Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
Predplatné
Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Pokračujú práce na rekodifikácii súkromného práva

najpravo.sk • 23.11. 2020, 17:05

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková schválila Štatút pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva ako svojich poradných orgánov. Vzhľadom na dôležité úlohy, ktoré z neho vyplývajú, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uverejňuje jeho text, ktorý nadobúda účinnosť dnes, 19. októbra 2020.

 

ŠTATÚT

pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka“) podľa čl. 13 Organizačného poriadku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na účely zabezpečenia rekodifikácie súkromného práva (ďalej len „rekodifikácia“) ustanovuje:

Čl. 1

(1) Na účely zabezpečenia rekodifikácie sa zriaďujú pracovné skupiny pre rekodifikáciu, ktorými sú:

a) pracovné skupiny pre občianske právo, a to pre všeobecnú časť, rodinné právo, dedičské právo, vecné právo a záväzkové právo,

b) pracovná skupina pre právo obchodných spoločností.

(2) Predsedu pracovnej skupiny, ďalších členov pracovnej skupiny a tajomníka pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva ministerka spravodlivosti zo zamestnancov ministerstva, ako aj ďalších osôb najmä z akademického prostredia.

(3) Činnosť pracovnej skupiny riadi predseda pracovnej skupiny, ktorý zodpovedá za jej činnosť ministerke; predseda pracovnej skupiny pravidelne informuje ministerku o činnosti pracovnej skupiny.

(4) Predseda skupiny vystupuje v mene pracovnej skupiny navonok a je poverený vedením potrebných konzultácií s inými štátnymi orgánmi, ako aj neštátnymi subjektmi.

(5) Činnosť pracovnej skupiny organizačne a technicky zabezpečuje predseda pracovnej skupiny prostredníctvom tajomníka pracovnej skupiny.

(6) Pracovná skupina je poradným orgánom ministerky.

Čl. 2

(1) Rekodifikácia nadväzuje na Legislatívny zámer rekodifikácie Občianskeho práva schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 13 zo 14. januára 2009 a na výstupy doterajších rekodifikačných komisií.

(2) Rekodifikácia zohľadňuje taktiež koncepčné východiská definované pracovnými skupinami, právo Európskej únie, ako aj najnovšie poznatky právnej vedy a reformné zámery súčasnej vlády.

Čl. 3

(1) Pracovné skupiny zodpovedajú za definovanie koncepčných východísk rekodifikácie a za prípravu vecných riešení, pracovných legislatívnych návrhov, ako aj výsledného znenia návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Predseda pracovnej skupiny zabezpečuje odbornú diskusiu a oponentúru návrhov podľa odseku 1, a to v užšom formáte v rámci pracovných skupín a ministerstva, ako aj v podobe verejnej diskusie najmä s odbornou verejnosťou (akademická obec, súdy, štátne orgány, profesijná samospráva, podnikateľský sektor, mimovládny sektor a pod.). Predseda pracovnej skupiny môže podľa potreby vytvoriť poradný kruh pracovnej skupiny zložený z členov pracovnej skupiny a ďalších osôb prizývaných na odbornú diskusiu a oponentúru návrhov podľa odseku 1.

Čl. 4

(1) Výstupom pracovných skupín je návrh nového Občianskeho zákonníka a návrh zákonnej úpravy práva obchodných spoločností.

(2) Pracovné skupiny predložia ministerke výstupy podľa odseku 1 do 31. decembra 2021.

Čl. 5

Tento štatút nadobúda účinnosť 19. októbra 2020.

Mária Kolíková v. r.

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 861

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: