TlačPoštaZväčšiZmenši

217/2016 Z. z.

15.8. 2016, 19:03 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Predkladaným návrhom zákona sa plnia dva zo záväzkov vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020.

 

V časti Regionálne školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

V časti Vysoké školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov) a pozitívne sociálne vplyvy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) sú v súčasnosti podľa jednej osobitnej stupnice platových taríf odmeňovaní spoločne

•             zamestnanci, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“),

•             zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“) a

•             zdravotnícki zamestnanci, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu.

 

Vzhľadom na to, že učitelia vysokých škôl nie sú odmeňovaní samostatne podľa osobitnej stupnice platových taríf, navrhovaným ustanovením sa zavádza osobitná stupnica platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Táto osobitná stupnica sa systematicky začleňuje za doterajšiu prílohu č. 5, a to s označením 5a (viď bod 42 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR).

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje nepresnosť v platnom znení zákona č. 553/2003 Z. z. súvisiaca so skutočnosťou, že v prílohe č. 7 sa nenachádza stupnica platových taríf, ale len platové tarify. V nadväznosti na toto sa koriguje aj hlavička v prílohe č. 7.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením novej prílohy č. 5a. Túto novú prílohu je potrebné vložiť aj do ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Dôvodom je, že keď bude v budúcnosti vydané nariadenie vlády o zvýšení stupníc platových taríf, aj pre učiteľov vysokých škôl budú rozhodujúce sumy ustanovené nariadením vlády.

 

K bodom 4 a 5

Podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. „Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3 a osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4, 5 a 7 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“

 

V zmysle uvedeného ustanovenia strácajú vydaním nariadenia vlády Slovenskej republiky na príslušný rok platnosť základné stupnice platových taríf, nie však samotné prílohy zákona č. 553/2003 Z. z.; tieto prílohy v zákone č. 553/2003 Z. z. síce formálne existujú, no sú v súčasnosti obsolentné a v danom kalendárnom roku sa postupuje podľa súm uvedených v nariadení vlády na príslušný rok.

 

Vzhľadom na to, že novelizačným bodom 1 sa príloha č. 5 po obsahovej stránke rozdeľuje na prílohu č. 5 a prílohu č. 5a, z dôvodu čistoty právneho poriadku, prehľadnosti a jednoznačnosti sa

-              prílohy z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  (ďalej len „nariadenie vlády“) „preklápajú“ do zákona č. 553/2003 Z. z. s pôvodnými hodnotami platnými pre rok 2016,

-              aktualizuje názov prílohy č. 5,

-              zavádza nová príloha č. 5a a

-              zrušuje nariadenie vlády ako obsolentné.

 

Na plnenie záväzku vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 (ďalej len „programové vyhlásenie“), kde sa v časti Vysoké školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa vytvára osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v aktuálnom nariadení vlády (príloha č. 3). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre učiteľov vysokých škôl stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými a do vydania nového nariadenia vlády sa bude postupovať podľa súm uvedených v aktuálnom nariadení vlády len ak ide o výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov.

 

K bodu 6

Na plnenie záväzku vlády z programového vyhlásenia, kde sa v časti Regionálne školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa zákonom ustanovujú sumy platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v nariadení vlády (príloha č. 4). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými do vydania nového nariadenia vlády.

 

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje v súlade s termínmi uvedenými v programovom vyhlásení.

 

 

V Bratislave, 25. mája 2016

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 519
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Najvyšší súd stále nemá vlastnú budovu, ministerstvo spravodlivosti sa chce vzdať svojich starých priestorovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-sa-chce-v-prospech-najvyssieho-sudu-vzdat-svojej-starej-budovy/

Ministerstvo spravodlivosti sa chce v prospech Najvyššieho súdu SR vzdať svojej budovy na ...

Kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ by mohli voliť v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/kandidata-na-sudcu-sudneho-dvora-eu-b/478248-clanok.html

Predseda súdnej rady Ján Mazák chce podľa nej otvoriť proces výberu kandidátov na tieto posty ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: