TlačPoštaZväčšiZmenši

SDEÚ k požiadavke náboženského vierovyznania na pracovné miesto v cirkvi

20.4. 2018, 17:09 |  najpravo.sk

Požiadavka náboženského vierovyznania na pracovné miesto v cirkvi musí podliehať účinnému súdnemu preskúmaniu. Táto požiadavka musí byť nevyhnutná a s ohľadom na duch cirkvi objektívne podmienená povahou alebo podmienkami výkonu predmetnej pracovnej činnosti a musí byť v súlade so zásadou proporcionality.

Tak znie aktuálny verdikt Súdneho dvora EÚ vo veci C-414/16 Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV.

Ateistka sa uchádzala o pracovné miesto v cirkvi, na pohovor ju ani nepozvali

Vera Egenbergerová, ktorá je bez vierovyznania, sa v roku 2012 uchádzala o pracovné miesto vypísané Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (Evanjelický spolok pre diakoniu a rozvoj, Nemecko). Išlo o pracovné miesto na dobu určitú na projekte zameranom na vypracovanie paralelnej správy o Medzinárodnom dohovore OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Pracovné miesto zahŕňalo zastupovanie nemeckej diakonie vo vzťahu k politickým štruktúram a verejnosti, ako aj koordináciu interného postupu formovania názorov. Podľa inzerátu mali byť uchádzači členmi evanjelickej cirkvi, alebo cirkvi, ktorá je súčasťou pracovného spoločenstva kresťanských cirkví v Nemecku. Vera Egenbergerová nebola pozvaná na pohovor. Z dôvodu, že sa domnievala, že bola diskriminovaná na základe náboženstva, podala proti Evangelisches Werk žalobu na nemeckých súdoch a domáhala sa, aby bolo Evangelisches Werk uložené zaplatiť jej náhradu škody vo výške 9 788,65 eura.

Duch založený na náboženstve alebo viere

Bundesarbeitsgericht (Spolkový pracovný súd, Nemecko), ktorý o spore rozhoduje, požiadal Súdny dvor, aby v tomto kontexte poskytol výklad antidiskriminačnej smernice [Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79)], ktorej cieľom je ochrana základného práva pracovníkov pred diskrimináciou okrem iného na základe náboženstva alebo viery. Táto smernica však tiež zohľadňuje právo na autonómiu cirkví (a iných verejných alebo súkromných organizácií, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere), tak ako je zaručené v práve Únie, predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie.

Smernica tak stanovuje, že cirkev (alebo iná organizácia, ktorej duch je založený na náboženstve alebo viere) môže stanoviť požiadavku súvisiacu s náboženstvom alebo vierou, ak podľa povahy dotknutej činnosti alebo v kontexte, v ktorom sa vykonáva, „tvorí náboženstvo alebo viera základnú, oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania s ohľadom na duch tejto organizácie“. Bundesarbeitsgericht (Spolkový pracovný súd) v tejto súvislosti uvádza, že podľa judikatúry Bundesverfassungsgericht (Spolkový ústavný súd, Nemecko) týkajúcej sa práva na sebaurčenie cirkvi sa má súdne preskúmanie dodržiavania týchto kritérií v Nemecku obmedziť na posúdenie prípustnosti na základe kritéria vlastného ponímania náboženstva vychádzajúceho z viery. Súdneho dvora sa preto okrem iného pýta, či je takéto obmedzené súdne preskúmanie zlučiteľné so smernicou.

Spravodlivá rovnováha medzi právom na autonómiu cirkví a právom pracovníkov nebyť diskriminovaní

Vo svojom rozsudku Súdny dvor najprv konštatuje, že podľa smernice treba zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi právom na autonómiu cirkví (a iných organizácií, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere) na jednej strane a právom pracovníkov na to, aby neboli najmä pri ich nábore do zamestnania diskriminovaní na základe náboženstva alebo viery na druhej strane.

Podľa Súdneho dvora musí však v prípade sporu takéto zabezpečenie rovnováhy podliehať kontrole, ktorú vykoná nezávislý orgán, a nakoniec vnútroštátny súd.

Ak teda cirkev (alebo iná organizácia, ktorej duch je založený na náboženstve alebo viere) na podporu aktu alebo rozhodnutia, ako je zamietnutie prihlášky na pracovné miesto v tejto cirkvi alebo organizácii, tvrdí, že náboženstvo tvorí podľa povahy dotknutých činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, základnú, oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania s ohľadom na duch tejto cirkvi (alebo organizácie), musí takéto tvrdenie podliehať účinnému súdnemu preskúmaniu. Súd, ktorý o veci rozhoduje, sa musí uistiť, že v každom jednotlivom prípade sú splnené kritériá, ktoré stanovuje smernica s cieľom zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi prípadne konkurujúcimi právami.

Právomoc vnútroštátneho súdu

Súdny dvor v tejto súvislosti spresňuje, že vnútroštátnym súdom v zásade neprináleží rozhodnúť o duchu ako takom, ktorým je odôvodnená uvedená požiadavka povolania. Musia však v každom jednotlivom prípade určiť, či sú s ohľadom na tento duch splnené tri kritériá týkajúce sa existencie „základnej, oprávnenej a odôvodnenej“ požiadavky.

Vnútroštátne súdy tak majú preskúmať, či je uplatnená požiadavka nevyhnutná a s ohľadom na duch dotknutej cirkvi (alebo organizácie) objektívne podmienená povahou alebo podmienkami výkonu predmetnej pracovnej činnosti. Navyše musí byť táto požiadavka v súlade so zásadou proporcionality, teda musí byť primeraná a nejsť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa.

Napokon, pokiaľ ide o problematiku súvisiacu so skutočnosťou, že smernica Únie v zásade nemá priamy účinok medzi jednotlivcami, ale vyžaduje jej prebratie do vnútroštátneho práva, Súdny dvor pripomína, že vnútroštátnym súdom prináleží vykladať vnútroštátne právo, ktorým sa preberá smernica, v najväčšej možnej miere v súlade s ňou.

Kedy musí vnútroštátny súd upustiť od uplatnenia vnútroštátneho práva?

V prípade, ak nie je možné vyložiť uplatniteľné vnútroštátne právo (v prejednávanej veci nemecký všeobecný zákon o rovnakom zaobchádzaní) v súlade s antidiskriminačnou smernicou tak, ako ju vyložil Súdny dvor vo svojom rozsudku, Súdny dvor spresňuje, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje spor medzi dvoma jednotlivcami, musí od uplatnenia vnútroštátneho práva upustiť.

Ak sa má totiž uplatniť Charta, musí vnútroštátny súd jednotlivcom zabezpečiť súdnu ochranu vyplývajúcu zo zákazu akejkoľvek diskriminácie na základe náboženstva alebo viery (zakotveného v článku 21 Charty, pričom tento zákaz je ako všeobecná zásada práva Únie imperatívnej povahy) a z práva na účinnú súdnu ochranu (zaručenú článkom 47 Charty). Tento zákaz diskriminácie, ako aj právo na účinnú súdnu ochranu sú samy osebe postačujúce na to, aby bolo jednotlivcom priznané samostatne uplatniteľné právo v spore proti inému jednotlivcovi v oblasti, na ktorú sa vzťahuje právo Únie.

Zdroj: Súdny dvor EÚ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 184
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: