Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kúpna zmluva - dom (vzor zmluvy)

Stanislava Ďurišová • 13.12. 2023, 21:55

Vzor kúpnej zmluvy na dom slúži na prevod vlastníckeho práva k rodinnému domu a priľahlým pozemkom na účely príslušného katastrálneho konania.

Všeobecne o kúpnej zmluve

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Fotma kúpnej zmluvy pri nehnuteľnostiach

Kúpna zmluva zo zákona nevyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu. Iný prípad je však pri kúpnych zmluvách, ktorými sa prevádza vlastníckeh právo k nehnuteľnosti. Takáto kúpna zmluvy zo zákona vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu.

Označenie nehnuteľnosti

Nehntueľnosť v kúpnej zmluve je nutné riadne označiť, pretože akýkoľvek preklep v zmluve môže znamenáť prerušenie konania o povolení vkladu.

Nehnuteľnosť sa označuje všetkými údajmi, ktoré sú uvedené v liste vlastníctva. Podľa katastrálneho zákona, nehnuteľnosti musí byť označená podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Zmluvné strany

Pokiaľ ide o označenie zmluvných strán, zmluvné strany sa označujú nasledovne.

Pri fyzických osobách – meno a priezvisko a rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátne občianstvo.

Pri fyzických osobách podnikateľoch – obchodné meno, IČO, miesto podnikania, miesto zápisu (živnostenský register, profesijný komora a pod.).

Pri právnických osobách – obchodné meno, sídlo, IČO, miesto zápisu (obchodný register, register občianskych združení a pod.), osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti s uvedením funkcie/pozície.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2971

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: