Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 8-9/2010

Admin 3 • 3.5. 2014, 13:29

Obsah Justičnej revue č.8-9/10
Štúdia
HERC, T.:
Rozsah politického uváženia prezidenta pri výkone jeho menovacích právomocí;
(Scope of the political discretion of the president in exercing of his/her powers of appointment)
V priebehu prvých rokov účinnosti ústavy potvrdil ústavný súd, ako aj relevantná ústavná prax, širokú možnosť politického uváženia prezidenta pri výkone jeho právomocí. Novely ústavy z roku 1999 a 2001 priniesli zmeny takto vymedzeného postavenia prezidenta v ústavnom systéme. Nešlo pritom len o zmenu spôsobu voľby prezidenta, ale predovšetkým o požiadavku kontrasignácie, povinnosť menovať a odvolať člena vlády na návrh jej predsedu, ako aj o ďalšie zmeny rozsahu právomocí. Článok sa, analyzujúc tieto zmeny, zaoberá otázkou rozsahu uváženia prezidenta pri výkone menovacích a odvolacích právomocí, jeho právnym základom a jeho historickými a koncepčnými dôvodmi. Zároveň je jeho účelom zodpovedanie otázky, v ktorých prípadoch je prezident povinný vyhovieť príslušným návrhom iných orgánov na vymenovanie či odvolanie štátneho funkcionára, a v ktorých môže takýto návrh odmietnuť.
[strana 869]
Články
DOBRÍK, Ľ.:
Votum separatum v praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky;
(Votum separatum in the practice of the Constitutional Court of the Slovak Republic)
Autor nadväzuje na článok prof. Sváka, a to pohľadom na prax Ústavného súdu Slovenskej republiky pri realizácii práva zverejniť odlišný názor ako súčasť rozhodnutia súdneho orgánu ústavnosti.
[strana 891]
KUKURA, M.:
Problémy so doručovaním;
(Some observations to delivery)
Doručovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností súdu účastníkom a tretím osobám podľa ustanovení § 45 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov rieši zákonodarca v poslednej dobe trvale. Zjavne nevie, kam z konôp. Problémy s doručovaním podstatne predlžujú súdne konania, čo sa snaží zákonodarca riešiť. O výsledkoch tohto snaženia, ich legitímnosti a prijateľnosti sa zamýšľam s nárokom na neúplnosť.
[strana 898]
FEČÍK, M.:
Diel parcely v právnych vzťahoch;
(Part of a parcel of land in legal relations)
Autor sa zaoberá problematikou dielu parcely, teda časti parcely, ktorá je ako diel označená v geometrickom pláne, ktorým sa tento diel pričleňuje k inej parcele alebo s iným dielom alebo dielmi vytvára novú parcelu, pričom analyzuje skutočnosti, či a za akých podmienok môže byť diel parcely predmetom nakladania, resp. právnych vzťahov.
[strana 911]
MALIAR, M.:
Stavba na cudzom pozemku a bezdôvodné obohatenie;
(Building on a strange land and goundless enrichment)
Autor v príspevku otvára základné regulatívne rámce posudzovania problematiky stavieb na cudzom pozemku z pohľadu súdu a adekvátnosti riešenia zvoleného zákonodarcom pri úprave týchto vzťahov. Nosnú argumentáciu zakladá na potrebe odlíšenia reštitučných a reparačných pravidiel plynúcich z právnej úpravy pre túto situáciu. V tejto súvislosti stavia zároveň otázku odlišnosti a odlíšiteľnosti zaväzovacích dôvodov – škody a bezdôvodného obohatenia.
[strana 923]
BALÁŽ, P.:
Trestnoprávna ochrana pred korupciou v SR a jej efektívnosť v justičnej praxi;
(Criminal law protection against corruption in the Slovak Republic and its effectivity in the judicial practice)
Autor na základe výsledkov výskumu, vykonaného Katedrou trestného práva a kriminológie PF TU v Trnave, analyzuje úroveň efektívnosti právnej úpravy korupcie v spoločenskej a justičnej praxi, poukazuje na chyby, nedostatky a problémy, príčiny a podmienky, a formuluje aj závery, návrhy a odporúčania na zvýšenie trestnoprávnej ochrany pred touto kriminalitou.
[strana 937]
HASÍKOVÁ, J.:
Obhajca v kontradiktórnom procese;
(Attorney in contradictory proceedings)
Autorka upozorňuje na legislatívne medzery, ktoré sťažujú obhajcom využiť a uplatniť ich oprávnenie zabezpečiť dôkaz a tým aktívne ovplyvňovať priebeh aj výsledok trestného konania. Poukazuje na zložitosť realizácie týchto oprávnení, v dôsledku čoho sa domnieva, že tendencia posilňovania kontradiktórnosti konania a zachovanie rovnosti zbraní má pri zabezpečovaní určitých druhov dôkazov silno obmedzujúce hranice.
[strana 947]
ŠČERBA, F.:
Trest povinné práce a domácího vězení: srovnání české a slovenské právní úpravy;
(Penalties of forced labour and home arrest: comparison of the Czech and Slovak legal regulations)
Článek se zabývá srovnáním české a slovenské právní úpravy dvou významných alternativních trestů, a to trestu povinné práce (v rámci české úpravy označovaný jako trest obecně prospěšných prací) a trestu domácího vězení. V obou úpravách lze nalézt zajímavé rozdíly, jako např. vyžadování souhlasu pachatele s uložením trestu povinné práce, způsob postihu odsouzeného, který nedodržel podmínky trestu domácího vězení apod. Zhodnocení těchto rozdílů může pak být pro české i slovenské trestní právo důležitým vodítkem při dalším zkvalitňování právní úpravy obou těchto alternativních trestů.
[strana 956]
ŠRAMEL, B.:
K trestnoprávnym aspektom týrania zvierat;
(To the criminal law aspects of maltreatment of animals)
Týranie zvierat sa v spoločnosti stále nepovažuje za problém, ktorému by sa mala venovať zvýšená pozornosť. V spoločnosti dominuje náhľad na zvieratá ako na predmet vlastnícko-právnych vzťahov. Zvieratá sú však tiež živé bytosti, hodné ochrany. ie z dôvodu ich vlastníckeho významu, ale z dôvodu ich schopnosti pociťovať bolesť a utrpenie. Autor sa v článku zaoberá aktuálnym stavom trestnoprávnej ochrany zvierat v SR. Poukazuje pri tom na chýbajúcu definíciu pojmu zviera a uvádza nedostatky v platnej právnej úprave. Zároveň sa snaží navrhnúť možné riešenie daného stavu s poukazom na osobitnú charakteristiku páchateľov trestného činu týrania zvierat.
[strana 968]
Diskusia
ŠAMKO, P.:
Kritika zásady trikrát a dosť;
Autor reaguje na článok doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., JSD, s názvom „K ústavnosti zásady trikrát a dosť“, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue č. 4/2010, so závermi ktorého sa nestotožňuje, pričom, autor tohto príspevku dopracúva k právnemu názoru, že ustanovenie § 47 ods. 2 Tr. zák., predstavuje kruté a neľudské (zjavne neprimerané) „trestanie“, ktoré je článkom 16 ods. 2 Ústavy, článkom 3 Dohovoru a najnovšie aj Chartou základných práv Európskej únie zakázané.
[strana 977]
BUKNA, O.:
K právnym účinkom odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností;
Príspevok je reakciou na článok J. Gyárfáša a M. Novotného, zverejnený v Justičnej revue č. 3/2010, zoberajúci sa problémom právnych účinkov odstúpenia od zmluvy. Autor sa snaží upozorniť na problematický bod nimi navrhovaného riešenia a súčasne, poukazujúc na nemeckú právnu úpravu, predkladá spôsob jeho možného odstránenia. Autor zdôrazňuje, že problém právnych účinkov odstúpenia od zmluvy je v skutočnosti súčasťou širšieho problému týkajúceho sa podstaty a vymedzenia celého inštitútu bezdôvodného obohatenia.
[strana 990]
Zo zahraničia
ŠTENCL, R.:
Európsky zatýkací rozkaz pred Ústavným súdom Poľskej republiky;
Aj keď boli riešenia, ku ktorým európske ústavné súdy dospeli, rozdielne, viac či menej proeurópske, nedošlo v žiadnom prípade k úplnému odmietnutiu samotného súčasného konceptu európskeho zatýkacieho rozkazu. Poľský aj nemecký ústavný súd adresovali svoje pripomienky zákonodarcom, český nález zistil, že vyšetrovaná problematika je ústavne konformná. Žiadny z týchto nálezov však neprekročil hranice národného práva. Výnimku v tomto smere predstavuje preskúmanie európskeho zatykača pred belgickým Arbitragehof.
[strana 996]
Informácie
ZIMMERMANNOVÁ, J. – ZIMMERMANN, J.:
K poslednej novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
V článku sa zaoberáme niektorými významnejšími ustanoveniami poslednej novely č. 70/2010 Z. z. zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, účinnej od 1. 4. 2010. Novela priniesla zásadné zmeny v písomnom hlasovaní, menšie zmeny v okruhoch právnych vzťahov týkajúcich sa správcu, či spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome k vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome, fondu prevádzky, údržby a opráv, zániku zmluvy o výkone správy na základe výpovede správcu, hlasovacích kvór, zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu. Aj napriek viacerým zmenám a úpravám, ktorými mali byť v zmysle dôvodovej správy precizované a upresňované jednotlivé ustanovenia zákona, priniesla novela aj viaceré nejasnosti, ktorých ozrejmeniu je tiež venovaná pozornosť v tomto článku.
[strana 1003]
Recenzie - anotácie
SEDLAČKO, F.:
Kerecman, P.: Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím – prvé vydanie. Slovenský syndikát novinárov, Bratislava 2009, strán 151
[strana 1014]
PAULIČKOVÁ, A.:
Alexander Škrinár – Zuzana Nevolná – Lukáš Kvokačka: FUNDAMENTALS OF SLOVAK COMMERCIAL LAW (Základy slovenského obchodného práva). Plzeň, Aleš Čeněk 2009, strán 143
[strana 1017]
Príloha
Rozhodnutia súdov SR – Trestné právo – (CD)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2115
PoUtStŠtPiSoNe
: