetenciami okresného úradu v  súvislosti s novou úpravou inundačných území. Okresný úrad bude určovať rozsah inundačného územia, odovzdávať  mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému stavebnému  úradu a viesť evidenciu určených inundačných území.

 

 

 

K Čl. III

            Navrhuje sa účinnosť zákona.

 

 

 

V Bratislave, 15. júna 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

                                                              László Sólymos, v.r.

      minister životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 435
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: