TlačPoštaZväčšiZmenši

Schválené a pripravované zmeny z oblasti pracovného práva

7.11. 2019, 17:11 |  najpravo.sk

Aj napriek tomu, že v médiách zaznela informácia, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR už v tomto volebnom období nebude meniť Zákonník práce, v legislatívnom procese je aktuálne viacero návrhov zmien zákonov alebo iných právnych predpisov z oblasti pracovného práva.

Dokonca nedávno v Národnej rade SR boli schválené dve novely Zákonníka práce, jedna v súvislosti so smernicou EÚ č. 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb; druhá novela zavádza do Zákonníka práce tzv. „príspevok na športovú činnosť dieťaťa“ a to na dobrovoľnej báze ako možný benefit pre zamestnancov s daňovo-odvodovými zvýhodneniami.

 

 

Novela 307/2019 Z. z.

Prvá zo spomínaných noviel Zákonníka práce (zákon č. 307/2019 Z. z.) s účinnosťou až od 30. júla 2020, teda v novom volebnom období upravuje nasledovné zmeny:

 • spresňuje sa definícia vyslania v § 5 ods. 2,
 • rozšírenie a spresnenie mzdových a pracovných podmienok vzťahujúcich sa na vyslaných zamestnancov (§ 5 ods. 2 písm. c), e) a g)),
 • doplnenie podmienok vzťahujúcich sa na vyslaných zamestnancov (v § 5 ods. 2 nové písm. h) a i) – podmienky ubytovania a náhrady cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné),
 • ak vyslanie presiahne 12 mesiacov, resp. 18 mesiacov, vzťahuje sa na vyslaných zamestnancov na území SR celý Zákonník práce, osobitné predpisy alebo príslušná kolektívna zmluva s výnimkou založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru,
 • ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania v zmysle vyššie uvedeného sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca,
 • doplňujú sa informačné povinnosti užívateľského zamestnávateľa hosťujúcemu zamestnávateľovi v prípade vyslania formou dočasného pridelenia (nevzťahuje sa vyslanie na pracovnú cestu a neuplatňuje sa automatický vznik pracovného pomeru na neurčitý čas v prípade vyslaného zamestnanca, ktorého dočasné pridelenie presiahne 24 mesiacov),
 • vyslania začaté pred 30. júlom 2020 sa na účely posúdenia trvania vyslania považujú za vyslania začaté 30. júla 2020,
 • spresňuje sa aj zákon o cestovných náhradách (pri vyslaní patria zamestnancovi výhodnejšie cestovné náhrady) a zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (doplnenie informačných povinností hosťujúceho zamestnávateľa týkajúcich sa kontaktnej osoby, o nahrádzaní iného vyslaného zamestnanca, o zmene oznámených údajov o vyslaní zamestnanca; oznámenie údajov alebo ich zmenu podáva hosťujúci zamestnávateľ na formulári Národného inšpektorátu práce alebo prostredníctvom registračného portálu dostupného na webovom sídle Národného inšpektorátu práce, doplnenie povinnosti domáceho zamestnávateľa poskytnúť nielen informácie, ale aj podklady na základe žiadosti Národného inšpektorátu práce).

Novela 319/2019 Z. z.

Druhá schválená novela (zákon č. 319/2019 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2020 doplnila do Zákonníka práce možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Uvedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa nie je zamestnávateľ povinný poskytovať, nakoľko zákonodarca uvedený príspevok formuloval tak, že „zamestnávateľ môže poskytnúť“ a nie „zamestnávateľ poskytne“, ako je to v prípade povinného príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa sú:

 • žiadosť zamestnanca o príspevok len u jedného zamestnávateľa,
 • dieťa/deti (vlastné, zverené do starostlivosti alebo iné dieťa žijúce v spoločnej domácnosti, najviac 18 rokov) s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov,
 • oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi doklad o výdavkoch do 30 dní odo dňa jeho vydania športovou organizáciou, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník) upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad o výdavkoch. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Ďalšie novinky

Z ďalších navrhovaných noviniek alebo už schválených zmien vyberáme nasledovné:

 • zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020 zo súčasných 520 EUR na 580 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou(nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z.), čo predstavuje zvýšenie o 11,54%, resp. z 2,989 EUR na 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom; účinnosť od 01.01.2020 do 31.12.2020,
 • schválený poslanecký návrh na zmenu zákona o minimálnej mzde – zmena postupu určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, od roku 2021 nebude minimálna mzda stanovená nariadením vlády ako doteraz, ale zavádza nový postup i) určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov (podľa zákona o tripartite) – rokovania od 1. apríla, ak sa nedohodnú do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada SR do 31. augusta a ak sa dohodnú na zasadnutí rady, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou – zverejní ju MPSVaR SR v Zbierke zákonov, ii) ak sa nedosiahne dohoda v zmysle predchádzajúceho bodu, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci rok je 60% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy - zverejní ju MPSVaR SR v Zbierke zákonov najneskôr do 1. novembra; stav legislatívneho procesu: schválené v III. čítaní v NR SR, postúpené do redakcie na zverejnenie v Zbierke zákonov, účinnosť od 01.01.2020,
 • schválená novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (zákon č. 320/2019 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2020 dopĺňa a spresňuje negatívne vymedzenie pojmov nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie (t.j. stanovuje, čo nie je nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním),
 • schválený poslanecký návrh novely Zákonníka práce – navýšenie základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa a to aj pokiaľ ešte nedovŕšil 33 rokov veku + pozmeňovacím návrhom ďalej tiež upresnenie a doplnenie kategórií zamestnancov, ktorých dovolenka je najmenej 8 týždňov v kalendárnom roku (napr. pedagogickí a odborní zamestnanci, vedecko-výskumní zamestnanci a pod.); stav legislatívneho procesu: schválené v III. čítaní v NR SR, postúpené do redakcie na zverejnenie v Zbierke zákonov, účinnosť od 01.01.2020 (časť o 5 týždňoch dovolenky), resp. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov (časť o 8 týždňoch dovolenky),
 • poslanecký návrh novely Zákonníka práce – navrhuje sa, aby povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov sa vzťahoval na všetkých zamestnávateľov, nielen na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov + pozmeňovací návrh ďalšie úpravy poskytovania tohto príspevku (napr. aby sa vzťahoval aj na rodičov zamestnanca atď.); stav legislatívneho procesu: II. čítanie v NR SR, navrhovaná účinnosť od 01.01.2021.

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

Mgr. Martina Poliačiková
Advokát
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Email: martina.poliacikova@r-p.sk

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 101
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

M. Michalko: Duševné vlastníctvo sa dá zaregistrovať aj on-linehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-michalko-dusevne-vlastnictvo-sa-d/456595-clanok.html

Nápady, ktoré budú vložené do aplikácie, by v budúcnosti totiž podľa Michalka mohli ...

Nouzový stav je protiústavní, myslí si advokát. Podal stížnost k souduhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-nouzovy-stav-ustava-ustavni-soud-stiznost-david-zahumensky.A200329_213402_domaci_aug

Advokát David Zahumenský se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud, kam ...

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: