TlačPoštaZväčšiZmenši

217/2016 Z. z.

15.8. 2016, 19:03 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Predkladaným návrhom zákona sa plnia dva zo záväzkov vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020.

 

V časti Regionálne školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

V časti Vysoké školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov".

 

Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov) a pozitívne sociálne vplyvy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) sú v súčasnosti podľa jednej osobitnej stupnice platových taríf odmeňovaní spoločne

•             zamestnanci, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“),

•             zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“) a

•             zdravotnícki zamestnanci, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu.

 

Vzhľadom na to, že učitelia vysokých škôl nie sú odmeňovaní samostatne podľa osobitnej stupnice platových taríf, navrhovaným ustanovením sa zavádza osobitná stupnica platových taríf pre učiteľov vysokých škôl. Táto osobitná stupnica sa systematicky začleňuje za doterajšiu prílohu č. 5, a to s označením 5a (viď bod 42 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR).

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje nepresnosť v platnom znení zákona č. 553/2003 Z. z. súvisiaca so skutočnosťou, že v prílohe č. 7 sa nenachádza stupnica platových taríf, ale len platové tarify. V nadväznosti na toto sa koriguje aj hlavička v prílohe č. 7.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením novej prílohy č. 5a. Túto novú prílohu je potrebné vložiť aj do ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Dôvodom je, že keď bude v budúcnosti vydané nariadenie vlády o zvýšení stupníc platových taríf, aj pre učiteľov vysokých škôl budú rozhodujúce sumy ustanovené nariadením vlády.

 

K bodom 4 a 5

Podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. „Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3 a osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4, 5 a 7 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“

 

V zmysle uvedeného ustanovenia strácajú vydaním nariadenia vlády Slovenskej republiky na príslušný rok platnosť základné stupnice platových taríf, nie však samotné prílohy zákona č. 553/2003 Z. z.; tieto prílohy v zákone č. 553/2003 Z. z. síce formálne existujú, no sú v súčasnosti obsolentné a v danom kalendárnom roku sa postupuje podľa súm uvedených v nariadení vlády na príslušný rok.

 

Vzhľadom na to, že novelizačným bodom 1 sa príloha č. 5 po obsahovej stránke rozdeľuje na prílohu č. 5 a prílohu č. 5a, z dôvodu čistoty právneho poriadku, prehľadnosti a jednoznačnosti sa

-              prílohy z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  (ďalej len „nariadenie vlády“) „preklápajú“ do zákona č. 553/2003 Z. z. s pôvodnými hodnotami platnými pre rok 2016,

-              aktualizuje názov prílohy č. 5,

-              zavádza nová príloha č. 5a a

-              zrušuje nariadenie vlády ako obsolentné.

 

Na plnenie záväzku vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 (ďalej len „programové vyhlásenie“), kde sa v časti Vysoké školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa vytvára osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v aktuálnom nariadení vlády (príloha č. 3). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre učiteľov vysokých škôl stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými a do vydania nového nariadenia vlády sa bude postupovať podľa súm uvedených v aktuálnom nariadení vlády len ak ide o výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov.

 

K bodu 6

Na plnenie záväzku vlády z programového vyhlásenia, kde sa v časti Regionálne školstvo vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" sa zákonom ustanovujú sumy platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Sumy v tejto prílohe predstavujú 6-percentné zvýšenie vo vzťahu k sumám uvedeným pre túto skupinu zamestnancov v nariadení vlády (príloha č. 4). Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. sa pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stanú sumy uvedené v nariadení vlády obsolentnými do vydania nového nariadenia vlády.

 

K čl. II

Dátum účinnosti sa navrhuje v súlade s termínmi uvedenými v programovom vyhlásení.

 

 

V Bratislave, 25. mája 2016

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 473
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálnym tajomníkom služobného úradu MS SR sa stane Š. Mesárošhttps://www.teraz.sk/slovensko/generalnym-tajomnikom-sluzobneho-ur/443401-clanok.html

Do funkcie by mal nastúpiť 30. januára, pričom nahradí Sylviu Beňovú, ktorá sa tejto funkcie ...

ÚS SR rozhodne o ústavnosti zákona o štátnych cenách 12. februárahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-sr-rozhodne-o-ustavnosti-zakona-o/443435-clanok.html

Zákon, ktorý prijala Národná rada (NR) SR s účinnosťou od 1. januára 2018, napadol na ÚS ...

Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/pred-volbami-si-treba-skontrolovat-pla/443374-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

Můj dům, můj hrad. Senátor Hraba chce, aby se lidé bránili zlodějům zbraníhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/muj-dum-muj-hrad-zdenek-hraba-senator-posileni-prav-a-obcanu-branicich-svuj-domov.A200127_102418_domaci_lre

Senátor Zdeněk Hraba navrhuje změnit legislativu týkající se posílení práv občanů.

Šámala senátoři v tajné volbě schválili jako nového ústavního soudcehttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/samal-ustavni-soud-senat-nejvyssi-soud-zeman.A200129_110155_domaci_kop

Pavel Šámal bude novým ústavním soudcem.

Těhotenství jako cesta na svobodu? Sněmovna chce omezit přerušování vězeníhttps://www.denik.cz/z_domova/vezeni-zeny-tehotenstvi-vykon-trestu-20200129.html

Soudy zřejmě nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: