TlačPoštaZväčšiZmenši

Justíciu čaká prepúšťanie alebo znižovanie platov

1.10. 2012, 11:27 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo Súdnej rade SR „Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2013 až 2015". Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 až 2015 vychádza z rozpísaného limitu ministerstvom financií a následnej úpravy v oblasti miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a poistného a príspevkov do poisťovní v nadväznosti na júnové prognózy vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Sudcom sa na platoch pridá, ostatným zamestnancom sa zrejme znížia o 5%

Rozpočtové prostriedky na rok 2013 v celkovej výške 86 854 546 eur sú určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Limity rozpočtových prostriedkov pridelené ministerstvom financií pre súdy a ostatné rozpočtové organizácie sú v roku 2013 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 zvýšené celkom o 5 238 049 eur. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú zohľadnené úpravy platov sudcov v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011 a júnové prognózy vývoja priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre sudcov predstavuje sumu 6 901 948 eur.

Pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú v návrhu rozpočtu na roky 2013 až 2015 znížené rozpočtové prostriedky o 5 % z úrovne roka 2012, čo predstavuje pokles o 1 663 899 eur. Tomuto zníženiu mzdových prostriedkov pre zamestnancov predchádzalo už zníženie o 5,36 % v roku 2011 s premietnutím do nasledovných rozpočtových rokov. Ďalej v roku 2011 bolo ministerstvom financií pridelených 100 štátnozamestnaneckých miest – vyšších súdnych úradníkov bez finančného krytia v rozpočte.

V týchto limitoch však nie sú zohľadňované platové postupy z titulu započítavania praxe zamestnancov. Týmto sa už aj tak napätý rozpočet na mzdové výdavky stáva nedostatočným a ďalšie zníženie mzdových prostriedkov o 5 % si vyžiada zníženie počtu, príp. platov zamestnancov, čo bude mať v súčasnom legislatívnom prostredí nepriaznivý vplyv na chod súdnictva.

Nedodrží vláda svoj program?

Znižovanie počtu zamestnancov súdnictva je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015, kde vláda Slovenskej republiky v oblasti súdnictva deklaruje, že vytvorí personálne predpoklady na stabilizáciu súdnictva.

Potreba zachovať súčasný plánovaný počet zamestnaneckých miest na súdoch vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a je nevyhnutná aj vzhľadom na špecifické podmienky výkonu súdnictva.

Mzdové výdavky v značnej miere ovplyvňuje aj zaradenie štátnych zamestnancov súdneho výkonu a súdneho oddelenia do vyšších platových tried od roku 2012 napriek tomu, že úprava platov by sa mala na základe odporúčania ministerstva, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, uskutočňovať na úkor priznaných osobných príplatkov.

Limity mzdových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2013 až 2015 nezabezpečujú základné platové náležitosti zamestnancov v zmysle platných predpisov o odmeňovaní pre schválený počet 4 545 zamestnancov, a preto si ministerstvo znížené mzdové prostriedky v sume 1 663 899 eur, mzdové prostriedky pre 100 vyšších súdnych úradníkov v sume 909 360 eur, ako aj zvýšené mzdové výdavky z titulu zaradenia zamestnancov do vyšších platových tried v sume 1 974 696 eur na roky 2013 až 2015 uplatňovalo v rámci prioritných výdavkových titulov. Uvedené požiadavky neboli zo strany ministerstva financií akceptované.

Záver je žalostný

Ministerstvo spravodlivosti v návrhu rozpočtu skonštatovalo, že navrhnuté rozpočtové prostriedky nepostačujú, resp. neumožňujú v plnom rozsahu zabezpečiť najmä:

  • primerané platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme súdnictva,
  • priebežnú realizáciu výdavkov na súdne konanie (advokátov, znalcov, notárov, exekútorov, tlmočníkov, prekladateľov, prísediacich, svedkov), čo má negatívny vplyv na dĺžku súdneho konania,
  • priebežnú realizáciu výdavkov, ktoré zabezpečujú základnú prevádzkovú činnosť a sú nevyhnutne potrebné pre činnosť súdov SR, ostatných organizácií (JA, Inštitút, CPP) ako napr. výdavky za energie, vodu, plyn, poštové poplatky, nákup všeobecného materiálu, údržby a servis softvérov „Súdny manažment, Obchodný register – Corwin, súdno-trestnú agendu, registratúru, elektronickú podateľňu, účtovníctvo - JASPI, personalistiku – Humanet, prevádzka webových portálov a antivírové programy a pod.,
  • opravy a údržbu budov, odstraňovanie havarijného, resp. zlého technického stavu budov, opravy striech a izolácií, výmenu okien a zabezpečenie ich ochrany,
  • priebežnú realizáciu výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery (odchodné, odstupné, nemocenské dávky, príplatky sudcov, Nálezy Ústavného súdu SR, atď.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 923
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
súhlasím

som vyššia súdna úradníčka s dlhoročnou praxou právnika, môj mesačný zárobok je 600,- Eur mesačne. Celkom súhlasím s tvrdením, že keď odrátam z môjho mesačného platu náklady, ktoré mám s príchodom do zamestnania a platbami na školopovinné dieťa tak príjem pre mňa a moju rodinu je nižší ako príjem našich spoluobčanov, ktorí celé dni naozaj len vylihujú a plodia ďalších spoluobčanov. Lenže ja za ten príjem musím každý deň urobiť minimálne 30 spisov, v ktorých musím kvalifikovane rozhodnúť nie zriedka aj za sudcu. Tiež si niekedy kladiem otázku, či by nebolo pohodlnejšie zostať doma a dojiť a klamať tento štát. Musí sa niečo stať!

 
cilka | 04.10.2012 20:40
 
nezošalel tu niekto?

Nepopieram zodpovednosť, ktorú majú sudcovia (predovšetkým trestní), ale myslím si, že toto definitívne ukončí všetky snahy snaživejších pracovníkov v súdnictve o kvalitnú prácu. Veď doteraz tá výplata zamestnancov bola výsmechom a ešte z nej chcete zobrať, aby bolo pre sudcov? Dovolím si odcitovať citát z rozhovoru s predsedom NS SR, ktorý bol uverejnený na českom právnom portáli epravo: "...Ale viac si uvedomujem, že napríklad z asistentov a vyšších súdnych úradníkov si mnohí sudcovia urobili doslova sluhov, ktorí za nich píšu zrejme aj rozhodnutia...." V takejto atmosfére nikto nemôže očakávať kvalitu a rýchlosť. Pos...li ste to páni, ľutujem občanov, ktorí sa na súd obracajú s nádejou hľadať spravodlivosť.

 
dionýz molnár | 01.10.2012 19:06
 
rozhorčenie

No katastrofa! Už aj z tej žobračenky nám idú zobrať! Zarábam 380 eur mesačne čistého, píšem za sudcu rozhodnutia, pripravujem pojednávanie a nezriedka musím denne vybaviť aj 50 súdnych spisov. Ako má z tohto človek vyžiť a potom nehovoriac už o nejakej dovolenke, resp. rehabilitačnom pobyte, ktorý by sa určite každej asistentke zišiel? Je to demotivujúce pre administratívnych pracovníkov na súdoch! Je to hanba!

 
lola | 01.10.2012 18:43

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: