Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
Predplatné
Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
TlačPoštaZväčšiZmenši

Solidárny záväzok a splnenie záväzku

najpravo.sk • 20.9. 2023, 20:34

Pri solidárnych záväzkoch má veriteľ samostatnú pohľadávku voči každému spoludlžníkovi a môže vymáhať splnenie záväzku v celom rozsahu alebo jeho časť voči jednému, alebo niekoľkým alebo proti všetkým spoludlžníkom, a to súčasne alebo postupne. Splnenie záväzku však jedným z dlžníkov spôsobuje voči veriteľovi zánik záväzkov ostatných spoludlžníkov. Rovnaké účinky ako poskytnutie plnenia veriteľovi má i zánik záväzku spôsobom, ktorý splnenie nahradzuje, t. j. započítanie a uloženie do úradnej úschovy. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. 7. 2010, sp. zn. 3 Obo 63/2009)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Trnave rozsudkom zo dňa 16. 12. 2008 č. k. 14Cb/39/19í7-381 rozhodol tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 14 664 913,20 Sk so 17% úrokom zo sumy 12 443 640,80 Sk do zaplatenia a úrok z omeškania vo výške 12 % zo sumy 624 550,-- Sk od 08. 03. 1997 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 06. 1997 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 23. 12. 1997 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 23. 06. 1998 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 22. 12. 1998 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 22. 06. 1999 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 22. 06. 1999 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 12. 1999 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 06. 2000 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 12. 2000 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 06. 2001 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 12. 2001 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 06. 2002 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 12 .2002 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 06. 2003 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 23. 12. 2003 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 22. 06. 2004 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 12. 2004 do zaplatenia, zo sumy 624 550,-- Sk od 21. 06. 2005 do zaplatenia, zo sumy 577 190,80 Sk od 28. 11. 2005 do zaplatenia. Konanie o zaplatenie 350 000,-- Sk zastavil a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 858 449,90 Sk. Po vykonanom dokazovaní súd dospel k záveru, že nárok uplatnený voči žalovanému je v celom rozsahu dôvodný, keď žalovaní JUDr. E. C. a K. K. prestali byť účastníkmi konania z dôvodu späťvzatia návrhu a zastavenia konania a k povinnosti zaplatiť zvyšok z poskytnutého nesplateného úveru i s príslušným úrokom a s úrokom z omeškania zaviazal žalovaného v celom rozsahu s poukazom na ust. § 497 a nasl. Obch. zák., ktorým je upravený záväzkový vzťah, vyplývajúci zo zmluvy o úvere. Súd prihliadol na dohodnuté zmluvné podmienky i skutočnosť, že v čase rozhodovania bola už celá suma poskytnutého úveru vo výške 12 443 640,80 Sk splatná, z čoho je nesporné, že v týchto súvislostiach je opodstatnený i nárok žalobcu na úroky vo výške 2 221 272,40 Sk neuhradené ku dňu 07. 03. 1997, ku ktorej povinnosti súd zaviazal žalovaného a zároveň mu uložil i povinnosť zaplatiť mu úroky podľa úverovej zmluvy vo výške 17% od 08. 03. 1997 do zaplatenia a vzhľadom na to, že úroky sú súčasťou peňažného záväzku dlžníka, dôsledkom omeškania s ich platením je zo zákona vyplývajúca povinnosť zaplatiť i úroky z omeškania, ako vyplýva i z platnej judikatúry súdov (ZSP 43/2000) vo výške 12% odo dňa nasledujúceho po splatnosti jednotlivých splátok dohodnutých v úverovej zmluve, keď si žalobca napriek zneniu úverovej zmluvy neuplatňoval úrok z omeškania zvýšený až na sadzbu 29%. Žalovaný v konaní nepoprel opodstatnenosť nároku žalobcu, na základe čoho mal súd uplatnený nárok za dôvodný, keď v časti žaloby o 350 000,-- Sk konanie podľa § 96 ods. 2 O. s. p. zastavil i bez súhlasu žalovaného, keď vychádzal zo skutočnosti, že v tejto časti je zastavenie konania v neprospech žalovaného, ktorý sa pojednávania nezúčastnil, napriek tomu, že bol riadne predvolaný, ale súdu oznámil, že súhlasí, aby súd konal v jeho neprítomnosti, pretože k prejednávanej veci nevie uviesť iné skutočnosti, ako vyplývajú zo žaloby a v závere svojho vyjadrenia ešte uviedol, že všetok majetok, na ktorý bol poskytnutý úver pôvodným žalobcom – S. S. a. s., bol v exekúcii predaný, preto v ostatnej výške by nedoplatok nezaplateného úveru mala znášať S. s., ktorá úver poskytla.

Proti rozsudku sa odvolal žalovaný a žiadal jeho zrušenie. Uviedol, že úver spoločne a nerozdielne prevzal s ďalšími fyzickými osobami, s ktorou jednou z nich sa žalobca dohodol mimosúdne. Má za to, že týmto konaním žalobcu bol poškodený a je toho názoru, že uvedená dohoda by mala platiť aj na ostatných dlžníkov. Podľa žalovaného mal žalobca odrátať 1/3 dlhu osoby, s ktorou sa mimosúdne vyrovnal. Namieta tiež, že súd neskúmal ani prostriedky, ktoré boli vymožené v konkurze žalovaného v 3. rade K. K., ktorý sa konal v r. 2000. Poukázal i na skutočnosť, že v rokoch 2001 a 2002 boli na založené budovy a na majetok dlžníkov vykonané exekúcie, práve z titulu nezaplatenia tejto pôžičky, o čom doložil zápisnice z exekúcií.

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3306

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: