Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Sťažnosť na postup súdu

Stanislava Ďurišová • 26.3. 2011, 18:29

Titl.

Okresný súd Banská Bystrica

Predseda súdu

Murárska 1245

056 32 Banská Bystrica

Vec

Sťažnosť na postup súdu vo veci vedenej na Okresnom súde

Banská Bystrica pod spis. zn.: 13C/567/2009

Sťažovateľ: Martin Túlavý, nar.12.12.1960, trvale bytom Miletická 44/65, 056 00 Banská Bystrica, občan SR

Dňa 25.08.2009 som Okresnému súdu Banská Bystrica doporučene zaslal návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 19.08.2009, vo veci navrhovateľa: Martin Túlavý, nar.12.12.1960, trvale bytom Miletická 44/65, 056 00 Banská Bystrica proti odporcovi: Štefan Tichý, nar.05.06.1972, trvale bytom Zlatovská č. 14/56, 056 00 Banská Bystrica, o zaplatenie: 10.569,48 € s prísl. Keď som sa dňa 15.06.2010 na súde informoval ohľadom vydania prípadne nevydania platobného rozkazu a dôvodov jeho nevydania, bolo mi oznámené, že vec bola zo začiatku vedená v senáte 20Ro, no odtiaľ bola prevedená do senátu 13C z toho dôvodu, že súd považuje za potrebné poznať stanovisko odporcu k celej veci. Platobný rozkaz teda vydaný nebol a ani nebude a vo veci má byť nariadené pojednávanie. Podľa údajov zo súdneho spisu bol môj návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 19.08.2009 spolu so žiadosťou o vyjadrenie sa k nemu, doručovaný odporcovi najprv dňa 19.12.2009, pričom odporca vraj zásielku prevzal, no k návrhu sa nevyjadril. Na pokyn sudcu sa rovnaká zásielka zasielala odporcovi i dňa 19.04.2010, ktorú odporca znova prevzal, no ešte stále sa k veci nevyjadril. Z dôvodu pasívneho postoja odporcu k môjmu návrhu, no najmä z dôvodu uplynutia takmer desiatich mesiacov od podania návrhu na vydanie platobného rozkazu, som súd formou žiadosti zo dňa 15.06.2010, súdu doporučene zasielanej dňa 16.06.2010, požiadal o vytýčenie termínu pojednávania v tejto veci v čo možno najkratšom čase. Nebolo mi však vyhovené a súd vo veci do dnešného dňa pojednávanie nenariadil, hoci odo dňa podania návrhu na vydanie platobného rozkazu až do dnešného dňa uplynulo už devätnásť mesiacov.

V zmysle prvej vety druhého odseku Čl. 48 siedmeho oddielu druhej hlavy Ústavy SR má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Keďže odo dňa 25.08.2009, kedy som návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 19.08.2009 podal na pošte, Okresný súd Banská Bystrica vo veci pojednávanie nenariadil, pričom od podania návrhu na súd až do dnešného dňa uplynulo už devätnásť mesiacov, jedná sa v predmetnej veci o zbytočné prieťahy v konaní, keďže vec nie je skutkovo ani právne náročná. Formou tejto sťažnosti sa preto obraciam na predsedu Okresného súdu Banská Bystrica v súlade s § 62 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov so žiadosťou o odstránenie nedostatkov postupu súdu spočívajúcich v porušovaní práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a to vydaním pokynu na nariadenie pojednávania vo veci vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn.: 13C/567/2009.

V Banskej Bystrici, dňa 24.03.2011

Martin Túlavý 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3494

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: