TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákaz styku dieťaťa s rodičom (vzor)

18.2. 2011, 06:48 |  Edmund Horváth

2P 459/05-52

Rozsudok

v mene Slovenskej republiky

Okresný súd v Rimavskej Sobote samosudcom JUDr. Petrom Malým vo veci starostlivosti o maloletého Jozefa Ambróziho, nar. 01. 06. 1999 bytom u matky zast. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov Eleméra Ambróziho, nar. 07. 09. 1965, bytom Medená 4, Hnúšťa a Evy Komorovej, nar. 12. 12. 1967 bytom Hlinkova 94, Rimavská Sobota o návrhu matky na zákaz styku maloletého Jozefa Ambróziho s otcom takto

rozhodol:

Súd zakazuje styk maloletého Jozefa Ambróziho, nar. 01. 06. 1999 bytom u matky s otcom Elemérom Ambrózim, nar. 07. 09. 1965 bytom Medená 4, Hnúšťa.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Odôvodnenie:

Matka maloletého požiadala súd svojim návrhom zo dňa 01. 10. 2010 o zákaz styku otca s maloletým, a to z dôvodu nadmerného požívania alkoholických nápojov odporcom, nevhodného a agresívneho správania, ktoré má na výchovu maloletého negatívny vplyv.

Otec maloletého uviedol, že s návrhom matky nesúhlasí a tento žiada zamietnuť, keďže podľa jeho názoru dieťa potrebuje k výchove aj otca.

Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom rodičov, oboznámením sa s návrhom, pripojeným spisom tunajšieho súdu sp. zn. 18C 339/08, správou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote zo dňa 15. 10. 2010, správou Základnej školy na Ul. P. O. Hviezdoslava v Rimavskej Sobote zo dňa 13. 10. 2010, správou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Sobote a zistil nasledovný skutkový stav:

Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote č. k. 18C 339/08-87 zo dňa 12. 10. 2008, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 20. 11. 2008 bolo manželstvo rodičov maloletého rozvedené, maloletý bol na čas po rozvode zverený do osobnej starostlivosti matky a otec bol zaviazaný platením výživného vo výške 1000,-- Sk. Zároveň sa rodičia dohodli o styku otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý párny týždeň od piatku 17.00 hod. do soboty 18.00 hod., počas vianočných sviatkov od 26. 12. 10.00 hod. do 28. 12. do 17.00 hod., s tým, že otec si maloletého prevezme a po ukončení styku odovzdá v mieste bydliska matky.

Výsluchom matky súd zistil, že dôvodom rozpadu manželstva s otcom maloletého bolo nadmerné požívanie alkoholických nápojov z jeho strany a agresívne správanie pod vplyvom alkoholu. Častokrát spolu s maloletým museli v noci utiecť z bytu k jej rodičom. V čase rozhodovania o rozvode a úprave styku odporca prisľúbil absolvovanie protialkoholického liečenia, preto sa na úprave styku maloletého s otcom dohodli. Na styk maloletého vždy včas pripravila. Zo začiatku prebiehal styk v zmysle dohody, no neskôr sa otec viackrát pre maloletého nedostavil, párkrát prišiel mimo dohodnutého času, avšak pod vplyvom alkoholu, keď mu neumožnila stretnúť sa s maloletým, kopal do brány a vyhrážal sa jej zabitím, o čom podala oznámenie na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Rimavskej Sobote. Maloletý postupne prestal javiť záujem o styk s otcom, čoraz viac sa ho bál, keď sa blížil termín styku, bol nervózny, nesústredený a prosil ma, aby k otcovi nemusel ísť. Ja som ho však k styku s otcom prehovorila s odôvodnením, že je to jeho otec, ktorý ho má rád a ktorému na ňom záleží. S otcom počas stretnutí viackrát navštevovali rôzne pohostinské zariadenia. Dňa 16. 9. 2010 sa otec pre maloletého riadne a včas dostavil, no ako sa dozvedela, spoločný čas trávili v pohostinstve s kamarátmi otca. Maloletého jej prišli odovzdať cudzí ľudia, nakoľko otec maloletého bol pod vplyvom alkoholu a nebol toho schopný. Ako jej maloletý neskôr uviedol, otec ho núkal alkoholom, a keď ho maloletý žiadal, aby sa vrátili domov, zosmiešňoval ho, že aký chlap z neho vyrastie. V neskorých večerných hodinách bol maloletý svedkom roztržky otca s inými návštevníkmi pohostinstva, pri ktorej musela zasahovať aj polícia.

Výsluchom otca súd zistil, že s návrhom matky nesúhlasí, syna má rád, vyživovaciu povinnosť k nemu si plní riadne, takže podľa jeho názoru má právo sa s ním stýkať. Ku návšteve pohostinstva dňa 16. 9. 2010 s maloletým uviedol, že išlo o výnimočnú situáciu, a to oslavu narodením jeho kamaráta. Alkoholické nápoje podľa jeho vyjadrenia požíva len príležitostne, nie je závislý na alkohole. Na otázku samosudcu, prečo maloletého odovzdávali matke cudzí ľudia a nie on uviedol, že on jeho návrat domov zabezpečil, čím si splnil povinnosť. Viac k veci nemal záujem uviesť.

Zo správy Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Sobote zo dňa 14. 10. 2010 súd zistil, že hliadka OO PZ SR dňa 16. 09. 2010 zasahovala v Pohostinstve U Snehulienky, kde Elemér Ambrózi pod vplyvom alkoholu obťažoval ostatných návštevníkov, rozbíjal poháre, pričom tomuto jeho konaniu prihliadal jeho maloletý syn.

Kolízny opatrovník navrhol návrhu matky vyhovieť, nakoľko maloletý sa otca v súčasností bojí, bol svedkom násilného a agresívneho správania otca pod vplyvom alkoholu, táto skutočnosť na neho vplývala negatívne, rozrušila ho a odrazila sa aj na jeho školských výsledkoch. Otec počas styku brával maloletého do spoločnosti svojich kamarátov, do pohostinstiev, čo je jednoznačne v rozpore so záujmami maloletého.

Zo správy Základnej školy na Ulici P. O. Hviezdoslava v Rimavskej Sobote súd zistil, že maloletý je žiakom 5.A triedy, dosahuje nadpriemerné výsledky, na okresnom kole v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko dosiahol 1. miesto. Jeho správanie je vzorové, nemá žiadne neospravedlnené hodiny.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 Zákona o rodine ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.

Súd zhodnotil vykonané dôkazy a dospel k záveru, že návrh matky maloletého na zákaz styku s otcom je dôvodný. V záujme maloletého dieťaťa je, aby vyrastalo v stabilnej atmosfére pokoja, harmónie, porozumenia a lásky a aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoje jeho osobnosti, nadania, rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovného a sociálnemu rozvoju. Otec maloletého sa k styku s maloletým dostavoval nepravidelne, prichádzal mimo stanoveného času pod vplyvom alkoholu, k matke maloletého sa správal agresívne, vyhrážal sa jej, z vykonaného dokazovania vyplynulo, že s maloletým častokrát navštevoval počas stretnutí pohostinstvá, ponúkal maloletého alkoholickými nápojmi a maloletý bol tiež svedkom agresívneho správania otca, pri ktorom musela tiež zasahovať polícia. Maloletý je pritom nadpriemerným žiakom a vyniká aj v mimoškolských aktivitách a správanie otca môže mať na rozvoj jeho osobnosti len negatívny vplyv. Styk otca s maloletým sa odráža na zmenách jeho správania, maloletý je zo styku s otcom nervózny a nesústredený. Súd považuje správanie otca maloletého za výnimočne nezodpovedné, keďže otec v jeho prítomnosti požíval alkoholické nápoje, núkal nimi maloletého, správal sa agresívne, pričom maloletého matke vrátili cudzí ľudia, keďže toho nebol otec schopný. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd styk maloletého s otcom podľa ustanovenia § 25 ods. 3 Zákona o rodine zakázal.

O trovách konania rozhodol súd podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. a) O. s. p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Banskej Bystrici cestou podpísaného súdu písomne v dvoch vyhotoveniach, pričom v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ak otec dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, matka môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.

V Rimavskej Sobote dňa 20. októbra 2010

Za správnosť vyhotovenia: Okrúhla pečiatka súdu   meno sudcu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1856
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Právnická fakulta v Košiciach bude spolupracovať s Najvyšším súdom SRhttps://www.teraz.sk/regiony/pravnicka-fakulta-v-kosiciach-bude-sp/495267-clanok.html

Ľahší prístup k praxi otvára študentom možnosti čerpania skúseností, ktoré im po ...

Ústavný súd SR uskutoční deň otvorených dverí cez videoprehliadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-sr-uskutocni-den-otvor/495013-clanok.html

Videoprehliadka ponúkne záujemcom návštevu priestorov, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestiahttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-novembra-bude-platit-dalsia-zbr/494935-clanok.html

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČRhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/495039-clanok.html

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: