TlačPoštaZväčšiZmenši

Pripravený je balíček noviel na ochranu spotrebiteľa

10.3. 2014, 19:03 |  najpravo.sk

Poslanci vládnej strany pripravili návrh novely Občianskeho zákonníka ako aj ďalších predpisov, pričom ako sami uvádzajú, tento návrh pripravili ako reakciu na pretrvávajúcu problematickú aplikačnú prax, ktorá dlhodobo rezonuje pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľom a spája sa najmä s činnosťou tzv. nebankových subjektov.

„Podľa európskych štatistík až 1,2 milióna obyvateľov Slovenskej republiky žije na hranici chudoby, pričom na súdoch je vedených viac ako milión exekučných konaní. Z údajov Sociálnej poisťovne je známe, že takmer 26 000 dôchodcov je exekvovaných na návrh nebankových subjektov poskytujúcich tzv. rýchle pôžičky, drobné úvery alebo financujúcich splátkový predaj. Na finančnom trhu sa vyskytujú spoločnosti, ktoré využívajú nedostatky právnej úpravy a spotrebiteľom finančné prostriedky poskytujú pri celkových nákladoch, ktoré dosahujú niekedy až stovky percent navýšenia oproti požičanej sume." uvádzajú poslanci.

K neprimeraným úrokom pristupujú početné poplatky, ktoré zvyšujú celkové náklady na pôžičku alebo úver a stáva sa realitou, že spotrebiteľ pri úvere 200 eur musí za rok vrátiť až 398 eur. Ako uvádzajú predkladatelia novely, uvedené javy sú veľmi často spojené s používaním neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, ktoré sú značne rozšírené práve v sektore finančných služieb a poskytovania peňažných prostriedkov spotrebiteľom. „Osobitne problematické sú exekúcie, v ktorých sa vymáhajú plnenia v rozpore s dobrými mravmi, majúce neraz svoj základ v neprijateľných zmluvných podmienkach. Vo sfére súkromnoprávneho výkonu práva občanov trápia aj neprimerané dražby ich nehnuteľností, väčšinou s titulom nesplácania úverov zabezpečených záložným právom." uvádzajú navrhovatelia. Aj v tejto oblasti predkladatelia zmonitorovali zneužívanie nedostatkov platnej právnej úpravy, napríklad v podobe predaja podhodnotených nehnuteľností, predaja obydlí pri drobných pohľadávkach, kde by sa mohla ako primeranejšia uplatniť exekúcia.

Zákon má novelizovať nasledovné právne predpisy:

  • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Civilnoprávna úžera

Predkladatelia navrhujú zaviesť komplexnú definíciu inštitútu civilnoprávnej úžery, ktorá vychádza z historického vývoja tohto inštitútu, reflektuje aj znaky trestnoprávnej úžery, podstatným spôsobom však rozširuje predovšetkým subjektívne znaky definičného rozsahu úžery. Tak ako v tradičných civilných kódexoch, úžera pozostáva z

  • objektívneho znaku, ktorým je konanie smerujúce k získaniu plnenia v hrubom nepomere k poskytnutému plneniu;
  • subjektívnych znakov, splnenie ktoréhokoľvek z nich pri súbehu so splnením objektívneho znaku vovedie k naplneniu a uplatneniu definičného znaku inštitútu úžeru, a tým k zneplatneniu celej zmluvy.

Exekučný titul ako cenný papier

Predkladatelia novely navrhujú doplniť ustanovenie § 61b Exekučného poriadku novými odsekmi 2 a 3, ktoré zakotvujú pravidlá rozsahu exekúcie a jej vykonania exekútorom. Výslovne sa mieni zaviesť pravidlo, že exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac, pričom toto pravidla platí aj pre trovy exekúcie.

Taktiež sa navrhuje zaviesť pravidlo, aby sa predišlo tomu, že exekučný titul bude slúžiť veriteľovi ako cenný papier, ktorý si nechá špekulatívne odležať pokiaľ v neprospech dlžníka narastú úroky a prípadne ďalšie sankcie a až tesne pred uplynutím premlčacej doby vyvolá exekúciu.

Po novom, ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako 2 roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom. V tomto prípade sa zavádza osobitná civilnoprávna sankcia spojená s neskorším vyvolaním exekúcie, podľa ktorej bude veriteľ špekulatívne postihnutý následkom, že exekúcia nebude môcť začať na vymoženie príslušenstva pohľadávky, ktoré vzniklo po vydaní exekučného titulu. Právna norma má veriteľa motivovať k tomu, aby exekúciu vyvolal najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je iba skutočnosť, že veriteľ (oprávnený) preukáže, že s dlžníkom (povinným) v priebehu 2 rokov od vykonateľnosti exekučného titulu uzavrel dohodu o postupnom splnení pohľadávky, ktorú priznáva exekučný titul.

Drobné exekúcie

V Exekučnom poriadku navrhujú poslanci vládnej strany zaviesť nový pojem „drobné exekúcie", pri ktorých istina vymáhanej pohľadávky neprevyšuje 2 000 eur. V súvislosti s drobnými exekúciami sa má zakotviť aj pravidlo, podľa ktorého pri drobnej exekúcii nebude možné exekúciu vykonať predajom nehnuteľností, a teda vypočítajú sa ostatné spôsoby vykonania exekúcie, ktoré sú však pri drobných pohľadávkach naďalej prípustné. Zároveň sa má výslovne ustanoviť, že limitácia spôsobov exekúcie nebráni tomu, aby exekútor zriadil exekučné záložné právo na nehnuteľnosť. Z definičného rozsahu drobnej exekúcie sa majú vylúčiť exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Generálne sa má zakotviť, že v drobných exekúciách má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia iba najviac vo výške ich jednej tretiny, čím však nie je dotknuté ústavné právo oprávneného na poskytnutie právnej pomoci. Druhým pravidlom sa má zároveň ustanoviť, že pri drobných exekúciách trovy exekúcie nesmú presiahnuť výšku pohľadávky bez jej príslušenstva alebo násobok výšky pohľadávky bez jej príslušenstva, a to v závislosti od kategorizácie drobných pohľadávok. Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu vyššie stanovenú úroveň, tak tieto by mal znášať oprávnený a mala by mu patriť výhradne ich náhrada v rozsahu jednej polovice.

Ďalšie navrhované zmeny

Zmien, ktoré plánujú do vyššie uvedených právnych predpisov poslanci zakomponovať je viac. Mienia napríklad sprísniť kvalifikačné podmienky pre výkon činnosti dražobníka a zaviesť pre neho obligatórne právnické vzdelanie druhého stupňa a predĺžiť prax, ktorú musí spĺňať dražobník na 5 rokov. Tiež chcú ohľadom dobrovoľných dražieb dosiahnuť to, aby sa pri dražbe nehnuteľnosti vychádzalo z jej trhovej hodnoty s prihliadnutím na jej neskoršie zhodnotenie. Zmenami v zákone o ochrane spotrebiteľa sa má okrem iného zaviesť právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podľa ktorého by bol spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa, keď je spotrebiteľovi dodaný tovar alebo poskytnutá služba alebo od dňa keď predávajúci spotrebiteľa oboznámil s jednostrannou zmenou zmluvných podmienok.

Z dôvodu jednoznačného preukázania spotrebiteľského úveru a jeho výšky sa mieni zaviesť pravidla podľa ktorého by spotrebiteľský úver bolo možné poskytnúť len bezhotovostne. Tiež opakované porušenie povinnosti veriteľa skúmať bonitu klienta by malo založiť oprávnenie na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Zaujímavým je tiež navrhované ustanovenie tohto znenia: „Na všetky právne vzťahy vzniknuté na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo s touto zmluvou súvisiace, najmä na vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečení plnenia záväzkov v záväzkových vzťahoch, sa vždy použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

Celý návrh si pozrite TU.

Zdroj: Národná rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1074
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Svojej funkcie sa vzdalo 19 sudcov, aj z Najvyššieho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-svojej-funkcie-sa-vzdalo-19-sudco/457066-clanok.html

Funkcie sudcu sa vzdalo 19 sudcov najmä z košických súdov a Najvyššieho súdu SR.

Rezort práce pripravil ďalšie zmeny k novele Zákonníka prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-prace-pripravil-dalsie-zmeny-k/457307-clanok.html

Novela Zákonníka práce, ktorú schválila vláda, prináša viaceré zmeny.

Novela zákona o obecnom zriadení môže ohroziť demokratické fungovanie obcí, tvrdí združenie občanovhttps://www.webnoviny.sk/novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-moze-ohrozit-demokraticke-fungovanie-obci/

Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení ohrozí demokratické fungovanie obcí.

Jak na oddlužení a exekuce v době koronaviru: Co se chystá, co lze udělat už teďhttps://www.denik.cz/ekonomika/koronavirus-jak-na-oddluzeni-a-exekuce-20200401.html

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, který v souvislosti s novým koronavirem ...

Urbancová odchádza do dôchodku, Najvyšší súd povedie najstarší sudcahttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-odchadza-do-dochodku-najvy/457045-clanok.html

Sudkyňa a podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová odchádza do dôchodku.

Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov a splnomocnenkyňuhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-vymenovala-novych-statnych-taj/457040-clanok.html

Za novú splnomocnenkyňu pre rómske komunity vymenovala vláda A. Bučkovú

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: