TlačPoštaZväčšiZmenši

356/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:29 |  Admin 3

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov NR SR

A. Všeobecná časť

Od 1.jan.2013 musia podla zákona č. 725/2004 Z. z. požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časť II podľa § 23a aj vozidlá kategórie L1e, ktoré majú vydané technické osvedčenie .

Touto úpravou sa vylúči z povinnosti evidovať motocykle (kategória L1e) vyrobené pred januárom 2000, technické osvedčenia vozidiel zostávajú v platnosti do konca roku 2022, tak aby ich majitelia nemali povinnosť označiť vozidlá tabuľkou s evidenčným číslom, ak táto povinnosť nebola pre nich doteraz ustanovená. Takáto povinnosť by sa vzťahovala len na vozidlá kategórie L1e , ktoré sú novo homologizované, resp. jednotlivo dovezené do SR.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Pre malé motocykle kategórie L1e sa navrhuje vypustiť povinnosť absolvovať kontrolu originality vozidla z dôvodu, že ide najmä o staršie malé motocykle (BABETTA, KORADO a podobne) malej hodnoty a povinným vykonávaním kontroly originality pre prevádzkovateľov týchto vozidiel by sa proces povinného zaevidovania vozidiel predražil.

K bodu 2

U starších malých motocyklov kategórie L1e (BABETTA, KORADO a podobne) sa navrhuje, že tieto vozidlá nemusia byť vybavené osvetlením zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

K bodu 3

Pre malé motocykle kategórie L1e sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie v súvislosti s povinnou výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II.

K bodu 4

Pre malé motocykle kategórie L1e sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie v súvislosti s povinnou výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II.

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona k 1. januáru 2013.

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 134) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 134) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2012 č. 217 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú obranu a bezpečnosť.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 9. októbra 2012 č. 85.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 9. októbra 2012 č. 77.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením z 2. októbra 2012 č. 39.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V názve zákona sa za slovo „mení" vkladajú slová „a dopĺňa".

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na doplnenie nových novelizačných bodov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I sa vkladajú nový 1. 2 a 3. bod, ktoré znejú:

„1. V § 18 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.

2. V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h).

3. V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h).".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

K § 18 ods. 4 písm. d): podobne ako pri prestavbe jednotlivého vozidla aj pri hromadnej prestavbe typu vozidla montážou plynového zariadenia sa navrhuje, že nebude potrebné predložiť súhlasné stanovisko výrobcu resp. zástupcu výrobcu vozidla.

K § 18 ods. 17 písm. c): po vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla montážou plynového zariadenia nebude potrebné predkladať protokol o technickej kontrole vozidla, pretože v tomto prípade sa vždy predkladá protokol o montáži plynového zariadenia.

K § 18 ods. 17 písm. d): po vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla montážou plynového zariadenia nebude potrebné predkladať protokol o emisnej kontrole vozidla, pretože v tomto prípade sa vždy predkladá protokol o montáži plynového zariadenia.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I 2. bod znie:

„2. V § 23a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000, nemusia spĺňať technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli vybavené takýmto osvetlením.".

Legislatívno-technická úprava bez vecnej zmeny.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I sa za 2. bod vkladajú nový 3. a 4. bod, ktoré znejú:

„3. V § 43 ods. 5 písm. g), § 61 ods. 5 písm. f), § 78 ods. 5 písm. f) a § 91 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „nie staršiu ako šesť mesiacov.

4. V § 107 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Pokuty podľa odseku 2 písm. f) a odseku 4 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo podľa § 44, 62, 79 alebo § 92.".

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

K § 43 ods. 5 písm. g), § 61 ods. 5 písm. f), § 78 ods. 5 písm. f) a § 91 ods. 5 písm. f): pri vydávaní osvedčení kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení sa zavádza obmedzenie, že skúška z odbornej spôsobilosti platí šesť mesiacov.

K § 107 ods. 16: zavádza sa možnosť uložiť pokutu fyzickej osobe za porušenie povinnosti, ktorej sa dopustila v čase, keď bola kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I 3. bod znie:

„3. V § 112b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie L1e, vyrobeným pred 1. januárom 2000, zostávajú v platnosti do konca roku 2022 a technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie S, kategórie PS používaným v poľnohospodárstve, kategórie PN a pre výmenné nadstavby zostávajú v platnosti do konca roku 2016.".

Pre malé motocykle kategórie L1e, vozidlá kategórií S, PS používané v poľnohospodárstve a PN ako aj pre výmenné nadstavby sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie v súvislosti s povinnou výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. Pre poľnohospodárske vozidlá ide o podporné opatrenie na zmiernenie nepriaznivej situácie v poľnohospodárstve prijaté uznesením vlády SR č. 413/2012 zo dňa 22.8.2012 v bode B.5.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I 4. bod znie:

„4. V § 112b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 sa ustanovenie prvej vety uplatňuje od 1. januára 2023 a pre vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve sa ustanovenie prvej vety uplatňuje od 1. januára 2017.".".

Pre malé motocykle kategórie L1e ako aj pre poľnohospodárske vozidlá kategórie PS sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie v súvislosti s povinnou výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. Pre poľnohospodárske vozidlá ide o podporné opatrenie na zmiernenie nepriaznivej situácie v poľnohospodárstve prijaté uznesením vlády SR č. 413/2012 zo dňa 22.8.2012 v bode B.5.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. Čl. I sa za 4. bod vkladá nový 5 bod, ktorý znie:

„5. V § 112b ods. 3 sa slová „po 1. januári 2013" nahrádzajú slovami „po 1. januári 2017".".

Pre vozidlá kategórií S a PN sa navrhuje predĺžiť prechodné obdobie v súvislosti s povinnou výmenou technického osvedčenia vozidla za nové tlačivá technické osvedčenia vozidla. Ide o podporné opatrenie na zmiernenie nepriaznivej situácie v poľnohospodárstve prijaté uznesením vlády SR č. 413/2012 zo dňa 22.8.2012 v bode B.5.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V Čl. II sa slová „1. januára 2013" nahrádzajú slovami „1. decembra 2012".

Skoršia účinnosť zákona (od 1. decembra 2012) sa navrhuje z dôvodu, že sa novelizujú ustanovenia § 112b ods. 2 a 3, ktorých účinnosť končí 31. decembra 2012.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1 až 8 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 15. októbra 2012 č. 84.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 15. októbra 2012

Ján H u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárske záležitosti 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 792
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: