TlačPoštaZväčšiZmenši

Okresný súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde časť tzv. bytového zákona

9.6. 2020, 18:12 |  najpravo.sk

Okresný súd Bratislava II podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, a to konkrétne návrh na vyslovenie súladu ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení s článkom 20 ods. 4 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku. Ak je vlastník domu aj vlastníkom pozemku, musí previesť zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a na priľahlom pozemku.

Napadnuté ustanovenie:

§ 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.

Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 26) ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností. 17)

(Odkaz č. 26 odkazuje na ustanovenie § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka a odkaz 17 na § 34 katastrálneho zákona)

O čo ide v prejednávanom spore?

Na nehnuteľnostiach vo vlastníctve žalobcu je postavený bytový dom vo vlastníctve žalovaných. Vzhľadom na túto skutočnosť vzniklo žalovaným v súlade s ustanovením § 23 ods. 5. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žalobcu právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa ustanovenia § 151n zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Žalobca sa svojou žalobou domáha v zmysle ustanovenia § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok určenia, že nehnuteľnosti v jeho vlastníctve nie sú zaťažené vecným bremenom spočívajúcom v práve stavby podľa ustanovenia § 23 ods. 5. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Názor súdu

Nútené obmedzenie vlastníckeho práva aplikáciou ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „bytový zákon“) v tomto prípade podľa konajúceho súdu nespĺňa podmienky vymedzené Ústavou Slovenskej republiky na nútené obmedzenie vlastníckeho práva. Nútené obmedzenie vlastníckeho práva je pritom podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky možné iba za kumulatívneho splnenia všetkých štyroch podmienok, čo znamená, že ak nie je splnená čo i len jedna z nich, nie je takýto zásah do vlastníckeho práva ústavne odôvodnený a teda možný.

Nútené obmedzenie je možné iba v nevyhnutnej miere, tzn. mal by to byť taký zásah do vlastníckeho práva, ktorý je v čo najmenšej možnej miere, aby bol naplnený verejný záujem, ktorý sa týmto zásahom sleduje. Nevyhnutnú mieru zásahu zákon o vlastníctve bytov vôbec nerieši a k aplikácii ust. § 23 ods. 5 bytového zákona dochádza v rozpore s podmienkou nevyhnutnej miery zásahu.

Náhrada za vecné bremená

Ako ďalej konštatuje navrhovateľ, všeobecné súdy Slovenskej republiky v dôsledku rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít odmietajú priznať akúkoľvek náhradu za vecné bremená na pozemkoch zriadené bytovým zákonom po uplynutí trojročnej premlčacej lehoty, a tiež z dôvodu, že náhrada za vznik vecného bremena je jednorazová, a preto pri zmene vlastníctva nemá nový majiteľ zaťaženého pozemku nový nárok na finančnú náhradu za už vzniknuté vecné bremeno.

„Z uvedeného vyplýva, že v súdnej praxi často nastávajú situácie, keď náhrada vlastníkovi zaťaženého pozemku nie je priznaná, pretože sa jeho právo z rôznych príčin premlčalo alebo z dôvodu, že na uplatnenie náhrady bol aktívne legitimovaný jeho právny predchodca.“ zhrnul navrhovateľ.

V dôsledku predmetného vecného bremena zriadeného bytovým zákonom vlastníci pozemkov na ktorých sa nachádza bytový dom nemôžu s dotknutými nehnuteľnosťami voľne nakladať, užívať ich, udržiavať ich, zabrániť ich znehodnoteniu alebo skaze, ani z nich nemôže mať primeraný výnos. Takýmto vlastníkom ostáva iba „holé vlastníctvo“ Vlastník Je síce formálne evidovaný ako vlastník nehnuteľnosti, nemôže však realizovať oprávnenia, ktoré sú obsahom vlastníckeho práva, a to nehnuteľnosti užívať a požívať ich plody, realizovať faktickú držbu veci a jeho možnosť nakladania s nehnuteľnosťami je taktiež v dôsledku vecného bremena (práva stavby) značne obmedzená, dá sa povedať, že je (ekonomicky) vylúčená. Naproti tomu vlastníci bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome sú oprávnení bezodplatne užívať zákonné vecné bremeno zriadené bytovým zákonom k nehnuteľnostiam. Tento stav má za následok aj tú skutočnosť, že vlastníci bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome častokrát nemajú žiadnu motiváciu ani záujem pristúpiť k vyporiadaniu vlastníckych práv k pozemkom, na ktorých ich bytový dom stojí, nakoľko tieto pozemky užívajú de facto bezodplatne.

Zdroj: ustavnysud.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 105
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vláda schválila reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-vlada-schvalila-reformu-sudnic/497028-clanok.html

Reformu zloženia ústavného súdu, súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či ...

Eurokomisia poukázala na slabiny slovenského súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/eurokomisia-poukazala-na-slabiny-sloven/497012-clanok.html

V bežnej populácii verí súdom 26 percent Slovákov, v podnikateľskej sfére je to 15 percent.

EK predstavila prvú správu o právnom štáte, kritická je aj k Slovenskuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ek-predstavila-prvu-spravu-o-pravnom/496981-clanok.html

Cieľom správy EK o právnom štáte je rozšíriť existujúci súbor nástrojov EÚ o nový ...

Na Slovensku bude od štvrtka opäť platiť núdzový stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-bude-od-stvrtka-platit-n/496963-clanok.html

Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na jeho ...

Vláda: Rezolúcia 1325 má zabrániť porušovaniu práv žienhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-rezolucia-ma-zabranit/496958-clanok.html

Agenda ženy, mier a bezpečnosť je založená na štyroch pilieroch.

Kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ je M. Jánošíkováhttps://www.teraz.sk/slovensko/kandidatkou-na-dodatocnu-sudkynu-vs/496932-clanok.html

Jánošíková v minulosti pôsobila na Súdnom dvore EÚ ako právna poradkyňa v kabinete ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: