TlačPoštaZväčšiZmenši

217/2016 Z. z.

15.8. 2016, 19:03 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Predkladaným návrhom zákona sa plnia dva zo záväzkov vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020.

 

V časti Regionálne školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

V časti Vysoké školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov) a pozitívne sociálne vplyvy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) sú v súčasnosti podľa jednej osobitnej stupnice platových taríf odmeňovaní spoločne

•             zamestnanci, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“),

•             zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“) a

•             zdravotnícki zamestnanci, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu.

 

Vzhľadom na to, že učitelia vysokých škôl nie sú odmeňovaní samostatne podľa osobitnej stupnice platových taríf, navrhovaným ustanovením sa zavádza osobitná stupnica platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Táto osobitná stupnica sa systematicky začleňuje za doterajšiu prílohu č. 5, a to s označením 5a (viď bod 42 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR).

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje nepresnosť v platnom znení zákona č. 553/2003 Z. z. súvisiaca so skutočnosťou, že v prílohe č. 7 sa nenachádza stupnica platových taríf, ale len platové tarify. V nadväznosti na toto sa koriguje aj hlavička v prílohe č. 7.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením novej prílohy č. 5a. Túto novú prílohu je potrebné vložiť aj do ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Dôvodom je, že keď bude v budúcnosti vydané nariadenie vlády o zvýšení stupníc platových taríf, aj pre učiteľov vysokých škôl budú rozhodujúce sumy ustanovené nariadením vlády.

 

K bodom 4 a 5

Podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. „Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3 a osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4, 5 a 7 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“

 

V zmysle uvedeného ustanovenia strácajú vydaním nariadenia vlády Slovenskej republiky na príslušný rok platnosť základné stupnice platových taríf, nie však samotné prílohy zákona č. 553/2003 Z. z.; tieto prílohy v zákone č. 553/2003 Z. z. síce formálne existujú, no sú v súčasnosti obsolentné a v danom kalendárnom roku sa postupuje podľa súm uvedených v nariadení vlády na príslušný rok.

 

Vzhľadom na to, že novelizačným bodom 1 sa príloha č. 5 po obsahovej stránke rozdeľuje na prílohu č. 5 a prílohu č. 5a, z dôvodu čistoty právneho poriadku, prehľadnosti a jednoznačnosti sa

-              prílohy z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  (ďalej len „nariadenie vlády“) „preklápajú“ do zákona č. 553/2003 Z. z. s pôvodnými hodnotami platnými pre rok 2016,

-              aktualizuje názov prílohy č. 5,

-              zavádza nová príloha č. 5a a

-              zrušuje nariadenie vlády ako obsolentné.

 

Na plnenie záväzku vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 (ďalej len „programové vyhlásenie“), kde sa v časti Vysoké školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa vytvára osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v aktuálnom nariadení vlády (príloha č. 3). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre učiteľov vysokých škôl stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými a do vydania nového nariadenia vlády sa bude postupovať podľa súm uvedených v aktuálnom nariadení vlády len ak ide o výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov.

 

K bodu 6

Na plnenie záväzku vlády z programového vyhlásenia, kde sa v časti Regionálne školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa zákonom ustanovujú sumy platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v nariadení vlády (príloha č. 4). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými do vydania nového nariadenia vlády.

 

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje v súlade s termínmi uvedenými v programovom vyhlásení.

 

 

V Bratislave, 25. mája 2016

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 458
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudkyňa M. Repáková oznámila prezidentke SR, že sa vzdá funkciehttps://www.teraz.sk/slovensko/sudkyna-m-repakova-oznamila-prezide/429983-clanok.html

Funkcia jej zanikne uplynutím novembra 2019.

Sudcovia dotknutí Threemou by sa podľa ministra Gála mali radšej stiahnuťhttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-dotknuti-threemou-by-sa-podla-ministra-gala-mali-radsej-stiahnut/

Sudcovia dotknutí kauzou komunikácie s Marianom K. by sa radšej mali stiahnuť, aj keď sa cítia ...

Pomluva? Stíhat za ni lze jen v případě zásahů do cti, rozhodl UShttps://www.denik.cz/z_domova/ustavni-soud-vyhovel-zene-ktera-byla-obvinena-za-pomluvu-a-krive-svedectvi-20191114.html

Jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních ...

M. Mišík sa vzdal členstva v Súdnej radehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-misik-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/429858-clanok.html

Doplnil, že z jeho strany došlo k pochybeniu počas jeho aktivity v Súdnej rade.

Ústavný súd odmietol návrh NS vo veci inšpekcie ministerstva vnútrahttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-odmietol-navrh-ns-vo-vec/429867-clanok.html

NS napadol ustanovenia zákona o PZ s tým, že sú podľa neho v rozpore s Ústavou SR, Dohovorom o ...

E. Pfundtner: Snažíme sa riešiť situáciu na Okresnom súde Bratislava Ihttps://www.teraz.sk/slovensko/epfundtner-ms-sa-snazi-riesit-situ/429828-clanok.html

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti zdôraznila, že na súdoch sú vytvorené voľné ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: