Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

217/2016 Z. z.

najpravo.sk • 25.9. 2017, 17:46

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Predkladaným návrhom zákona sa plnia dva zo záväzkov vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020.

 

V časti Regionálne školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

V časti Vysoké školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov) a pozitívne sociálne vplyvy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) sú v súčasnosti podľa jednej osobitnej stupnice platových taríf odmeňovaní spoločne

•             zamestnanci, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“),

•             zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“) a

•             zdravotnícki zamestnanci, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu.

 

Vzhľadom na to, že učitelia vysokých škôl nie sú odmeňovaní samostatne podľa osobitnej stupnice platových taríf, navrhovaným ustanovením sa zavádza osobitná stupnica platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Táto osobitná stupnica sa systematicky začleňuje za doterajšiu prílohu č. 5, a to s označením 5a (viď bod 42 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR).

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje nepresnosť v platnom znení zákona č. 553/2003 Z. z. súvisiaca so skutočnosťou, že v prílohe č. 7 sa nenachádza stupnica platových taríf, ale len platové tarify. V nadväznosti na toto sa koriguje aj hlavička v prílohe č. 7.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením novej prílohy č. 5a. Túto novú prílohu je potrebné vložiť aj do ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Dôvodom je, že keď bude v budúcnosti vydané nariadenie vlády o zvýšení stupníc platových taríf, aj pre učiteľov vysokých škôl budú rozhodujúce sumy ustanovené nariadením vlády.

 

K bodom 4 a 5

Podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. „Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3 a osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4, 5 a 7 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“

 

V zmysle uvedeného ustanovenia strácajú vydaním nariadenia vlády Slovenskej republiky na príslušný rok platnosť základné stupnice platových taríf, nie však samotné prílohy zákona č. 553/2003 Z. z.; tieto prílohy v zákone č. 553/2003 Z. z. síce formálne existujú, no sú v súčasnosti obsolentné a v danom kalendárnom roku sa postupuje podľa súm uvedených v nariadení vlády na príslušný rok.

 

Vzhľadom na to, že novelizačným bodom 1 sa príloha č. 5 po obsahovej stránke rozdeľuje na prílohu č. 5 a prílohu č. 5a, z dôvodu čistoty právneho poriadku, prehľadnosti a jednoznačnosti sa

-              prílohy z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  (ďalej len „nariadenie vlády“) „preklápajú“ do zákona č. 553/2003 Z. z. s pôvodnými hodnotami platnými pre rok 2016,

-              aktualizuje názov prílohy č. 5,

-              zavádza nová príloha č. 5a a

-              zrušuje nariadenie vlády ako obsolentné.

 

Na plnenie záväzku vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 (ďalej len „programové vyhlásenie“), kde sa v časti Vysoké školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa vytvára osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v aktuálnom nariadení vlády (príloha č. 3). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre učiteľov vysokých škôl stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými a do vydania nového nariadenia vlády sa bude postupovať podľa súm uvedených v aktuálnom nariadení vlády len ak ide o výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov.

 

K bodu 6

Na plnenie záväzku vlády z programového vyhlásenia, kde sa v časti Regionálne školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa zákonom ustanovujú sumy platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v nariadení vlády (príloha č. 4). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými do vydania nového nariadenia vlády.

 

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje v súlade s termínmi uvedenými v programovom vyhlásení.

 

 

V Bratislave, 25. mája 2016

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1188
PoUtStŠtPiSoNe
: