TlačPoštaZväčšiZmenši

Návrh zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva

14.7. 2018, 14:34 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo tento týždeň o medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto právnym predpisom navrhuje zaviesť ucelená právna úprava štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s  vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy pri výkone súdnictva na súdoch v rámci jedného právneho predpisu. V návrhu zákona sa systematicky upravujú v samostatných častiach (hlavách) jednotlivé kategórie súdnych úradníkov a to vyšší súdni úradníci, súdni tajomníci, probační a mediační úradníci, justiční čakatelia a asistenti. V prílohách k zákonu sa vypočítavajú úkony, ktoré budú jednotliví súdni úradníci oprávnení vykonávať.

Zvýšenie tarifného platu

Súčasné nastavenie platových tried a zaraďovanie do nich vedie podľa ministerstva k zníženiu stabilizácie personálneho obsadenia súdov. Predkladateľ sa snažil nastaviť tarifné platy tak, aby sa zvýšila motivácia pre vykonávanie týchto profesií. Navrhuje sa prepojiť koncepciu kariérneho rastu, justičného vzdelávania a odmeňovania s cieľom v čo najširšej miere stabilizovať personálne obsadenie súdov. Štátnemu zamestnancovi bude patriť obdobne ako doteraz funkcia v platovej triede podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tarifný plat na účely návrhu zákona tvorí:

a) platová tarifa v príslušnej platovej triede podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zvýšená  o tridsať percent,

b) zvýšenie platovej tarify podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štátnemu zamestnancovi, ktorý úspešne absolvuje atestačnú skúšku podľa § 19 ods. 7 návrhu zákona, bude patriť zvýšenie tridsať percent z tejto zvýšenej platovej tarify.

Rozšírenie možností upustenia od výberového konania

Snahou predkladateľa je ďalej umožniť prijať občana do dočasnej štátnej služby bez výberového konania vo vymedzených prípadoch, napríklad na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, alebo ktorý je na materskej (rodičovskej) dovolenke.

„Enormná záťaž  súdov si v súčasnosti odôvodnene vyžaduje, aby aspoň vo vymedzených prípadoch bolo možné dočasne efektívnym spôsobom obsadiť voľné štátnozamestnanecké miesto bez zložitej a zdĺhavejšej procedúry výberového konania. Tento mechanizmus, ktorý v minulosti upravoval zákon  č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mal v aplikačnej praxi na súdoch svoje relevantné opodstatnenie. Jeho prínosom bolo okrem iného aj eliminovanie prieťahov na súdoch.“ uvádza ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Justičné vzdelávanie

Navrhovaný zákon tiež upravuje tzv. justičné vzdelávanie ako samostatnú formu vzdelávania, ktorej cieľom je rozvíjať kvalifikáciu pracovnej sily pôsobiacej v rezorte justície. Je zamerané na nepretržitú inováciu profesionálnych znalostí štátnych zamestnancov. Právna úprava kladie dôraz na zabezpečovanie vzdelávania primárne Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. Justičné vzdelávanie bude prebiehať v dvoch fázach ako všeobecné justičné vzdelávanie a ako odborné justičné vzdelávanie.

Všeobecné justičné vzdelávanie bude povinný absolvovať každý štátny zamestnanec. Bude zamerané na získanie teoretických vedomostí a pracovných zručností nevyhnutne potrebných na výkon štátnej služby v justícii.

Odborným justičným vzdelávaním sa rozumie odborné vzdelávanie asistentov, súdnych tajomníkov, vyšších súdnych úradníkov, probačných a mediačných úradníkov, ktoré sa bude uskutočňovať najmä v odborných vzdelávacích kurzoch; odborné justičné vzdelávanie bude nadväzovať na všeobecné justičné vzdelávanie.

Justičné vzdelávanie bude ukončené atestačnou skúškou. Štátny zamestnanec bude môcť opakovane absolvovať atestačnú skúšku najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa jej neúspešného vykonania. Neúspešné vykonanie atestačnej skúšky nebude mať vplyv na štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca. Ak štátny zamestnanec úspešne absolvuje atestačnú skúšku zákona, bude mu priznané zvýšenie tridsať percent zo zvýšenej platovej tarify.

Podotýkame, že podľa navrhovaného prechodného ustanovenia štátny zamestnanec, ktorý k 1. januáru 2019 (t. j. navrhovanému dátumu účinnosti tohto zákona) vykonáva štátnu službu vo funkcii vyšší súdny úradník, probačný a mediačný úradník, súdny tajomník a asistent, je povinný absolvovať justičné vzdelávanie v lehotách určených odo dňa účinnosti tohto zákona.

Z pripomienkového konania

Na portáli slov-lex pomaly pribúdajú pripomienky verejnosti k tomuto návrhu zákona. Z pripomienok vyberáme:

  • „Zákonodarca opomenul v tomto zákone upraviť štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami plniacimi úlohy v správe súdu na okresných súdoch, krajských súdoch. Správa súdu bola vyňatá z tohto zákona. Je potrebné doplniť do § 1 aj štátnych zamestnancov plniacich úlohy v správe súdu. Doplniť v § 2 štátnych zamestnancov v správe súdu a to o rozpočtára, účtovníka, personalistu.“
  • „Zákonodarca opomenul v tomto zákone tú skutočnosť, že na súdoch v SR vykonávajú funkciu vyššieho súdneho úradníka aj tí štátni zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odboru právo. Na základe doteraz platného zákona č. 549/2003 Z. z., ktorý bude zrušený novým zákonom, v zmysle § 24 ods. 1 pred bodkočiarkou, "Vyšší súdny úradník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť vyššieho súdneho úradníka, sa považuje za vyššieho súdneho úradníka podľa tohto zákona". Doposiaľ teda na základe zákona č. 549/2003 Z. z. môže funkciu vyššieho súdneho úradníka vykonávať i štátny zamestnanec s titulom Bc. Bolo by vhodné doplniť do § 3 navrhovaného zákona tú skutočnosť, že tí vyšší súdni úradníci, ktorí ku dňu účinnosti tohto navrhovaného zákona vykonávajú činnosť vyššieho súdneho úradníka, by sa i naďalej považovali za vyššieho súdneho úradníka i podľa navrhovaného zákona.“
  • „K atestačnej skúške: Je potrebné presne definovať ako bude vykonávaná atestačná skúška, keďže to nie je nijakým spôsobom definované. Ak má niekto 10, 15, 20 alebo aj viac rokov odpracovaných v rezorte na čo ešte potrebuje vykonávať atestačnú skúšku? Už aj vzhľadom na dĺžku praxe v rezorte, v ktorom dlhé roky odpracoval za smiešny plat mu patrí zvýšenie mzdy aj bez atestačnej skúšky. Noví zamestnanci súdu, ktorí nastúpia do práce po prijatí zákona, ak chcú zvýšenie platu o 30% mali by robiť skúšku, lebo nemajú prax, starí zamestnanci by mali dostať výnimku z dôvodu dlhoročnej praxe v rezorte. V iných odvetviach (policajti, vojaci) okrem mzdy je v osobitnom zákone definovaný aj sociálny program pre zamestnancov v tomto zákone táto časť chýba. Na súdoch časť zamestnancov už roky poberá 13. a 14. plat, pričom ostatným zamestnancom nie je vyplácaný – ide o diskrimináciu časti zamestnancov justície. 13. a 14. plat by tiež mal byť zahrnutý v tomto zákone. Je diskriminačné, ak zamestnanci (časť týchto zamestnancov) na jednom pracovisku majú zamestnávateľom, ktorým je štát platené rehabilitácie a ostatní nie. V iných organizáciách sú rehabilitácie, pokiaľ ich zamestnávateľ prepláca poskytované všetkým zamestnancom, preto by bolo dobre, aby tam bolo uvedené, že zamestnanci, ktorí odpracovali v rezorte 15 a viac rokov majú nárok na rehabilitácie. Predsa ide o sedavé zamestnanie a po takých dlhých rokoch si zaslúžia rehabilitácie. V súčasnosti sa stáva, že pri každoročnom zvyšovaní minimálnej mzdy sa najnižšie tabuľkové platy v justícii dostávajú pod minimálnu mzdu. Bolo by dobre, aby tam bolo uvedené, že o sumu, o ktorú stúpne minimálna mzda, zvýši sa aj náš plat. Rovnako za odpracované roky v rezorte, aby sa nezvyšoval príplatok o 1%, ale minimálne o sumu 20,-eur ročne, lebo je minimálny rozdiel medzi zamestnancom, ktorý nastúpi na súd a tým, ktorý má odpracovaných 20 rokov. Zvýšenie platu o 5,-eur za odrobený rok je smiešne.“
  • „Nakoľko zákon predpokladá aktívny proces justičného vzdelávania vyšších súdnych úradníkov je v tejto veci potrebné podotknúť, že takéto vzdelávanie by sa malo odzrkadliť v praxi tým, že by vyšší súdny úradníci v rámci svojho pracovného zaradenia pravidelne rotovali pri vybavovaní jednotlivých súdnych agiend. Takáto rotácia by zabezpečila, že teoretické poznatky získané v rámci justičného vzdelávania by boli doplnené praktickými skúsenosťami a znalosťami, ktoré by mali pozitívny vplyv nie len na vzdelanostnú kvalitu zamestnancov, ich komplexný rozhľad v oblasti súdnictva (a tým aj skvalitnenie rozhodovacej činnosti súdu), ale aj na výsledky atestačnej, justičnej skúšky. Zavedením tohto modelu by sa zabránilo, aby poznatky získané pri vzdelávaní zostali len v teoretickej rovine, ktorá sama osebe nemá až taký výrazný vplyv na výsledky súdnej činnosti.“

Viac k návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva si prečítajte TU.

Zdroj: slov-lex
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 448
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Predkladateľ nieže opomenul

zaradiť do zákona v § 1 aj zamestnancov správy súdu, zákonodarca ich zjavne zámerne nezahrnul a pár rokov budeme zasa riešiť správu súdu - ďalším nejakým nedomysleným zákonom. Vie vôbec kto všetko, na akých pozíciách a s akým obsahom pracuje správa súdu? Pri 4,5 tisícoch zamestnancov súdov sa priamo vzťahuje na nich - zákon o štátnej službe, zákon o verejnej službe, zákon o sudcoch, teraz to bude zákon o ...v justícii a ak do tohto zákona o zamestnancoch justície nebude zahrnutá správa súdu, môžeme očakávať nespokojnosť a ďalší zákon o zamestnancoch , tentoraz o správe súdu. Do správy súdu sú zahrnutí aj vodiči, ekonomický a personálny úsek , ale aj bezpečnostní zamestnanci , ktorí pracujú s utajovanými skutočnosťami v súdnictve a vystavujú bezprostredne svoj život pri každom nahlásení "bomby",atď., atď. Je priam zarážajúce, že návrh sleduje len ďalšiu a ďalšiu selekciu zamestnancov, ktorí pracujú pre justícii!! A to je potrebné zmeniť. Áno, selekcia je potrebná, ale podľa obsahu práce, náročnosti práce. To si však vyžaduje dôkladnú analýzu zo strany predkladateľa !!! Radšej nech zákon príde v platnosť o pár mesiacov neskôr , ako predložiť paškvil, ktorý sa bude niekoľkokrát naprávať.

 
Emilo | 26.07.2018 09:39
 
...

Zo zakona som si nevsimol, ci sa bude plat valorizovat aspon tak smiesne, ako doteraz a tiez nie je vyslovne upravene, ze doteraz priznane osobne ohodnotenia zostanu alebo budu odobrate, alebo konecne zjednotene v celej SR. K nazoru o rotacii VSU - na to su určeni justicni cakatelia, ti musia vediet z kazdeho rozku trosku. VSU ma byt zrejme (ospravedlnujem sa za vyraz) "pasovy robotnik" jedneho oddelenia, rotáciou by sa stracal jeho zmysel.

 
Peter | 16.07.2018 16:45
 
Niet sa čim chváliť

Tak na tomto zákone o justičnej službe, ktorý je zväčša skopírovaný z doterejších zákonov pracovala pracovná skupina tak neuveriteľne dlho ??? Stačili nám osobitné tabuľky a nebolo sa treba zapodievať takýmto niečím čo k ničomu nevedie. Poznámka k rotácii: nie som presvedčená že rotácia by bolo to najlepšie do praxe zaviesť. Na súdoch s veľkou agendou by to bolo priam negatívne. Tak ako sa špecializuje sudca, tak sa špecializuje jeho vyšší súdny úradník. Ak je niekto už 15 rokov na súde špecializovaný na trestné právo, asi ťažko bude rovnako dobre a efektívne vykonávať prácu v civilnom oddelení. Nakoľko v trestnom je už oboznámený s judikátmi neustále sleduje nové zákony judikáty, smernice a prakticky ovláda od kedy platia novely zmeny čo s nápadom pred novelou a čo po novelizácii. Veď aj vidno ak sa niekto nevenuje jednému ale viacerým oddeleniam tak aj tie rozhodnutia nie sú tak prepracované, dokonca sú častokrát slabo zvládnuté. Ak s VSÚ chcú spraviť "atestovaných" zamestnancov, tak aj skúška by mala byť zameraná na jedno odvetvie práva /to čo práve VSÚ vykonáva a nie z každého rožka troška/. Ak má byť VSÚ preradený na výkon do iného oddelenia tak až po vykonaní atestačnej skúšky v tomto oddelení. Skúška by mala smerovať k zvyšovaniu kvality práce zamestnancov a nie k zvyšovaniu ich platov. Veď je všeobecne známe že mnohí aj majú skúšky doktoráty a justičné skúšky / vedia sa dobre naučiť/ , ale v praxi to nevedia zhodnotiť / vedomosti akoby ich opustili/. Zas budú zamestnanci skúšaní už z toho čo boli skúšaní na postupových skúškach, na štátniciach, na skúškach do stálej štátnej služby /podľa starej právnej úpravy spred 13 rokov/, na justičných skúškach, na výberových konaniach. Dopadne to tak, že sa budeme učiť v pracovnom čase namiesto toho aby sme robili spisy. Geniálne!!!! Myslím, že tie skúšky budú aj tak postavené tak aby ich všetci spravili, inak v justícii nebude mať kto robiť. Alebo môžu byť nastavené ako na pozíciu sudcov..... A to si domyslite, kto tu zostane za ten plat..... Zatiaľ to vychádza tak že doteraz odchádzali zamestnanci asi tak po roku - dvoch z justície a teraz odídu hlavne tí čo sú tu už 10 - 15 rokov a nerobili len pre peniaze ale aj zo záujmu. Jediné čo zákon prináša je skomplikovanie života doterajším zamestnancom justície. Som veľmi zvedavá aké atestačné skúšky bude mať 15 ročná perfektná asistentka, keď povie sudcovi, že dnes nerobí lebo sa učí. Doma sa učiť nie je vhodné z dôvodu vyhorenia zamestnancov, ktorí sú častokorát v práci aj po pracovnej dobe aby mali probené a treba sa venovať aj rodine a domácim činnostiam. Bolo by potrebné vymedziť zamestnancom aj pracovné voľno aspoň dva týždne až mesiac na prípravu na atestačnú skúšku, lebo to nie je vzdelávanie sami pre seba.. ale pre potrebu justície.

 
eva | 16.07.2018 15:32

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Liga za ľudské práva: Agendu migrácie by mal zastrešiť jeden úradhttps://www.teraz.sk/slovensko/liga-za-ludske-prava-agendu-migraci/486695-clanok.html

Občianske združenie Liga za ľudské práva navrhuje vláde zriadiť Imigračný a naturalizačný ...

Vláda projednává zákon zabývající se YouTubem a jeho službamihttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vlada-projednava-zakon-zabyvajici-se-youtubem-a-jeho-sluzbami_546597.html

Lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy ...

Kováčiková: Nikdy som pre Jankovskú nič nevybavovala. V prípade jej obvinenia som postupovala správnehttps://www.webnoviny.sk/kovacikova-nikdy-som-pre-jankovsku-nic-nevybavovala-v-pripade-jej-obvinenia-vraj-postupovala-spravne/

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková trvá na tom, že pri ...

Súdnictvo na Slovensku je momentálne v prechodnom období, zhodol sa Šikuta s Mazákomhttps://www.webnoviny.sk/sudnictvo-na-slovensku-je-momentalne-v-prechodnom-obdobi-zhodol-sa-sikuta-s-mazakom/

Súdnictvo na Slovensku sa momentálne nachádza v prechodnom období, v ktorom prichádza k ...

V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-kovacikova-ak-prejde-veto-o-prok/486206-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje ...

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/ochrana-zdravia-pracovnikov-by-sa-mala/486195-clanok.html

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: