Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

SSP: Postup správneho súdu pri overovaní identity žalovaného

najpravo.sk • 30.12. 2019, 17:32

V konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je pasívna legitimácia daná preskúmavaným rozhodnutím orgánu verejnej správy, podľa ktorého sa overuje identita označeného žalovaného. Overenie identity žalovaného uskutočňuje správny súd ex offo v rámci skúmania procesných podmienok. Na nepresnosti v označení žalovaného žalobcu upozorní a vyzve ho na odstránenie vady; v nesporných prípadoch môže vadu i sám odstrániť.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. 12. 2019, sp. zn. 3Asan/35/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia

1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave podľa § 98 ods. 1 písm. g/ Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu z dôvodu, že žalovaný je zjavne neoprávnenou osobou. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. DK 13/2016-57 zo dňa 11.09.2017, ktorým žalobcu uznal za vinného, pretože notárskou zápisnicou č. N 94/2015, Nz 15153/2015, NCRIs 15509/2015 zo dňa 05.05.2015 osvedčil vyhlásenie Ing. E. N., nar. XX.XX.XXXX, L., o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Obce L., zapísanej na LV č. XXXX, parcela registra E, parc. č. 1328 - orná pôda o výmere 550m2 patriacej pôvodným vlastníkom E. D., C. D., E. D., C. D., C. E., E. G. napriek tomu, že vedel alebo musel vedieť, že neboli splnené podmienky pre vydanie vyhlásenia o splnení podmienok vydržania podľa zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Predmetná notárska zápisnica neobsahovala popis okolností odôvodňujúcich začatie oprávnenej držby, čím závažným spôsobom porušil § 63, § 36 ods. 1, § 2 ods. 2 Notárskeho poriadku a podľa čl. 2 ods. 2 písm. a/ v spojení s čl. 3 ods. 1 písm. b/ Disciplinárny poriadok Notárskej komory SR mu bola uložená peňažnú pokutu 200,- eur.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1270

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: