Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1498
JUDIKATÚRA: Náhrada trov pri určení vlastníckeho práva

JUDIKATÚRA: Náhrada trov pri určení vlastníckeho práva

Je opodstatnené, aby sa výška odmeny za jeden úkon vypočítala z tarifnej hodnoty ceny práva, ktorou je hodnota nehnuteľností, o ktorých vlastníctvo sa viedol spor.
JUDIKATÚRA: Trovy konania a účelnosť jednotlivých úkonov

JUDIKATÚRA: Trovy konania a účelnosť jednotlivých úkonov

Len bez ďalšieho nemožno každé podanie strán reagujúce na výzvu súdu považovať za podanie týkajúce sa veci samej. Vždy treba pri odmene za písomné podanie skúmať, či obsahovo ...
JUDIKATÚRA: Platobná neschopnosť

JUDIKATÚRA: Platobná neschopnosť

Pri posudzovaní platobnej neschopnosti dlžníka v súvislosti s jeho osobným bankrotom je nevyhnutné vychádzať z jeho celkovej životnej situácie. Tvrdenie, že dlžník je platobne schopný, ...
JUDIKATÚRA: Verejné obstarávanie – škoda na strane nezákonne vylúčeného uchádzača

JUDIKATÚRA: Verejné obstarávanie – škoda na strane nezákonne vylúčeného uchádzača

Uchádzač, ktorý bol nezákonne vylúčený z verejného obstarávania, sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu straty príležitosti.
JUDIKATÚRA: Ukracujúci právny úkon

JUDIKATÚRA: Ukracujúci právny úkon

Započítanie pohľadávok, ktorým dlžník úmyselne ukráti svojich veriteľov, a druhá strana má o tomto úmysle vedomosť, môže byť úspešne vyhodnotené ako ukracujúci právny úkon.
JUDIKATÚRA: Neodkladné opatrenie a geometrický plán s vyznačením výmery dotknutej časti pozemku

JUDIKATÚRA: Neodkladné opatrenie a geometrický plán s vyznačením výmery dotknutej časti pozemku

Požiadavka súdu na geometrický plán s vyznačením plošnej výmery dotknutej časti existujúceho pozemku v origináli nemá žiadnu oporu nielen v procesných predpisoch upravujúcich postup ...
JUDIKATÚRA: Nedostatok elektronického podpisu advokáta

JUDIKATÚRA: Nedostatok elektronického podpisu advokáta

Pokiaľ advokát podá elektronické podanie s autorizáciou v presvedčení, že táto je perfektná, teda v súlade s osobitným predpisom, je neprimerane prísne a príliš formalistické ...
JUDIKATÚRA: Ručiteľský záväzok štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti

JUDIKATÚRA: Ručiteľský záväzok štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti

Pokiaľ zmluva obsahuje ručiteľský záväzok štatutárneho orgánu spoločnosti a zároveň z obsahu vyplýva, že tento záväzok preberá štatutárny orgán spoločnosti, nie je potrebné, aby ...
JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o odvolaní podľa zákona o hazardných hrách

JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o odvolaní podľa zákona o hazardných hrách

Zo zákona o hazardných hrách nevyplýva, že by odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce o uložení sankcie mal byť Úrad pre reguláciu hazardných hier, Ministerstvo financií SR alebo iný ...
JUDIKATÚRA: Súdny poplatok a nesprávny variabilný symbol

JUDIKATÚRA: Súdny poplatok a nesprávny variabilný symbol

Skutočnosť, že v dôsledku nesprávnosti pri zadávaní čísla variabilného symbolu nebola platba priradená k príslušnej spisovej značke, je chybou na strane sťažovateľa. Nejde o takú ...
JUDIKATÚRA: Výklad pojmu „súdny orgán“ na účely predkladania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru

JUDIKATÚRA: Výklad pojmu „súdny orgán“ na účely predkladania prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru

Rakúska rozhodcovská komisia príslušná v oblasti boja proti dopingu nemôže Súdnemu dvoru predkladať prejudiciálne otázky.
JUDIKATÚRA: Zmluvná pokuta v obchodnoprávnych vzťahoch – písomná forma

JUDIKATÚRA: Zmluvná pokuta v obchodnoprávnych vzťahoch – písomná forma

Pre dodržanie písomnej formy dojednania zmluvnej pokuty obsiahnutej v obchodných podmienkach jednej strany, s ktorou druhá strana uzatvorí písomnú zmluvu a prehlási v nej, že sa s obsahom ...
PoUtStŠtPiSoNe
: