Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Účinky vyhlásenia konkurzu na exekučné záložné právo

najpravo.sk • 21.11. 2013, 08:35

Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo. Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. októbra 2013, sp. zn. 5 Obdo 22/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Košice I rozsudkom z 18. januára 2011, č. k. 26Cbi/10/2010-28 žalobu zamietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa s návrhom doručeným súdu 30. apríla 2010 domáhal, aby súd určil, že zabezpečovacie právo veriteľa T.T., spol. s r. o., so sídlom S.L.S.L., IČO: X.X., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 5840/V, vzťahujúce sa k pohľadávkam veriteľa T.T., spol. s r. o., zapísanými v konečnom zozname prihlásených pohľadávok vedených v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/47/2009 pod poradovými číslami 144 až 182 je zistené čo do dôvodu a výšky, ako zabezpečovacie právo v celom rozsahu pre všetky pohľadávky pod poradovými číslami 144 až 182. Zároveň žiadal náhradu trov konania.

Žalobca uviedol, že v období od septembra 2008 do februára 2009 vystavil úpadcovi na základe kúpnej zmluvy zo 4. septembra 2008 faktúry, ktoré úpadca do vyhlásenia konkurzu neuhradil. Zmluvný denný úrok za omeškanie so zaplatením faktúr bol v kúpnej zmluve určený vo výške 0,04%. Dňa 12. februára 2009 došlo k uznaniu záväzkov úpadcom, v tom čase ešte dlžníkom vo forme notárskej zápisnice, ktoré vznikli neuhradením faktúr, čím vznikol veriteľovi T.T., spol. s r. o. v zmysle ust. § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku exekučný titul. Dňa 1. apríla 2009 podal veriteľ T.T., spol. s r. o. návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky 57 149,94 eur a príslušenstva tejto pohľadávky a zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu, ktoré sú evidované v evidencii katastra nehnuteľností na LV č. X. k. ú. S.S. a na LV č. X., k. ú. S.S.. V súvislosti s týmto úkonom vznikli veriteľovi T.T., spol. s r. o. náklady a to za overenie exekučného titulu 894,14 eur súdny poplatok za vydanie poverenia 16,50 eur, trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní 553,31 eur, ktoré si veriteľ prihlásil do konkurzu prihláškou č. 42. Všetky uvedené pohľadávky aj s príslušenstvom boli zabezpečené exekučným záložným právom na základe Exekučného príkazu z 2. júna 2009, vydaný exekútorom Mgr. Erikom Feketem, č. k. Ex 25/09. Vzhľadom na skutočnosť, že úpadca J.J., s. r. o. do vyhlásenia konkurzu faktúry neuhradil a veriteľ nebol uspokojený ani v exekučnom konaní, veriteľ si po vyhlásení konkurzu na úpadcu J.J., s. r. o., prihlásil tieto pohľadávky do konkurzu. Správca majetku úpadcu J.J., s. r. o. JUDr. V. P., so sídlom M.M. dňa 31. marca 2010 poprel uplatnené zabezpečovacie právo vyššie uvedených pohľadávok s príslušenstvom v celom rozsahu. Ako dôvod popretia v konečnom zozname pohľadávok ako aj vo výpise z konečného zoznamu pohľadávok, správca uviedol: „Uplatnené exekučné zabezpečovacie právo nie je v zmysle ust. § 8 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR" ) zabezpečovacím právom, a preto nie je možné prihlásenú pohľadávku veriteľa v celom rozsahu považovať za zabezpečenú". Žalobca mal za to, že žalovaný práve na základe ust. § 8 ZKR bol povinný uznať pohľadávky s prísl. aj spolu so zabezpečovacím právom.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1270

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: