TlačPoštaZväčšiZmenši

Ochrana online pracovníkov alebo brzda online biznisu v Európskej únii

30.7. 2019, 17:00 |  najpravo.sk

Európska únia prešla od reformy využívania autorských práv v online prostredí, zdaňovania online platforiem a spracúvania osobných údajov k novému cieľu. Počnúc zajtrajškom má vstúpiť do platnosti smernica, ktorá zavádza práva pre všetkých pracovníkov z tzv. platform economy. V praxi ide o celý systém firiem a ich pracovníkov, ktorí generujú svoj biznis cez digitálne alebo online platformy, ako napr. Uber, Amazon, Google, Airbnb a mnoho ďalších. Na rozdiel od ráznejšieho prístupu harmonizácie právnych poriadkov Európskeho jednotného trhu formou nariadení, ktoré EÚ využívala v podobných prípadoch, bude túto sféru zastrešovať Smernica o transparentných a predvídateľných podmienkach v EÚ. Smernica vstúpi do účinnosti v roku 2022, čiže členské štáty budú mať na jej implementáciu do národnej legislatívy približne 3 roky.

 

 

Smernica, ako nepriamy nástroj, nastavuje minimálne požiadavky na práva najzraniteľnejším zamestnancom s neštandardnými pracovnými zmluvami a novými formami zamestnania, ktoré vznikajú v rámci tzv. zákazkovej ekonomiky (gig economy).1

Darina Parobeková, expertka na právo IT advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS hovorí: „Ťažko povedať, čo skutočne motivuje k uvedenej zmene. Zatiaľ čo v minulosti presadzovala EÚ názor, že masívna regulácia online prostredia povedie k jeho stagnácii a spomaleniu technologického rozvoja, dnes sa snaží regulovať takmer každý aspekt a ide na to systematicky. Okrem ochrany zamestnancov sa ako najpravdepodobnejší dôvod javí byť zväčšujúci sa deficit prostriedkov prichádzajúcich z tradičných zdrojov, ako sú dane alebo odvody sociálneho zabezpečenia a obava z neschopnosti plnenia budúcich sociálnych záväzkov spoločnosti.“

Odhliadnuc od politicko – sociálneho podtónu tejto reformy, jej pridanou hodnotou sú bezpochyby sprievodné analýzy a štúdie, v ktorých sú popísané a zhodnotené kategórie online platforiem ako odberateľov pracovných služieb, čiže zamestnávateľov.

Jedným z hlavných odlišujúcich znakov platforiem je „miesto“ výkonu práce, teda jej lokálny charakter (napr. UBER, ktorého vodiči spravidla poskytujú služby v obmedzenom geografickom priestore) verzus globálny charakter, kedy osoba vykonáva prácu bez ohľadu na geografický priestor.

Druhým kľúčovým ukazovateľom je úroveň nezávislosti pracovníka pri práci. Ako ukazuje štúdia, jeden pracovník môže exkluzívne pracovať pre jedného zamestnávateľa, ale rovnako jednoducho môže pracovať pre viacerých.2

Možno aj z tohto dôvodu sa rozhodujúcim kritériom na určenie existencie pracovného pomeru stal pracovný čas. Podľa neho by pracovný vzťah mal byť založený, ak sa práca vykonáva aspoň 3 hodiny za týždeň, počas referenčného obdobia štyroch po sebe nasledujúcich týždňov.3

Ďalším definovaným kritériom je, napr. úroveň vykonávanej práce, s delením na kvalifikovanú a nekvalifikovanú. Výpovedná hodnota tohto ukazovateľa je však minimálna, keďže sa využíva rovnako v online aj v off-line prostredí.

Zaujímavosťou je štatistická informácia, že 1 – 5 % dospelej populácie v EÚ získava príjem aj prostredníctvom práce pre online platformy, ale väčšina z nich má ešte inú prácu alebo iný príjem.4 To naznačuje, že tradičné podnikateľské modely síce nezanikajú, no zároveň vznikajú aj nové, ktoré je potrebné zaradiť jednak do podnikateľského, ale aj do pracovného života. Samozrejme, niektoré podnikateľské oblasti sú na tento spôsob využívania práce prirodzene náchylnejšie, ako napr. obchod či doprava. Pre iné sú možnosti využívania spomínaného modelu viac-menej nereálne, ako napr. priemysel, čo má tiež svoj vplyv na presah do života. Okrem toho, ťažiskom spomínaných online platforiem veľakrát nie je technologický pokrok alebo inovácia, ale skôr nový spôsob využitia existujúcej technológie s iným výsledkom. V niektorých prípadoch dokonca rozhoduje iba reputácia, resp. marketingová prezentácia.

Čo sa týka obsahu smernice, tá všeobecne stanovuje nové informačné povinnosti o pracovnoprávnom vzťahu. Ďalej určuje minimálne požiadavky na zamestnávateľa, týkajúce sa pracovných podmienok, ako sú napr. objem predpokladanej práce, maximálna dĺžka skúšobnej lehoty, paralelné zamestnanie, povinné vzdelávanie. Stanovuje tiež ďalšie povinnosti členských štátov, napr. zabezpečiť mechanizmus skorého urovnania, ochranu pred nepriaznivým zaobchádzaním alebo nepriaznivými dôsledkami, ochranu pred prepustením, dôkazné bremeno a mnohé iné.

Členské štáty budú povinné samostatne sa vysporiadať s právnymi a inými problémami a zosúladiť požiadavky smernice so svojimi právnymi poriadkami. Určite pôjde o náročný proces, ktorý by mal viesť k rozsiahlym zmenám vnímania pracovného vzťahu v online prostredí. Dobrým príkladom v slovenskom právnom prostredí, aj keď nie s rovnakou závažnosťou a dôsledkami, je zmena zákona o cestnej doprave. Došlo tu k zjednodušeniu prevádzky taxislužieb a vytvoreniu vhodnejších podmienok pre tento druh podnikania.  Výsledkom bolo uľahčenie podnikania cez „taxi“ platformy.

Otvorenou otázkou ostáva konkurencieschopnosť pracovníkov z EÚ v porovnaní s rozvíjajúcimi sa ekonomikami bez akejkoľvek regulácie alebo ekonomikami vyslovene zameranými na prilákanie tohto špecifického typu podnikateľských aktivít. V štáte Delaware v USA sídli, napr. viac ako polovica spoločností 500 Fortune*, pretože poskytuje mnoho daňových a iných výhod uľahčujúcich podnikanie.

„Aj keď ide o ušľachtilé pohnútky, členské štáty by mali byť veľmi opatrné pri nastavovaní pravidiel, aby sa samé nediskvalifikovali zo súťaže, pokiaľ sa vyberú nesprávnym smerom. Typickými problémami Slovenska sú, napr. nedoriešené podnikateľské prostredie a prílišný formalizmus, ktoré výrazne obmedzujú prístup start-upov k podnikaniu, čo ich motivuje k ďalšiemu rozvoju v iných krajinách s voľnejšími podmienkami,“dodáva Darina Parobeková z kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

 

 

JUDr. Darina Parobeková LL.M., RUŽIČKA AND PARTNERS

Darina je jednou z mála expertov na oblasť práva informačných technológií na Slovensku. Venuje sa poradenstvu v oblasti občianskeho i obchodného práva, s orientáciou na zmluvné právo zamerané aj na informačné technológie, oblasť ochrany osobných údajov a právo duševného vlastníctva. Zaoberá sa tiež problematikou compliance. Počas poradenského pôsobenia v Spojenom kráľovstve sa zoznámila aj s fungovaním anglosaského práva založeného na odlišnom právnom systéme. V rámci rozvoja práva IT na Slovensku stála Darina pri zrode projektu Právna klinika pre startupy, ktorý na Právnickej fakulte Univerzity Komenského úspešne pokračuje už tretí rok.

 


* Každoročný rebríček zostavený a vydaný časopisom Fortune, v ktorom je zoradených 500 amerických súkromných a verejných korporácií podľa ich hrubého obratu.

1 www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190404STO35070/nova-smernica-eu-posilni-prava-ludi-v-novych-formach-zamestnania-infografika

2 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf

3 www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf

4 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf

5 https://www.bizfilings.com/toolkit/research-topics/incorporating-your-business/why-incorporate-in-delaware-or-nevada

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 220
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: