TlačPoštaZväčšiZmenši

Justíciu čaká prepúšťanie alebo znižovanie platov

1.10. 2012, 11:27 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo Súdnej rade SR „Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2013 až 2015". Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 až 2015 vychádza z rozpísaného limitu ministerstvom financií a následnej úpravy v oblasti miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a poistného a príspevkov do poisťovní v nadväznosti na júnové prognózy vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Sudcom sa na platoch pridá, ostatným zamestnancom sa zrejme znížia o 5%

Rozpočtové prostriedky na rok 2013 v celkovej výške 86 854 546 eur sú určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Limity rozpočtových prostriedkov pridelené ministerstvom financií pre súdy a ostatné rozpočtové organizácie sú v roku 2013 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 zvýšené celkom o 5 238 049 eur. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú zohľadnené úpravy platov sudcov v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011 a júnové prognózy vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre sudcov predstavuje sumu 6 901 948 eur.

Pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú v návrhu rozpočtu na roky 2013 až 2015 znížené rozpočtové prostriedky o 5 % z úrovne roka 2012, čo predstavuje pokles o 1 663 899 eur. Tomuto zníženiu mzdových prostriedkov pre zamestnancov predchádzalo už zníženie o 5,36 % v roku 2011 s premietnutím do nasledovných rozpočtových rokov. Ďalej v roku 2011 bolo ministerstvom financií pridelených 100 štátnozamestnaneckých miest – vyšších súdnych úradníkov bez finančného krytia v rozpočte.

V týchto limitoch však nie sú zohľadňované platové postupy z titulu započítavania praxe zamestnancov. Týmto sa už aj tak napätý rozpočet na mzdové výdavky stáva nedostatočným a ďalšie zníženie mzdových prostriedkov o 5 % si vyžiada zníženie počtu, príp. platov zamestnancov, čo bude mať v súčasnom legislatívnom prostredí nepriaznivý vplyv na chod súdnictva.

Nedodrží vláda svoj program?

Znižovanie počtu zamestnancov súdnictva je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015, kde vláda Slovenskej republiky v oblasti súdnictva deklaruje, že vytvorí personálne predpoklady na stabilizáciu súdnictva.

Potreba zachovať súčasný plánovaný počet zamestnaneckých miest na súdoch vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a je nevyhnutná aj vzhľadom na špecifické podmienky výkonu súdnictva.

Mzdové výdavky v značnej miere ovplyvňuje aj zaradenie štátnych zamestnancov súdneho výkonu a súdneho oddelenia do vyšších platových tried od roku 2012 napriek tomu, že úprava platov by sa mala na základe odporúčania ministerstva, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, uskutočňovať na úkor priznaných osobných príplatkov.

Limity mzdových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2013 až 2015 nezabezpečujú základné platové náležitosti zamestnancov v zmysle platných predpisov o odmeňovaní pre schválený počet 4 545 zamestnancov, a preto si ministerstvo znížené mzdové prostriedky v sume 1 663 899 eur, mzdové prostriedky pre 100 vyšších súdnych úradníkov v sume 909 360 eur, ako aj zvýšené mzdové výdavky z titulu zaradenia zamestnancov do vyšších platových tried v sume 1 974 696 eur na roky 2013 až 2015 uplatňovalo v rámci prioritných výdavkových titulov. Uvedené požiadavky neboli zo strany ministerstva financií akceptované.

Záver je žalostný

Ministerstvo spravodlivosti v návrhu rozpočtu skonštatovalo, že navrhnuté rozpočtové prostriedky nepostačujú, resp. neumožňujú v plnom rozsahu zabezpečiť najmä:

  • primerané platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme súdnictva,
  • priebežnú realizáciu výdavkov na súdne konanie (advokátov, znalcov, notárov, exekútorov, tlmočníkov, prekladateľov, prísediacich, svedkov), čo má negatívny vplyv na dĺžku súdneho konania,
  • priebežnú realizáciu výdavkov, ktoré zabezpečujú základnú prevádzkovú činnosť a sú nevyhnutne potrebné pre činnosť súdov SR, ostatných organizácií (JA, Inštitút, CPP) ako napr. výdavky za energie, vodu, plyn, poštové poplatky, nákup všeobecného materiálu, údržby a servis softvérov „Súdny manažment, Obchodný register – Corwin, súdno-trestnú agendu, registratúru, elektronickú podateľňu, účtovníctvo - JASPI, personalistiku – Humanet, prevádzka webových portálov a antivírové programy a pod.,
  • opravy a údržbu budov, odstraňovanie havarijného, resp. zlého technického stavu budov, opravy striech a izolácií, výmenu okien a zabezpečenie ich ochrany,
  • priebežnú realizáciu výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery (odchodné, odstupné, nemocenské dávky, príplatky sudcov, Nálezy Ústavného súdu SR, atď.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 818
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
súhlasím

som vyššia súdna úradníčka s dlhoročnou praxou právnika, môj mesačný zárobok je 600,- Eur mesačne. Celkom súhlasím s tvrdením, že keď odrátam z môjho mesačného platu náklady, ktoré mám s príchodom do zamestnania a platbami na školopovinné dieťa tak príjem pre mňa a moju rodinu je nižší ako príjem našich spoluobčanov, ktorí celé dni naozaj len vylihujú a plodia ďalších spoluobčanov. Lenže ja za ten príjem musím každý deň urobiť minimálne 30 spisov, v ktorých musím kvalifikovane rozhodnúť nie zriedka aj za sudcu. Tiež si niekedy kladiem otázku, či by nebolo pohodlnejšie zostať doma a dojiť a klamať tento štát. Musí sa niečo stať!

 
cilka | 04.10.2012 20:40
 
nezošalel tu niekto?

Nepopieram zodpovednosť, ktorú majú sudcovia (predovšetkým trestní), ale myslím si, že toto definitívne ukončí všetky snahy snaživejších pracovníkov v súdnictve o kvalitnú prácu. Veď doteraz tá výplata zamestnancov bola výsmechom a ešte z nej chcete zobrať, aby bolo pre sudcov? Dovolím si odcitovať citát z rozhovoru s predsedom NS SR, ktorý bol uverejnený na českom právnom portáli epravo: "...Ale viac si uvedomujem, že napríklad z asistentov a vyšších súdnych úradníkov si mnohí sudcovia urobili doslova sluhov, ktorí za nich píšu zrejme aj rozhodnutia...." V takejto atmosfére nikto nemôže očakávať kvalitu a rýchlosť. Pos...li ste to páni, ľutujem občanov, ktorí sa na súd obracajú s nádejou hľadať spravodlivosť.

 
dionýz molnár | 01.10.2012 19:06
 
rozhorčenie

No katastrofa! Už aj z tej žobračenky nám idú zobrať! Zarábam 380 eur mesačne čistého, píšem za sudcu rozhodnutia, pripravujem pojednávanie a nezriedka musím denne vybaviť aj 50 súdnych spisov. Ako má z tohto človek vyžiť a potom nehovoriac už o nejakej dovolenke, resp. rehabilitačnom pobyte, ktorý by sa určite každej asistentke zišiel? Je to demotivujúce pre administratívnych pracovníkov na súdoch! Je to hanba!

 
lola | 01.10.2012 18:43

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: