TlačPoštaZväčšiZmenši

Prehľad o postupe v konaniach súvisiacich s voľbou generálneho prokurátora

29.5. 2012, 20:08 |  najpravo.sk

Ústavný súd SR registruje zvýšený tlak médií odvolávajúcich sa na záujem širokej verejnosti, ako aj predstaviteľov niektorých politických strán o urýchlené rozhodnutie v konaniach pred Ústavným súdom SR, ktoré súvisia s voľbou generálneho prokurátora SR. V záujme predísť zbytočným špekuláciám a dohadom o postupe Ústavného súdu SR v predmetných konaniach vydal Ústavný súd vyjadrenie o postupe v konaniach, ktoré súvisia s voľbou generálneho prokurátora SR:

1. Sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky sťažovateľa JUDr. D. Trnku vedená pod sp. zn. Rvp 1757/2011

Obsah sťažnosti:

Sťažovateľ namieta porušenie základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok garantovaného čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a práva bez akýchkoľvek rozdielov a bez neodôvodnených obmedzení vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb svojej krajiny garantovaného čl. 5 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a to:

 • nečinnosťou Národnej rady SR, ktorá v rozpore s ustanovením § 123 ods. 2 a 3 zákona č. 350/1996 Z. z. nepredložila prezidentovi návrh na jeho vymenovanie za generálneho prokurátora, hoci získal vo voľbách 17. mája 2011 nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov,
 • hlasovaním Národnej rady SR o voľbe kandidáta na generálneho prokurátora 17. júna 2011 – sťažovateľ žiada zrušenie výsledku tohto hlasovania.

Stručný postup v konaní:

 • 14. júla 2011 bola sťažnosť doručená ústavnému súdu,
 • 28. júla 2011 bola sťažnosť pridelená sudcovi spravodajcovi doc. JUDr. L. Oroszovi, CSc., predsedovi IV. senátu,
 • 1. augusta 2011 sťažovateľ vzniesol námietku predpojatosti voči všetkým sudcom IV. senátu,
 • 8. a 9. augusta 2011 boli predsedníčke Ústavného súdu SR doručené vyjadrenia sudcov IV. senátu k námietke predpojatosti,
 • 24. augusta 2011 bola námietka predpojatosti v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2011 pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. M. Ľalíkovi, predsedovi I. senátu.
 • Sudca spravodajca JUDr. M. Ľalík, predseda I. senátu, si vyžiadal podklady, na ktoré poukazoval sťažovateľ, požiadal o vyznačenie doložky právoplatnosti niektorých rozhodnutí, zadovažoval ďalšie stanoviská a dôkazy potrebné na rozhodnutie o námietke.
 • 22. februára 2012 bolo Ústavnému súdu SR doručené doplnenie námietky predpojatosti od JUDr. D. Trnku,
 • 29. februára 2012 I. senát uznesením sp. zn. I. ÚS 102/2012 rozhodol o námietke predpojatosti – sudca doc. JUDr. L. Orosz, CSc., bol vylúčený z rozhodovania o sťažnosti JUDr. D. Trnku, sudkyňa JUDr. Ľ. Gajdošíková, CSc., a sudca JUDr. J. Luby nie sú vylúčení z rozhodovania o sťažnosti JUDr. D. Trnku,
 • 21. marca 2012 bola sťažnosť pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. J. Lubymu, členovi IV. senátu,
 • 18. apríla 2012 bolo Ústavnému súdu SR doručené doplnenie tejto sťažnosti, v ktorej sťažovateľ žiada, aby si Ústavný súd SR vyžiadal od Generálnej prokuratúry SR zápisnice o výsluchoch bývalých poslancov Národnej rady SR, ktorí podľa zverejnených informácií údajne potvrdili manipuláciu hlasovania, a navrhuje, aby boli vypočutí ako svedkovia,
 • v súčasnosti sudca spravodajca JUDr. J. Luby, člen IV. senátu, po preštudovaní doplnenia podania a navrhovaných dôkazov vykonáva ďalšie procesné úkony potrebné na rozhodnutie vo veci samej.

2. Sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky sťažovateľa doc. JUDr. J. Čentéša, PhD., vedená pod sp. zn. Rvp 3901/2011

Obsah sťažnosti:

Sťažovateľ namieta porušenie základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok garantovaného čl. 30 ods. 4 Ústavy SR a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a práva bez akýchkoľvek rozdielov a bez neodôvodnených obmedzení vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb svojej krajiny garantovaného čl. 5 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy SR a čl. 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a to nečinnosťou prezidenta v súvislosti s vymenovaním sťažovateľa do funkcie generálneho prokurátora.

Stručný postup v konaní:

 • 7. novembra 2011 bola sťažnosť doručená Ústavnému súdu SR,
 • 9. novembra 2011 bola sťažnosť pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. Ľ. Dobríkovi, PhD., predsedovi III. senátu,
 • 6. februára 2012 bolo Ústavnému súdu SR doručené doplnenie podania od doc. JUDr. J. Čentéša, PhD.

Sudca spravodajca JUDr. Ľ. Dobrík, PhD., zadovažoval podklady a vyjadrenia.

3. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o výklad čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy SR vedený pod sp. zn. PL. ÚS 4/2012

Obsah podania:

Navrhovatelia sa domáhajú výkladu Ústavy SR, ktorým by Ústavný súd SR vymedzil spôsob, akým má prezident republiky postupovať v prípade, ak mu Národná rada SR predloží návrh na vymenovanie kandidáta do funkcie generálneho prokurátora, pretože o tomto spôsobe medzi štátnymi orgánmi panuje zrejmý spor. Zatiaľ čo navrhovatelia sú toho názoru, že úlohou Národnej rady SR je zvoliť konkrétneho kandidáta a úlohou prezidenta je posúdiť, či tento kandidát spĺňa zákonom ustanovené podmienky zvoliteľnosti, prezident republiky je toho názoru, že povinnosťou o návrhu rozhodnúť viazaný nie je a pri prípadnom posudzovaní návrhu nemusí prihliadať len na zákonné podmienky.

Stručný postup v konaní:

 • 29. februára 2012 bol návrh doručený Ústavnému súdu SR,
 • 7. marca 2012 bol návrh pridelený sudcovi spravodajcovi JUDr. S. Kohutovi, členovi II. senátu,
 • 21. marca 2012 bol návrh na začatie konania o výklad čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy SR plénom ústavného súdu prijatý na ďalšie konanie uznesením sp. zn. PL. ÚS 4/2012,
 • 18. apríla 2012 sudca spravodajca požiadal o vyjadrenie prezidenta SR, Národnú radu SR Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálnu prokuratúru SR a Najvyšší súd SR,
 • k dnešnému dňu neboli Ústavnému súdu SR doručené požadované vyjadrenia nevyhnutné pre predloženie návrhu na rozhodnutie v pléne Ústavného súdu SR – od Národnej rady SR a od Najvyššieho súdu SR.

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková 23. februára 2012 na tlačovej konferencii Ústavného súdu SR avizovala, že vo veci sťažnosti doc. JUDr. J. Čentéša, PhD., vedenej pod sp. zn. Rvp 3901/2011 Ústavný súd SR rozhodne v najbližších dňoch, resp. týždňoch. Informovala o tom na základe vtedy aktuálnych informácií o týchto jednotlivých kauzách.

Dňa 29. februára 2012 však bol Ústavnému súdu SR doručený návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o výklad čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy SR vedený pod sp. zn. PL. ÚS 4/2012.

Vzhľadom na to, že ústavná sťažnosť doc. JUDr. J. Čentéša, PhD., vedená pod sp. zn. Rvp 3901/2011 (pozri bod 2) úzko súvisí s podaním poslancov Národnej rady SR vedeným pod sp. zn. PL. ÚS 4/2012 (pozri bod 3), aj napriek prísľubu predsedníčky Ústavného súdu SR nebolo k dnešnému dňu o sťažnosti doc. JUDr. J. Čentéša, PhD., rozhodnuté.

Rozhodnutie pléna Ústavného súdu SR o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o výklad čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy SR vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 4/2012 môže významným spôsobom ovplyvniť konanie o sťažnosti sťažovateľa doc. JUDr. J. Čentéša, PhD.

Ústavný súd SR vo svojej správe zdôraznil, že je vo výlučnej právomoci a súčasne aj zodpovednosti každého zo sudcov Ústavného súdu SR, akým spôsobom po pridelení návrhu alebo ústavnej sťažnosti postupuje pri príprave rozhodnutia o nich v pléne alebo v senáte Ústavného súdu SR.

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: www.genpro.gov.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1218
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z akcie Búrka so svojimi sťažnosťami na GP SR neuspelihttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-akcie-burka-neuspeli-na-gp-s/470544-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková zamietla sťažnosti sudcov ...

Prezidentka Čaputová doteraz udelila milosť piatim ľuďom, dostala vyše tisíctristo žiadostíhttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-doteraz-udelila-milost-piatim-ludom-dostala-vyse-tisictristo-ziadosti/

Prezidentku Zuzanu Čaputovú doteraz požiadalo o milosť 1 379 ľudí.

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Slovenské súdy začnú fungovať ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatreniahttps://www.webnoviny.sk/slovenske-sudy-zacnu-fungovat-ako-pred-koronakrizou-ak-dodrzia-epidemiologicke-opatrenia/

Všetky súdy na Slovensku budú od 1. júna fungovať v režime ako pred koronakrízou.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: