TlačPoštaZväčšiZmenši

Protiúžernícke novely vs. práva veriteľov

16.4. 2014, 17:01 |  Michal Havrlent

V uplynulých dňoch parlament schválil sériu noviel viacerých zákonov, ktorých cieľom podľa ich predkladateľov, je zabrániť úžerníckym praktikám na území Slovenskej republiky. Ide najmä o novelu Občianskeho zákonníka, Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o súdnych exekútoroch a iných.

Predmetné novely možno predstavujú istú formu víťazstva na strane práv spotrebiteľov. Pre veriteľov však znamenajú značné zhoršenie vymožiteľnosti ich práv, popieranie základných zásad, na ktorých je budovaný právny systém Slovenskej republiky a nastolenie nebezpečných trendov do budúcnosti, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu obrátiť v neprospech spotrebiteľov - najmä tých, ktorí platia svoja záväzky včas. Taktiež prinášajú podľa môjho názoru ešte väčšiu mieru právnej neistoty a nepredvídateľnosti rozhodovacej praxe v oblasti ochrany spotrebiteľa. Počul som aj hlasy o nesystémovosti týchto noviel, s ktorými z veľkej časti súhlasím, avšak vzhľadom na pálčivejšie aspekty noviel sa systematike venovať nebudem. Nižšie uvádzam niektoré vybrané zmeny aj so stručným komentárom:

  • Novela zakotvuje v Občianskom zákonníku pojem úžera a zavádza maximálnu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Ohľadom presnej výšky odplaty v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Národnou bankou Slovenska a zástupcami poskytovateľov spotrebiteľských úverov, pričom úverový strop by mal byť stanovený pre každý druh úverov zvlášť. Stanoveniu maximálnej prípustnej odplaty v zásade niet čo vytýkať; dôležitá však bude výška odplaty ako aj skutočnosť, či príliš nízko stanovený úrokový strop, ktorý nezohľadní variabilitu produktov na trhu, nespôsobí v konečnom dôsledku zníženie dostupnosti pôžičiek a úverov pre občanov.
  • Zavádza sa obligatórna aplikácia predpisov Občianskeho zákonníka na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, a to aj vtedy, ak by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Rovnako sa ustanovenia Občianskeho zákonníka použijú na vzťahy súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, najmä na tie, ktoré vznikli pri zabezpečení plnenia záväzkov v záväzkových vzťahoch (napr. ručiteľské vyhlásenie). Paradoxné je, že prijatie uvedeného ustanovenia prichádza v čase, kedy Najvyšší súd Slovenskej republiky ako najvyššia inštancia slovenského všeobecného súdnictva konečne prelomil rozhodovaciu prax niektorých okresných a krajských súdov Slovenskej republiky a vyjadril názor, že vzťah založený úverovou zmluvou je absolútnym obchodným záväzkovým vzťahom. Teda bez ohľadu na skutočnosť, či v danom vzťahu vystupuje spotrebiteľ alebo nie, sa tento vzťah má riadiť Obchodným zákonníkom, pričom Najvyšší súd SR vyjadril názor, že Obchodným zákonníkom sa spravuje aj ručiteľský záväzok, ktorý je vzťahom akcesorickým k takémuto hlavnému záväzku.
  • Novela zavádza do praxe potenciálne veľmi problematické ustanovenie, podľa ktorého orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy bude aj bez návrhu prihliadať na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku veriteľa voči spotrebiteľovi, a to vrátane jeho premlčania ako aj na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie veriteľa voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával. Predmetné ustanovenie so sebou prináša dva okruhy problémov. Prvým je samotné použitie slovného spojenia „bude prihliadať", nakoľko nie je zrejmé, aké povinnosti toto ustanovenie vlastne ukladá orgánu, ktorý bude rozhodovať o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy a ako sa má slovné spojenie „bude prihliadať" vlastne vykladať, čo robí celé ustanovenie nejasným a nezrozumiteľným. Ďalším problémom je, že dané ustanovenie zásadným spôsobom popiera zásady civilného sporového konania, a to najmä zásadu kontradiktórnosti, kedy má odporca brániť v presadzovaní navrhovateľových nárokoch vlastnou aktívnou činnosťou, t.j, predkladaním argumentov, tvrdení a dôkazov na svoju podporu, ako aj zásadu rovnosti účastníkov konania, ktorá je transformáciou zásady rovnosti občanov zakotvenej v Ústave Slovenskej republiky. Na základe predmetného ustanovenia sa nielen súdy, ale akékoľvek orgány, ktoré budú rozhodovať o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, zrejme stanú advokátmi spotrebiteľov, bezmedzne obhajujúcimi ich záujmy, bez potreby akejkoľvek participácie zo strany spotrebiteľa. Okrem iného sa pri takejto povinnosti súdu vynára otázka, či odteraz bude vôbec potrebné právne zastúpenie spotrebiteľa, ako aj otázka zodpovednosti štátu za škodu vzniknutú spotrebiteľovi v prípade, ak súdy dostatočne neprihliadnu na oslabenie nárokov voči spotrebiteľovi. Na otázku, ktoré sú to tie „oslabené nároky veriteľa" má každý súd a sudca totiž vlastný právny názor, čo len podčiarkuje nejasnosť tohto ustanovenia. Je ale jasné, že odteraz sa už nebudú musieť sudcovia báť „našepkávať" spotrebiteľom, akým spôsobom majú rozporovať pohľadávku veriteľa.
  • Novela ďalej zakotvuje podmienky neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Neplatnou bude taká spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky. Nebude pritom vôbec brané do úvahy, či si veriteľ uplatňuje právo na základe neprijateľnej podmienky alebo nie. Postačí, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky. V prípade, že zmluva bude posúdená ako neplatná, bude mať veriteľ technicky vzaté nárok len na vydanie bezdôvodného obohatenia, teda vrátenie toho, čo spotrebiteľ na základe neplatnej zmluvy obdržal. Ak by sme išli ešte ďalej, vieme, že odvážnejšie prospotrebiteľské súdy nemajú problém vyhlásiť akékoľvek ustanovenie v zmluve za neprijateľnú obchodnú podmienku a zároveň za nekalú obchodnú praktiku, napríklad pretože boli tzv. „podstrčené" na podpis spotrebiteľovi, ktorý sa na pojednávaní vyjadril, že im nerozumie. Pokiaľ sa dlžník – spotrebiteľ v takomto prípade dostal do omeškania po dlhšej dobe ako 3 roky bude veľmi častá situácia, že súd pri svojom rozhodnutí zároveň automaticky prihliadne na premlčanie a veriteľovi sa v konečnom dôsledku nevráti ani to, čo spotrebiteľovi reálne poskytol; v horšom prípade si ešte priplatí aj za trovy právneho zastúpenia protistrany.
  • V súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok sa zavádza zákaz osobných návštev spotrebiteľov v ich domácnosti alebo na pracovisku. Rovnako bude zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine. Novela zákona však nestanovuje dolnú časovú hranicu, od kedy je možné spotrebiteľa kontaktovať. A tak sa dostávame do absurdnej situácie, kedy síce je zakázané kontaktovať spotrebiteľa po osemnástej hodine v pracovný deň, sledujúc cieľ nerušiť spotrebiteľa v rámci jeho voľného času, avšak prípustným je kontaktovanie spotrebiteľov po skončení nočného kľudu, teda po šiestej hodine ráno. Nehovoriac o tom, že predmetné ustanovenie vlastne núti veriteľov kontaktovať spotrebiteľov v čase, keď sa väčšina z nich nachádza na pracovisku, kde majú svoj čas venovať vykonávaniu pracovnej činnosti podľa pracovnej zmluvy. Taktiež zákaz osobných návštev inými subjektmi ako advokátmi, notármi a exekútormi veľmi výrazne obmedzí možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky a bude nútiť veriteľov obracať sa s každou nevymoženou pohľadávkou ihneď na súd, čo v konečnom dôsledku ešte viac zaťaží súdy a spotrebiteľov nadbytočnými súdnymi a exekučnými konaniami. Ďalším argumentom je, že služby advokátov, notárov a exekútorov sú spoplatnené a tieto zvýšené náklady dodávateľov budú tiež prenesené na spotrebiteľov.
  • Opomenúť tiež nemožno novelu Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, podľa ktorej sa budú záväzkové vzťahy súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou spravovať slovenským právnym poriadkom, ibaže právo, ktoré by bolo inak rozhodné, poskytuje spotrebiteľovi lepšiu ochranu jeho práv. Máme za to, že predmetné kolízne ustanovenie bude viesť v konečnom dôsledku k nežiaducej povinnosti jednak veriteľov a jednak súdov komplexne skúmať právne poriadky rôznych štátov, vyhodnocovať mieru ochrany práv spotrebiteľa ako celku a porovnávať ju s mierou ochrany, ktorú spotrebiteľovi poskytuje Slovenská republika, čo okrem zvýšenia nákladov prinesie tiež neželané predlžovanie súdnych sporov.

Niektoré súdy Slovenskej republiky už v súčasnosti chránia spotrebiteľov do takej miery, že ich v podstate ex offo zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za dôsledky svojho konania a neprípustne ich v súdnych konaniach zvýhodňujú. Doposiaľ však takéto konanie pramenilo len z rozhodovacej praxe toho ktorého súdu či sudcu a prelomové rozhodnutia Najvyššieho súdu SR veriteľom aspoň do budúcna umožnili dovolávať sa spravodlivosti. Zákonodarca sa prijatím vyššie uvedených noviel zákonov rozhodol výrazne obmedziť možnosti dodávateľa na mimosúdnu dohodu so spotrebiteľom a zároveň výrazne posilnil postavenie súdov čím preniesol ochranu spotrebiteľa na ich jednotlivú rozhodovaciu prax. Vzhľadom na výraznú nejednotnosť v názoroch sudcov na ochranu spotrebiteľa vzniká pre dodávateľov stav silnej neistoty ako nastaviť jednotlivé produkty tak, aby bolo z nich plynúce plnenie vymožiteľné. Zákonodarca vlastne zákonom odobril už existujúci stav, v ktorom jeden spotrebiteľ v omeškaní musí podľa rozhodnutia jemu prislúchajúceho sudcu svoj dlh zaplatiť, avšak iný spotrebiteľ toho istého produktu v susednom okrese už nie, pretože jemu prislúchajúci sudca má odlišný právny názor. Je nepochybné, že táto neistota sa premietne do zvýšených cien produktov, ktorú zaplatia všetci poriadni a včas platiaci spotrebitelia. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 861
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Gál nesúhlasí s návrhom SNS o pedofílii, hovorí, že tresty už existujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/gal-nesuhlasi-s-navrhom-sns-o-pedof/429508-clanok.html

Význam pojmov pedofílie, nekrofília a zoofília vyplýva podľa Gála zo zákona implicitne a ...

Transparency International Slovensko vyzýva poslancov, aby volili šéfa protikorupčného úradu verejnehttps://www.webnoviny.sk/transparency-international-slovensko-vyzyva-poslancov-aby-volili-sefa-protikorupcneho-uradu-verejne/

Poslanci by mali voliť šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Exekúcie na Slovensku pribúdajú, prípady však rieši iba jeden súdhttps://www.webnoviny.sk/exekucie-na-slovensku-pribudaju-pripady-vsak-riesi-iba-jeden-sud/

Exekúcie na Slovensku stále pribúdajú. Ich agendou sa zaoberá iba Okresný súd v Banskej ...

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: