TlačPoštaZväčšiZmenši

Justíciu čaká prepúšťanie alebo znižovanie platov

1.10. 2012, 11:27 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo Súdnej rade SR „Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2013 až 2015". Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 až 2015 vychádza z rozpísaného limitu ministerstvom financií a následnej úpravy v oblasti miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a poistného a príspevkov do poisťovní v nadväznosti na júnové prognózy vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Sudcom sa na platoch pridá, ostatným zamestnancom sa zrejme znížia o 5%

Rozpočtové prostriedky na rok 2013 v celkovej výške 86 854 546 eur sú určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Limity rozpočtových prostriedkov pridelené ministerstvom financií pre súdy a ostatné rozpočtové organizácie sú v roku 2013 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 zvýšené celkom o 5 238 049 eur. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú zohľadnené úpravy platov sudcov v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011 a júnové prognózy vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre sudcov predstavuje sumu 6 901 948 eur.

Pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú v návrhu rozpočtu na roky 2013 až 2015 znížené rozpočtové prostriedky o 5 % z úrovne roka 2012, čo predstavuje pokles o 1 663 899 eur. Tomuto zníženiu mzdových prostriedkov pre zamestnancov predchádzalo už zníženie o 5,36 % v roku 2011 s premietnutím do nasledovných rozpočtových rokov. Ďalej v roku 2011 bolo ministerstvom financií pridelených 100 štátnozamestnaneckých miest – vyšších súdnych úradníkov bez finančného krytia v rozpočte.

V týchto limitoch však nie sú zohľadňované platové postupy z titulu započítavania praxe zamestnancov. Týmto sa už aj tak napätý rozpočet na mzdové výdavky stáva nedostatočným a ďalšie zníženie mzdových prostriedkov o 5 % si vyžiada zníženie počtu, príp. platov zamestnancov, čo bude mať v súčasnom legislatívnom prostredí nepriaznivý vplyv na chod súdnictva.

Nedodrží vláda svoj program?

Znižovanie počtu zamestnancov súdnictva je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015, kde vláda Slovenskej republiky v oblasti súdnictva deklaruje, že vytvorí personálne predpoklady na stabilizáciu súdnictva.

Potreba zachovať súčasný plánovaný počet zamestnaneckých miest na súdoch vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a je nevyhnutná aj vzhľadom na špecifické podmienky výkonu súdnictva.

Mzdové výdavky v značnej miere ovplyvňuje aj zaradenie štátnych zamestnancov súdneho výkonu a súdneho oddelenia do vyšších platových tried od roku 2012 napriek tomu, že úprava platov by sa mala na základe odporúčania ministerstva, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, uskutočňovať na úkor priznaných osobných príplatkov.

Limity mzdových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2013 až 2015 nezabezpečujú základné platové náležitosti zamestnancov v zmysle platných predpisov o odmeňovaní pre schválený počet 4 545 zamestnancov, a preto si ministerstvo znížené mzdové prostriedky v sume 1 663 899 eur, mzdové prostriedky pre 100 vyšších súdnych úradníkov v sume 909 360 eur, ako aj zvýšené mzdové výdavky z titulu zaradenia zamestnancov do vyšších platových tried v sume 1 974 696 eur na roky 2013 až 2015 uplatňovalo v rámci prioritných výdavkových titulov. Uvedené požiadavky neboli zo strany ministerstva financií akceptované.

Záver je žalostný

Ministerstvo spravodlivosti v návrhu rozpočtu skonštatovalo, že navrhnuté rozpočtové prostriedky nepostačujú, resp. neumožňujú v plnom rozsahu zabezpečiť najmä:

  • primerané platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme súdnictva,
  • priebežnú realizáciu výdavkov na súdne konanie (advokátov, znalcov, notárov, exekútorov, tlmočníkov, prekladateľov, prísediacich, svedkov), čo má negatívny vplyv na dĺžku súdneho konania,
  • priebežnú realizáciu výdavkov, ktoré zabezpečujú základnú prevádzkovú činnosť a sú nevyhnutne potrebné pre činnosť súdov SR, ostatných organizácií (JA, Inštitút, CPP) ako napr. výdavky za energie, vodu, plyn, poštové poplatky, nákup všeobecného materiálu, údržby a servis softvérov „Súdny manažment, Obchodný register – Corwin, súdno-trestnú agendu, registratúru, elektronickú podateľňu, účtovníctvo - JASPI, personalistiku – Humanet, prevádzka webových portálov a antivírové programy a pod.,
  • opravy a údržbu budov, odstraňovanie havarijného, resp. zlého technického stavu budov, opravy striech a izolácií, výmenu okien a zabezpečenie ich ochrany,
  • priebežnú realizáciu výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery (odchodné, odstupné, nemocenské dávky, príplatky sudcov, Nálezy Ústavného súdu SR, atď.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 753
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
súhlasím

som vyššia súdna úradníčka s dlhoročnou praxou právnika, môj mesačný zárobok je 600,- Eur mesačne. Celkom súhlasím s tvrdením, že keď odrátam z môjho mesačného platu náklady, ktoré mám s príchodom do zamestnania a platbami na školopovinné dieťa tak príjem pre mňa a moju rodinu je nižší ako príjem našich spoluobčanov, ktorí celé dni naozaj len vylihujú a plodia ďalších spoluobčanov. Lenže ja za ten príjem musím každý deň urobiť minimálne 30 spisov, v ktorých musím kvalifikovane rozhodnúť nie zriedka aj za sudcu. Tiež si niekedy kladiem otázku, či by nebolo pohodlnejšie zostať doma a dojiť a klamať tento štát. Musí sa niečo stať!

 
cilka | 04.10.2012 20:40
 
nezošalel tu niekto?

Nepopieram zodpovednosť, ktorú majú sudcovia (predovšetkým trestní), ale myslím si, že toto definitívne ukončí všetky snahy snaživejších pracovníkov v súdnictve o kvalitnú prácu. Veď doteraz tá výplata zamestnancov bola výsmechom a ešte z nej chcete zobrať, aby bolo pre sudcov? Dovolím si odcitovať citát z rozhovoru s predsedom NS SR, ktorý bol uverejnený na českom právnom portáli epravo: "...Ale viac si uvedomujem, že napríklad z asistentov a vyšších súdnych úradníkov si mnohí sudcovia urobili doslova sluhov, ktorí za nich píšu zrejme aj rozhodnutia...." V takejto atmosfére nikto nemôže očakávať kvalitu a rýchlosť. Pos...li ste to páni, ľutujem občanov, ktorí sa na súd obracajú s nádejou hľadať spravodlivosť.

 
dionýz molnár | 01.10.2012 19:06
 
rozhorčenie

No katastrofa! Už aj z tej žobračenky nám idú zobrať! Zarábam 380 eur mesačne čistého, píšem za sudcu rozhodnutia, pripravujem pojednávanie a nezriedka musím denne vybaviť aj 50 súdnych spisov. Ako má z tohto človek vyžiť a potom nehovoriac už o nejakej dovolenke, resp. rehabilitačnom pobyte, ktorý by sa určite každej asistentke zišiel? Je to demotivujúce pre administratívnych pracovníkov na súdoch! Je to hanba!

 
lola | 01.10.2012 18:43

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Smer-SD chce upraviť vymáhanie a podmienky náhradného výživnéhohttp://www.teraz.sk/ekonomika/smer-sd-chce-upravit-vymahanie-a-podmi/414266-clanok.html

V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Občianske preukazy by mali mať aj deti do 15 rokov, ministerstvo navrhlo dve verzie dokladovhttps://www.webnoviny.sk/obcianske-preukazy-by-mali-mat-aj-deti-do-15-rokov-ministerstvo-navrhlo-dve-verzie-dokladov/

Do 31. decembra 2021 by každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR mal ...

Šéf najvyššieho súdu musí mať odborné a morálne predpoklady a Harabin to podľa Via Iuris nie jehttps://www.webnoviny.sk/sef-najvyssieho-sudu-musi-mat-odborne-a-moralne-predpoklady-a-harabin-to-podla-via-iuris-nie-je/

Najvyšší súd SR je vrcholom všeobecného súdnictva a musí ho viesť človek, ktorý má ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: