Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Viazanosť žalobným návrhom

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:12

V občianskom súdnom konaní je súd viazaný návrhom na začatie konania, a preto nemôže navrhovateľovi priznať viac, než žiadal v žalobnom petite (§ 79 ods. 1 OSP) Ak je predmetom návrhu na začatie konania peňažné plnenie, musí byť v návrhu uvedená presná výška peňažnej sumy, ktorú navrhovateľ požaduje. Ak to tak nie je, návrh nespĺňa náležitosti požadované zákonom. Touto výškou peňažného plnenia požadovaného navrhovateľom v návrhu je súd v konaní viazaný a nesmie prisúdiť viac.

Výnimočne sa však môže od tejto zásady odchýliť, a to v prípadoch uvedených v § 153 ods. 2 OSP, ktoré dovoľujú súdu prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť viac, než čoho sa domáhajú, iba vtedy, ak sa konanie mohlo začať aj bez návrhu (ide o veci uvedené v ustanovení § 81 ods.1 O.s.p.), alebo ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkmi; u odseku 3 citovaného ustanovenia vyplýva, že súd môže aj rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom je neprijateľná.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 6. 2010, sp. zn. 1 Cdo 70/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov rozsudkom z 24. septembra 2009 č.k. 16C 47/2009-94 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne 929,43-€ s 8,5% úrokom z omeškania ročne od 25.októbra 2008 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti ( do2.470,39-€ ) návrh zamietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol že žalovaný zastupoval žalobcov na základe plnomocenstiev zo dňa 14. 4. 2003 v konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 11C 54/03. Vychádzajúc z obsahu plnomocenstiev žalobcovia sa zaviazali okrem iného poskytnúť žalovanému zálohu v žiadanej výške a za zastupovanie zaplatiť tarifnú odmenu a hotové výdavky, ak k ich zaplateniu nebude zaviazaná druhá strana alebo ich včas neuhradí. Zo strany žalobcov bola žalovanému poskytnutá záloha v celkovej výške 28.000,- Sk. Vo veci Okresného súdu Prešov sp.zn. 11C 54/03 mali žalobcovia plný úspech a bola im priznaná náhrada trov prvostupňového konania vo výške 39.135,- Sk. Ďalšiu čiastku vo výške po 4.596,70,- Sk pre každého zo žalobcov z titulu náhrady trov odvolacieho konania priznal žalobcom Krajský súd v Prešove svojím uznesením zo dňa 4. 3. 2004 sp.zn.9Co 28/2004. Toto rozhodnutie bolo následne rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.8. 2005 sp.zn. 2MCdo 6/2005zrušené a vec bola vrátená odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Predtým dňa 30. 4. 2004 Ing. M. G. zaplatil žalovanému ako právnemu zástupcovi žalobcov sumu 52.925,- Sk. Po zrušení uznesenia zo dňa 4. 3. 2004 rozsudkom Najvyššieho súdu SR Krajský súd v Prešove opätovne rozhodol o trovách konania, a to rozsudkom zo dňa 21. 12. 2005 sp.zn. 7co 165/2005, v zmysle ktorého bola žalobcom priznaná náhrada trov prvostupňového konania vo výške 8.352,-Sk a náhrada trov odvolacieho konania vo výške 4.600,- Sk. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 7. 2. 2006. Listom zo dňa 30. 5. 2006 boli žalobcovia vyzvaní právnym zástupcom Ing. M. G. na vrátenie sumy 39.973,- Sk. V konaní vedenom na OS Prešov pod sp. zn. 13Ro 18/08 bola platobným rozkazom uložená žalobcom povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť Ing. M. G. sumu 39.973,- Sk s príslušným úrokom z omeškania a nahradiť mu trovy konania vo výške 6.450,- Sk. Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť dňa 26. 3. 2008. Dňa 2. 4. 2008 bola Ing. M. G. vyplatená čiastka 39.973,- Sk a dňa 2. 10. 2008 jeho právnemu zástupcovi JUDr. V. Š. čiastka 6.450,- Sk. Listom zo dňa 17. 10. 2008 žalobcovia vyzvali žalovaného k zaplateniu sumy 74.423,- Sk do 3 dní od doručenia písomnosti. Žalovaný písomnosť prevzal dňa 21.10. 2008.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1340

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: