Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

najpravo.sk • 23.10. 2017, 18:55

Podľa § 239 ods. 1 Civilného sporového poriadku proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.

Podľa tvorcov zákona je sťažnosť novozavedeným prostriedkom procesnej obrany, pričom v pripomienkovom konaní bolo zdôraznené, že nejde o opravný prostriedok (Pozri Horváth – Andrášiová: Civilný sporový poriadok – komentár, Wolters Kluwer, 2015, str. 534).

Baricová a Števček v komentári k Civilnému sporovému poriadku (C.H.Beck, 2016) na strane 870 o. i. uvádzajú, že z hľadiska systematického výkladu, umiestnenie inštitútu sťažnosti v systematike a štruktúre zákona umožňuje spoľahlivo ustáliť záver, že nejde o opravný prostriedok. Opravné prostriedky normuje Civilný sporový poriadok vo svojej štvrtej časti, pričom možno konštatovať, že naše civilné procesné právo operuje s tzv. numerus clausus čo do počtu opravných prostriedkov, dodávajú autori. Dodávajú, že z doktrinálneho hľadiska ide o osobitný prostriedok procesnej obrany voči definovaným uzneseniam.

Formálne náležitosti uznesenia

Podľa § 236 Civilného sporového poriadku v písomnom vyhotovení uznesenia sa uvedie:

  • označenie súdu, ktorý ho vydal,
  • označenie strán a ich zástupcov,
  • označenie prejednávaného sporu,
  • výrok,
  • stručné odôvodnenie,
  • poučenie o odvolaní a
  • deň a miesto vydania uznesenia.

Ustanovenie § 236 CSP obsahuje taxatívny výpočet obligatórnych formálnych náležitostí písomného vyhotovenia uznesenia súdu. V tomto výpočte absentuje poučenie o možnosti podať sťažnosť proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť. V intenciách charakteru tohto inštitútu, ktorý (ako sme už vyššie uviedli) nemá charakter opravného prostriedku, je to pochopiteľné.

Horváth a Andrášiová sa vo svojom komentári pozastavili aj nad povinnosťou súdu poučiť priamo v uznesení o možnosti podať sťažnosť proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom a na strane 527 komentára zaujali názor, podľa ktorého túto náležitosť uznesenia možno vyvodiť zo všeobecnej poučovacej povinnosti upravenej v § 160 CSP.

Baricová a Števček pri komentári k § 242 (lehota na podanie sťažnosti) uvádzajú, že „lehota na podanie sťažnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa podávateľ sťažnosti riadil nesprávnym poučením súdu o jej dĺžke. Ak súd celkom opomenul dať stranám poučenie o možnosti podať sťažnosť, platí zákonná lehota.“. Poučenie o možnosti podať sťažnosť a lehote na jej podanie tu teda autori predpokladajú. Komentár sa však pri výklade formálnych náležitostí uznesenia (str. 860-861) tejto téme hlbšie nevenuje.

Isteže, právo podať v zákonom predpokladaných prípadoch proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom sťažnosť možno subsumovať pod procesné práva strán sporu, o ktorých by mal súd povinnosť ich poučiť. Ak by mal však zákonodarca úmysel toto poučenie zahrnúť medzi povinné náležitosti uznesenia, zrejme by tak urobil priamo v ustanovení § 236 CSP. Veď napokon aj možnosť podať odvolanie je procesným právom strán sporu a poučenie o tomto procesnom práve zákonodarca v § 236 CSP pri povinných náležitostiach uznesenia uviedol explicitne.

Vzhľadom k vyššie uvedenému nie je preto vylúčené zaujať aj taký názor, podľa ktorého o práve podať sťažnosť v prípadoch podľa § 239 CSP súd nie je povinný poučovať priamo v uznesení, ale v rámci všeobecného poučenia realizovaného buď v režime všeobecného poučenia strán sporu podľa § 160 ods. 1 CSP (súd však túto poučovaciu povinnosť vôbec nemá v prípadoch upravených v § 160 ods. 3 CSP) alebo v prípade sporov s ochranou slabšej strany v rozšírenom „balíku“ poučení podľa § 292 CSP, prípadne § 309 CSP alebo § 318 CSP.

Uznesenie vydané súdnym úradníkom by teda v rámci poučenia o odvolaní obsahovalo len uvedenie, že proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Vzhľadom na suspenzívny účinok podania sťažnosti (§ 247 CSP) však nadobudne uznesenie právoplatnosť až uplynutím pätnásťdňovej lehoty na podanie sťažnosti.

Máte iný názor? Sem s ním do diskusie pod článkom, alebo na sociálnu sieť TU.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2816

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: