Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinnosť postúpiť vec veľkému senátu pre nejednotnosť judikatúry

najpravo.sk • 9.11. 2016, 17:21

Osobitný proces, výsledkom ktorého je prijatie niektorého judikátu kolégiom najvyššieho súdu a jeho publikovanie v Zbierke priznáva publikovanému rozhodnutiu osobitný význam. Výklad, ktorý sa podáva v publikovanom judikáte, nie je síce právne (de iure) záväzný, fakticky (de facto) má ale vysokú vecnú autoritu. I keď judikatúra najvyššieho súdu nie je formálne záväzná, ipso iure normatívnu silu má, a to tak vo vertikálnej línii (voči súdom nižších stupňov), ako aj v horizontálnej línii (medzi jednotlivými senátmi a kolégiami najvyššieho súdu navzájom).

Je v rozpore s účelom a zmyslom právnej úpravy danej v § 48 ods. 1 CSP, pokiaľ by každá (minulá) aplikačná alebo interpretačná nejednotnosť, ktorá sa v rozhodovaní senátov najvyššieho súdu vyskytla pred 1. júlom 2016, bola však do tohto dňa úspešne prekonaná postupmi a mechanizmami vyplývajúcimi z vtedajšieho právneho poriadku (napríklad publikovaním judikátu alebo stanoviska), musela „nanovo“ viesť k procesu, ktorý predpokladá uplatnenie mechanizmov a postupov v zmysle tohto ustanovenia a je zavŕšený rozhodnutím veľkého senátu. Pokiaľ ešte v určitej právnej otázke nedošlo k zjednoteniu alebo zovšeobecneniu rozhodovacej praxe najvyššieho súdu prijatím (publikovaním) stanoviska alebo judikátu, prípadne ešte nebolo vydané rozhodnutie veľkého senátu, má povinnosť postúpiť vec veľkému senátu ten trojčlenný senát najvyššieho súdu, ktorý sa názorovo odkláňa od skoršieho (nepublikovaného) rozhodnutia iného senátu najvyššieho súdu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2016, sp. zn. 3 Cdo 136/2016)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom zo 6. mája 2013 č.k. 44 C 126/2011-297 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd rozhodol, že žalovaný: a/ vo vzťahu k zdravotne ťažko postihnutému žalobcovi porušil zásadu rovnakého zaobchádzania, b/ je povinný upustiť od svojho diskriminačného konania a napraviť protiprávny stav pri rozhodovaní o žiadostiach žalobcu o kompenzácie tak, že bude voči nemu postupovať rovnako ako v prípade iných postihnutých žiadateľov, c/ je povinný zaplatiť žalobcovi primerané zadosťučinenie vo výške 20 000 €. Súd prvej inštancie mal výsledkami vykonaného dokazovania preukázané, že žalovaný pri posudzovaní žiadosti žalobcu o kompenzáciu (na kúpu osobného motorového vozidla a na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla) nekonal diskriminačne, spôsobom, ktorý by opodstatňoval uplatnenie práv žalobcu podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Dôvodom, pre ktorý žalovaný na podklade záverov posudkového lekára nevyhovel žiadostiam žalobcu, nebolo diskriminačné konanie žalovaného, ale nesplnenie zákonných predpokladov na strane žalobcu. Vzhľadom na záver, že žalobca nebol žalovaným diskriminovaný, neskúmal už súd prvej inštancie, či sú splnené podmienky pre priznanie žalobcom požadovaného primeraného zadosťučinenia v peniazoch, ktoré prichádza do úvahy iba v prípade nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poplatku (ďalej len „O.s.p.“).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4343

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: