Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
Predplatné
Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
TlačPoštaZväčšiZmenši

REKODIFIKÁCIA: Zmeny vo viac ako 170 súvisiacich predpisoch

najpravo.sk • 25.6. 2015, 16:44

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona na vykonanie Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento návrh je reflexiou na zmeny vykonané v rámci procesu rekodifikácie civilného práva procesného. Výsledkom uvedenej rekodifikácie sú Národnou radou Slovenskej republiky schválené znenia troch procesných kódexov, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré od 1. júla 2016 nahradia v súčasnosti platný a účinný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.

Cieľom tohto zákona je zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie spomenutou právnou úpravou v nových civilno – procesných kódexoch. Návrh zákona obsahujúci 175 novelizačných článkov viac ako obsahové zmeny zahŕňa zmeny technického charakteru, zmeny terminologické a zmeny, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania novoprijatých kódexov.

Predloženie návrhu zmien v súvisiacich predpisoch až dodatočne po schválení nových kódexov ministerstvo odôvodňuje zmenami, ktoré vo finálnom znení procesných kódexov v procese legislatívnej tvorby nastali.

Väčšina zmien sa týka terminológie, poznámok pod čiarou a odkazom k ustanoveniach, avšak je potrebné zdôrazniť, že nie všetky zmeny priamo súvisia s novými civilnými procesnými kódexami. Ministerstvo uviedlo, že mnohé zmeny navrhuje aj z vlastnej iniciatívy, keďže v priebehu tvorby procesných kódexov ich identifikovalo ako nevyhnutné.

Zákon vykonávajúci zákon

Prvý článok navrhovaného zákona upravujúceho súvisiace predpisy je atypicky volený ako zákon vykonávajúci Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Hoci tento návrh zákona nie je obsiahly, jeho obsahom sú veľmi dôležité ustanovenia, ktoré majú za cieľ zosúladiť terminológiu zmenenú v nových civilných procesných predpisoch v celom právnom poriadku a vymedziť prechodné ustanovenia v súvislosti so správnym súdnictvom ku všetkým novelizačným článkom, ktorých sa môže dotýkať. „Je totiž potrebné upraviť prechodné ustanovenia pre rôzne situácie, ktoré neupravuje iba Správny súdny poriadok, ale aj jednotlivé osobitné predpisy. Zmeny sa v konkrétnostiach sústreďujú na tie ustanovenia, ktoré by účinnosťou stratili zmysel alebo by sa stali obsolétnymi.“ uvádza ministerstvo.

V prvom paragrafe nachádzame ustanovenia typu: „Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianskoprávne konanie“ rozumie sa tým podľa povahy veci „civilný proces“.“

Gro zmien predstavujú zmeny terminologického charakteru

Zmeny v súvislosti s Civilným sporovým poriadkom sú zväčša terminologického charakteru. Vyžiadalo si ich napríklad zavedenie inštitútov ako neodkladné opatrenie, dovolanie generálneho prokurátora, alebo naopak, zrušenie inštitútov ako zmenkový platobný rozkaz, šekový platobný rozkaz či rozkaz na plnenie. Vecné zmeny sú minimálne, tiež sú však dôsledkom novej právnej úpravy, ako je napríklad doplnenie kompetencie obecnej polície pri predvádzaní osôb či doručovaní písomností, či zmeny navrhované v Exekučnom poriadku súvisiace s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku.

Zmeny v súvislosti s Civilným mimosporovým poriadkom sú taktiež zväčša terminologického charakteru. Vyžiadalo si ich napríklad zavedenie inštitútov ako notárske úschovy (súdna úschova bude nahradená notárskou úschovou), presun agendy umorovania listín zo súdov na notárov, ale i samotné oddelenie mimosporového konania do samostatného právneho predpisu.

Zmeny v súvislosti so Správnym súdnym poriadkom sa týkajú najmä novej koncepcie správneho súdnictva, podľa ktorej nebudú súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ale po splnení zákonom stanovených predpokladov bude možné rozhodnutia týchto orgánov preskúmať na základe správnej žaloby. Rovnako sa však aj v nadväznosti na schválené znenie Správneho súdneho poriadku navrhujú terminologické zmeny, ktoré si vyžiadalo prijatie napríklad nového inštitútu správnej žaloby a podobne.

Navrhuje sa tiež vypustiť z právnych predpisov ustanovenia, ktorými sa pripúšťal súdny prieskum v správnom súdnictve s výnimkou prípadov, kedy je na podanie správnej žaloby určená kratšia lehota, alebo ak podanie správnej žaloby má odkladný účinok. Možnosť podať správnu žalobu, ktorá má charakter súdneho prieskumu, totiž vyplýva priamo zo Správneho súdneho poriadku a v osobitných predpisoch by tak bola duplicitnou a také ustanovenie by bolo nadbytočným.

71 zmien v zákone o súdnych poplatkoch

Jedným zo zákonov, ktorých sa zmeny dotknú najviac je zákon o súdnych poplatkoch. Stručne sa pozrime na niektoré navrhované zmeny:

 • Poplatková povinnosť už nevzniká schválením zmieru v zmierovacom konaní, pretože toto konanie bolo z právneho poriadku vypustené.
 • Z vecnej stránky sa navrhuje od súdneho poplatku oslobodiť konanie o kompetenčnej žalobe a o vydaní súhlasu s inšpekciou. V oboch prípadoch sú účastníkmi konania orgány verejnej správy, preto nie je dôvod súdny poplatok vyberať.
 • V novozavedenom konaní o kasačnej sťažnosti sa navrhuje vyberať rovnakú sadbu ako v dovolacom konaní s ohľadom na obsahovú príbuznosť kasačnej sťažnosti a dovolania.
 • Jednou z terminologických zmien, ktoré prináša rekodifikácia civilného procesu je rozlišovanie súdnej inštancie, a to podľa zásady, že sústava súdov SR má tri stupne súdov ale konanie pred súdmi má len dve inštancie (konanie o žalobe/návrhu a odvolacie konanie). Okrem terminologického prispôsobenia sa navrhuje upraviť, ktorému súdu sa platí súdny poplatok v konaní o správnych žalobách, o kasačnej sťažnosti a v konaní o žalobe na obnovu konania pred správnym súdom.
 • Z civilných procesných kódexov bol vypustený inštitút opatrovníka osobe, ktorej pobyt nie je známy a ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine, preto sa navrhujú zmeny v tejto oblasti aj v poplatkovom zákone (§ 10 ods. 2)
 • Zmeny reflektujú aj na novozavedený inštitút v konaní pred správnym súdom „uspokojenie žalobcu“. Ak sa konanie skončí týmto spôsobom, vráti sa 75% všetkých zaplatených poplatkov a žalovaný správny orgán bude spravidla zaviazaný na povinnosť nahradiť trovy v menšej výške.
 • Z dôvodu možného rozporu z Ústavou SR a nálezu Ústavného súdu SR z 11. júla 2012, sp. zn. PL. ÚS 109/2011 sa navrhuje podanie odporu ako prostriedku procesnej obrany nespoplatňovať.
 • Navrhuje sa zaviesť hornú hranicu súdneho poplatku zo žaloby na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy a zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania s náhradou nemajetkovej ujmy.
 • Civilné procesné kódexy neumožňuje zrušiť zmier na základe návrhu na jeho zrušenie, preto sa navrhuje vypustiť položku sadzobníka, ktorá tento návrh spoplatňovala.
 • Konanie o prijatie hnuteľnej veci do úschovy a konanie o umorenie listiny bude spoplatnené notárskym poplatkom, preto sa navrhuje súdny poplatok za tieto konania vypustiť. Položky 19 (za spísanie podania do zápisnice) a 20 (pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia) sa rovnako navrhujú vypustiť z dôvodu, že sú obsolétne.

Zisťovanie pobytu exekútorom

V Exekučnom poriadku nachádzame okrem terminologických zmien aj zmeny týkajúce sa doručovania upovedomenia o začatí exekúcie. V súlade s právnou úpravou Civilného sporového poriadku ako aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, predovšetkým s rozhodnutím vo veci C 292/10 Corneslius de Visser, je exekútor povinný uskutočniť všetky úkony a využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zistil skutočný pobyt povinného – fyzickej osoby. Ak sa exekútorovi nepodarí upovedomenie doručiť ani po vykonaní všetkých potrebných úkonov, požiada súd, aby zverejnil oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie na webovej stránke súdu. Vzhľadom na závažnosť dôsledkov, ktoré vyvoláva doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, musí súd preskúmať, či exekútor svoju povinnosť zistiť skutočný pobyt povinného nezanedbal a až potom pristúpiť k zverejneniu oznámenia, resp. uloženiu ďalších pokynov exekútorovi.

Dozor prokuratúry a iné zmeny

 • V zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok sa navrhuje komplexne upraviť vymáhanie súdnych pohľadávok a zjednotiť právnu úpravu, ktorá bola dosiaľ v § 251 až 320a Občianskeho súdneho poriadku a v zákone o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
 • Z dôvodu obsahových a terminologických zmien, ktoré so sebou prináša Správny súdny poriadok sa nanovo obsahovo a terminologicky vymedzí dozor prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy (netrestný dozor prokuratúry).
 • Zabezpečovanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy je v právnom poriadku Slovenskej republiky na základe historického vývoja delené medzi správne súdnictvo a netrestný dozor prokuratúry. Tieto dva systémy nie sú konkurenčné, ale navzájom súvisia, sú právne previazané, vzájomne sa doplňujú a nadväzujú na seba. Novela zákona o prokuratúre tiež zakotvuje princíp funkčnej súvislosti správneho súdnictva a netrestného dozoru prokuratúry upraveného v § 3 ods. 11 Správneho súdneho poriadku.
 • Zmeny sa týkajú tiež zákona o súdnych úradníkoch. Najdôležitejším rozdielom v porovnaní s doterajšou právnou úpravou je ustanovenie, podľa ktorého vyšší súdny úradník nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie. Proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka je prípustná sťažnosť ako prostriedok procesnej obrany. Ustanovenie je podľa ministerstva nevyhnutné na zabránenie dvojkoľajnosti pri prípustnosti odvolania. Záležalo by totiž len od rozvrhu práce, či o danej veci rozhodne sudca a tým bude účastníkovi zachovaná možnosť podať odvolanie, resp. za zákonom stanovených predpokladov aj dovolanie, alebo bude rozhodovať vyšší súdny úradník a voči jeho rozhodnutiu by bola prípustná len sťažnosť. Proti rozhodnutiu o sťažnosti už nie je odvolanie prípustné.
 • Účinnosť zmien v jednotlivých zákonoch sa navrhuje na 1. júla 2016, aby sa docielila kompatibilita právneho prostredia so schváleným znením civilných procesných kódexov, ktorých účinnosť je určená k rovnakému dátumu.

O ďalších zmenách si prečítajte priamo v návrhu zákona, ktorý je dostupný TU.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4644

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: