TlačPoštaZväčšiZmenši

Okresný súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde časť tzv. bytového zákona

17.6. 2020, 16:13 |  najpravo.sk

Okresný súd Bratislava II podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, a to konkrétne návrh na vyslovenie súladu ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení s článkom 20 ods. 4 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku. Ak je vlastník domu aj vlastníkom pozemku, musí previesť zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a na priľahlom pozemku.

Napadnuté ustanovenie:

§ 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.

Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 26) ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností. 17)

(Odkaz č. 26 odkazuje na ustanovenie § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka a odkaz 17 na § 34 katastrálneho zákona)

O čo ide v prejednávanom spore?

Na nehnuteľnostiach vo vlastníctve žalobcu je postavený bytový dom vo vlastníctve žalovaných. Vzhľadom na túto skutočnosť vzniklo žalovaným v súlade s ustanovením § 23 ods. 5. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žalobcu právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa ustanovenia § 151n zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Žalobca sa svojou žalobou domáha v zmysle ustanovenia § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok určenia, že nehnuteľnosti v jeho vlastníctve nie sú zaťažené vecným bremenom spočívajúcom v práve stavby podľa ustanovenia § 23 ods. 5. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Názor súdu

Nútené obmedzenie vlastníckeho práva aplikáciou ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „bytový zákon“) v tomto prípade podľa konajúceho súdu nespĺňa podmienky vymedzené Ústavou Slovenskej republiky na nútené obmedzenie vlastníckeho práva. Nútené obmedzenie vlastníckeho práva je pritom podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky možné iba za kumulatívneho splnenia všetkých štyroch podmienok, čo znamená, že ak nie je splnená čo i len jedna z nich, nie je takýto zásah do vlastníckeho práva ústavne odôvodnený a teda možný.

Nútené obmedzenie je možné iba v nevyhnutnej miere, tzn. mal by to byť taký zásah do vlastníckeho práva, ktorý je v čo najmenšej možnej miere, aby bol naplnený verejný záujem, ktorý sa týmto zásahom sleduje. Nevyhnutnú mieru zásahu zákon o vlastníctve bytov vôbec nerieši a k aplikácii ust. § 23 ods. 5 bytového zákona dochádza v rozpore s podmienkou nevyhnutnej miery zásahu.

Náhrada za vecné bremená

Ako ďalej konštatuje navrhovateľ, všeobecné súdy Slovenskej republiky v dôsledku rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít odmietajú priznať akúkoľvek náhradu za vecné bremená na pozemkoch zriadené bytovým zákonom po uplynutí trojročnej premlčacej lehoty, a tiež z dôvodu, že náhrada za vznik vecného bremena je jednorazová, a preto pri zmene vlastníctva nemá nový majiteľ zaťaženého pozemku nový nárok na finančnú náhradu za už vzniknuté vecné bremeno.

„Z uvedeného vyplýva, že v súdnej praxi často nastávajú situácie, keď náhrada vlastníkovi zaťaženého pozemku nie je priznaná, pretože sa jeho právo z rôznych príčin premlčalo alebo z dôvodu, že na uplatnenie náhrady bol aktívne legitimovaný jeho právny predchodca.“ zhrnul navrhovateľ.

V dôsledku predmetného vecného bremena zriadeného bytovým zákonom vlastníci pozemkov na ktorých sa nachádza bytový dom nemôžu s dotknutými nehnuteľnosťami voľne nakladať, užívať ich, udržiavať ich, zabrániť ich znehodnoteniu alebo skaze, ani z nich nemôže mať primeraný výnos. Takýmto vlastníkom ostáva iba „holé vlastníctvo“ Vlastník Je síce formálne evidovaný ako vlastník nehnuteľnosti, nemôže však realizovať oprávnenia, ktoré sú obsahom vlastníckeho práva, a to nehnuteľnosti užívať a požívať ich plody, realizovať faktickú držbu veci a jeho možnosť nakladania s nehnuteľnosťami je taktiež v dôsledku vecného bremena (práva stavby) značne obmedzená, dá sa povedať, že je (ekonomicky) vylúčená. Naproti tomu vlastníci bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome sú oprávnení bezodplatne užívať zákonné vecné bremeno zriadené bytovým zákonom k nehnuteľnostiam. Tento stav má za následok aj tú skutočnosť, že vlastníci bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome častokrát nemajú žiadnu motiváciu ani záujem pristúpiť k vyporiadaniu vlastníckych práv k pozemkom, na ktorých ich bytový dom stojí, nakoľko tieto pozemky užívajú de facto bezodplatne.

Zdroj: ustavnysud.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 536
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

Najvyšší súd SR sa zaoberal otázkou, aké právne účinky vyvolávajú úkony vykonané zástupcom, o ktorom bolo neskôr rozhodnuté ako o ...

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

Môže byť rozhodnutie o neodkladnom opatrení rozhodnutím vo veci samej, ktoré je preskúmateľné v dovolacom konaní? Najvyšší súd sa ...

JUDIKATÚRA: Chýbajúca funkčná príslušnosť súdu

Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou nedostatku funkčnej príslušnosti na prejednanie veci.

JUDIKATÚRA: Oprávnenie starostu obce delegovať podanie súkromnoprávnej žaloby na zamestnanca

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či môže starosta delegovať právomoc na podanie súkromnoprávnej žaloby na ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2023

Právny obzor 1/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 1/2023

Zo súdnej praxe 1/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 1/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2022

Zo súdnej praxe 6/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: