TlačPoštaZväčšiZmenši

355/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:27 |  Admin 3

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 7. júla 2011 zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol vyhlásený pod číslom 260/2011 a účinnosť nadobudol 15. septembra 2011.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona cieľom prijatia predloženého návrhu zákona bolo vytvoriť legislatívny mechanizmus, ktorý ukončí ingerenciu štátu do užívania súkromného majetku a umožní postupne pristúpiť na podmienky zaužívané v iných demokratických štátoch, ktoré nemuseli prejsť časovo a materiálne transformačným procesom. Zároveň nájomcom, ktorí nie sú natoľko solventní, aby si dokázali po doručení výpovede z nájmu bytu bez uvedenia dôvodu zabezpečiť bez pomoci náhradné bývanie, dal možnosť požiadať obec o pridelenie náhradného nájomného bytu. Nájomná zmluva v náhradnom byte by bola uzavretá na dobu neurčitú s regulovanou cenou nájmu, prípadne s možnosťou odkúpenia takéhoto bytu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh na zmenu a doplnenie zákona v navrhnutých štyroch bodoch upravuje tie ustanovenia zákona, ktoré spresňujú a upravujú práva nájomcu a predlžujú niektoré lehoty upravené v zákone.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Podľa § 3 ods. 6 zákona nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu, nie je povinný sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým mu obec neposkytne bytovú náhradu podľa § 5 ods. 4. Na práva a povinnosti nájomcu podľa prvej vety sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Súčasné znenie zákona vlastne znamená, že ak do uplynutia 12 mesačnej výpovednej lehoty nájomca nebude mať k dispozícii právoplatné rozhodnutie o priznaní nároku, stráca právo v byte zotrvať do poskytnutia bytovej náhrady. Záleží len na prenajímateľovi, či nájomcov v byte za stanovených podmienok ponechá alebo sa bude zákonnými spôsobmi dožadovať jeho vypratania. Z dôvodov uvedených nižšie v súčasnosti nevedia obce zabezpečiť, aby každý zo žiadateľov do uplynutia výpovednej lehoty mal právoplatné rozhodnutie.

Niektoré rozhodnutia totiž závisia od posúdenia predbežnej otázky iným orgánom (napríklad súdom), niektorí nájomcovia si síce uplatnia nárok v rámci zákonnej lehoty, ale niekoľko mesiacov po podaní výpovede, pričom niektoré žiadosti vyžadujú zložité prešetrovanie a o niektorých bude v preskúmavacom konaní rozhodovať súd. Všetky tieto situácie pritom budú mať spoločného menovateľa, a to zánik zákonného nároku zotrvať v dotknutom byte až do pridelenia bytovej náhrady. Situácia, že výpovedná lehota uplynie bez rozhodnutia o priznaní, prípadne nepriznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady, môže nastať nielen v dôsledku nekonania obce, ale aj v dôsledku iných okolností, ktoré môžu byť aj na strane nájomcu. Dôsledky tejto situácie a zodpovednosť za ňu bude však v plnom rozsahu prenesená na obce a teoreticky možno rátať aj so vznikom občianskoprávnej zodpovednosti za vzniknutú situáciu a povinnosti uhradiť vzniknuté škody.

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby prvá veta § 3 ods. 6 zákona bola upravená v znení „Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu a nájomca, o ktorého nároku nebolo právoplatne rozhodnuté, nie sú povinní sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým im obec neposkytne bytovú náhradu podľa § 5 ods. 4.".

K bodu 2

Do 31. marca 2012 mali prenajímatelia bytov, na ktoré sa vzťahuje vecná pôsobnosť zákona, možnosť vypovedať nájom bytu. V praxi sa ukazuje, že pre krátkosť lehoty nie všetci prenajímatelia bytov ju využili, a to z rôznych dôvodov, preto je potrebné túto lehotu predĺžiť. Nakoľko lehota pre prenajímateľov bytov uplynula 31. marca 2012, nenavrhuje sa jej predĺženie v § 3 ods. 1 zákona, ale navrhuje sa nová úprava (§ 3a), ktorá umožní prenajímateľom bytov vypovedať nájom bytu ešte aj v čase od účinnosti novely zákona do 31. decembra 2012.

Zároveň sa dopĺňa aj nová možnosť nájomcu podať v lehote do 31. decembra 2012 výpoveď nájmu bytu, ak tak neurobil prenajímateľ. Cieľom je predísť situáciám, aby v dôsledku nekonania prenajímateľa nestratil nájomca možnosť uchádzať sa o bytovú náhradu. Týmto doplneným ustanovením chráni zákon nájomcu, ktorý nemohol a nemôže ovplyvniť prenajímateľa, aby mu dal výpoveď a on mal možnosť získať bytovú náhradu a dáva mu možnosť, aby sa aj sám mohol rozhodnúť dať výpoveď a pritom získať bytovú náhradu.

K bodu 3

Podľa § 5 ods. 1 zákona, ak sa nájom skončí podľa tohto zákona, nárok na bytovú náhradu má len nájomca bytu podľa § 2 ods. 1, ktorý požiada o bytovú náhradu podľa § 7 a ktorý je v materiálnej bytovej núdzi. Vzhľadom na nový § 3a (bod 2) sa v citovanom ustanovení dopĺňa, že nárok na bytovú náhradu má aj nájomca bytu, ktorý požiada o bytovú náhradu podľa novo navrhovaného § 7a (bod 4).

K bodu 4

Podľa § 7 ods. 1 doterajšieho znenia zákona žiadateľ podá po doručení výpovede nájmu bytu od prenajímateľa podľa § 3 zákona do 30. septembra 2012 žiadosť obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza byt, ktorý sa má vypratať; inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne. Navrhuje sa nová úprava § 7a, ktorá umožní nájomcovi podať žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady do 30. apríla 2013, nakoľko pre krátkosť lehoty upravenej v zákone v § 7 ods. 1 nie všetci nájomcovia, ktorí obdržali výpoveď nájmu bytu mali možnosť a boli schopní podať žiadosť obci o poskytnutie bytovej náhrady. Nová úprava v § 7a súvisí aj s úpravou v § 3a, kde sa vytvorila dodatočná lehota pre prenajímateľa dať výpoveď z nájmu bytu a zaviedla sa nová možnosť pre nájomcu dať výpoveď, preto je potrebné vytvoriť aj novú lehotu na podanie žiadosti o bytovú náhradu.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia.

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 201) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 201) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. septembra 2012 č. 245 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 9. októbra 2012 č. 106.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením z 11. októbra 2012 č. 82.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 9. októbra 2012 č. 80.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 11. októbra 2012 č. 40.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením z 11. októbra 2012 č. 22.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:

„1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „s obcou".".

V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona § 2 ods. 1 písm. a) zákona rieši prípady, ak celý dom bol vydaný v reštitúciách oprávnenej osobe, prípadne viacerým oprávneným osobám, ako aj domov, kde časť vlastní oprávnená osoba a časť obec. V praxi sú rôzne kombinácie takého spoluvlastníctva, v niektorých prípadoch je väčšinovým vlastníkom obec a reštituent vlastní len menšiu časť nehnuteľností alebo naopak. Niektoré z bytových domov boli vydané pred viac ako 20 rokmi, väčšina z nich pred viac ako 10 rokmi a je preto nespravodlivé očakávať, že oprávnené osoby, ktorým bola časť nehnuteľností v rámci reštitúcie vydaná, zostane v podielovom spoluvlastníctve s obcou. V mnohých prípadoch došlo k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva a oprávnené osoby tak v podielovom spoluvlastníctve s obcou nezostali. S prihliadnutím na skutočnosť, že Krajský súd v Bratislave, zatiaľ v neprávoplatnom rozsudku vyslovil právny názor, že podielové spoluvlastníctvo s obcou je podmienkou, aby bolo možné konať podľa zákona č. 260/2011 Z. z., navrhujú sa tieto slová zo zákona vypustiť. Navrhovaná zmena je odôvodnená tým, že odstraňuje možnú diskrimináciu, a to nájomníkov, ktorí v takýchto domoch bývajú, ako aj podielových spoluvlastníkov, ktorí podiel na nehnuteľnosti nadobudli od obce (kúpa) a v neposlednom rade aj oprávnených osôb, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve s takýmito osobami a ich právne postavenie je totožné s právnym postavením ostatných nájomcov. Ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) až e) takéto obmedzenie neobsahujú a preto nie je dôvod takýmto spôsobom postihovať prípady uvedené v písmene a).

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:

„1. Nadpis pod § 3 sa vkladá nad označenie § 3.".

V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vloženie nového § 3a.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I 2. bode § 3a sa slová „podľa § 3" nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods.1" a vypúšťajú sa slová „odo dňa účinnosti tohto zákona".

Ide o precizovanie ustanovenia a legislatívno-technickú úpravu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I sa za 3. bod vkladajú nový 5. až 8. bod, ktoré znejú:

5. „5. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) nevlastní nehnuteľný majetok podliehajúci deklarácii majetku podľa § 6, a ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 3.".

6. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) spĺňa technické parametre bytovej náhrady podľa odseku 6, ktorá by žiadateľovi patrila v prípade, že by mu nárok bol priznaný,".

7. V § 5 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

8. V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Deklarácii majetku podľa odseku 1 podlieha nehnuteľný majetok nájomcu a spoločne posudzovaných osôb vhodný na celoročné bývanie, ktorým je byt, rodinný dom, stavba na individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoň časť je spôsobilá na samostatné užívanie, a ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 5 ods. 3.".".

V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.

V súčasnosti je obec ako správny orgán zaviazaná preskúmať všetok nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok žiadateľa, čo je na jednej strane nevykonateľné a na druhej strane môže viesť k tomu, že žiadateľ síce reálne vlastní majetok v hodnote, ktorá zodpovedá hodnote bytovej náhrady, avšak ide o majetok, s ktorým je dispozícia značne obmedzená (napr. spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskych pozemkoch a lesných pozemkoch). Zákon tak ako je formulovaný pôsobí príliš tvrdo a je potrebné jeho dikciu prispôsobiť podmienkam praxe. Preto sa navrhuje, aby bol za osobu v materiálnej bytovej núdzi považovaný každý žiadateľ, ktorý nevlastní sám alebo v podielovom spoluvlastníctve so spoločne posudzovanými osobami nehnuteľnosť vhodnú na bývanie, nachádzajúcu sa v príslušnom katastrálnom území a majúcu rovnaký počet obytných miestností, ako by mala bytová náhrada, ktorá by mu bola v konaní o priznanie nároku na bytovú náhradu vzhľadom na počet osôb priznaná. Zároveň sa navrhuje precizovať ustanovenie, ktoré upravuje, že vlastným bytom je byt, ktorý je bytovou náhradou, pričom bytovou náhradou de lege lata môže byť len byt poskytnutý podľa tohto zákona. Z tohto dôvodu sa navrhuje spresnenie, aby nedochádzalo k interpretačným nezrovnalostiam. Byt, resp. iná nehnuteľnosť vo vlastníctve (spoluvlastníctve) žiadateľa musí mať minimálne toľko obytných miestností, ako by mala bytová náhrada, ktorá by mu patrila v prípade, že by spĺňal podmienky materiálnej bytovej núdze.

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 260/2011 Z. z. nájomca a spoločne posudzované osoby, ktorým bola poskytnutá bytová náhrada, majú právo na úhradu nevyhnutných a preukázaných výdavkov spojených so sťahovaním. Tieto výdavky uhrádza obec, v ktorej katastrálnom území sa nachádza vypratávaný byt a možno si ich uplatniť do 30 dní od poskytnutia bytovej náhrady. Dôvody úpravy povinnosti obcí uhrádzať výdavky spojené so sťahovaním neboli v dôvodovej správe k návrhu zákona uvedené a vysvetlené. Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú finančnú situáciu obcí sa navrhuje túto povinnosť obcí vypustiť zo zákona, čo by znamenalo, že výdavky spojené so sťahovaním znáša nájomca a spoločne posudzované osoby.

Novým znením § 6 ods. 2 sa zabezpečí zosúladenie s § 5 ods. 2 (materiálna bytová núdza). Zároveň sa neupravuje deklarovanie hnuteľného majetku nájomcu a spoločne posudzovaných osôb, ak jeho úhrnná hodnota u každého z nich je vyššia ako 20 000 eur, nakoľko uvedené ustanovenie spôsobovalo obciam problémy. Banky uvedené údaje obciam neposkytujú odvolávajúc sa na bankové tajomstvo a vlastníctvo iného hnuteľného majetku nie je možné žiadnym spôsobom skontrolovať, ani preukázať, pokiaľ ho uvedené osoby neuviedli v deklarácii majetku.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I 4. bode § 7a sa vypúšťajú slová „odo dňa účinnosti tohto zákona".

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I sa za 4. bod vkladajú nový 5. a 6. bod ktoré znejú:

„5. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „žiadateľ prestane" nahrádzajú slovami „vyjde najavo, že žiadateľ prestal".

6. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§16a

Prechodné ustanovenia

(1) Žiadosti, o ktorých obec nerozhodla do účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona.

(2) Žiadateľ, ktorý podľa doterajšej právnej úpravy nespĺňal podmienky na poskytnutie bytovej náhrady a v ktorého prípade obec rozhodla o nepriznaní nároku na bytovú náhradu, môže obci opätovne podať žiadosť do 31. decembra 2012.

(3) Na výdavky spojené so sťahovaním nájomcu a spoločne posudzovaných osôb, ktorým bola poskytnutá bytová náhrada podľa doterajšieho predpisu, sa vzťahuje § 5 ods. 7 v znení účinnom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.".

V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov.

Podľa platného znenia zákona obec rozhodne o zániku nároku na bytovú náhradu, ak do poskytnutia bytovej náhrady žiadateľ prestane spĺňať podmienky nároku na poskytnutie bytovej náhrady. Obec však má len obmedzené možnosti túto skutočnosť zistiť. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby obec bola povinná rozhodnúť o zániku nároku na bytovú náhradu len v prípade, že skutočne vyjde najavo, že žiadateľ prestal spĺňať podmienky nároku na bytovú náhradu.

Vzhľadom k navrhovanej zmene § 5 ods. 2 písm. b) a § 6 ods. 2 sa v prechodnom ustanovení upravuje, že obec rozhoduje podľa novej právnej úpravy aj pri žiadostiach, ktoré boli podané pred účinnosťou novely zákona, ale obec o nich do účinnosti novely zákona nerozhodla. Ďalej sa navrhuje, aby žiadatelia, ktorým bol nárok na bytovú náhradu zamietnutý z dôvodu, že podľa doterajšieho znenia zákona nespĺňali jeho podmienky, mohli v náhradnom termíne podať opätovne žiadosť. V prechodných ustanoveniach sa reaguje tak isto na novú právnu úpravu v súvislosti s príspevkom na bývanie.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 15. októbra 2012 č. 86.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 15. októbra 2012

Ján H u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárske záležitosti 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 907
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Termín výstavby väznice na Sabovej sa opäť posunulhttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/termin-vystavby-vaznice-na-sabovej-sa-opat-posunul/

Nová väznica na Sabovej pri Rimavskej Sobote mala byť postavená už budúci rok, no nový ...

Prokurátor ÚŠP dal pokyn preveriť údajnú korupciu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prokurator-usp-dal-pokyn-preverit-u/510438-clanok.html

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril v pléne Národnej rady SR poslanec Alojz ...

Advokáti pod novým vedením: Boreca nahradí Karashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569866-advokati-pod-novym-vedenim-boreca-nahradi-karas/

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát ...

NR SR: Sudcovia by mohli odísť z funkcie v 67 rokochhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-by-mohli-odist-z-funkcie-v-67/510397-clanok.html

Sudca by sa mohol po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.

Skazenosť, predajnosť, úplatkárstvo. Pojem korupcia je podľa polície oveľa širšíhttps://www.webnoviny.sk/skazenost-predajnost-uplatkarstvo-pojem-korupcia-je-podla-policie-ovela-sirsi/

Pojem korupcia je oveľa širší ako úplatkárstvo.

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: