TlačPoštaZväčšiZmenši

Je súd povinný vyrubovať súdne poplatky z vyčísleného príslušenstva?

16.4. 2015, 18:53 |  Kolektív viacerých autorov

Najvyšší súd SR v uznesení zo 17. marca 2015, sp. zn. 3 Cdo 20/2014 vyjadril názor, že pevnou sumou vyčíslené príslušenstvo pohľadávky sa zahŕňa do základu pre výpočet súdneho poplatku.

Toto rozhodnutie sa okamžite stalo predmetom diskusií v právnickej obci, keďže ustanovenie § 7 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch ustanovuje, že cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu.

Aplikačná prax sa vo väčšine prípadov prikláňa k názoru, že príslušenstvo pohľadávky, napríklad úroky z omeškania, či už sú vyčíslené konkrétnou sumou alebo požadované na dobu vopred neurčitú, spravidla do zaplatenia istiny, nestráca samotným vyčíslením charakter príslušenstva, a teda sa do základu pre výpočet súdneho poplatku nezapočítava.

Právna teória uvádza, že ak je príslušenstvo pohľadávky samostatne predmetom poplatkového úkonu a je v dobe vzniku poplatkovej povinnosti známa jeho výška (napríklad uplatnenie kvantifikovaných úrokov z omeškania v občianskom súdnom konaní), vymeria sa poplatok podľa položky 1 písm. a). Ak nie je v takomto prípade príslušenstvo kvantifikované konkrétnou sumou (napríklad uplatnenie úrokov z omeškania v percentuálnej sadzbe z určitej sumy za obdobie od splatnosti do zaplatenia istiny), spravidla sa stanoví základ pre výpočet súdneho poplatku podľa § 7 ods. 5 zákona. Ako ďalej zdôrazňuje teória, ustanovenie odseku 2 nemožno vykladať reštriktívne tak, že pod pojem príslušenstvo pohľadávky sa zahŕňa len nekvantifikované príslušenstvo, ale doslovne, a teda aj príslušenstvo kvantifikované konkrétnou sumou. Vyčíslením sumy príslušenstva pohľadávky toto nestráca svoj charakter (HORVÁTH, E.: Zákon o súdnych poplatkoch s komentárom, Wolters Kluwer, 2014, strana 94).

Judikát:

2 Cdo 269/2010 (Najvyšší súd SR): Základné právo na súdnu ochranu zohráva v demokratickej spoločnosti natoľko závažnú úlohu, že pri rozhodovaní o podmienkach jeho uplatnenia neprichádza zo strany súdov do úvahy zužujúci výklad a ani také interpretačné postupy pri výklade procesných predpisov, ktorých následkom by mohlo byť jeho neodôvodnené, prípadne svojvoľné obmedzenie alebo odňatie (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 sp. zn. 5 Cdo 171/2009).

Aktuálny Zákon o súdnych poplatkoch s komentárom si môžete zakúpiť TU.

Konanie 3 Cdo 20/2014

Súd v predmetnom konaní 3 Cdo 20/2014 v odôvodnení konštatuje, že „z obsahu spisu vyplýva, že žalobca sa podaným návrhom na začatie konania domáhal zaplatenia 915,17 € s kapitalizovaným denným úrokom z omeškania vo výške 190,88 € a úrokom z omeškania vo výške 0,024 % od 17. apríla 2013 do zaplatenia. Z uvedeného vyplýva, že žalobcovi ako poplatníkovi súdneho poplatku podaním návrhu vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok nielen zo sumy 915,17 €, ale aj zo sumy 190,88 €, ktorú žalobca označil ako kapitalizovaný úrok z omeškania. Aj podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je zhodný s názorom odvolacieho súdu, sa v danom prípade takto pevnou sumou vyčíslené príslušenstvo pohľadávky zahŕňa do základu pre výpočet súdneho poplatku. Tento názor zodpovedá aj doterajšej judikatúre, napr. R 18/1997, podľa ktorého ak je v čase vzniku poplatkovej povinnosti známa výška príslušenstva pohľadávky, vymeria sa súdny poplatok podľa položky 1 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov.“

Hlavný argument súdu

Hlavným argumentom súdu, pre ktorý sa priklonil k záveru, že pevnou sumou vyčíslené príslušenstvo pohľadávky sa zahŕňa do základu pre výpočet súdneho poplatku bola doterajšia judikatúra, konkrétne R 18/1997.

Keďže pod publikačným číslom R 18/1997 boli uverejnené iné rozhodnutia, vyhľadávaním sme zistili, že súd pravdepodobne mienil poukázať na zhodnotenie používania zákona č. 147/1984 Sb. o soudních poplatcích a vyhlášky č. 151/1984 Sb., ktorou sa vykonáva tento zákon, prejednaného a schváleného občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky Cpj 35/86, z 9. 10. 1986, ktoré bolo uverejnené pod publikačným číslom R 18/1987.

V tomto zhodnotení sa ohľadom ceny príslušenstva uvádza:

„Většina soudů postupuje podle dosavadní právní úpravy a k ceně příslušenství přihlížejí jen tehdy, je-li samo předmětem poplatného úkonu. Tuto praxi je třeba i při nedostatku výslovné právní úpravy považovat za správnou. Propočet základu poplatku v těchto případech by byl obtížný a mnohdy vůbec neproveditelný, protože výše příslušenství zpravidla v době vzniku poplatkové pohledávky není známa.

Jestliže je příslušenství pohledávky samo předmětem poplatného úkonu a je již v době vzniku poplatkové povinnosti známa jeho výše, vyměří se soudní poplatek podle položky 1 písm. a) ) sazebníku soudních poplatků (přílohy k vyhlášce č. 151/1984 Sb.). Jinak je třeba stanovit základ pro vyměření poplatků podle ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky vydané k jeho provedení a poplatek vyměřit podle vyhlášky téže položky.“

Pre úplnosť - § 2 ods. 2 vyhlášky 151/1984 Sb., na ktorý zhodnotenie odkazuje, ustanovuje: "Jde-li o opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než tři roky, považuje se za cenu plnění trojnásobek ceny ročního plnění. Totéž platí o ceně práv, která lze vykonávat opětovně.“)

Z uvedeného teda vyplýva, že predmetné zhodnotenie R 18/1987 viaže spoplatnenie na skutočnosť, že sa príslušenstvo pohľadávky uplatňuje samostatne, pričom ak nie je vyčíslené v dobe vzniku poplatkovej povinnosti, stanoveniu poplatku predchádza zistenie základu pre jeho výpočet (trojnásobok ceny ročného plnenia) a následne sa vyrubí poplatok podľa položky 1 písm. a) sadzobníka. Ak je príslušenstvo samostatne uplatnené a zároveň v dobe vzniku vyčíslené, postupuje sa priamo podľa položky 1 písm. a) sadzobníka.

Zmysluplný dialóg

Len pre úplnosť sa nám žiada dodať, že v prípade tzv. precedenčnej záväznosti rozhodnutí najvyššieho súdu existuje možnosť, aby všeobecný súd rôzneho stupňa (ne)reflektoval právne závery najvyššieho súdu tým, že v dobrej viere predostrie konkurujúce úvahy a začne s konkrétnym rozhodnutím najvyššieho súdu zmysluplný právny dialóg (porovnaj napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo/155/2011 zo dňa 21.12.2011); v tomto prípade vo svojej podstate argumentačnej záväznosti sa môže súd nižšieho stupňa odkloniť od príslušného súdneho rozhodnutia (rozhodnutí) najvyššieho súdu za predpokladu predloženia kritickej konfrontácie jeho dôvodov, podľa ktorých sa nemohol v obdobnej skutkovej a právnej situácii s predmetným rozhodnutím stotožniť (pozri aj uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. mája 2014, sp. zn. 17Co/410/2014)

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1271
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Príslušenstvo

Podľa mňa je podstatné rozlišovať aj to, či je príslušenstvo z uplatnenej istiny alebo len príslušenstvo z daného právneho vzťahu. Napr. ak ostane neuhradená z faktúry určitá čiastka, ktorú veriteľ žaluje, avšak popri tom žiada aj úroky z omeškania (aj nevyčíslené) už z uhradenej istiny, ktorá nie je predmetom návrhu, ale s ktorou tiež bol dlžník (odporca) v omeškaní, má byť samostatným nárokom, pretože sa neviaže na uplatnený nárok a teda aj predmetom poplatku. Rovnako ak banka vymáha okrem zostatku istiny aj určitú sumu úrokov a úrokov z omeškania do určitého dáta, ak nepreukáže, že sa jedná o splatné úroky z vymáhanej istiny, môže ísť o samostatný premet konania (napr. úrok z omeškania z omeškaných splátok, úroky už z uhradenej istiny). Stretol som sa už aj s návrhom, že navrhovateľ chcel priznať 0 eur a úrok z omeškania a úrok z určitých súm s vymedzeným časovým obdobím a hradiť súdny poplatok len z nulovej istiny 16,50 eur, hoci z príslušenstva ktoré mohol vyčísliť a bola známe jeho výška, by bol ďaleko vyšší.

 
kozzo | 23.04.2015 23:22

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: