Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, zásada diformity

najpravo.sk • 4.2. 2013, 10:08

Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnosti). O rozdielnosť rozhodnutí ide vtedy, keď súdy posúdili okolnosti významné pre meritórne rozhodnutie veci odlišne. To znamená, že ide o rozdielne konštituovanie alebo deklarovanie práv a povinností v právnych vzťahoch účastníkov. Pre posúdenie, či ide o zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu nie je preto rozhodujúce to, ako odvolací súd sformuloval výrok svojho rozsudku, (či ho formálne označil ako zmeňujúci, hoci v skutočnosti ide o potvrdzujúci rozsudok), prípadne ako v dôvodoch označil ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých pri rozhodnutí postupoval (či rozhodol podľa § 219 O.s.p. alebo § 220 O.s.p.).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2012, sp. zn. 6 Cdo 8/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Považská Bystrica rozsudkom z 10. apríla 2003 č.k. 5 C 721/1997-117 zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania k časti pkn. parc. č. X. a pkn. parc. č. X. tak, že do vlastníctva žalobcov 1/, 2/, 3/ prikázal v podiele 1/3 k celku u každého parc. K.X.K. – zastavaná plocha, dvor o výmere 431 m2 a parc. K.K. – záhrada o výmere 185 m2, tak, ako sú zakreslené na geometrickom pláne Ing. L. zo dňa 21.3.2003 overenom 24.3.2003 Ing. M. a 31.3.2003 Ing. R.. Do vlastníctva žalovaného prikázal v celosti parcelu K.K. – ostatná plocha o výmere 148 m2 a parcelu K.X.K. – zastavaná plocha, dvor o výmere 404 m2 tak, ako sú zakreslené na geometrickom pláne Ing. L. zo dňa 21.3.2003, overenom dňa 24.3.2003 Ing. M. a 31.3.2003 Ing. R.. V prospech žalobcov 1/, 2/ a 3/ zriadil vecné bremeno spočívajúce v ich oprávnení prechádzať pešo a povozom cez parcelu K.X.K. tak, ako je zakreslené na uvedenom geometrickom pláne v šírke 4,00 m a 4,31 m a v prospech žalovaného vecné bremeno spočívajúce v oprávnení prechádzať pešo a povozom cez parcelu K.X.K. tak, ako je zakreslená na uvedenom geometrickom pláne. O trovách rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 30. septembra 2010 sp. zn. 4 Co 89/2008 na odvolanie žalobcov pripustil späťvzatie žaloby žalobcov 2/ a 3/ o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti K. parc. č. X. zast. plochy a nádvoria o výmere 742 m2 nachádzajúcej sa v kat. úz. M. zapísanej na LV č. X., napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa z 10. apríla 2003 č.k. 5 C/721/1997-117 vo výroku o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva účastníkov k parc. č. X. vo vzťahu medzi žalobcami 2/, 3/ a žalovaným a vo výroku o zriadení vecného bremena v prospech žalobcov 2/ a 3/ cez K. parc. č. X. zrušil a konanie v tejto časti zastavil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1058

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: